Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Dobra konsumpcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Marketing, podobnie jak zarządzanie, jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy. Obie dziedziny łączy to, że impulsem do ich powstania była praktyka związana z produkcją: w przypadku zarządzania - z techniką wytwarzania, w przypadku marketingu - ze zbytem wytwarzanych produktów. W obu dziedzinach pierwsze prace naukowe, w tym definicje oraz nauczanie na poziomie akademickim, pojawiły się na początku XX wieku.W zakresie zarządzania F. Fayol opublikował pracę o zasadach naukowego zarządzania Principles of Scienific Management dopiero w 1911 r., prace zaś z zakresu marketinguzaczęły się ukazywać między rokiem 1906 i 1911 [Bartels, 1962]. (abstrakt oryginalny)
EN
The term marketing has been developing in the economic theory and practice for a century now. And there we are, facing its many definitions. Some of them are a result of efforts undertaken by professional organisations like the American Marketing Association; the other have been proposed by individual authors. Differences among those definitions are usually substantial. Over recent decades we can also observe how the term 'marketing' is applied to different marketing fields of activity like for instance'direct marketing', 'network marketing', 'partnership marketing', etc. The purpose of thepaper is to examine and answer the question to what extent such dispersion of marketing influences its identity. (original abstract)
XX
Sprzedając dobro luksusowe, sprzedaje się przede wszystkim wyobrażenie o tym dobru, dlatego należy wiedzieć, co klienci mają na myśli, kiedy mówią o luksusie. Jak pokazały liczne badania w tym zakresie, pojęcie "luksus" jest pojęciem względnym i dla każdego oznacza coś innego. Dla naukowców i marketingowców ważne jest jednak podjęcie próby zinterpretowania tego pojęcia. Celem niniejszego artykułu jest eksploracja pojęcia luksusu, wyodrębnienie wymiarów, w jakich jest on postrzegany, określenie oznak luksusu, a także określenie wzorów myślenia i stereotypów związanych z luksusem. (fragment tekstu)
XX
Konsekwencją wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa jest coraz większe różnicowanie się preferencji nabywczych i użytkowych odnośnie dóbr trwałego użytku. Tendencja ta jest skutkiem rosnącej wielkości funduszu swobodnej decyzji, co prowadzi do wzrostu możliwości, a zatem i wymagań przy zakupie i użytkowaniu tych dóbr. To z kolei prowadzi do wykształcania się złożonych, heterogenicznych zachowań konsumpcyjnych. W Polsce zjawiska te są szczególnie wyraziste w procesie zakupu, posiadania oraz użytkowania samochodów osobowych. (fragment tekstu)
EN
Throughout this paper, author tried to identify and describe sub-structure of car as a durable good and market consumption object. Car should be described as a particular durable good. Two areas of specific features should be recognised in a structure of car as a durable good and the market consumption object; (a) utility area and (b) extra-utility area. In an extra-utility area three next elements (spheres) should be identified; emotional features sphere, socio-psychological features sphere and esthetical sphere. (original abstract)
XX
W drugim kwartale 2017 r. odnotowano poprawę koniunktury w przemyśle przetwórczym. Wartość wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym (IRGIND) w kwietniu 2017 r. obniżyła się o 2,7 pkt, z poziomu +7,8 pkt do wysokości +5,1 pkt. W maju nastąpił kolejny jej spadek o 1,7 pkt. W porównaniu jednak z lutym wartość IRGIND była wyższa o 5,3 pkt, a w skali roku wzrost wyniósł 5,0 pkt. Pomimo poprawy koniunktury, zarówno w skali kwartału jak i roku, wskaźnik koniunktury wciąż dryfuje w okolicy swojej długookresowej średniej, nie wykazując żadnego wyraźnego trendu. Ten stan utrzymuje się już niemal dwa lata. Obserwowany w ostatnich latach wzrost niepewności w działalności gospodarczej spowodował odstępstwa od utrwalonych wzorców zmian koniunktury w cyklu rocznym. Ciągle utrzymuje się duża zmienność na rynkach i trudno dostrzec oznaki stabilizacji. Choć przewidywania są (umiarkowanie) optymistyczne, nie należy raczej spodziewać się trwałej poprawy koniunktury w dłuższej perspektywie.(fragment tekstu)
EN
In the 2nd quarter of 2017 business situation in the manufacturing industry improved. The industrial confidence indicator (ICI) declined in April, 2017 by 2.7 pts, from +7.8 pts to +5.1 pts. In May it decreased once again, by 1.7 pts. However, in comparison with February ICI was higher by 5.3 pts, and 5.0 pts up from the May, 2016 figure. Though business situation improved both on the quarterly and yearly bases, the indicator still swings up and down along its long-term average. The horizontal trend has continued for the last two years. The rise in uncertainty which has been observed in the recent years modified well-known cyclicality patterns. High volatility in business activity persists, and there is no sign of stability to come. Though manufacturers are (modestly) optimistic, no one should rather expect business situation in the industry to sustainably improve in the long run.(original abstract)
XX
