Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza tekstu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Valency theory helps us to better understand how sentences and phrases are structured. In the field of German Linguistics there are two centres of valency research: in Leipzig and in Mannheim. In the first part, this article describes the valency model by Ulrich Engel, being the main representative of the Mann-heim valency centre. In the next two parts the author shows two examples of practical application of Engel’s valency model to didactics (teaching German syntax) and in the analysis of German advertise-ments. The demonstration of applying the knowledge of specific complements in teaching German syntax is based on many years of teaching practice by the author. The results of these analyses demonstrate the factual implementation of syntactical valency requirements in a text genre that is characterized by a high degree of brevity. In line with the initial premises, the argumentation in the last part of the article has for the first time established that compact marketing texts as used in advertisements often use reduced valency constructions.
PL
W artykule przedstawiono problem związany z przetwarzaniem dokumentów tekstowych przez człowieka. Zaproponowano heurystyczne podejście, inspirowane sposobem, w jaki ludzki mózg przetwarza dokumenty tekstowe, które może zostać wykorzystane do usprawnienia tego procesu. Przedstawiony algorytm rozpoznaje frazy na podstawie zdefiniowanego zbioru znanych fraz oraz cech indywidualnych danej frazy. Efektem działania algorytmu jest zbiór rozpoznanych fraz oraz odpowiadająca im pozycja w tekście.
EN
The paper presents the problem of processing text documents. It proposes a heuristic approach, inspired by the way the human brain processes text documents, which can be used to facilitate this process. The algorithm recognizes phrases based on a defined set of known phrases and individual characteristics of the phrase. The result of the algorithm is a set of identified phrases, and the corresponding position in the text.
EN
The paper presents a Cognitive Linguistic analysis of conceptualizations of evolutionary change of living organisms on the basis of the text of The Origin of Species by Charles Darwin. It has been established that the “scenario of evolution” proposed by Darwin to account for the emergence of new species is founded on conceptual metaphors of time and the Event Structure metaphor. It is demonstrated that the scenario of evolution receives the greatest elaboration as the metaphor EVOLUTION IS A JOURNEY. It can be safely assumed that the grounding of the scenario of evolution in conventional metaphors of time has triggered later application of the theory of evolution in areas of research outside the realm of biology.
PL
Nadmiar informacji dostępnej w postaci tekstowej w sieci Internet staje się coraz większym problemem, ponieważ automatyczna analiza takich danych jest trudna. Typowymi przykładami dużych baz tekstowych są serwisy prezentujące bieżące informacje prasowe. Z uwagi na dużą liczbę takich serwisów, wiele informacji powtarza się. W artykule omówiono system z grupy tak zwanych agregatorów, który gromadzi w jednym miejscu informacje z wielu serwisów, dokonuje ich analizy i klasyfikacji, a następnie generuje na ich podstawie różnego rodzaju statystyki.
EN
Huge amount of textual information available in Internet becomes one of the most important problems because analysis of such data is difficult automatically. Typical examples of such big text databases are web services presenting press information. The same or very similar information repeats in different services. That is why so called "aggregators" that aggregate and preprocess information from different services are becoming more and more popular. This paper presents one of such aggregators that collects information from multiple services, parses and analyses it and then tries to classify and collect different statistics.
EN
The aim of the article is to indicate the possibility of using text analysis for the research of dynamics of the Polish capital market. The first part of the article notes the changes which took place within the data market in recent years and their impact on the discounting of information by stock market investors. The Information Effectiveness Hypothesis and the paradigm of behavioural finance are the basis of theoretical considerations. The second part presents the result of a study, the objective of which was to build an algorithm allowing the prediction of the WIG20 index rates of return based on text data. The test sample consisted of 901 papers published in the “Parkiet” magazine and 748 daily rates of return. The study was conducted using algorithms processing natural language and decision trees used for classification. The results of the study allowed an indication of a model in which the precision and accuracy indicators exceeded a score of 50%
PL
Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania analizy tekstu do badań nad dynamiką polskiego rynku kapitałowego. W pierwszej części artykułu opisano zmiany, jakie w ostatnich latach nastąpiły na rynku danych, oraz ich wpływ na dyskontowanie informacji przez inwestorów giełdowych. U podstaw teoretycznych rozważań leży klasyczna hipoteza efektywności informacyjnej oraz paradygmat finansów behawioralnych. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badania, którego celem było zbudowanie algorytmu umożliwiającego przewidywanie stóp zwrotu indeksu WIG20 na podstawie danych tekstowych. Próba badawcza składa się z 901 artykułów czasopisma Parkiet, które zawierały w tytułach sformułowanie „WIG20”, oraz 748 dziennych stóp zwrotu. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem algorytmów przetwarzania języka naturalnego oraz drzew decyzyjnych. Wskazano model, którego wskaźniki precyzji i dokładności przekraczały 50%.
