Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1055

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Investment funds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
1
Content available remote Performance Persistence of Equity Funds in Hungary
100%
EN
This study examines the phenomenon of performance persistence of equity funds in Hungary in two time perspectives: 1-year and 6-month perspectives. The empirical results confirm the occurrence of performance dependence in consecutive periods. There is also a strong evidence of short-term persistence in the total horizon of the study (from the beginning of 2000 to the end of 2009), and in several sub-periods. The 1-year persistence was also found in the tested sample and, in general, depended on the measure applied. Furthermore, I observed performance reversal, which can be partly explained by trend changes in the financial markets. The persistence of equity funds performance in Hungary is shaped by market factors rather than the diversity of managerial characteristics. (original abstract)
XX
Fundusze są produktem dla inwestorów akceptujących relacje ryzyko/dochód stwarzane przez rynek, na którym wybrany fundusz operuje, nie mając jednak faktycznie możliwości i chęci samodzielnego zarządzania kapitałem.
XX
Artykuł omawia możliwości rozwoju dla funduszy inwestycyjnych w Polsce, dopatrując się ich w nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zmianach zachodzących na rynku kapitałowym oraz w pojawieniu się otwartych funduszy emerytalnych.
4
Content available remote Efektywność nowych funduszy inwestycyjnych w Polsce - analiza porównawcza
100%
XX
Opracowanie jest kontynuacją badania poświęconego efektowi nowych funduszy inwestycyjnych. Autor przeprowadził badanie opierające się na metodyce zaproponowanej przez S. Buczka w artykule zatytułowanym: Efekt nowych funduszy inwestycyjnych (otwartych) akcji w Polsce, które polegało na wykorzystaniu skumulowanej średniej relatywnej stopy zwrotu dla okresu 12-miesięcznego. Badanie dowodziło możliwości uzyskania ponadprzeciętnych stóp zwrotu przez większość analizowanych nowych funduszy akcji w stosunku do indeksu WIG w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania tych funduszy. (fragment tekstu)
EN
The main aim of the article is efficiency analysis of New investment funds. Main hypothesis is that Polish equity funds are effective forms of investment in the first 12 months their activity in the market. A research was based on data of 22 new Polish equity investment funds during period 2000-2011. Results of the study shown that most of the research funds were effective in the first 12 months of the activity in the funds market. However it concern only 59% of the research investment funds, not all of them. Research shown also that 63% of new Polish equity investment funds in this period outperform the market (described by index consist 90% of index WIG and 10% of Polish 52-week T-Bills) and reached higher return ratios than the market. (original abstract)
5
Content available remote Actual Rate of the Management Fee in Mutual Funds of Different Styles
80%
Equilibrium
|
2022
|
tom 17
|
nr nr 4
969-1014
EN
Research background: Exponential growth of passive mutual funds after 2007-2008 global financial crisis put pressure on active fund managers to lower the management fees. The real costs of active fund management are, however, very often higher than the values of management fees reported publicly. Thus it is not easy to decide on the quality of the fund management and estimate the level of management charges optimal for the future fund performance. Purpose of the article: In this study, we propose to utilize an actual rate of the management fee (ARMF) disclosed in the management company financial statements as a measure of the real value of the management costs and investigate its determinants in mutual funds of different styles.Methods: Using a dataset of 21,618 monthly observations for 500 mutual funds from a market of diversified structure and high management fees charged we test the operating model of a mutual fund performance, and derive the formula of a before-fee return with the ARMF as its component. The fund performance is measured by a raw before-fee return and two types of risk-adjusted alphas based on the multifactor model of Carhart (1997) and the fund attributes. Later, using panel data we explain ARMF by mutual fund performance and attributes. We also compare the results to the ones obtained for the total operational cost (TOC) - a value similar to ARMF that is disclosed in mutual fund financial reports.Findings & value added: We find that the proposed ARMF is related more to the size and not to the performance, age or a cash flow of mutual funds. We observe it among all studied fund styles. The largest deviations of the average ARMF are seen in the management companies that belong to the banks' capital groups. The proposed measure of the management fee included in the operating model of a mutual fund performance can be used for any local mutual fund worldwide, and compared with other fund markets of more or less diversified style structures. (original abstract)
