Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wzrost przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Zgodnie z zasadami zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa zarządzanie podmiotem gospodarczym wymaga umiejętnego równoważenia przyrostu sprzedaży ze wzrostem efektywności na poziomie operacyjnym oraz optymalnym wykorzystaniem posiadanych kapitałów. Istotnym aspektem jest przy tym określenie takiej dynamiki sprzedaży, która może być sfinansowana samodzielnie, bez konieczności dalszego zadłużania się. Zasadniczym celem artykułu jest skonfrontowanie osiąganego wzrostu przychodów ze sprzedaży z granicznym tempem wzrostu samofinansującego się, odzwierciedlanym przez księgową oraz gotówkową stopę zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa w obrębie przemysłowych spółek giełdowych. Badania empiryczne zostały zrealizowane wśród 131 przedsiębiorstw wytwórczych przynależących do sektora przemysłu notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2014, których akcje były przedmiotem obrotu na giełdzie przez okres minimum pięciu lat.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to compare the achieved sales growth with the maximum self-financing growth of company, showing by the accounting- and cash-flow sustainable growth rates within the industrial listed companies. Empirical studies have been carried out among 131 manufacturing companies belonging to the industry sector and listed on the Stock Exchange in Warsaw in the years 2006-2014, that shares were traded on the stock exchange for a minimum period of five years.(original abstract)
XX
Koncepcja orientacji przedsiębiorczej zakłada, że niektóre przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, zachowują się w sposób proaktywny, innowacyjny i niestroniący od ryzyka. W oparciu o tak zdefiniowaną koncepcję, badaniami obejmuje się także relacje pomiędzy orientacją przedsiębiorczą, a rezultatami osiąganymi przez przedsiębiorstwo, jednak związek ten nie jest do końca zdefiniowany, przede wszystkim z powodu z różnorodnych metod wykorzystywanych w badaniach. Pomimo licznych publikacji dotyczących tego zjawiska, niewiele jest takich, które opisują związek pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a wzrostem firmy. To skłoniło autorkę do stworzenia nowego narzędzia, orientacji wzrostowej przedsiębiorcy, pozwalającego na przewidywanie przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa. Opracowując to narzędzie, wzorowano się na koncepcji i sposobie mierzenia orientacji przedsiębiorczej i starano się wyeliminować opisane w literaturze jej wady oraz dostosować do specyfiki funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw. W oparciu o tak skonstruowane narzędzie przeanalizowano orientację wzrostową 146 mikroprzedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
The article begins with the presentation of the concept of Entrepreneurial Orientation. Entrepreneurial Orientation assumes that some enterprises, regardless of size, behave in an entrepreneurial way and are proactive, innovative and willing to take risks. The relationships between Entrepreneurial Orientation and the results of enterprises are also subject to research, although its results are not clear - mainly due to the different measures used. On the other hand, the research on the relationship between EO and the enterprise growth is very rare. This prompted the author to develop a separate measure, Growth Orientation, which could be a predictor of growth of micro-enterprises. This tool was built on the basis of the previous research on the effectiveness and shortcomings of the Entrepreneurial Orientation measure, as well as the specifics of the functioning of micro-enterprises. On the basis of the constructed measure, an analysis of the Growth Orientation of 146 micro-entrepreneurs. (original abstract)
XX
Zaprezentowano modele pomocne przy planowaniu finansowej działalności oraz efektywności firm: model stabilnego wzrostu (BCG), podtrzymywana stopu wzrostu wg R. Higginsa oraz zmodyfikowany model Higginsa.
EN
In this paper methods of estimating future firm's growth are presented. Marketing factors influences firm's growth. Beside, specific financial factors must be considered. These financial factors depend on internal source of capital availability and linkage with external sources of capital. When financial factors are considered then "sustainable" growth rate is estimated. (original abstract)
XX
Zaprezentowano modele pomocne przy planowaniu finansowej działalności firm: modele stabilnego wzrostu model R. Higginsa (modelowanie w stabilnych warunkach) zmodyfikowany model R. Higginsa (modelowanie z uwzględnieniem zmiany wielkości kapitału własnego).
