Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Beer consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The last 30 years of brewing history in Slovakia were the most turbulent ones. They were influenced by the liquidation of some beer production as well as privatization, integration and acquisitions of global beer producers. As a reaction to the uniform taste of beer produced by the global producers, numerous small craft breweries emerged in Slovakia trying to return the specific beer taste to the regions. Their importance may also be involved in the development of popular beer tourism through beer routes in addition to the fragmentation of the Slovak brewing industry. The aim of this paper is to evaluate the potential of Slovakia for the development of beer routes. The examination and assessment of the possibilities of creating beer routes in Slovakia required considering the historical context first, and then establishing a database comprising the list of craft breweries in Slovakia and the list of places where beer festivals are organised. Correspondence with the President of the Association of Small Independent Slovak Breweries was used for this purpose. Such a database was then verified, supplemented and compared to the database developed by our team based on information from field research, telephone interviews with thirty representatives of breweries, and an analysis of websites of Slovak breweries. The database was further transformed into space, using a map of isolines (equidistant) expressing the mutual distance of the craft breweries. In compiling the results, dynamic-comparative methods and cartographic presentation methods were also used. All together, we identified 70 craft breweries and proposed three beer routes thanks to their spatial distribution.(original abstract)
2
Content available remote New Methods of Hopping (Dryhopping) and Their Impact on Sensory Properties of Beer
75%
EN
Due to the significant changes on the beer market the flourishing development of small and craft breweries is clearly observed. Upgraded consumers' expectation led to many technological challenges in brewing process resulting in novel methods of manufacturing of many different beer types. As bitterness and aroma are two crucial quality features of beer and many scientific efforts have been done especially in the area of hop aroma. Despite the predominant impact of main beer flavor compound e.g. linalool, other substances also contribute to the hoppy beer aroma through additive or synergistic effects not only raw materials used but also hopping regimes contribute as well to final flavor release though several new methods of hopping, particularly dry hopping have been developed. (original abstract)
XX
Analizowano czynniki, które wpływają na spożycie piwa przez studentów Politechniki Wrocławskiej oraz określono lojalność konsumentów w stosunku do marek piwa. Studenci należą do osób deklarujących spożywanie piwa. Największą popularnością cieszą się wśród nich takie marki, jak: Lech, Żywiec, Tyskie i Warka. Większość badanych deklarowało spożywanie piwa od 1 -3 razy w tygodniu, najczęściej w domu oraz w klubach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was analysis of factors, which affect Wroclaw University of Technology students' beer consumption and specifying consumer loyalty with reference to beer brands. Students belong to a group of people who declare beer consumption. The most popular brands of beer j among student are: Lech, Żywiec, Tyskie are Warka. The most of research people declare beer consumption once to three times a week. The most often they drink beer at home and in clubs. (original abstract)
XX
Artykuł omawia proces przekształceń w polskim przemyśle piwowarskim, spożycie piwa, główne problemy branży piwowarskiej oraz kapitał zagraniczny na rynku piwowarskim.