EN
This paper reviews and discusses the literature regarding the evolution of medical case reports with particular emphasis on patient presentation. It demonstrates how developments in medicine, i.e. increasingly sophisticated diagnostic and treatment procedures, affected both the structure and content of the genre, which is reflected in Bazerman’s (1988) claim that scientific discourses are shaped and constantly modified by particular disciplines. The paper commences with the originsof case reports, touches upon the revolutionary changes in medicine of the nineteenth century, progresses to the twentieth and twenty-first centuries and finishes with a description of contemporary case reports. It argues that as technological advancement progressed, case reports changed from subjective stories about the extraordinary to impersonal medical accounts. Therefore, by demonstrating how scientific discoveries and intellectual trends in medicine shaped the modes of patient presentation, the patient’s perspective will be adopted, which is in line with recent patient-centred trends in medical practice.
DE
Diese Arbeit gibt einen Überblick über die Fachliteratur zur Evolution des medizinischen Fallberichts als einer Textsorte, mit besonderer Berücksichtigung der Patientendarstellung. Die Arbeit präsentiert, wie die medizinische Entwicklung, d. h. wie die weiter fortgeschreitenden Diagnostik- und Behandlungsprozeduren die Struktur und den Inhalt dieser Textsorte beeinflussen. Den Ausgangspunkt bildet die Annahm von Bazermans (1988), dass der wissenschaftliche Diskurs ununterbrochen von bestimmten Disziplinen gestaltet und modifiziert wird. Die Arbeit beginnt mit der Geschichte des Fallberichts, bespricht die revolutionären Änderungen der Medizin des 19. Jahrhunderts, geht weiter ins 20. und 21. Jahrhundert und endet mit einer Darstellung von aktuellen Fallberichten. Der Aufsatz strebt außerdem an, nachzuweisen, dass mit dem technologischen Fortschritt die Fallberichte ihren Charakter von subjektiven außergewöhnlichen Geschichten zu unpersönlichen medizinischen Berichten geändert haben, was auch einen Einfluss auf das Bild des Patienten hatte.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje przegląd i dyskusję literatury dotyczącej ewolucji medycznego opisu przypadku jako gatunku z uwzględnieniem sposobu zobrazowania w nim pacjenta. Zostanie pokazane jak rozwój medycyny, tj. coraz bardziej zaawansowane procedury diagnozowania i leczenia, wpłynęły zarówno na strukturę jak i treść gatunku, przyjmując twierdzenie Bazermana (1988), iż dyskursy naukowe są kształtowane i stale modyfikowane przez poszczególne dyscypliny. Artykuł rozpoczyna się od opisu początków gatunku, wymienia rewolucyjne zmiany w medycynie w XIX w., omawia wiek XX i XXI, aby zakończyć się charakterystyką współczesnych opisów przypadku. Zostanie również pokazane, jak wraz z postępem technologicznym, opisy przypadku zmieniły się z subiektywnych niesamowitych opowieści w bezosobowe opisy medyczne, co miało także wpływ na obraz pacjenta.
7
75%
EN
Here we present a novel approach for automated creation of parallel New Testament corpora with cross-lingual semantic concordance based on Strong's numbers. There is a lack of available digital Biblical resources for scholars. We present two approaches to tackle the problem, a dictionary-based approach and a CRF model and a detailed evaluation on annotated and non-annotated translations. We discuss a proof-of-concept based on English and German New Testament translations. The results presented in this paper are novel and according to our knowledge unique. They present promising performance, although further research is necessary.