EN
The reasons and sources of firm growth are a part of economic research since approximately 50 years. Studying various empirical studies all over the world, it is no doubt, that the problematic issue is just how to measure growth of the firm. The main objective of the paper is to discuss the measures of growth of the firm in economics and business studies. The article consists of two sections. The first section reviews basic measures of growth. The second section elaborates on a particular case of growth - measures of high-growth and hyper-growth. The articles is bases on in depth literature review and its critics. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest uświadomienie znaczenia jednego z wymiarów kultury narodowej, jakim jest męskość versus kobiecość, dla rozwoju przedsiębiorstwa. Przyjęto tutaj explicite założenie, że rozwój firmy jest powiązany z kulturą i wartościami kraju, w którym rośnie i działa. Wynika to pośrednio z założenia, że kultura firm jest w dużym stopniu zdeterminowana kulturą narodową. Męskość versus kobiecość to wymiar kulturowy, który odnosi się do stereotypowych ról, zachowań, działań i cech związanych z daną płcią. Przedstawione w artykule zagadnienia, rozważania i wnioski powstały na podstawie studiów literatury przedmiotu, wyników badań empirycznych i doświadczeń własnych autorki. (abstrakt oryginalny)
EN
This article indicates the fundamental influence of national cultural dimension - masculinity versus femininity- on company's development. An explicite taken statement says that company's development is related to the culture and values of the country it grows up and operates. Implicite this is brought from an assumption that organisational culture is to a large extent determined by national culture. Femininity versus masculinity is a set of roles, behaviour, activities and attributes that a society generally associates with women or men. The presented problems, considerations and conclusions in this paper are based on literature studies and literature studies results of empirical research and author's own experience. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zasobowych czynników wzrostu przedsiębiorstwa w perspektywie przedsiębiorcy/menedżera, organizacji oraz strategii rozwoju (kombinacja POS), a także wskazanie możliwości wykorzystania tej wiedzy w decyzjach przedsiębiorców i inwestorów. Scharakteryzowano ponadto sposoby pomiaru wzrostu firmy oraz jego mikro- i makroekonomiczne znaczenie. Jako podstawę wnioskowania wykorzystano koncepcje teoretyczne i przegląd badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the resource-based factors of company growth according to the characteristics of entrepreneur/manager, organization and strategy (the POS model) and to identify the opportunity of utilizing those findings in decision-making of entrepreneurs and external investors. Moreover, the ways of measuring growth and its importance at the micro- and macroeconomic levels were discussed. The text was based on the literature review including theoretical and empirical research of the company growth. (original abstract)
XX
W artykule opisano podstawowe przeszkody w prowadzeniu badań wzrostu firmy, ilustrując niektóre z nich wynikami badań empirycznych. Opisywane w artykule badania przeprowadzono dwukrotnie: po raz pierwszy w roku 1992 na próbie 186 przedsiębiorstw i powtórnie na tej samej próbie w 1999 roku.
EN
The article describes basic barriers for taking research of company's growth and gives some of the results from empirical research. The research has been taken twice in 1992 on sample of 186 companies and in 1999 on the same sample.(AŁ)
XX
Wzrost przedsiębiorstw na rynku kapitałowym odgrywa znaczącą rolę zarówno w kontekście realizacji indywidualnych celów właścicieli i menedżerów, jak i celu makroekonomicznego, jakim jest wzrost gospodarczy kraju. Właściciele, decydując się na zakup akcji spółki, liczą na wzrost jej wartości, z którą wiąże się wzrost zysków, a menedżerowie przez fakt wzrostu jednostki gospodarczej uzasadniają swoje oczekiwania związane z wysokim wynagrodzeniem. Wzrost jest zatem istotnym elementem analiz przeprowadzanych na rynku kapitałowym, które uwzględniają ten proces np. w wycenie papierów wartościowych. Analiza problemu wzrostu przedsiębiorstw związana jest z wyborem i oceną wpływu wybranych czynników na to zjawisko, które - jak pokazują dotychczasowe wyniki badań - jest wciąż nie do końca opisane. Jednym z czynników wzrostu przedsiębiorstw jest płynność finansowa i strategie nią zarządzania. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na wzrost przedsiębiorstw pozytywny wpływ ma cykl konwersji gotówki oraz wydajność gotówkowa aktywów. Wyniki badania prowadzą do wniosku, że prowadzenie bardziej konserwatywnej polityki płynności w zakresie dynamiki obrotu gotówką oraz zwiększanie wydajności gotówkowej aktywów wpływa pozytywnie na wzrost zysków na akcję, które we właściwy sposób odzwierciedlają zjawisko wzrostu przedsiębiorstw. Dodatkowo analiza młodych przedsiębiorstw notowanych na NewConnect, które pozyskały kapitał na rozwój przez emisję akcji, pozwala ocenić sposób zarządzania nimi w obszarze płynności finansowej i realizowania celów wyznaczanych przez inwestorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The increase in business is relevant both to achieving individual goals of the owners and managers as well as to the macroeconomic objective of economic growth. The analysis of the problem of growth determinants allows the study of the influence of selected factors on the process of development of the business. Financial liquidity is one of such factors together with strategies executed by managers. The aim of the paper is to investigate the effect of liquidity on the growth of enterprises. The study was conducted on a group of companies listed on the alternative stock market NewConnect in the years 2007-2014. The research method is based on regression of cross-sectional data taken from financial documents of units taken into consideration. The results show that the growth of enterprises is positively impacted by the cash conversion cycle and cash productivity of assets. The results of the study lead to the conclusion that more conservative liquidity policy in the dynamics of trading cash and cash performance of assets affects the growth of earnings per share, which properly determine the phenomenon of enterprise growth.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest omówienie wzrostu przedsiębiorstwa jako czynnika sukcesu organizacji. Przedstawiono, że działanie przedsiębiorstwa wzrostowego jest postrzegane przez inwestorów jako atrakcyjniejsze wtedy, gdy w oszacowaniu wartości wykorzystywany wskaźnik cena/zysk przekracza średnie całego rynku. Stanowiło to inspirację do przygotowania wskaźnika C/Z (badania pełne, kontynuowane w miarę dostępu do danych) na podstawie danych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Stwierdzono, że wskaźnik C/Z może stanowić przesłankę w kreowaniu wartości i wypełnianiu obowiązków komunikacji spółki z rynkiem. (abstrakt oryginalny)
EN
Business growth is usually perceived to be beneficial. The author, however points out that investors can assume different views depending on price/earnings benchmarks. Research results, presented in the paper, are based on companies quoted on the Warsaw-Stock Exchange. Price earnings ratio can be used both in the assessment of value creation activities and in communicating results by the company. (original abstract)
XX
Dla wielu firm głównym bądź jednym z głównych celów strategicznych jest wzrost. Rozwój i wzrost przedsiębiorstwa od dawna są tematem zainteresowania zarówno naukowców, jak i praktyków życia gospodarczego. Są to jednak zjawiska, które wciąż nie są wystarczająco zbadane. W niniejszym referacie omówiony został problem barier wzrostu organizacji na przykładzie wyników badań empirycznych prowadzonych przez autora w firmie ABC Sp. z o.o. Badania trwały od września 2008 r. oraz miały charakter badań podłużnych. Wynika z nich, że niemożliwy bądź znacząco utrudniony w dłuższym czasie jest wzrost przedsiębiorstwa bez jego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Growth is one of prime strategic goals for a lot of firms. Even though it has been an object of interest for a long time of both scholars and practitioners, further research is still desired. In the paper, the author describes his longitudinal research regarding the growth problems in the ABC Ltd. that has been run since September 2008. He shows that in long term quantitative growth without qualitative growth is very difficult if not impossible. (original abstract)
12
Content available remote Osoba właściciel-menedżer i jego rola w intencyjnym modelu wzrostu firmy
100%
XX
W literaturze istnieje wiele teorii mających wyjaśniać wzrost firm. Część z nich odnosi się de facto tylko do firm dużych, część do firm z sektora MSP, inne zaś mają charakter uniwersalny. Wielość tych teorii sugeruje niedwuznacznie, że nie udało się dotąd stworzyć teorii, która byłaby w stanie ująć wszystkie czynniki wzrostu. Znane stwierdzenie Gibba i Davisa1, pomimo upływu czasu, nie traci bynajmniej na aktualności. Jeśli stworzenie takiej ogólnej teorii nie jest możliwe, to nie oznacza to jednak, że nie warto analizować poszczególnych czynników decydujących o wzroście. Ich synteza w ramach ogólnej teorii może nie być możliwa, ale znajomość determinant wzrostu MSP ma duże znaczenie, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. (fragment tekstu)
EN
Among numerous theories of growth, multidimensional/multifactor theories gain greater and greater attention of researchers. One of the important factors influencing growth is the owner/ manager's intention to grow. This multidimensional approach with a particular emphasis on growth intention is used in the intentional model of growth. Some elements of this model had already been tested empirically, but only now it was possible to verify the part of the "owner fingerprint". This verification, presented in the article, was based on the research results of the second edition of the Pomeranian Economic Observatory. The outcomes will be used by the author to develop a logit intention- based model of growth. (original abstract)
XX
Tematem rozważań referatu są pojęcia rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa oraz powiązania między nimi. Przyjęto, że proces wzrostu w przedsiębiorstwie oznacza powiększenie zasobów w sensie ilościowym, natomiast rozwój należy rozumieć jako zmiany o charakterze jakościowym, polegające na wprowadzaniu innowacji produktowych, strukturalnych oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania.
