Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 242

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Franchising
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
XX
Artykuł omawia strukturę kosztów franchisingu oraz źródła finansowania franchisingu takie jak: kredyty i pożyczki, leasing, kapitał zebrany od współinwestorów.
XX
Artykuł omawia kierunki i uwarunkowania rozwój franchisingu w Polsce, stan sieci frnchisingowych i ich strukturę oraz cechy charakterystyczne.
EN
The presented origins of franchising indicate its growing significance for the economy of several countries. Over the ages, the meaning of the term evolved, and so did the basic principles of franchising systems. Co-operation based on franchising networks, or similar, evolved from the traditional form, applying nothing but sole distribution as the advantage of such co-operation, to a far more complex model, involving a complete scheme of running a franchising system. Dynamic development of franchising took place in the second half of the 19th century, as a result of evolution of distribution systems. The main incentive for development of franchising was the tendency to increase integration and economic co-operation between independent businesses. Those links, as other forms of integration and co-operation, constituted one of the main forms of preventing fast processes of concentration taking place in industry and trade. Traditional organisation of channels of distribution was gradually substituted by systems based on vertical co-ordination, including franchising. At the moment in Poland, as everywhere else in the world, the described form of co-operation develops dynamically, and proves its suitability for a growing number of branches of trade, as well as services. Franchising is present in a multitude of areas, from fast food restaurants, cleaners, to retail and distribution of all kinds of products. The recent years saw intensification of expansion of new systems developing operation in market niches, i.e. executive services, exclusive wine shops, dating and matrimonial agencies, vegetarian bars, shoe cleaning services, and even private healthcare facilities. Based on the advantages of franchising, this form of co-operation is used for development of small and medium businesses around the world. It is so, because it constitutes one of the safest strategies of business development, allowing for significant broadening of distribution channels and territorial expansion. (author's abstract)
XX
Przybliżono istotę franchisingu. Przedstawiono bariery franchisingu w Polsce i perspektywy jego rozwoju.
EN
Small land medium enterprises exert a substantial influence on economic, social and political processes in Poland nowadays. However, it must be mentioned that changes associated with the European integration and liberalization of international trade make competition on domestic market more and more intense. As result many businesses fail to meet requirements of the market and go bankrupt. Therefore, Polish companies should take into account internationalization of their economic operations. Franchising technique may be helpful in diminishing the risk of such an undertaking. The article describes level of Polish market, presents barriers which meet Polish businessmen with and gives suggestions concerning the most possible directions of progress of Polish franchising market. (original abstract)
XX
Zmiany, które dokonują się na rynku, wymagają również zmian w przedsiębiorstwach. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw boryka się z problemami dotyczącymi źródeł finansowania i sposobów na prowadzenie działalności gospodarczej. Rozwiązaniem dla nich może być franchising.(fragment tekstu)
EN
A development of franchising systems can be observed in Poland during last few years. In the article there are presented selected aspects of franchise agreements and its accounting settlement.(original abstract)
XX
Przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje związane z franchisingiem, pakiet franchisingowy, jego zalety i wady, tworzenie przedsiębiorstwa franchisanta i klasyfikację franchisingu.
7
80%
XX
We współczesnym świecie relacje i powiązania biznesowe stają się bardziej złożone, obejmują coraz większe obszary funkcjonowania firm, dlatego rośnie ich odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji i działań. Dotyczy to zarówno środowiska wewnętrznego firmy, jej pracowników, szeroko pojętej grupy interesariuszy, jak i środowiska zewnętrznego, w którym firma funkcjonuje. Miernikiem odpowiedzialności stają się, poza aspektami często ekonomicznymi (koniecznymi dla osiągnięcia zysku i rozwoju), w coraz większym zakresie aspekty społeczne (godne wynagrodzenie, bezpieczne zatrudnienie, oddziaływanie na lokalną społeczność) oraz aspekty środowiskowe (ochrona środowiska naturalnego człowieka). Handlowe sieci franczyzowe branży FMCG działając w dużej skali i dużym rozproszeniu geograficznym mają możliwości oddziaływania na interesariuszy w sensie zarówno pozytywnym, jak i negatywnym dlatego na nich została skupiono się w artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's world, business relations and connection are becoming more complex. They include more and more areas of business operation, therefore business responsibility for the consequences of decisions and action is increasing. This applies to both the internal environment in the company, the employees, and the wider group of stakeholders, as well as the external environment in which the company operates. A measure of accountability, often beyond the purely economic aspects (necessary to achieve profit and growth) are, increasingly, social aspects (appropriate wages, secure employment, interaction with the local community) and environmental aspects (protection of the natural environment of man). Commercial FMCG franchise networks, acting on a large scale and largely geographically dispersed, have great potential impact on the stakeholders in both positive and negative terms, which is why they have become the focus of the author's attention. (original abstract)