W artykule omówiona została koncepcja badania poziomu świadomości biznesowej wśród pracowników działu sprzedaży na rynku produktów FMCG. W efekcie system kompetencji został poszerzony o nowy obszar, tzw. kompetencję twardą, jaką jest świadomość biznesowa. Może ona być wykorzystywana w przedsiębiorstwach w wielu obszarach. Głównym jednak założeniem jest diagnoza obecnego poziomu świadomości biznesowej i jej systematyczny rozwój, mający na celu wzrost realizacji stanowiskowych KPI.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article a concept of testing the level of the business awareness amongst employees of a sales department on the market of products of FMCG is discussed. As a result, the system of competence is expanded for new so-called hard competence area that business awareness is. It can be used in enterprises in many areas. But the main idea is to diagnose the current level of business awareness and its systematic development aiming to increase the implementation of KPI bench.(original abstract)
XX
Zjawisko polegające na wzmocnieniu reakcji etapów produkcji należących do górnej części łańcucha dostaw na zmiany popytu w jego dolnej części (u nabywców finalnych) nosi nazwę efektu Forrestera. W rezultacie wartości handlu dobrami pośrednimi podczas kryzysu maleją bardziej (odpowiednio: rosną bardziej podczas ożywienia gospodarczego) niż wartości handlu produktami finalnymi. Celem opracowania jest weryfikacja występowania efektu Forrestera w handlu międzynarodowym państw wysoko rozwiniętych w latach 2008-2011. W tych latach w państwach wysoko rozwiniętych wartości eksportu i importu dóbr pośrednich wahały się w większym stopniu (w kategoriach bezwzględnych i względnych) niż wartości eksportu i importu dóbr finalnych i to niezależnie od przyjętej metody mierzenia handlu międzynarodowego (badanie empiryczne zawarte w tym opracowaniu opiera się na dwóch sposobach mierzenia handlu - za pomocą międzynarodowej tablicy przepływów międzygałęziowych oraz nomenklatury BEC). Dowodzi to występowania efektu Forrestera w handlu międzynarodowym oboma rodzajami dóbr w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Forrester (bullwhip) effect refers to increasing swings in inventory in response to shifts in customer demand as one moves further up the supply chain. As a result, the values of international trade in intermediaries fluctuate more strongly than those of international trade in final goods. This paper is an attempt to confirm the existence of Forrester effect in international trade of developed countries in years 2008-2011. Empirical studies based on statistics from world input-output tables as well as trade statistics according to the BEC nomenclature confirm that in developed economies between 2008 and 2011, the values of international trade in intermediaries fluctuated more strongly than trade in final goods. It proves the existence of Forrester effect in international trade in final goods and intermediaries in this period. (original abstract)
XX
Celem pracy jest zbadanie struktury i przeprowadzenie analizy porównawczej koszyków dóbr i usług konsumpcyjnych, na podstawie których wyznaczane są narodowe wskaźniki cen (inflacja) w 25 krajach Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii. Przedmiotem analizy jest także dynamika zmian w zakresie wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na różne kategorie dóbr i usług konsumpcyjnych w latach 1996-2005. Wybór rozpatrywanego okresu jest uwarunkowany dostępnością danych dotyczących Polski według klasyfikacji COICOP/HICP. (fragment tekstu)
EN
This study is focused on structures of baskets of consumer goods and services. The comparative analysis carried out for some chosen European countries revealed the existence of regional diversity of structures of baskets. Changes of structures between 1996 and 2005 are described in the second part of this paper. (original abstract)
EN
This research empathizes with the opportunities that drive demand for counterfeit goods. Governments, organizations and rights holders struggle to regulate the distribution and consumption of counterfeit products, so that consumer awareness has emerged as to what goods people counterfeit, and most importantly, why people intentionally buy counterfeit items. This article illustrates the incentives that inspire buyers to purchase counterfeit products, tactics that brand owners use to fuel their interest. It involves the development of demand, marketing tactics, and the implementation of consumer approach strategies by brands. It also reveals the complicated logistics and transporting routes creating manufacturing and transit hubs for counterfeiting,; it also demonstrates the lack of government intervention as well as the desperate need for policy revision. This article shows counterfeiting is phenomenon that governments, organizations, and most importantly, consumers all have equal interest in fighting against. (original abstract)
EN
The paper aims to determine the strategic directions of forming the competition policy of Ukraine through analyzing the aspects of divergence between Ukraine and the EU in public regulation of the domestic market development. Materials and methods: historical-logical method, methods of theoretical generalization, system and historical-economic analysis, system approach, and methods of analysis and synthesis are used to substantiate the conceptual foundations of the domestic market development on the competition policy grounds. The paper substantiates that the factors of foreign economic cooperation and trade and implementation of public competition policy on goods and capital flows distribution have a decisive impact on the development of the Ukrainian domestic market in conditions of globalization and European integration. The paper proves that the competition policy is the system of optimal and innovative methods, tools, and measures initiated by authorities and implemented to develop and expand the socio-economic capacity of the domestic market of consumer goods that are equal to and better than the competition policies of other countries by quality and efficiency.(original abstract)
