Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kostrzewa czerwona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
During 5 years of field experiments on the grounds of two carbon waste rock sites the growth and development of Festuca rubra cultivar Nimba was analysed. The experiments were carried out on the hill banks and on the flat area. The ground formed the so-called "difficult site" for plants. The results indicate the high suitability of this cultivar together with mineral fertilising on the ground of post-industrial wastes shortens the initial period of covering of such sites. The biomes obtained within the short time initiates the humus forming processes. This promotes the formation of a new set plants, able to develop without human intervention.
PL
Celem pracy była ocena przydatności trawnikowej wybranych odmian Festuca rubra w roku zasiewu na tle zróżnicowanego uwilgotnienia gleby. Prace badawcze prowadzono w roku 1999. W doświadczeniu wazonowym badano siedem odmian trawnikowych Festuca rubra oferowanych na polskim rynku: Areta (PL), Barcrown (NL), Bargena (NL), Bargreen (NL), Barnica (NL), Boreal (CAN), Leo (PL). Założono doświadczenie dwuczynnikowe metodą bloków losowanych w układzie kompletnie zrandomizowanym w trzech powtórzeniach. Do badań wykorzystano glebę w typie płowych wytworzoną z piasku gliniastego o kwaśnym odczynie, niskiej zasobności w magnez oraz średniej w fosfor i potas. W doświadczeniu nie stosowano nawożenia. Po wschodach, w początkowym okresie wegetacji utrzymywano optymalne uwilgotnienie gleby. Dopiero od 56 dnia od wysiewu odmiany testowano na tle dwóch stałych poziomów uwilgotnienia gleby - optymalnym (60% ppw) oraz suchym (zmniejszenie podawanej ilości wody o połowę w stosunku do poziomu optymalnego). Odmiany oceniano na podstawie wschodów, instalacji siewek (po dwóch miesiącach od wysiewu), ogólnej wartości estetycznej za pomocą skali 9-punktowej, wysokości nadziemnych części pędów roślin (przed skoszeniem), żywotności roślin za pomocą zawartości chlorofilu w liściach metodą kolorymetryczną oraz masy korzeniowej. Spośród badanych odmian trawnikowych Festuca rubra na najwyższą ocenę zasługuje odmiana Bargreen. W warunkach niedoboru wody odmiana ta daje najlepszą wartość estetyczną, wykazuje największą żywotność, wyróżnia się najwolniejszym odrastaniem po defoliacji oraz wykształcaniem największej masy korzeniowej w wierzchniej warstwie gleby. Dowodzi to o jej dużej odporności na stres suszy w glebie. Równocześnie odmiana Bargreen, w warunkach optymalnego uwilgotnienia, wyróżnia się na tle badanych odmian w zakresie wszystkich analizowanych parametrów. Odmianą, która cechuje się słabymi wschodami, niską żywotnością i słabym rozwojem masy korzeniowej oraz daje najgorszą wartość estetyczną w roku siewu jest Boreal. Z tego względu nie powinna być stosowana jako komponent mieszanek trawnikowych w naszym kraju. Ocenę przydatności odmian Festuca rubra do mieszanek trawnikowych przeznaczonych na tereny trudne należy prowadzić w warunkach deficytu wody. Wiarygodnym kryterium w ocenie odmian w warunkach suszy w roku siewu są takie parametry jak stężenie barwników chlorofilowych w liściach oraz rozwój masy korzeniowej.