XX
Artykuł ukazuje franczyzę jako formę internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie francuskiego przedsiębiorstwa kosmetycznego Yves Rocher. W części teoretycznej arty- kułu przedstawiono formy i rodzaje internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz scharak- teryzowano podstawowe założenia systemu franczyzowego. Główną formą wypowiedzi zastosowaną w tej części artykułu jest streszczenie. Jest to forma wypowiedzi zapewnia- jąca literalny przekaz podstawowych treści zawartych w tekstach źródłowych. W części empirycznej pracy dokonana została syntetyczna analiza koncernu Yves Rocher, wynika- jąca z toku prowadzonych rozważań teoretycznych dotyczących systemu franczyzowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses franchising as a method of internationalization. Based on the theory, the author shows a practical approach to franchising through a real case study. The theoretical part touches on different forms of internationalization and also on basic foundation of franchise system. In the empirical part the author briefly characterizes the Yves Rocher company and their influence on the franchise system. (original abstract)
9
Content available remote Resources and Competences - their Role in Shaping the Image of Franchise Networks
80%
EN
An organization, such as a franchise network is the place where individuals come together in teams, creating stable social networks. Within such a network particular individuals learn and accumulate knowledge in collaboration with others. An organization is therefore an environment that favours accumulation of knowledge. In today's global, multicultural, dynamic and competing world, leaders in an organization need to achieve better results with less resources available. They need creativity and far-sightedness to grasp new ideas and aspirations adequate to our restless and changeable environment. Effective global leadership can both cope with risks as well as take advantage of existing opportunities and therefore provides prospects to achieve permanent business success.(abstract original )
10
80%
XX
Celem artykułu jest próba określenia uwarunkowań rozwoju, jak również czynników sprzyjających kreowaniu wizerunku marki sieci franczyzowej po-przez działania związane z zarządzaniem marką. Przedstawiane wnioski opiera-ją się na analizie literatury przedmiotu oraz na wynikach przeprowadzonego badania własnego o charakterze pierwotnym, którego celem było poznanie funkcjonowania systemów zarządzania marką sieci franczyzowych w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The analysis of the results of the survey allows for the identification of conclu-sions of a more general nature regarding the franchise brand management. In most cases the feelings of the franchise networks representatives participating in the survey con-cerning these networks‟ brands have been positive. It can be stated that the condition of this kind of system of running and developing a company on the Polish market is satis-factory. The brands of Polish franchise formats are recognizable, some of which are even ranked among the group of exclusive brands. It can be reasoned that the surveyed franchising entities are appreciated by customers, which leads to the conclusion that opening up further franchising entities and running the business under the name of a given brand is conducive to creating brand awareness through joint building of the brand reputation. (original abstract)
XX
Artykuł omawia raport Światowego Forum Gospodarczego za rok 1999, który poświęcony jest gospodarce krajów Azji.
12
Content available remote Źródła finansowania franchisingu
80%
XX
Dynamiczne przeobrażenia gospodarki, jakie mogliśmy zaobserwować po 1989 roku zaowocowały powstaniem, a następnie rozwojem gospodarki wolnorynkowej. W tym czasie na rynku polskim pojawił się franchising35 - efektywny i nowoczesny sposób na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak nie tylko proces przemian gospodarczych, ale także cały czas rosnąca konkurencja, coraz większe wymagania konsumentów, chęć, jak i potrzeba otwarcia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej, jednakże bez wyraźnie sprecyzowanego pomysłu, ale gwarantującej bezpieczeństwo i stabilność, sprawiły że przedsiębiorcy dość często decydują się na współpracę w oparciu o koncepcję franchisingu. Zainteresowanie tym sposobem organizowania przedsiębiorstwa wynika również ze wzrastającej roli powiązań umownych między dystrybucją a produkcją.(fragment tekstu)
XX
W artykule zdefiniowano franchising, przedstawiono cechy umowy frachsingowej, przedstawiono różnicę między franchisingiem a licencją, przedstawiono podstawowe zasdy współpracy oraz perspektywy rozwoju franchisingu na rynku polskim.
XX
International Master Class założył Marc Frei, prezydent szwajcarskiego Neufra-Institut z Lucerny. Studenci szkół ekonomicznych będą się kształcić aby później otwierać w Polsce przedstawicielstwa firm zagranicznych, w których praktykowali i dbać o rozwój ich sieci.