XX
Fundusze non-UCITS należą do niezharmonizowanych na poziomie UE funduszy inwestycyjnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie rynku funduszy niezharmonizowanych w kontekście nowej dyrektywy dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Alternative Investment Fund Managers Directive, dyrektywa AIFM). W pierwszej części artykułu przedstawione zostały różnice pomiędzy zharmonizowanymi i niezharmonizowanymi funduszami inwestycyjnymi w UE, następnie wskazano najważniejsze założenia dyrektywy AIFM oraz jej roli w zwiększaniu przejrzystości i ujednolicaniu rynku alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Kolejna część artykułu dotyczy kształtowania się rynku funduszy non-UCITS na tle całego europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych ze szczególnym wskazaniem wybranych, najbardziej elastycznych form alternatywnych funduszy inwestycyjnych. W ostatniej części, w podsumowaniu, zawarto najważniejsze wnioski płynące z powyższych rozważań. Na potrzeby artykułu przeanalizowano najnowsze materiały i raporty opublikowane przez instytucje międzynarodowe zajmujące się badaniami rynku funduszy inwestycyjnych. Wśród wspomnianych instytucji wymienić należy European Fund and Asset Management Association oraz PriceWaterhouseCoopers. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present European non-UCITS funds market and the main objectives of the Alternative Investment Funds Managers Directive. The AIFM Directive is a new legislation, creating a harmonised set rules for fund management of alternative investment funds in Europe such as hedge funds, pe/vc funds and property funds. To that analysis were used reports and researches published by institutions including European Fund and Asset Management Association and PriceWaterhouseCoopers. (original abstract)
7
Content available remote Efekt "dobrej passy" na rynku funduszy inwestycyjnych
80%
XX
W pracy podjęta została próba analizy efektu "dobrej passy" na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Efekt ten zakłada, że fundusz, który osiągnął w pewnym okresie czasu stopę zwrotu wyższą niż obliczona mediana zwrotów wszystkich funduszy za ten okres, będzie kontynuował swoje wyniki w następnych okresach. Temat jest istotny, bo trwałość wyników osiągniętych przez fundusze inwestycyjne jest tematem o bardzo dużym znaczeniu dla indywidualnych inwestorów, doradców finansowych, jak również instytucji finansowych, które wykorzystują fundusze inwestycyjne jako narzędzie służące do pomnażania majątku klientów. (fragment tekstu)
8
Content available remote Fundusze inwestycyjne w finansowaniu infrastruktury transportowej
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości oraz specyfiki finansowania rozwoju infrastruktury transportu przez fundusze inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów instytucjonalnych. Z uwagi na ograniczoną objętość materiału autor starał się skoncentrować na najważniejszych wybranych, elementach badanego zagadnienia. (fragment tekstu)
EN
The expansion and maintenance of infrastructure has traditionally been attributed to the States. The systematic increase of the transport needs, however, requires further investment, causes the expand so-called infrastructural financing gap. So, the infrastructure has became the object of interest of investment funds, which are looking for a new targets. The infrastructure investments can take many forms, where the differentiating factors are: financial instruments (equity, debt), investment vehicles (listed, unlisted), investment routes (direct, indirect) as well as project stage, geographic location, revenue source or investment style / strategy. A special position on the market is occupied by the institutional investors, among which the most important are: investment funds, pension funds and insurance companies. These entities are investing in infrastructure directly or by creating infrastructural investment vehicles, like: close or open infrastructure funds, index or debt infrastructure funds, co-investing clubs, alliances or platforms. There is no doubt that the involvement of the infrastructure funds will increase in the future. So, the improvement of quality and quantity of infrastructure and related services should be noticed. At the same time, concentration of the decision-making centers in the framework of funds could lead also to reduction of the market competition. (original abstract)
XX
Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych miał na celu umożliwienie dostępu, w procesie prywatyzacji, jak największej liczby obywateli do części majątku narodowego, przy jednoczesnej restrukturyzacji spółek objętych programem. Szybka i efektywna prywatyzacja przy stosunkowo niekorzystnych uwarunkowaniach zewnętrznych miała służyć budowaniu lepszych fundamentów mikroekonomicznych polskiej gospodarki i tworzeniu przesłanek dla trwałego wzrostu gospodarczego. Mimo oparcia wszystkich NFI na tej samej ustawie, pierwszy rok ich funkcjonowania był zarazem ostatnim, w którym większość zadań funduszy miała charakter uniwersalny. Począwszy od roku 1998 fundusze zaczęły realizację odmiennych strategii rozwojowych, co doprowadziło do zróżnicowania metod zarządzania jak i samych NFI. (fragment tekstu)
EN
In this paper there are presented general problems of mergers and acquisitions of enterprises functioning in the National Investment Funds (NFI). The aims witch NFI had to realize forced them to make acquiring-selling transactions, which were not always successful. NFI acquire also other enterprises to create more constant economic relationships. In the article is pointed out that there is general tendency of transforming NFI into different funds, like investment funds or capital funds. (original abstract)
XX
Omówiono badania dotyczące funduszy inwestycyjnych, których celem było określenie dochodów, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów ponadprzeciętnych, oraz zwróceniem uwagi na efektywność tych funduszy.
XX
Omówiono zmiany regulacyjne dotyczące funduszy inwestycyjnych dokonane po 2000 roku oraz zwrócono uwagę na tendencje w zakresie rozwoju rynku tego typu funduszy.
XX
Jest to bibliografia adnotowana. Zawiera 38 opisów bibliograficznych artykułów dotyczących funduszy inwestycyjnych.
EN
Abstract bibliography containing 38 articles from Polish periodicals, relating mainly to investment funds.
13
Content available remote Irlandzkie Qualifying Investor Funds
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów Qualifying Investor Fund (QIF). QIF należy do grupy uregulowanych przez irlandzki organ nadzoru funduszy non-UCITS i jest przeznaczony dla inwestorów kwalifikowanych. Inwestorem kwalifikowanym może być instytucja bądź zamożny inwestor indywidualny, którego kwota zaangażowania w fundusz nie może być mniejsza niż 250 000 EUR. Procedura wydawania zezwolenia na utworzenie QIF nie przekracza 24 godzin. Szeroki wachlarz inwestycji dostępnych w strukturze funduszu sprawia, że jest to najczęściej wykorzystywana forma do tworzenia funduszy inwestycyjnych w obszarze inwestycji alternatywnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the most important aspects of Irish Qualifying Investor Fund (QIF). A QIF is a non-UCITS product regulated in Ireland by the Financial Regulator which can be structured as an investment company, unit trust, investment limited partnership or common contractual fund. QIFs have a minimum subscription requirement per investor of EUR 250 000 and can be sold only to qualifying investor individuals with a minimum net worth of EUR 1,25 million or institutions who own or invest on a discretionary basis at least EUR 25 million. The Financial Regulator will authorise a QIF for marketing to investors one business day after the submission of formal approval documents. QIFs structures give promoters the opportunity to use Irish regulated investment vehicles for a complete range of different fund types depending on the requirements of their targeted investors. The absence of investment and borrowing restrictions and 24-hour authorization process means that QIFs are the vehicles which are most frequently used in the alternative investment space - hedge funds, fund of hedge funds, venture capital/private equity, real estate funds, etc - and are a mainstay of the non-UCITS Irish domiciled product offering. (original abstract)
XX
W światowej literaturze finansowej już od trzech dziesięcioleci trwa spór pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami teorii rynków efektywnych (efficient market theory) dotyczący tzw. efektu małych spółek. Zdaniem przeciwników efektywności informacyjnej inwestowanie w akcje małych spółek, tzn. spółek o niskiej kapitalizacji rynkowej (iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji), w dłuższych -okresach umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu (excess returns) w porównaniu z giełdowymi indeksami (benchmarks). Zwolennicy teorii zwracają uwagę na wysoki poziom ryzyka towarzyszący tego typu inwestycjom, adekwatny - ich zdaniem - do osiąganych stóp zwrotu.W 2005 r. autor badał - pokrewny do efektu małych spółek - efekt małych, nowych funduszy inwestycyjnych (otwartych) akcji w Polsce. W literaturze finansowej, jak dotychczas, nie podjęto tego tematu. Tymczasem ze wstępnych obserwacji wynika, że lokowanie środków w nowe fundusze akcji może prowadzić do osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu przez inwestorów. Jeśli ta wstępna obserwacja potwierdziłaby się w przyszłości, to bylibyśmy świadkami odkrycia kolejnej anomalii występującej na rynkach finansowych, sprzecznej z teorią rynków efektywnych. (fragment tekstu)