EN
We propose methods for automatic generation of corpora that contains descriptions of diagnoses in Bulgarian and their associated codes in ICD-10-CM (International Classification of Diseases, 10th revision, Clinical Modification). The proposed approach is based on the available open data and Linked Open Data and can be easily adapted for other languages. The resulted corpora generated for the Bulgarian clinical texts consists of about 370,000 pairs of diagnoses and corresponding ICD-10 codes and is beyond the usual size that can be generated manually, moreover it was created from scratch and for a relatively short time. Further updates of the corpora are also possible whenever new open resources are available or the current ones are updated.
EN
The article deals with evaluations of submissions to a linguistics journal considering whether or not they represent a specific communicative genre. Following the theory of communicative genres developed in the sociology of knowledge, “genre” is used here not only in reference to the evaluation texts themselves but, rather, it is applied to the communicative action as a whole: “genre” is a pre-patterned and complex solution to recurrent communicative problems. Elements of a genre can be located on three structural levels: the level of internal structure (language, style, topics etc.), the level of external structure (social context) and the interactional or situational level, which serves as a link between the other two levels. Analysis of evaluations seeks to determine how changes on the external, social level (more reviewers from more institutions) and the interactional level (the double-blind review process) manifest themselves in the internal (textual) level. Another sub-topic is the relationship between the analyzed evaluations and the norms of scientific or scholarly style.
PL
W artykule analizowane są recenzje prac złożonych do publikacji w czasopiśmie językoznawczym, stanowiące osobny gatunek komunikacyjny. Zgodnie z teorią gatunków komunikacyjnych rozwijaną w socjologii nauki – pojęcie gatunku nie odnosi się tu do samych tekstów, lecz obejmuje działania komunikacyjne ujęte całościowo: gatunek stanowi przedwstępnie ustrukturowane kompleksowe rozwiązanie powtarzalnych problemów komunikacyjnych. Działanie to przebiega na trzech płaszczyznach: na płaszczyźnie wewnętrznej (język, styl, tematyka), na płaszczyźnie zewnętrznej (poziom kontekstu społecznego), na płaszczyźnie interakcyjnej, która pośredniczy między strukturą zewnętrzną i wewnętrzną. Analiza recenzji ukierunkowana jest na ustalenie, w jaki sposób zmiany na płaszczyźnie zewnętrznej, społecznej (większa liczby recenzentów z liczniejszych instytucji) i interakcyjnej (obustronna anonimowość postępowania recenzenckiego) przejawiają się na płaszczyźnie tekstowej (kształtowanie autora i adresata). Kolejnym tematem szczegółowym jest zależność analizowanych recenzji od norm stylu naukowego.
DE
Der Aufsatz befasst sich mit den Gutachten für eine linguistische Fachzeitschrift als einer spezifischen Textsorte. Die Kategorie der Textsorte wird dabei nicht nur auf die Texte selbst appliziert, sondern sie wird in Anlehung an die Theorie der Kommunikationstextsorten in der Wissenssoziologie auf einen bestimmten Typ der Handlung als Ganzes bezogen: die Textsorte ist eine vorstrukturierte und komplexe Lösung für sich wiederholende Kommunikationsprobleme. Diese Handlung wird auf drei Ebenen strukturiert: auf der inneren (sprachlichen und inhaltlichen) Ebene, auf der äußeren Ebene, d. h. der Ebene des sozialen Kontextes, und auf der Interaktionsebene, die als ein Zwischenglied zwischen der inneren und äußeren Ebene aufritt. Die Analyse der einzelnen Textsorten konzentriert sich vor allem darauf, wie sich die Veränderungen auf der äußeren, sozialen Ebene (eine größere Anzahl von Gutachtern aus verschiedenen Institutionen) sowie auf der Interaktionsebene (beiderseitige Anonymität des Peer-Review-Verfahrens) auf der Textebene bemerkbar machen (die Gestaltung des Autoren- und Adressatensubjekts). Ein weiteres Thema bildet die Beziehung der analysierten Gutachten zu den Normen des Fachstils.