15
Content available remote Identyfikacja wartości przedsiębiorstw franczyzowych
80%
XX
Warunki rynkowe, w jakich funkcjonują podmioty gospodarcze, determinują konieczność podejmowania walki konkurencyjnej. W poszukiwaniu coraz bardziej skutecznych sposobów powstają nowe formy organizacyjne, do których między innymi zalicza się organizacje sieciowe. Przykładem takiej organizacji są sieci (systemy) franczyzowe. Analizując składowe tworzące wartość sieci franczyzowych, należy uwzględnić specyfikę organizacji sieciowych oraz strukturę zasobów jakimi dysponują. Wartość tę determinuje również efekt synergii, który w praktyce jest niemożliwy do wyodrębnienia, a co za tym idzie wyceny. (abstrakt oryginalny)
EN
Market conditions make necessary to looking for more efficient organizational forms. One of them is the network organization (for example franchising). The analysis components of value franchising network should take into consideration the specify of network organizations and structure of resources, which they arrange. This value is determined by synergies also, which is not possible to precisely separate and the same to apprise. (original abstract)
16
Content available remote Franczyza jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa
80%
XX
Jednym z elementów wzrostu wartości przedsiębiorstwa może stać się franczyza. Umozliwia ona kreowanie korzystnej renomy przedsiębiorstwa na rynku, a także wzrost rozpoznawalności marki. Przyczynia się również do korzystaia z efektu synergii poprzez tworzenie jednolitego dla konsumeta systemu handlowo-uslugowego z wykorzystaniem potencjału strategicznego, organizacyjnego i kapitałowgo wszystkich partnerów tworzących więź franczyzową. Franczyza spotyka się z coraz większym zainteresowaniem praktyków gospodarczych na całym świecie. Z roku na rok opisywana forma współpracy gospodarczej cieszy się coraz większym uznaniem, zarówno ze strony franczyzodawców, jak i franczyzobiorców. W Polsce o ostatnich latach rokrocznie wzrasta liczba systemów i jednostek franczyzowych. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the elements increase in value of the company may become a franchise. It allows the company to create a favorable reputation on the market, as well as increase brand recognition. It also helps to make use of synergies by creating a uniform consumer shopping and service system with strategic, organizational, and capital potential of all partners constituting the bond of franchise. Franchise meets with growing interest in business people associated around the world. Year after year, described form of economic cooperation is slowly gaining recognition from both franchisors and franchisees. There is an increasing number of franchise systems and units every year for the last few years in Poland. (original abstract)
17
Content available remote Rozwój sieci franczyzowych w Niemczech i w Polsce - analiza porównawcza
80%
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wielokryterialna analiza porównawcza dwóch sąsiadujących ze sobą rynków franczyzowych: niemieckiego i polskiego. Porównaniu poddane zostały: geneza i adaptacja franczyzowej formy współpracy w obu krajach, a także determinowane przez nie doświadczenie niemieckich i polskich przedsiębiorców w wykorzystywaniu kontraktu franczyzowego w obrocie gospodarczym, które w bezpośredni sposób wpływa na stopień dojrzałości analizowanych rynków. Wśród kryteriów porównawczych znalazły się ponadto czynniki determinujące rozwój franchisingu, takie jak przepisy prawne regulujące zawieranie porozumień franczyzowych, a także uwarunkowania instytucjonalne, w szczególności funkcjonowanie ogólnokrajowych instytucji zrzeszających uczestników sieci francczyzowych, do zadań których należy m.in. promocja ideii franchisingu na podległym obszarze. Porównane zostały również rozmiary obu rynków, mierzone liczbą uczestników porozumień franczyzowych (liczba sieci i działających w ich ramach placówek), a także ich struktura. Kryterium analizy struktury stanowiły: sektor i branża, a także pochodzenie sieci. Ponadto podjęto próbę zidentyfikowania podobieństw i różnic w obszarze ekspansji sieci rodzimych poza granice kraju, biorąc pod uwagę zarówno skalę, jaki i kierunki procesu internacjonalizacji. Przeprowadzona w tym układzie analiza pozwoliła wskazać cechy wspólne oraz różnicujące niemiecki i polski rynek franchisingu wraz ze wskazaniem na przyczyny tych podobieństw bądź odmienności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the comparative analysis of German and Polish franchise market with the indication on their main similarities and differences. The comparison includes such aspects as: length of the franchise contract's application in the economic, regulations and institutional factors which determine the franchise market's development, number of franchise chains and units, sectoral structure of franchise market, structure of franchise market based on the origin of chains, and international expansion of native franchise chains. