Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drogi rolnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Występowanie obszarów pozbawionych połączenia z siecią drogową stanowi jedną ze znaczących cech wpływających na prowadzenie racjonalnej i dochodowej produkcji rolniczej. Do utrudnień w tym zakresie zaliczyć należy brak bezpośredniego połączenia z siecią dróg publicznych, niską jakość istniejących dróg powodującą trudności transportowe oraz niemożliwość dojazdu do pól uprawnych w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. Identyfikacja obszarów gdzie zjawisko braku połączenia z siecią drogową występuje z dużym natężeniem, stanowi istotny element procesu identyfikacji obszarów kwalifikujących się do przeprowadzenia kompleksowych prac scaleniowych. Wysoki wskaźnik takich obszarów świadczy o konieczności urządzenia nowej sieci drogowej i związanych z tym wysokich nakładów finansowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania obrębów powiatu dąbrowskiego za pomocą wskaźnika określającego natężenie obszarów pozbawionych połączenia z siecią drogowa. W prezentowanym artykule zaproponowano metodę wyznaczenia tego wskaźnika oraz dokonano określenia jego wartości dla obszaru jednego z intensywnie użytkowanego rolniczo powiatu województwa małopolskiego. Badania przeprowadzono dla wszystkich 80 obrębów ewidencyjnych wchodzących w skład powiatu dąbrowskiego.
EN
The existence of areas without connection to the road network is one of the significant feature influencing the conducting of rational and profitable agricultural production. The difficulties in this range should include the lack of a direct connection with the network of public roads, low quality of existing roads, causing transport problems, and also impossibility of field access in the event of adverse weather conditions. Identification of areas where the phenomenon of lack of road network connection occurs with a lot of intensity, constitutes an essential element of the process of identifying areas which qualifies to implement the comprehensive land consolidation. High level of that areas indicator testifies of necessity of new road network organizing and associated with them the high financial expenses. The purpose of this article is to present the spatial differentiation of parts of Dąbrowski administrative district by the indicator determining the intensity of the areas without connection to the road network. This article presents the proposal of method for determination this indicator. Moreover it presents the result of the values determination of proposed indicator for one of the most agriculturally used district in Małopolska Province which is Dąbrowski administrative district. The analysis were made for all 80 cadastral districts.
14
75%
PL
W pracy określono zapotrzebowanie na wybrane zabiegi urządzenioworolne we wsi Mieczków (gmina Kostomłoty, powiat średzki). Scharakteryzowano stan aktualny w zakresie użytkowania gruntów, liczby gospodarstw rolnych oraz warunków przyrodniczych. Badania przeprowadzono w oparciu o inwentaryzację terenową, dane uzyskane w Starostwie powiatu średzkiego oraz z innych źródeł takich jak: ewidencja gruntów i budynków, opracowania strategiczne i planistyczne, dane statystyczne. Analizą objęto następujące prace: scalenie gruntów, melioracje wodne, modernizację dróg transportu rolnego, rekultywację gruntów oraz zadrzewienia i zakrzewienia przydrożne. Określono zarówno zapotrzebowanie na poszczególne zabiegi jak i zapotrzebowanie łączne. We wsi Mieczków konieczne jest, przede wszystkim, wykonanie modernizacji dróg transportu rolnego, oraz zadrzewień i zakrzewień przydrożnych. Na tym obszarze łączne zapotrzebowanie na prace urządzeniowo- rolne jest duże. Zaproponowano możliwe źródła finansowania tych zabiegów.
EN
The purpose of this research is to define a demand for particular rural management works in village Mieczków (municipality of Kostomłoty, średzki district). The current state of land use, the number of farms as well as and natural conditions in this area has been described. The research has been based on land inventory, data acquired from the local government of średzki district and other sources such as cadastre, strategic and planning works and statistical data. The analysis involved the following works: land consolidation, agricultural drainage, modernization of agricultural transport tracts, land reclamation, afforestation and wayside afforestation. Both the demands for particular and total endeavours have been specified. In area of Mieczków village it is necessary above all to modernize agricultural transport tracts and conduct afforestation and wayside afforestation. There is a large total demand for rural management works within this area. Possible sources of financing of these endeavours have also been proposed.