10
75%
PL
Artykuł koncentruje się na ten problematyce krytycznej analizy dyskursu, akcentując najistotniejsze konteksty jej rozwoju. Autorka omawia najistotniejsze stanowiska dotyczące analizy dyskursu jako metody badawczej i zarysowuje pole badań dla analizy dyskursu.
EN
The aim of the article is to present ambiguous concept of discourse and show its reference to social sciences. The author concentrates on the most important standponints on discourse analysis as a research method and gives examples of possible research areas.
EN
The paper aims to describe axiological structures in French socio-political editorials, analyzed in terms of their discursive mechanisms connected with the persuasive function of language. These mechanisms are realised through different semantic and rhetorical means of evaluation, among which the Author distinguished the following two types: axiological expressions (Moeschler 1985) and persuasive metaoperators (according to Awdiejew’s terminology 2004, 2007). The aforementioned means are embedded in the rhetorical context of media communication, based on unilateral and emotional arguments. The sixty articles analysed in the paper were culled from selected web pages of French journals and magazines (2005–2008) dealing with social, economic and political conflicts of interest between the French people and the government. By using the above-mentioned semantic and rhetorical means of evaluation that permit to simplify, categorize and distort the description of reality, journalists are able not only to construct but also to modify the axiological domain of editorials in order to influence readers’ feelings and opinions.
PL
Celem artykułu jest próba opisu struktur aksjologicznych we francuskim artykule wstępnym (edytorialu) o tematyce społeczno-politycznej pod kątem występujących w nim mechanizmów dyskursywnych związanych z perswazyjną funkcją języka. Mechanizmy te realizowane są przez wartościujące środki semantyczno-retoryczne, wśród których Autorka wyróżniła wyrażenia wartościujące (Moeschler 1985) oraz metaoperatory perswazyjne (Awdiejew 2004, 2007). Wspomniane środki wpisują się w retoryczny kontekst komunikacji medialnej, opartej na argumentacji jednokierunkowej i emocjonalnej. Zebrany korpus składa się z sześćdziesięciu edytoriali, zaczerpniętych ze stron internetowych francuskich czasopism, opisujących konflikt interesów społeczno-ekonomicznych i polityczno-ekonomicznych (lata 2005-2008) na linii społeczeństwo-rząd. Dzięki zastosowaniu różnych wartościujących środków semantyczno-retorycznych, pozwalających na dokonanie uproszczeń, skategoryzowanie oraz zniekształcenie opisu rzeczywistości, dziennikarze są w stanie nie tylko konstruować, ale też modyfikować aksjologiczną dziedzinę edytorialu po to, by wpływać na opinie i uczucia czytelników. odbiorcy dla prezentowanych opinii.
DE
Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist die Beschreibung der axiologischen Strukturen des Leitartikels/Editorials im Französischen, der der sozial-politischen Thematik gewidmet ist. Die Aufmerksamkeit wird dabei auf die Diskursmechanismen gelenkt, die mit der persuasiven Funktion der Sprache verbunden sind. Unter diesen Mechanismen versteht die Autorin des vorliegenden Beitrags u. a. bewertende Ausdrücke (Moeschler, 1985) und persuasive Metaoperatoren (Awdiejew 2004, 2007). Diese sprachlichen Mittel bilden den rhetorischen Kontext der medialen Kommunikation, die auf der einseitigen und emotionalsgeladenen Argumentation basiert. Das gesammelte Analysekorpus besteht aus sechzig Leitartikels/Editorials, die auf den Internetseiten der analysierten Zeitungen zu finden sind. Ihre Thematik betrifft die sozial-politisch-ökonomische Problematik aus den Jahren 2005-2008. In den analysierten Texten haben die Journalisten verschiedene Bewertungsmittel eingesetzt, die u. a. der Vereinfachung, Kategorisierung, Entstellung der beschriebenen Wirklichkeit dienen. Durch diese Mittel sind die Journalisten imstande, den axiologischen Inhalt des Leitartikels/Editorials zu modifizieren und dadurch die Meinungen der Leser zu beeinflussen.