EN
In the article, question of relationship between categories of growth and development has been presented. Most contemporary enterprises choose development as the main objective of a firm. Development means positive, qualitative changes that occur in many different fields. In consequence, growth should be treated only as the means serving to achieve development in a long-run. (original abstract)
14
Content available remote Przedsiębiorstwa średniej wielkości w gospodarce Polski
75%
XX
Artykuł dotyczy analizy miejsca i roli przedsiębiorstw średniej wielkości w gospodarce polskiej. Celem jest analiza znaczenia tej grupy przedsiębiorstw w gospodarce oraz wskazanie uwarunkowań i czynników wzrostu, głównie skoncentrowanych na czynnikach wewnętrznych. Hipoteza postawiona w artykule to: przedsiębiorstwa średniej wielkości pełnią stabilizującą rolę w gospodarce, a główne czynniki ich dalszego wzrostu tkwią w doskonaleniu wewnętrznych procesów zarządzania. Analizy oparte są na danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw w ostatnich dziesięciu latach w Polsce. Przedsiębiorstwa średniej wielkości posiadają wyraźnie wyróżniające je cechy charakterystyczne. Cechy te z jednej strony decydują o metodach i procesie zarządzania, z drugiej zaś są ich rezultatem. Na strategiczne decyzje dotyczące kształtowania przyszłości w tych przedsiębiorstwach decydujący wpływ ma właściciel, który powinien odpowiedzieć sobie na pytanie - czy chce dalszego rozwoju, czy utrzymania sprawnej organizacji na średnim poziomie. Warunki stabilności gospodarczej i społecznej w kraju oraz zewnętrzne wspomaganie tej grupy przedsiębiorstw ułatwiałoby podjęcie decyzji o rozwoju. Jest to tym bardziej istotne, że przedsiębiorstwa średniej wielkości pełnią stabilizującą rolę w gospodarce. Najważniejsze dla dalszego rozwoju są jednak wewnętrzne czynniki rozwoju wynikające z kompetencji w zakresie zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the position and role of medium-sized enterprises in the Polish economy. The purpose is to analyze the significance of this group of enterprises for the economy and to determine growth factors and indicators, focusing mainly on the internal ones. The hypothesis is that medium-sized enterprises play a stabilizing economic role and their growth is conditioned by the improvement of the internal management processes. Analyses are based on statistical data concerning enterprises from the last decade in Poland. The medium-sized enterprises have clearly distinguishing features which on the one hand determine the management methods and process that need to be used, and on the other hand those features result from the management style applied. Strategic decisions related to the future of such enterprises are mainly taken by their owners who need to answer a question whether they wish to achieve further growth or leave the business operations as they are, on a stable but medium level. Sustainable economic and social environment and external support offered to this group of enterprises would facilitate decisions concerning growth and development. This is all the more important since the medium-sized enterprises perform a stabilizing economic role. Nevertheless, further growth greatly depends on internal development factors which are conditional on managerial competences. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba opisania i objaśnienia zjawisk stanowiących istotę rozwoju przedsiębiorstwa. Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje ukazanie rozwoju jako najważniejszego celu przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, a następnie opisanie jego zjawisk na tle rozwoju gospodarczego. W celu głębszego przedstawienia istoty rozwoju przedsiębiorstwa w opracowaniu przedstawiono stadia tego rozwoju oraz jego różnicę w stosunku do kategorii wzrostu gospodarczego.