XX
Celem artykułu było przedstawienie możliwości rozwoju i tendencji zmian na rynku piwa w wybranych celowo 10 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Okres badań objął lata 2010- 2016. Artykuł jest studium porównawczym, które zawiera omówienie poziomu produkcji i konsumpcji piwa, który znacząco wzrósł w analizowanym okresie. Przedstawiono główne trendy konsumpcji piwa. Wiele browarów zostało przejętych przez inwestorów zagranicznych, wobec czego warto podkreślić globalny kontekst zmian. Podkreślono, że poziom podatku akcyzowego powinien być brany pod uwagę przez producentów piwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the opportunities, trends of changes and developments on the beer markets of intentionally selected 10 out of 28 EU members countries. Time span of analysis covers 2010-2016 period. This is a comparison study. First, is shown the level of beer production and consumption, which is increased dramatically in the past. Second, the major trends in beer consumption are presented. Considering, many of beer enterprises were taken over by foreign investors, thus the context of the beer market globalization is presented. The Author mentioned also tax excise level, which is one of the significant factor that should be taking into account by beer producers. (original abstract)
6
Content available remote Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju
75%
XX
Problem funkcjonowania browarów w kontekście zmian własnościowych, organizacyjnych i ekonomicznych jest szczególnie ważny w dobie globalizacji. Oznacza ona realizację przez firmy zarządzania opartego na konkurowaniu w skali międzynarodowej, którego efektem jest integracja różnych działań ekonomicznych, podejmowanych na całym świecie. W wyniku globalizacji zacierają się granice państw, kapitał przemieszcza się w skali świata, pochodzi on z różnych krajów. W wielkich korporacjach, które są silniejsze i bardziej efektywne gospodarczo od niektórych państw, w tym Polski, decyzje alokacyjne podejmowane są zgodnie z rachunkiem ekonomicznym. Kapitał lokowany jest tam, gdzie może przynieść największy zysk. W latach 90. następował stały wzrost udziału w rynku browarów z przeważającym kapitałem zagranicznym. W 2003 r. przypadało na nie ponad 90% produkcji piwa w Polsce. Należy podkreślić wkład przemysłu piwowarskiego w rozwój przemysłu spożywczego i polskiej gospodarki. W branży piwowarskiej bezpośrednio zatrudnionych jest około 15000 pracowników. Pośrednie zatrudnienie w przedsiębiorstwach kooperujących jest bardzo wysokie (np. w firmach zajmujących się dostawami do browarów zatrudnionych jest ponad 56000 osób, w sektorze detalicznym 23700 pracowników). Branża ta zapewnia także wysokie wpływy do budżetu państwa pochodzące z podatku akcyzowego i VAT. W związku z tym Autorka uznała, iż warto podjąć powyższą tematykę. Celem opracowania było dokonanie charakterystyki rynku piwa w Polsce oraz przedstawienie perspektyw jego rozwoju. (fragment tekstu)
EN
In this article characteristic of the beer market in Poland has been presented. The Author concentrated on production and sales levels as well as consumption of beer per capita in Poland. It has also indicated main beer brands and market shares of largest companies. The Author has discussed excise tax issues emphasizing its significant impact on the beer industry. Moreover, main trends and perspectives of beer market development have been pointed out. (original abstract)
XX
Celem badań była próba oceny czynników, które wpływają na spożycie piwa przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. W przeprowadzonych badaniach ankietowych zastosowano celowy dobór próby. Do analizy danych posłużono się testem chi-kwadrat. Studenci należą do grupy konsumentów, która często i chętnie sięga po piwo. Mimo, że w dalszym ciągu najpopularniejsze marki piwa należą do dużych koncernów, tj. Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska to coraz bardziej zaczynają umacniać swoją pozycję małe lokalne browary. Większość badanych studentów deklaruje spożywanie piwa 1-3-krotnie w tygodniu. Najczęściej spożywają je w domu oraz w barach i restauracjach. Studenci coraz rzadziej przywiązują się do określonej marki piwa i chętnie sięgają po nowości z branży piwowarskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The study investigates factors that influence the beer consumption by students of the University of Economics in Wroclaw and Wroclaw University of Technology. The survey was implemented using a convenience sample. The Chi2 test was applied in the data analysis. Students belong to a group of consumers, who like beer. Although the most popular brands are owned by large corporations such as Żywiec Group or Kompania Piwowarska, small local breweries steadily strengthen their position. The majority of students declared they consumed beer 1-3 times a week. Many consume beer at home and in bars or restaurants. Student attachement to a particular brand of beer declines and they are readily try novel products of the brewing sector. (original abstract)
XX
Celem opracowania była analiza konkurencji na rynku piwa w Polsce oraz określenie lojalności konsumentów w stosunku do marek piwa. W artykule omówiono zmiany w spożyciu piwa w Polsce, jak również przyczyny jego wzrostu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyze the competition on the beer market in Poland and the evaluation of brad loyalty to different brands of beer. The paper concerns changes in beer consumption in Poland as well as the reasons of its growth. (original abstract)
XX
W Polsce po roku 1990 spożycie piwa zaczęło gwałtownie rosnąć. Struktura własnościowa polskich browarów kompletnie się zmieniła poprawiając przy tym jakość produkowanego trunku. Jednak w ślad za dynamicznym wzrostem sprzedaży, równie dynamicznie zaczęła rosnąć stawka akcyzy, która skutecznie zachamowała dalszy wzrost sprzedaży.