EN
The objective of this research project was to evaluate turf quality of some selected cultivars of Festuca rubra in sowing year set against varying levels of soil humidity. Investigations were carried out in 1999. In pot experiment (random block in three replications), seven turf cultivars of Festuca rubra: Areta (PL), Barcrown (NL), Bargena (NL), Bargreen (NL), Barnica (NL), Boreal (CAN), Leo (PL) were evaluated on the basis of emergence, seedling installation (two months after sowing), general aesthetic value using a 9-point scale, growth and development of over-ground parts of plant shoots by means of periodical measurements of their height, vitality by chlorophyll (a + b) content in leaves using colorimetric method as well as the root mass density. Cultivars were tested against two constant levels of soil moisture content - optimal (60% field water holding capacity) and droughty - water supply cut to half of the optimal level. In conditions of water deficit in sowing year, the Bargreen cultivar was characterised by the best general aesthetic value, exhibited the highest vitality, the slowest regrowth after defoliation and produced the greatest root mass in uppermost soil layer. This indicates its considerable resistance to drought stress in soil. The Boreal cultivar showed poor emergence, low vitality and root mass density and exhibited the worst general aesthetic value in the year of sowing both in conditions of optimal soil humidity and water deficit. That is why it should not be recommended as a component for turf mixtures. The assessment of the suitability of Festuca rubra cultivars as components for turf mixtures for difficult sites should be carried out in conditions of water deficit. The concentration of chlorophyll and root mass density can be taken as reliable criteria for cultivars assessment in drought conditions in the year of sowing.
EN
Studies were conducted in production conditions on 42 plantations of Areta, Leo, Nakielska, Nimba and Reda cultivars situated in the neighbourhood of Koło in Wielkopolska (Great Poland) region. The examined plantations, similar with regard to site conditions and agronomical practices, differed with regard to the level and date of mineral fertilisation. Seed plantations of the above listed cultivars were situated on mineral soils formed from medium sand characterised by medium or low macro element content and pH ranging from 5.5-6.5. Experiments were carried out in three stages. The first stage comprised a questionnaire survey concerning information about the technology of seed production of Festuca rubra cultivars. In the second stage, empirical studies were initiated. These involved selection of representative parts of plantations of 100 m² area in four replications on which assessment of weed infestation, development of generative shoots and structure of their inflorescences was performed. The effectiveness of plantations was determined on the basis of the harvested seed crop. Results obtained in the last stage of experiments were subjected to the analysis of variance with the aim to determine significance of difference between plots. The trait correlation was measured using a correlation coefficient. Moreover, seed production profitability was analysed using the method of differential calculation. In the light of the performed investigations it was found that cultivars of Festuca rubra were characterised by a considerable diversification of their yields, development of generative shoots and structure of inflorescences. From among the examined cultivars, Leo distinguished favourably in this regard, whereas Nimba was found to exhibit negative characters in this regard. The number of developed inflorescence shoots exerts a significantly positive influence on yields of Festuca rubra plantations. This effect is most conspicuous in the case of Nakielska cultivar (r=0.779**). Furthermore, plantation yields were also affected by the number of spikelets in inflorescences as evidenced most distinetly by Leo cultivar (r=0.677*) . Within individual cultivars of Festuca rubra aconsiderable variability in plantation yields, development of generative shoots and inflorescence structure was observed. The source of this variability, when differences in the effect of site and weather conditions are ruled out, is undoubtedly fertilisation. It was demonstrated that NPK fertilisation, especially fertilisation with nitrogen applied both in autumn and early spring, exerted a strong influence on the seed yield of all the examined cultivars. The size and timing of applied fertiliser doses must be adjusted to cultivar specificity. There is a specific effect of the application timing with the nitrogen fertiliser on the development of generative shoots of Festuca rubra. Leo cultivar responds positively to increased nitrogen fertilisation in early spring, while Areta, Nakielska, Nimba and Reda cultivars prefer this fertiliser to be applied in autumn. Profitability of seed production of individual Festuca rubra cultivars depends primarily on the yield of seeds harvested from a given plantation. The highest direct surplus was recorded in the case of Leo cultivar. It has been concluded that that there are considerable possibilities of development of seed production of Festuca rubra on poor sites provided plants are satisfactorily supplied with nutrients in the form of fertilisers.