EN
The variety of hardware devices and the diversity of their users imposes new requirements and expectations on designers and developers of mobile applications (apps). While the Internet has enabled new forms of communication platform, online stores provide the ability to review apps. These informal online app reviews have become a viral form of electronic word-of-mouth (eWOM), covering a plethora of issues. In our study, we set ourselves the goal of investigating whether online reviews reveal usability and user experience (UUX) issues, being important quality-in-use characteristics. To address this problem, we used sentiment analysis techniques, with the aim of extracting relevant keywords from eWOM WhatsApp data. Based on the extracted keywords, we next identified the original users' reviews, and individually assigned each attribute and dimension to them. Eventually, the reported issues were thematically synthesized into 7 attributes and 8 dimensions. If one asks whether online reviews reveal genuine UUX issues, in this case, the answer is definitely affirmative.
13
63%
EN
The present paper presents linguistic analysis of the texts extracted from the ABOUT pages in 24 fashion blogs topping the list of influential fashion blogs in 2018. The fashion blogs under consideration are viewed as belonging to personal style fashion blog type. The present research aims at analyzing the way generic features of this type of discourse are displayed by the texts under consideration. The Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) text analysis technique was employed to study the texts in order to explore how consistent they are with social media text type (Twitter, Facebook, blog) according to pre-defined psychological and linguistic categories. LIWC output in relation to each text was interpreted in terms of traditional LIWC dimensions and LIWC variables. The main findings suggest that, linguistically, most texts tend to combine features that are typical of highly personal writing and formal writing intended for official use.
PL
Artykuł został poświęcony analizie lingwistycznej tekstów, wybranych ze stroninternetowych “O blogu” / “O sobie” 24 blogów, poświęconych modzie iznajdujących się na liście najbardziej wpływowych blogów modowych w 2018 r.Uważamy, że blogi fashion należą do gatunku osobistych blogów modowych. Celemniniejszego badania jest analiza tego, jak specyfika, cechująca ten rodzajdyskursu, znajduje swój przejaw w tekstach, będących przedmiotem badania wniniejszym artykule. Do badania tekstów korzystano z programu komputerowegodo analizy tekstowej “Metoda badania lingwistycznego i kalkulacji słów”w celu weryfikacji, jak bardzo badaneteksty odpowiadają charakterystykam rodzajowym tekstów siecispołecznościowych (twitter, facebook, blogi) odpowiednio do określonych zapomocą programu kategorii psychologicznych oraz lingwistycznych. Wynikianalizy każdego tekstu traktowano pod kątem tradycyjnych i zmiennych kategorii, wytypowanych przez program. Głównewniosku umożliwiają założenie, że z lingwistycznego punktu widzenia większośćtekstów łączy w sobie cechy charakterystyczne dla komunikacji personalnejoraz oficjalnej, przeznaczonej do użytku oficjalnego.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań metod, które pomogą tworzyć bazę danych o użytkownikach z wykorzystaniem serwisów internetowych jako podstawowego źródła informacji. Celem badania było pozyskanie danych o użytkownikach z sieci społecznościowej, sprawdzenie możliwości parsera oraz analiza efektywności wykorzystania utworzonej bazy danych. W badaniach zostały wykorzystane metody analizy tekstowej: parsing i scraping. Wyniki zostały przedstawione w postaci wykresów i poddane krytycznej analizie porównawczej.
EN
The article presents the results of a study that will help for user to create a end-user parameters database using other web-sites as the primary source. The main goal of the work is making analysis to obtain information about the user of social networks. Next goal is analysis of the gathering data and the possibility of their use. The experiment was done using two methods of text analysis: parsing and scraping. The results are presented graphically and critical compared to each other.
