Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  najkrótsza droga
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Wybór trasy w warunkach rozmytych
100%
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono algorytm umożliwiający znalezienie najkrótszej ścieżki w grafie skierowanym. Do opisu krawędzi grafów zaproponowano użycie wyrażeń lingwistycznych. Do obliczeń zaproponowano wykorzystanie prostej defuzyfikacji wartości rozmytych do wartości ostrych. Pokazano, że taka metoda w przypadku znajdowania najkrótszej ze ścieżek może znaleźć zastosowanie.
EN
The paper presents an algorithm that allows finding the shortest path in the directed graph. To describe the edges of the graph proposed to use linguistic expressions. For the calculations proposed to use a simple defuzzification. It has been shown that this technique for finding the shortest way can be used.
PL
W Republice Federalnej Niemiec zaopatrzenie w wodę pitną w sytuacjach awaryjnych zapewnia 4800 niezależnych studni rozmieszczonych na terenie całego kraju, z których okoliczni mieszkańcy mogą samodzielnie pobierać wodę. Zakładana maksymalna odległość od miejsca zamieszkania do studni wynosi od 500 do 2000 m. Obszary do zaopatrzenia przez poszczególne studnie awaryjne tradycyjnie wyznaczane są za pomocą zataczania wokół nich okręgów na mapie. W pracy podjęto próbę zbadania na wybranym przykładzie, czy funkcjonalność wolnego oprogramowania GIS oraz dostępne otwarte dane przestrzenne pozwalają na bardziej precyzyjne wskazanie obszarów obsługiwanych przez poszczególne studnie, a w przypadku ich braku, zasugerowanie potencjalnych miejsc dla autocystern. Przeprowadzone analizy potwierdziły postawione na wstępie założenia.
EN
In the Federal Republic of Germany, emergency drinking water supply is provided by 4,800 independent wells distributed throughout the country, from which local residents can draw water on their own. The assumed maximum distance from the residence to the well is 500 to 2,000 meters. Areas to be supplied by individual emergency wells are traditionally delineated by drawing circles around them on a map. The paper attempts to examine, using a selected example, whether the functionality of free GIS software and the available open spatial data allow for a more precise determination of the areas served by individual wells, or, if none is available, to suggest potential locations for tanker trucks. Conducted analyses confirmed the assumptions made at the outset.
PL
Proces wyboru drogi w obszarze ograniczonym wymaga znajomości nie tylko samego obszaru, ale także bieżącego oraz przyszłego położenia innych poruszających się w nim obiektów. Zagadnienie to jest stosunkowo proste w przypadku gdy śledzone obiekty nie zmieniają kierunku ruchu oraz prędkości. Często jednak śledzone obiekty manewrują, co skutkuje koniecznością korekty wyznaczonej trajektorii obiektu własnego. Takie informacje pozwalają na minimalizację ryzyka ewentualnej kolizji. Jest to istotne zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i z uwagi na czynniki ekonomiczne. W niniejszym artykule zaproponowano algorytm detekcji zmian kierunku ruchu oraz prędkości śledzonego obiektu. Proponowane w artykule rozwiązania są rozwinięciem poprzednich badań uwzględniających poszukiwanie optymalnej trasy obiektu na obszarze ograniczonym. Autorzy proponują tu algorytm dla zastosowań w systemach wspomagania decyzji dla nawigacji morskiej, ale może być on z powodzeniem zastosowany również w innych obszarach transportu.
EN
The process of choosing a trajectory in a restricted area requires knowing not only the area itself, but also the current and future location of other objects moving within it. This issue is relatively simple in case when the objects being tracked do not change the direction of movement and speed. Often, however, the objects being tracked have a nuanced effect, which results in the necessity to correct the determined trajectory of the own object. Such information allows to minimize the risk of a possible collision. This is important both for security reasons and due to economic factors. This article proposes an algorithm for the detection of changes in the direction of motion and the speed of the object being tracked. The solutions proposed in the article are a development of previous studies, including the search for the optimal object route in a restricted area. The authors propose an algorithm for applications in decision support systems for sea navigation, but it can also be successfully used in other areas of transport.
EN
Paper presents a prototype of a system that allows passengers of public transportation to plan their trips. It is assumed that the user enters information concerning the planned trip (start address, end address and start time) and the system provides (i) description of the most convenient route i.e. one with the minimum number of transfers, the shortest walking distance and possibly the shortest trip time and (ii) a map presenting the route. The system is delivered to the end-user as a mobile application. Mobile devices (cellular phones, smartphones) are oftentimes equipped with a GPS (Global Positioning System) unit. The client's application makes use of the GPS unit so that the users who do not know their exact location can conveniently plan their trips. The system is built up of four programs implemented in Java. Oracle Spatial is used to store, access and analyze spatial data in the system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.