EN
The article is related to the growth of young companies operating in the business services for firms sector, that are listed on the Warsaw Stock Exchange alternative market - NewConnect. The growth opportunity models are introduced to explain the growth process of these companies together with other controlling factors such as profitability, size of the company and its earnings. As the result of the research it is found that growth potential is negatively correlated with assets and equity growth in short term, but it affects positively earnings per share growth in a longer, three-year period. It can therefore be concluded that in the sector taken into consideration, investors' decisions reflected in the growth potential measures may be translated into company's value growth only in a longer term.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcono analizie wpływu inflacji na tempo wzrostu kapitału przedsiębiorstwa. Autora interesuje przede wszystkim sam mechanizm oddziaływania inflacji na dynamikę wzrostu przedsiębiorstwa, a nie badanie procesów dostosowawczych w przedsiębiorstwie w okresie trwałej inflacji. W pierwszej części wykazuje negatywne oddziaływanie inflacji na tempo wzrostu kapitału przedsiębiorstwa.
EN
The paper analysed inflation influence on pace of capital growth in enterprise. First of all author shows mechanism of adjustment processes in enterprise in period of inflation.(M.P.)
XX
Rozwój przedsiębiorstwa jako przedmiot badań doczekał się wielu opracowań literaturowych (patrz: Birch, Storey, Davidsson, Demar, Wiklund, Coad, Matejun, Gutkova, Wasilczuk itd.), jednak cały czas brakuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego małe firmy wzrastają i jakie czynniki na ten wzrost wpływają. Brak wiedzy na ten temat nie wynika z braku chęci badawczych, a raczej z nadmiaru problemów związanych z takimi badaniami. Osoby prowadzące badania dotyczące przedsiębiorczości, jak też jednego z jej przejawów, jakim jest wzrost przedsiębiorstwa, niekoniecznie zdają sobie sprawę z tego, jak duży wpływ na wyniki mają subiektywne decyzje podejmowane przez badacza w trakcie całego procesu badawczego. Autorka zajmuje się od wielu lat tematyką wzrostu/rozwoju MŚP, na podstawie własnych doświadczeń opisuje te subiektywne wybory, dowodząc jednocześnie, iż są one jedną z przyczyn braku odpowiedzi na wiele pytań związanych ze wzrostem przedsiębiorstwa, ale także szerzej - przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the company as a subject of study is explained in many works (see Birch, Storey, Davidsson, Demar, Wiklund, Coad, Matejun, Gutkova, Wasilczuk etc.), but still there are no answers to the question why small businesses grow and what factors influence this. The lack of knowledge on the subject is not due to the lack of willingness to conduct research, but rather is a result of an excess of the problems associated with such studies. Persons engaged in research on entrepreneurship, as well as one of its manifestations which is growth of the company, do not necessarily realize how much subjective decisions throughout the research process influence the results. The author has been studying the subject of growth / development of SMEs for many years; therefore, this paper is based on her own experience and describes these subjective choices, while demonstrating that they are one of the reasons for the lack of answers to many questions related to the growth of the company, but also to questions concerning entrepreneurship. (original abstract)
XX
Cel - Celem artykułu jest analiza zjawiska wzrostu przedsiębiorstw notowanych na New- Connect oraz jego związku z płynnością finansową w kontekście innowacyjności i posiadanego potencjału wzrostu, a także rozmiaru mierzonego wielkością aktywów. Metodologia badania - Badania przeprowadzono na danych rocznych niefinansowych przedsiębiorstw notowanych na NewConnect w latach 2007-2014. W celu zweryfikowania hipotezy przeprowadzono analizę korelacji wzrostu aktywów, kapitałów własnych, sprzedaży i zysków na akcję oraz płynności finansowej w podgrupach charakteryzujących się niskimi i wysokimi poziomami innowacyjności oraz potencjału wzrostu, a także przeprowadzono badanie regresji modeli objaśniających zjawisko wzrostu. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że płynność finansowa jest związana ze wzrostem w sposób zróżnicowany w poszczególnych grupach oraz to, że im mniejsze i mniej innowacyjne przedsiębiorstwo, tym większy jego wzrost zysków przy wsparciu konserwatywnej polityki płynności finansowej. Oryginalność/wartość - Badanie przedsiębiorstw notowanych na NewConnect jest szczególnie istotne w kontekście sposobu funkcjonowania małych i średnich jednostek gospodarczych, które znalazły się w nowej sytuacji mogąc pozyskiwać kapitał na giełdzie, co wiąże się z ich ciągłą oceną przez inwestorów. Dodatkowo przeprowadzano analizę wzrostu przedsiębiorstw i wybranych czynników mogących determinować ten wzrost. Można stwierdzić, że indywidualistyczne i deterministyczne podejście do modelowania wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw na rynku kapitałowym może wpłynąć pozytywnie na decyzje inwestycyjne ze względu na wartości poznawcze, które niosą wyniki tego typu badań.