15
Content available remote Deriving workflow privacy patterns from legal documents
63%
EN
The recent General Data Protection Regulation (GDPR) has strengthened the importance of data privacy and protection for enterprises offering their services in the EU. Important part of intensified efforts toward better privacy protection is enterprise workflow redesign. It has been already found that the privacy level can be raised with applying the privacy by design principle when re(designing) workflows. A conforming and promising approach is to model privacy relevant workflow fragments as Workflow Privacy Patterns (WPPs) which provide abstract, ‘best practices‘ solution proposals to problems recurring in privacy-aware workflows. WPPs are intended to support process developers, auditors and privacy officers by providing pre-validated patterns that correspond with existing data privacy regulations. However, it is unclear yet how to obtain WPPs with an appropriate level of detail. In this paper, we will introduce our approach to derive WPPs from legal texts and other descriptive regulations. We propose a structure of a WPP, which we derive from pattern approaches from other research areas. We also show the steps for designing a WPP. We think that this approach can be an valuable input towards supporting privacy in enterprises.
EN
This study utilizes citation analysis and automated topic analysis of papers published in International Conference on Agile Software Development (XP) from 2002 to 2018. We collected data from Scopus database, finding 789 XP papers. We performed topic and trend analysis with R/RStudio utilizing the text mining approach, and used MS Excel for the quantitative analysis of the data. The results show that the first five years of XP conference cover nearly 40% of papers published until now and almost 62% of the XP papers are cited at least once. Mining of XP conference paper titles and abstracts result in these hot research topics: "Coordination", "Technical Debt", "Teamwork'', "Startups" and "Agile Practices", thus strongly focusing on practical issues. The results also highlight the most influential researchers and institutions. The approach applied in this study can be extended to other software engineering venues and applied to large-scale studies.
17
Content available remote Named Entity Recognition and Named Entity Linking on Esports Contents
63%
EN
We built a named entity recognition/linking system on Esports News. We established an ontology for Esports-related entities, collected and annotated corpus from 80 articles on 4 different Esports titles, trained CRF and BERT-based entity recognizer, built a basic DOTA2 knowledge base and a Entity linker that links mentions to articles in Liquipedia, and an end-to-end web app which serves as a demo of this entire proof-of-conecpt system. Our system achieved an over 61% overall entity-level F1-score on the test set for the NER task.
EN
The article presents the new approach to a computer users verification. The research concerns an analysis of user’s continuous activity related to a keyboard used while working with various software. This type of analysis constitutes a type of free-text analysis. The presented method is based on the analysis of users activity while working with particular computer software (e.g. text editors, utilities). A method of computer user profiling is proposed and an attempt to intrusion detection based on k-NN classifier is performed. The obtained results show that the introduced method can be used in the intrusion detection and monitoring systems. Such systems are especially needed in medical facilities where sensitive data are processed.
EN
The relationship between drug and its side effects has been outlined in two websites: Sider and WebMD. The aim of this study was to find the association between drug and its side effects. We compared the reports of typical users of a web site called: “Ask a patient” website with reported drug side effects in reference sites such as Sider and WebMD. In addition, the typical users’ comments on highly-commented drugs (Neurotic drugs, Anti-Pregnancy drugs and Gastrointestinal drugs) were analyzed, using deep learning method. To this end, typical users’ comments on drugs' side effects, during last decades, were collected from the website “Ask a patient”. Then, the data on drugs were classified based on deep learning model (HAN) and the drugs’ side effect. And the main topics of side effects for each group of drugs were identified and reported, through Sider and WebMD websites. Our model demonstrates its ability to accurately describe and label side effects in a temporal text corpus by a deep learning classifier which is shown to be an effective method to precisely discover the association between drugs and their side effects. Moreover, this model has the capability to immediately locate information in reference sites to recognize the side effect of new drugs, applicable for drug companies. This study suggests that the sensitivity of internet users and the diverse scientific findings are for the benefit of distinct detection of adverse effects of drugs, and deep learning would facilitate it.
EN
This paper describes a study on opinion analysis applied to both human to chatbot conversations, but also to human to human conversations using data coming from the banking sector. A polarity classifier SVM model applied to conversations provides insights and visualisations of the satisfaction of users at a given time and its evolution. We conducted a study on the evolution of the opinion on the conversations started with the chatbot and then transferred to a human agent. This work illustrates how opinion analysis techniques can be applied to improve the user experience of the customers but also detect topics that generate frustrations with a chatbot or with human experts.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.