10
Content available remote Polscy biro- i enoturyści - wstępna charakterystyka komparatystyczna
63%
XX
Turystyka piwna i turystyka winiarska są najczęściej traktowane jako formy turystyki kulinarnej. Stają się one z każdym rokiem coraz bardziej popularne w Polsce. Liczba publikacji poświęconych charakterystyce biroturystów zarówno w literaturze światowej, jak i polskiej jest niewielka, natomiast studia poświęcone enoturystom są liczniej obecne w literaturze turystycznokulturowej. Prace przedstawiające profil enoturysty pojawiły się w latach 90. XX wieku. Celem podjętych badań było określenie profilu polskiego eno- i biroturysty (turysty winiarskiego i piwnego), a także ustalenie wspólnych i rozłącznych cech osób uprawiających te rodzaje aktywności. Materiał do porównania w niniejszym opracowaniu pozyskano drogą analizy odpowiedzi respondentów, uczestniczących w badaniach ankietowych przeprowadzonych w latach 2011-2014. Dobór prób był celowy. Do analizy zakwalifikowano ankiety wypełnione przez 170 biroturystów oraz88 enoturystów . Otrzymane wyniki wskazują, że zarówno biroturystyka, jak i enoturystyka cieszą się większym zainteresowaniem mężczyzn niż kobiet. Statystyczny turysta piwny jest młodszy od turysty winiarskiego, a największą tego typu aktywność turystyczną wykazują osoby z wyższym wykształceniem. Biroturyści częściej niż enoturyści podróżują do miejsc wiążących się z ich kulinarnymi zainteresowaniami degustacją napojów. (abstrakt oryginalny)
EN
Beer and wine tourism are most often considered as a subtypes of culinary tourism. Popularity of this activities in Poland is increasing. The number of publications focusing on the characteristics of birotourists is scarce, both in Polish as well as foreign scientific literature, while enotourist profile studies are more numerous. Works presenting an enotourist profile appeared in the 90s of the twentieth century. The purpose of this research was to establish a demographic and psychographic profile of Polish eno- and birotourist, as well as to identify the common and contrasting features of people who practice these types of activities. The material for comparison in this study was obtained by analyzing the data from surveys conducted in 2011-2014. The survey included 88 questionnaires completed by enoturists and 170 by birotourists. The results show that both birotourism and enotourism are more popular among men than women. The statistical beer tourist is younger than wine tourist, and in both aforementioned groups people with higher education prevail. Birotourists more often than enoturists travel to places related to their culinary interest in tasting drinks. (original abstract)
XX
Od połowy lat 80. w Polsce spada udział rejestrowanego spożycia wyrobów spirytusowych w spożyciu ogółem. Tendencji tej towarzyszy wzrost rejestrowanego poziomu spożycia piwa przy niezmienionym poziomie spożycia win i miodów pitnych. Wzrost konsumpcji piwa następuje zatem kosztem spożycia popularnej w Polsce wódki. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy dokonujące się zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych w Polsce mają wpływ na ograniczenie negatywnych następstw konsumpcji alkoholu. Materiał empiryczny pochodzi z badań ankietowych przeprowadzonych wśród górników regionu katowickiego oraz pracownic przedsiębiorstwa dziewarskiego, gdzie kobiety stanowiły zdecydowaną większość zatrudnionych.