EN
A discussion on efficient market theory has been alive for the last thirty years. Some market anomalies have been found, however it's still not clear whether the theory is true or not.I analyzed the investment performance of new Polish equity funds, including new (just set up) funds, in period of 2001-2004. New funds, on average, delivered relatively high returns, far better than WIG index (and "old" funds). Particularly strong performance was delivered by funds managed by fund providers with a long-term track record and managing other large portfolios.The new equity mutual funds effect in Poland can be real because:• it's easier to manage smaller funds than bigger,• new funds are charged with lower management fees at the beginning,• the managers focus more on new funds to attract interest of potential investors.My study will be continued in the future. The Polish fund market will give an opportunity for such research. In the second half of 2006 and in 2007 new umbrella funds with equity subfunds will be created by many Polish fund providers. Investors who believe in the effect should buy these subfunds. (original abstract)
15
80%
EN
Research background: The investor`s expectation of better performance in the case of more expensive mutual funds seems natural and fully justified. However, the rise of passive funds and their surprisingly good results, especially when taking into account their low fees, triggered the discussion. Recent years have brought more and more studies, conducted mostly for the American market, discrediting high-charging, aggressive funds. First analyses in Poland also indicate that the level of fees is not always linked with the fund's performance. Purpose of the article: The purpose of the study is to investigate the relation be-tween the fees imposed by the mutual funds and the funds` performance. The idea is to verify, whether higher management fees are associated with top performance and whether it is rational to pay more for capital management.Methods: In the first step of the study, linearity and direction of the dependency was explored, using scatterplots and correlation analysis. In the second part, the linear regression was created to verify the strength of the relation. One-factor models have been built with the rate of return and standard deviation as independent variables for 1-, 3- and 5-year time horizons. Moreover, two-factor models, including both rate of return and risk has been created, to compare the significance of return and risk factor.Findings & Value added: The results indicated that more expensive Polish mutual funds in 2015 tended to perform worse in all tested time horizons - both in terms of lower rates of return and higher risk. Especially unexpected are the results of rates of return regression analysis - it turns out that within a sample 1% higher fee implied over 0.6% lower rate of return before fees (in yearly period). Nonetheless, the risk turned out to be more important, explaining the charges variability much better than the rate of return. Another interesting finding of the study is that merely two simple factors (return and risk) explain even as much as 60% of the management fee variability. (original abstract)
EN
The benefits of investment funds, where individuals from all walks of life pool their savings together, can be summed up as offering everybody - from professional or institutional investors to people with limited time, or limited investment skills or modest means - access to investment returns otherwise only available to more sophisticated investors, who are able to buy their own professional portfolio management advice. An investment fund is described as a type of financial services organisation that pools the capital paid in by many individual investors and invests it according to defined investment guidelines in specific markets and assets. Investment funds allow for equal opportunities for all investors in all investment markets. The research object of this paper is an open-end investment fund, which can be characterised as having not limited number of shares or units in circulation; it may issue new shares or units at any time. The investment company stands ready to buy back its units at their current net asset value, which is the total market value of the fund's investment portfolio divided by the number of shares outstanding. The purpose of this paper is to draw basic landmarks in understanding performance of investment funds, that is, to examine different measures that investment fund investors use to assess return (fragment of text)