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - This article aims to analyze the relationship between the growth of companies listed on NewConnect selected factors, which included liquidity, asset size, growth potential and innovation. Design/methodology/approach - The study was conducted on the data of annual non-financial companies listed on NewConnect in the years 2007-2014. In order to verify the hypothesis of an analysis of the correlation of asset growth, equity, sales and earnings per share and cash flow in the subgroups characterized by low and high levels of innovation and growth potential, as well as the study was conducted regression horizontal models in which the explanatory variables growth of enterprises are listed for the factors. Findings - The studies found that growth factors affect differently the increase in individual groups and that the smaller and less innovative company the greater the profit growth with the support of the conservative policy of liquidity. Originality/value - The survey of companies listed on NewConnect is particularly important in the context of the functioning of small and medium-sized business entities, which were included in the new situation of being able to raise capital on the stock exchange, which is associated with their continuous assessment by investors. Additionally, we carried out an analysis of the growth of enterprises and certain factors that may determine this growth. Individualistic and deterministic approach to modelling the growth of small and medium-sized enterprises in the capital market can have a positive impact on investment decisions.(original abstract)
XX
Cel - Celem artykułu jest zbadanie postrzegania czynników zewnętrznych przez podmioty gospodarcze z województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, co do których istnieje zwiększone prawdopodobieństwo przekształcenia się w przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (małe, stosunkowo młode przedsiębiorstwa). Metodologia badania - Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dokonano w nim analizy literatury dotyczącej przedsiębiorstw wysokiego wzrostu oraz percepcji warunków dla ich funkcjonowania. Dane do części empirycznej pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców z regionu lubelskiego. Różnice w percepcji czynników zewnętrznych przez przedsiębiorstwa w różnym wieku zbadano wykorzystując metodę ANOVA i testy post hoc. Wynik - Potwierdzono jedynie częściowo różnice w postrzeganiu warunków funkcjonowania przez przedsiębiorstwa dojrzałe i stare. Istotne różnice w percepcji czynników zewnętrznych dotyczą oceny infrastruktury, dostępu do kapitału oraz otoczenia rynkowego. Przedsiębiorstwa w wieku 5-15 lat oceniały te warunki gorzej, co może wpływać negatywnie na potencjał ich szybkiego wzrostu. Oryginalność/wartość - W Polsce nie istnieją opracowania, które łączyłyby percepcję warunków zewnętrznych przedsiębiorstwa z ich potencjałem do wejścia na drogę szybkiego wzrostu. Artykuł wprowadza dodatkowo kontekst województwa lubelskiego, który w sposób szczególny potrzebuje bodźców i obszarów rozwojowych, które pozwoliłyby przełamać impas i wprowadzić region na drogę gospodarczego wzrostu.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of this paper is to examine the perception of external factors by enterprises from Lubelskie region, especially those which have above average potential to become high-growth companies (small, relatively young entities). Design/methodology/approach - The paper has theoretical-empirical character. The review of literature about high-growth companies and perception of external factors was conducted. Data in empirical part, were collected in a survey conducted among SME's from Lubelskie region. The significances of differences in perception of external factors by enterprises in different age were examined with ANOVA and post hoc tests. Findings - The significant differences in perception of external factors were confirmed only partially. The significant differences were discovered for "adult" and "old" enterprises and they apply to infrastructure, access to capital and market conditions. Enterprises between 5 to 15 years old evaluate those factors more critically, which may have a negative impact on their high-growth potential. Originality/value - In Poland, there is a lack of research which combine enterprises' perception of external factors with their high-growth potential. This paper also introduces context of Lubelskie region, which is in dire need of finding economic stimulus which can break the stalemate and set it on to the grow path.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.