EN
Nitrogen rates of 20, 40 or 60 kg o ha-1 were applied in autumn, and 40, 60 and 80 kg o ha-1 in spring in production years (in a single rate or in two parts: 40 kg o ha-1 at the start of growth and 40 kg o ha-1 at the beginning of stern formation). In the first year of seed harvesting, the spring nitrogen rate did not have an effect on the proportion of normally germinating, hard, fresh and dead seeds in the preliminary or final assessments in germination test. In the second year, the application of part of nitrogen for vegetative growth, with limited formation of generative organs, contributed to lowering of seed yield quality. Division of a rate of 80 kg N o ha-1 applied in spring resulted in a decrease in the proportion of normal seedlings as compared with a single application at the start of growth. In conditions of the lowest rate of autumn fertilization, a reduction in seed number in spikelets and an increase in thousand seed weight were accompanied by a decrease in dead seed proportion in yield.
PL
Jesienią, stosowano 20, 40 lub 60 kg N o ha-1, natomiast wiosną w latach pełnego użytkowania 40, 60 oraz 80 kg N o ha-1 (jednorazowo lub w dwóch częściach: 40 kg o ha-1 w czasie początku wegetacji i 40 kg-1 na początku strzelania w źdźbło). W pierwszym roku zbioru nasion wiosenna dawka azotu nie miała wpływu na udział nasion normalnie kiełkujących, twardych, świeżych i martwych w ocenie wstępnej ani końcowej testu kiełkowania. W drugim roku wykorzystanie części azotu na wzrost wegetatywny, przy ograniczeniu tworzenia organów generatywnych przyczyniło się do pogorszenia jakości otrzymanego plonu nasion. Dzielenie dawki 80 kg o ha-1 azotu stosowanego wiosną w porównaniu do jednorazowej aplikacji spowodowało zmniejszenie udziału siewek normalnych z 69,9 do 59,9 %. W warunkach najmniejszej dawki nawożenia jesiennego ograniczeniu liczby nasion w kioskach i zwiększeniu masy tysiąca nasion towarzyszyło zmniejszenie udziału nasion martwych w plonie.
EN
This study presents results of the analysis of yields of meadow fescue and red fescue cultivars growing in several different environments (in Experimental Stations for Cultivar Testing) in years 1996-1999. The hypothesis of the lack of variances among the effects of environments has been discarded on the basis of the results. Moreover, the hypothesis of the lack of cultivars-environment interaction has also been proven wrong. In addition, the assumed lack of deviation from regression of interaction with regards to the environment has been verified. The cultivars, which deviations from the overall average for the tested species were particularly significant, have received special attention. The interaction of species with their environments has been by the system of management. Significant coefficients of regression and determination have brought to light thr intensive meadow fescue cultivar 'Limosa' in five-cutting management (Fig. 2). The lack of variety-environment interaction of Festuca rubra cultivar 'Atra' and strain AND 694 in three cutting utilization weren't proved.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 2004 -2005 W zakresie oceny zadarnienia muraw monokulturowych. Stwierdzono wyższy stopień zadarnienia poszczególnych odmian kostrzewy czerwonej wysianych w siewie czystym, a najlepsze efekty uzyskała murawa założona na odmianie Simone. Stopień zadarnienia badanych muraw mieszankowych kostrzewy czerwonej był odwrotnie proporcjonalny do wzrostu procentowego udziału tego gatunku w mieszance. Hydrożel zastosowany w podłożu w niewielkim stopniu wpływał na zróżnicowanie stopnia zadarnienia badanych muraw trawnikowych.
EN
Results of studies carried out in years 2004-2005 in due scope of monoculture lawns sodding grading. Higher grade of sodding of particular red fescue varieties sown in pure stand was stated. The best results achieved lawn established on Simone variety was stated. Sodding grade off investigated mixture swards of red fescue was adversely proportional to its contribution percentage in sown mixture. Hydrogel applied in bed in small extent effected differentiation of sodding of tested lawn sward.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.