EN
The article presents the results of questionnaire surveys of beer consumption and effects of beer consumption in some professional groups in the Górny Śląsk region (the Upper Silesia region) in the context of observation of share growth tendency of beer consumption in total consumption of alcoholic beverages and reduction of spirits products consumption. The survey was conducted on the basis of anonymous questionnaires. For estimation of volume of beer consumption a randomisation method was used. Effects of beer con sumption were estimated mainly on the basis of the CAGE sifting test. It was found a positive statistical connection between a volume of beer consumption and negative effects of alcoholic beverages consumption. It is necessary to be prudent during an interpretation of beer share growth in total beverages consumption. (original abstract)
12
Content available remote Mikrobrowary jako element rozwoju regionalnego w Polsce i na Podkarpaciu
63%
XX
Piwo stanowi trzeci najbardziej popularny napój na świecie, zaraz po czystej wodzie i herbacie. Jego historia liczy kilka tysięcy lat. Od zamierzchłych czasów piwo stanowiło istotny element zainteresowania człowieka zarówno w dziedzinie jego wytworzenia, spożycia, ale i możliwości ciągłego udoskonalania. XIX i XX wiek mogły się wydawać szczytowym momentem rozwoju browarnictwa, po którym nic zaskakującego już wydarzyć się nie może. W tym okresie proces produkcji piwa został bowiem uprzemysłowiony, pojawiły się wielkie koncerny piwowarskie, praktyka warzenia piwa została wzbogacona o elementy nowoczesnych nauk - chemii, biochemii, mikrobiologii, inżynierii, fizyki, a nawet informatyki, a na rynku ukształtowała się oligopolistyczna struktura konkurencyjna. Niespodziewanie więc przełom XX i XXI wieku przyniósł bardzo ciekawe zmiany, które pojawiły się poniekąd wbrew logice rynkowej, którą próbują definiować klasyczne zasady ekonomii. Otóż w tymże okresie branża browarnicza przeżywa istny "boom" w sektorze mikrobrowarów bazujących na rzemieślniczym wytwarzaniu piwa. Powstanie i rozkwit tej gałęzi piwowarstwa wydają się też bardzo interesujące z perspektywy rozwoju regionalnego w Polsce i na świecie. Zjawisko to zostało nazwane rewolucją piwną. Z punktu widzenia teorii ekonomii rzeczywiście rewolucyjne wydaje się to, że na oligopolistyczny rynek mogą wchodzić drobni przedsiębiorcy (rzemieślnicy) i odnosić spektakularne sukcesy. Można zaryzykować twierdzenie, że gdyby się to faktycznie nie wydarzyło, nikt by nie uwierzył, iż może się to dokonać. Przecież rewolucyjna wydawałaby się sytuacja, gdyby pomiędzy przemysłowych producentów samochodów lub sprzętu elektronicznego mogli nagle masowo wchodzić "garażowi" wytwórcy tych dóbr. Na rynku piwa taki paradoks właśnie można obserwować. Na potrzeby artykułu przyjęto założenie, że rozwój zrównoważony to przede wszystkim rozwój zdecentralizowany, a więc bazujący nie na wielkich korporacjach, ale mikroprzedsiębiorczości. Z kolei, przez pojęcie rozwoju regionalnego rozumie się całokształt pozytywnych zmian w gospodarce regionu w wymiarze ilościowym, jakościowym oraz strukturalnym. Ich rezultatem jest wzrost ogólnego poziomu oraz jakości życia mieszkańców. Takiemu właśnie zrównoważonemu rozwojowi regionalnemu służą mikrobrowary na Podkarpaciu. Celem badań jest analiza istoty funkcjonowania mikrobrowarów w Polsce i na Podkarpaciu w kontekście rozwoju regionalnego. W zakresie metody badawczej wykorzystano: elementy metody historycznej, elementy metody semantycznej, wnioskowanie dedukcyjne, analizę interesariuszy przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
In recent years, a boom in the micro-brewery sector has been observed in the world. This boom was launched in the US and UK. Nowadays, it is clearly outlined in Poland as well. This phenomenon is referred to as the "craft beer revolution". The article attempts to define the essence of this phenomenon. The aim of the study is to analyze the essence of micro-breweries functioning in Poland and Podkarpacie region in the context of regional development. The research method used are as follows: elements of the historical method, elements of the semantic method, deduction, analysis of the stakeholders of the enterprise. From the studies conducted, it can be concluded that the development of micro-brewers is conducive to regional development. At the same time, data show that the Podkarpacie region is not giving away to other regions of the country in the sphere of brewing development. (original abstract)
XX
Celem prezentowanego opracowania jest analiza czynników warunkujących poziom spożycia piwa w powiązaniu z niektórymi skutkami spożycia tego napoju alkoholowego na Górnym Śląsku, na przykładzie dwóch grup zawodowych: górników oraz pracownic przedsiębiorstwa branży dziewiarskiej, zatrudnionych w województwie katowickim; rozważano także zasadność stosowania różnych metod badania poziomu spożycia piwa na tym terenie. (fragment tekstu)
XX
Pomimo niezbyt ciepłego lata zapowiada się kolejny dobry rok dla producentów piwa. Według niektórych szacunków krajowe browary wyprodukują około 21,3 mln hektolitrów złocistego napoju, przekraczając po raz pierwszy w historii polskiego browarnictwa magiczną granicę 20 mln hl.