17
Content available remote Fundusze inwestycyjne krajowego sektora MŚP
80%
XX
Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu są fundusze inwestycyjne typu otwartego inwestujące zgromadzone od uczestników środki w akcje krajowych spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Celem artykułu jest przedstawienie założeń inwestycyjnych oraz faktycznej realizacji strategii inwestycyjnych w nawiązaniu do wybranych indeksów giełdowych oraz wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusze inwestycyjne krajowego sektora akcji MŚP. Otwarte fundusze inwestycyjne zbywają jednostki uczestnictwa i dokonują ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu1. Wśród funduszy inwestycyjnych o charakterze otwartym funkcjonuje określenie funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Określenie to zostało zastosowane zgodnie z klasyfikacją używaną w raportach rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce sporządzanych wspólnie przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), która jest organizacją wspierającą rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, oraz Spółkę Analizy Online, która jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku instytucji zbiorowego lokowania. fragment tekstu)
EN
Currently in Poland there are sixteen investment funds operating in the sector of small and medium enterprises. It is significant that these entities have several billion zloty at their disposal. Most of it is invested on Warsaw Stock Exchange. Such investments affect the value of companies which in turn, due to changes in stock prizes increase their value for the benefit of shareholders. As a result opportunities arise for those companies to acquire new capital. In 2010 funds in question achieved very good rate of return. Unfortunately during previous three years most of investment funds were in the red. (original abstract)
XX
Wśród najistotniejszych innowacji finansowych, które pojawiły się na rynku funduszy od momentu wejścia w życie nowej ustawy, znajdują się także fundusze funduszy (fund of funds). Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie tego nowego produktu finansowego na krajowym rynku finansowym oraz analiza ich funkcjonowania od momentu pojawienia się w ofercie towarzystw funduszy inwestycyjnych w lutym 2005 roku do chwili obecnej. (fragment tekstu)
XX
Jednym z celów UE jest stworzenie efektywnego i uregulowanego wspólnego rynku dla wyodrębnionego segmentu funduszy inwestycyjnych - UCITS. Dla polskiego rynku będzie to miało dwojakie konsekwencje: nastąpi znaczne zwiększenie roli funduszy zagranicznych, oraz nastąpią zmiany w łańcuchu wartości sektora przemysłu funduszy inwestycyjnych. Autor omawia możliwe skutki tych zmian dla krajowego rynku i funduszy. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the objectives of the European Union is the creation of an effective and regulated common market of UCITS investment funds. This might have two implications for the Polish market: the role of foreign investment funds will increase considerably and changes will take place in the value chain of investment funds industry. The author discusses possible consequences of such changes for the domestic and foreign investment funds market. (original abstract)
XX
Nowoczesne platformy finansowe umożliwiają użytkownikom dostęp do funkcjonalnych aplikacji, które pozwalają na aktywną ocenę ryzyka zarządzanych portfeli. Zmiany zachodzące na światowych rynkach finansowych wywołane globalnym kryzysem gospodarczym skłaniają do analizy wpływu zjawisk szokowych na poszczególne segmenty polskiego rynku finansowego. Celem analizy była ocena efektywności wybranej grupy polskich funduszy inwestycyjnych w 2011 roku z wykorzystaniem danych pochodzących z internetowej platformy finansowej. Sytuacja na światowych rynkach finansowych wpływa znacząco na wyniki przeciętnego funduszu inwestycyjnego polskich akcji. Przeprowadzona analiza wykazała jednak, iż mimo złej koniunktury giełdowej większość wskaźników skorygowanych o ryzyko inwestycyjne zaliczyła niektóre fundusze do grupy efektywnych.(fragment tekstu)
EN
The paper paid special attention to the possible use of the Internet Financial Platform to the analysis of the effectiveness of Polish shares investment funds in the period during the destabilization of financial markets in 2011. We present tools supporting the managing of Polish investment funds and determine the advantages and disadvantages of considered methodology. The work pays special attention to the characteristics of the Polish investment funds market. A lot of space is also devoted to the broad description of the funds assessment methodology.(original abstract)
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.