PL
Parametry sieci transportu rolniczego stanowią istotny element wpływający na koszty funkcjonowania gospodarstw rolniczych. Odpowiedni kształt sieci drogowej, jej odpowiednia gęstość oraz jakość (w tym szerokość dróg oraz rodzaj ich utwardzenia) powinien zapewniać szybki i sprawny transport pomiędzy siedliskiem gospodarstwa a użytkowanymi przez niego działkami. Analiza parametrów rzeczywistej sieci drogowej na dużych obszarach jest utrudniona ze względu na obszerne zbiory danych konieczne do przetworzenia w trakcie takiej analizy oraz konieczność weryfikacji danych w terenie lub przy użyciu metod wykorzystujących zobrazowania lotnicze lub satelitarne. Artykuł przedstawia propozycję częściowo automatycznej metody identyfikacji kształtu sieci transportowej oraz obliczenia takich wielkości jak jej długość czy gęstość na jednostkę powierzchni, przydatną do wykorzystania na stosunkowo dużych obszarach. Proces obliczeniowy oraz wyniki zaprezentowano na przykładzie powiatu dąbrowskiego, znajdującego się w północno-wschodniej części województwa małopolskiego.
EN
Parameters of agricultural transport network is an essential element which determining the costs of agricultural holdings. The proper shape of the road network, suitable density and the quality (in particular the width of the roads and the type of their surface) should provide a quick and efficient transport between home farm and some of the parcels. The analysis of the actual parameters of the road network in large areas is impeded due to the extensive data sets need to be processed in the course of this analysis and also the necessity of verifying the data in the field or by using the methods of aerial and satellite imaging. The article presents a proposal for partially automated methods of identifying the shape of transport network and the calculation of such size as its length or density per unit area, useful for relatively large areas. The calculation process and the results were presented on the example of Dąbrowski administrative district which is located in the north-eastern part of Małopolska voivodeship.
PL
Praca dotyczy zasad określania sposobów dostępności do działek z dróg. Konieczność zapewnienia dojazdu do każdej działki ogranicza możliwości przebiegu dróg do dwu przypadków. Między sąsiednimi drogami może występować jeden lub dwa rządy działek, co określane jest jako dostęp jednostronny i obustronny. W pracy wykazano, że w przypadku działek krótkich do około 150 m , niezależnie od ich powierzchni, powinien występował dostęp jednostronny. W układach działek o długościach większych, drogi należy tak projektować, aby zapewniały do nich obustronny dostęp. Przedstawione zasady mogą być przydatne przy korektach sieci drogowej bez zmiany rozłogów działek.
EN
This paper refers to the principles of determining the methods of accessing farm plots from farm roads. It is a must to ensure access to each farm plot, and, therefore, there are exclusively two options when planning access roads to plots. Between two neighbouring farm roads, one or two rows of plots can be situated; this situation is described as a one sided or two-sided access. In the paper, it was proved that in the case of short plots of up to ca. 150 m of length, regardless of the plot area, a one-sided access should be planned. As for farm land with arrangements comprising longer plots, when planning access roads, a two-sided access to them should be planned. The access planning principles as described in the paper are recommended for the application when correcting farm road networks without any change in the spatial arrangement of plots.
19
75%
EN
In strongly eroded areas a considerable part of rural roads turn into road ravines, which is caused first of all by improper localization (arrangement) of roads in relief. Therefore the arrangement of rural roads in relief and hardening of the surface of dirt roads is one of the most important components in shaping agricultural production space in eroded areas. Proper identification of rural road sections requiring protective measures or, in extreme cases, outlining them a new improves the network of rural roads in an economic way, because it allows an effective allocation of available resources according to protection urgency. The paper is a study of an arrangement of road network in relief and of urgency of their protection with the use of the following indices: IARRR (Indicator for the Arrangement of Rural Roads in Relief) and UHRR (Urgency of Hardening Rural Roads) in the area of Mielnica water course basin. The analysis was performed on digital spatial data with GIS. The results of the research show a big share of road with unfavourable parameters and indicate an urgent need to introduce protective actions on the investigated area. Field research confirmed the results of spatial analysis based on IARRR and UHRR indices.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.