XX
Chociaż Polska znajduje się na dalekim miejscu w Europie w konsumpcji piwa jego spożycie systematycznie rośnie. Z tego też względu w najbliższym czasie kraj nasz będzie znakomitym rynkiem dla zachodnich producentów. Przyszłość pokaże czy wraz z kurczeniem się zachodnich rynków piwa będziemy świadkami zmagań krajowych producentów z zagranicznymi, czy też ekspansja zagranicznych browarów skieruje się dalej na wschód.
XX
Branża piwowarska w Niemczech jest od wielu stuleci powodem narodowej dumy. Świadectwem dobrego rozwoju branży, nawiązującej do histotycznych tradycji i receptur w produkcji piwa jest istnienie w Niemczech aż 1270 browarów, wytwarzających ponad 5000 marek piwa.
XX
Branża piwna staje się powoli kołem zamachowym dla gospodarki Białorusi. Spożycie piwa niemal podwoiło się w stosunku do lat ubiegłych. Jednakże rodzime browary mają zaledwie czwartą część udziałów na tym rynku. Sytuację tę mogą odrócić tylko inwestycje w białoruskie browarnictwo, a w roli inwestorów występują głównie Rosjanie i firmy działające w Rosji.
XX
Analiza rynku piwa w Polsce. Czy liderem rynku pozostanie Grupa Żywiec czy też, po spektakularnej pogoni, zostanie pobita przez Kompanię Piwowarską? Kto będzie trzeci? Gra idzie o wielką stawkę.
XX
Krajowe spożycie piwa, wynoszące około 62 litrów na osobę jest mniejsze od średniego w Europie (ok. 80 litrów), znacznie mniejsze niż w Czechach i Niemczech. Jednak spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, zwiększenie akcyzy oraz wprowadzenie zakazu reklamy piwa powodują, iż osiągnięcie wzrostu rynku o 2-3 procent rocznie należy uznać za dobry wynik.
XX
Przeprowadzone badania empiryczne w zakresie zjawiska sezonowości sprzedaży piwa na przykładzie jednego z krajowych browarów skłaniają autora do sformułowania następujących wniosków ogólnych: istnieje wyraźny podział ma miesiące o zwiększonej sprzedaży piwa, do których można zaliczyć: maj, czerwiec, lipiec i sierpień, pozostałych miesiącach wielkość sprzedaży piwa jest zdecydowanie mniejsza; w przypadku wykorzystywania danych kwartalnych wykazano, że nie istnieje statystycznie istotna różnica między wielkością sprzedaży piwa w drugim i trzecim kwartale. Browary w swojej strategii marketingowej zdaniem autora powinny brać pod uwagę zjawisko sezonowości przy planowaniu m.in. kampanii reklamowych, wprowadzaniu nowych marek produktów na rynek i działań marketingowych w odniesieniu do kluczowych marek zaliczanych do grupy „dojnych krów" wg macierzy BCG.
EN
In the article, there is presented the methodological aspect of the phenomenon of seaso-nality. There are presented selected mathematical-and-statistical methods, with a particular consideration given to the methods of regression analysis. Theoretical deliberations are backed by an empirical example that concerns the phenomenon of seasonality in the sector of beer manufacturers in Poland. Having at his disposal the monthly data, the author pointed out to usefulness of application of the mathematical-and-statistical methods in the process of decision making at the enterprise. The phenomenon of seasonality is for most enterprises an important problem, inter alia, in the area of warehousing, order fulfilment or distribution logistics. Hence, there is usefulness of application of the mentioned methods that have their place in analytical modules of IT systems that support management of the contemporary enterprise.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.