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia transferu wizerunku marki w odniesieniu do systemu franchisingu. W artykule opisano znaczenie wiedzy i świadomości marki wśród klientów. Te dwa czynniki są przedstawiane jako istotne narzędzia, które firmy wykorzystują, aby skutecznie konkurować na turbulentnym rynku. Przedstawiono także definicję transferu marki i wizerunku firmy jako wstęp do zagadnienia franchisingu i jego roli w procesie transferu wizerunku marki. Główną motywacją do przeprowadzenia badania była chęć zweryfikowania istoty mechanizmu transferu wizerunku marki w procesie franchisingu. Aby osiągnąć cel główny, sprecyzowano następujące cele poboczne: (1) omówienie kwestii wizerunku i świadomości marki, a także wiedzy o niej wśród konsumentów; (2) zaprezentowanie roli franchisingu w skutecznym transferze wizerunku marki; (3) pokazanie możliwości wpływu na wizerunek marki poprzez franchising; (4) wskazanie konsekwencji (zalet i wad) zarówno dla franchisodawcy, jak i franchisobiorcy, którzy decydują się na współpracę w oparciu o umowę franchisingu. Przegląd literatury i jej analiza zaprezentowane w artykule pokazują, że wizerunek marki franchisodawcy może zostać przeniesiony na markę franchisobiorcy, jak i wizerunek marki franchisobiorcy może mieć wpływ na postrzeganie marki franchisodawcy przez klientów. Zjawiska te mogą powstawać w świadomości klientów w sposób świadomy oraz niezamierzony. Dlatego firmy muszą zarządzać wizerunkiem swojej marki i stale ze sobą współpracować, jeśli już zdecydują się kooperować w oparciu o umowę franchisingu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the issue of brand image transfer in relation to franchising system. In the paper, the meaning of brand knowledge and awareness by customers are described. These two factors are presented as significant tools which companies use to compete effectively in turbulent market. There is presented also a definition of brand and company image transfer as an introduction to the issue of franchising and its role in brand image transfer. The reason of conducting the study is a desire of verification of the mechanism of brand image transfer in franchising. In order to achieve the aim of the paper, the following objectives have been set: (1) to discuss the issue of brand image and customers' brand awareness and knowledge; (2) to describe the role of franchising in effective brand image transfer; (3) to show the possibilities of influence on brand image in franchising; (4) to point out the consequences (advantages and disadvantages) for both franchisor and franchisee, who decide to be a part of franchising agreement. The literature review and its analysis presented in the paper shows that the image of franchisor's brand can be transferred to a franchisee's brands and franchisee's brand image can be easily transferred to the franchisors' brand by the customers. These phenomena can be created in the awareness of customers intentionally and unintentionally. That is why the companies have to manage theirs brand image and cooperate if they decide to sign the franchising agreement. (original abstract)
XX
Celem tego artykułu jest prezentacja i analiza zasad tworzenia umowy franchisingu w krajach Unii Europejskiej. Na początku autorka pokazuje, w jaki sposób umowa franczyzy jest konstruowana w wybranych krajach europejskich, w jaki sposób kraje te ją definiują; następnie opisuje zasady, w myśl których umowa franczyzy jest tworzona w Polsce, oraz w jaki sposób doszło do jej wyszczególnienia. Dalsza część opracowania dotyczy aspektu prawnego umowy franchisingu w krajach europejskich: formy prawnej tejże umowy oraz jej rozwiązania. Autorka stawia tezę, iż istotne jest stworzenie odrębnych aktów prawnych dotyczących franchisingu, dających możliwość tworzenia przejrzystych, ułatwiających zrozumienie swoich praw i obowiązków zarówno franczyzobiorcy, jak i dawcy umów franczyzowych, ponieważ system sieciowy zajmuje istotną część prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty i nadal wykazuje tendencję wzrostową. (fragment artykułu)
EN
A franchise agreement enables the creation of an autonomous enterprise. Simultaneously it provides for the avoidance of losses in early stages of business, since the brand is known and generally favourably regarded upon. In Europe it is of importance to create a transparent legal framework, taking the USA example, which will facilitate easy access to the franchise formula, whilst favouring globalization. (original abstract)
20
Content available remote Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju franchisingu na świecie
80%
XX
Omówiono początki franchisingu na świecie oraz scharakteryzowany rynek franchisingowy w Europie, USA i Chinach.
EN
The idea of the franchising appeared the United States and quickly started being used in Western European countries, both through networks American, forming units franchising, as well as amongst local entrepreneurs. Systems best caught on in such countries as: Great Britain, Italy, Germany, Netherlands and Denmark. Determination, with broad market of systems franchising however a USA and China are. Both countries much surpass European countries in terms of the number of systems (e.g. Germany or Great Britain). Moreover a majority is singling them out in catering nets. Certainly it is possible to observe disproportions in the size of institutions franchising: in the United States they are being found twice more than in China. (original abstract)
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.