10
Content available remote Problemy wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich
75%
XX
Zasoby przyrodnicze związane z obszarami wiejskimi mają znaczenie produkcyjne i ekologiczne, nadające im charakter dóbr publicznych. Pełną wartość ekonomiczną tych dóbr tworzy wartość wynikająca z bezpośredniego i pośredniego użytkowania oraz wartość nieużytkowa w tym opcjonalna, dziedziczna i egzystencjalna. Pełna wycena wartości zasobów przyrodniczych powinna obejmować cztery etapy: identyfikację walorów i funkcji danego zasobu czy zbioru zasobów, identyfikację i przypisanie poszczególnym walorom i funkcjom elementów pełnej wartości ekonomicznej zasobu przyrodniczego, dobór właściwej metody wyceny zidentyfikowanych walorów i funkcji, wycenę zasobu. Do wyceny wartości pozarynkowych można wykorzystać metodę wyceny warunkowej (CVM), metodę kosztu choroby (COIM), metodę kosztów podróży (TCM) i metodę cen hedonicznych (HPM). Wyceniony w dwóch wariantach metodą kosztów podróży Kanał Elbląski ma wartość: wariant I - 236 431 620 PLN, wariant II - 517 970 700 PLN.(abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable and multifunctional development of rural areas requires the rational management of natural resources which appear in the area. Rational management is impossible without full valuation of the resources and their functions they fulfill. The re-sources often fulfill public goods functions and their full value in not reflected by market economic categories. The aim of the paper is demonstration that non-production functions of the natural resources have their own value; it can be estimated using methods elaborated in environmental economics. The conception of full economic value of natural resources and basic methods to estimate the value are used to achieve the aim. The methods are: WTP, CVM, COIM, HPM, TCM. The valuation of the touristic value of the Elbląg Channel using TCM is presented as an example of use one of above mentioned methods.(original abstract)
EN
The strong trend towards innovations in the Romanian DIY market brought about by increased offer diversification and renewal, the hectic pace of accommodation and business centre construction in big cities and the increased interest in refurbishing houses and facades prompted the authors to conduct an exploratory study on the representatives of Generation X: those equipping a house or apartment, individual entrepreneurs using their own labour force to refurbish properties for re-sale, small-scale craftsmen supplying themselves with the necessary materials for this work, together with representatives of construction, real estate and interior design companies. The objective of the study is to determine how innovation in wide-area DIY retail is perceived by Gen X, be they individual consumers, entrepreneurs, small-scale craftsmen, or company representatives. The results reveal significant managerial implications which retailers should consider when defining and modifying their strategies for approaching and processing the market. (original abstract)
12
Content available remote Segmentacja konsumentów smartfonów na podstawie preferencji wyrażonych
75%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja preferencji i motywów dokonywania zakupów przez konsumentów smartfonów oraz klasyfikacja respondentów na podstawie preferencji wyrażonych. Analizy przeprowadzono na danych pochodzących z własnego badania empirycznego dotyczącego preferencji konsumentów względem atrybutów urządzenia typu smartfon. Do identyfikacji powodów dokonywania zakupów oraz preferencji konsumentów zastosowano tradycyjną metodę conjoint analysis. W celu wyodrębnienia grup nabywców smartfonów wykorzystane zostały informacje o preferencjach konsumentów. Klasyfikacji respondentów dokonano metodą k-średnich na podstawie użyteczności odwzorowujących reakcje konsumentów na określone profile(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to identify the preferences and purchase motives of smartphones' consumers and classification of respondents on the basis of stated preferences. The analyses were conducted using data from the empirical research on consumer preferences with respect to various smartphone attributes. To identify the reasons for purchasing and consumer preferences conjoint analysis was employed. Classification of respondents was based on obtained utilities maesuring consumer reactions to specific profiles with the application of k-means method(original abstract)
XX
Cel artykułu: określenie sposobu interpretacji i zakresu pojęcia prosumpcja; określenie i przeanalizowanie zakresu działań marketingowych podejmowanych przez polskich dojrzałych nabywców w wieku 44-56 lat; dokonanie porównania zakresu działań podejmowanych przez ogół nabywców i przez reprezentantów dojrzałej grupy wiekowej. Metodologia badawcza: w części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zarządzania, natomiast do zebrania danych pierwotnych wykorzystano metodę badania ankietowego. Dane pierwotne poddano analizie statystycznej, stosując metodę analizy czynnikowej i analizy skupień. Główne wyniki badań: nabywcy wykazują aktywność prosumpcyjną przede wszystkim w ramach relacji z oferentami i z innymi nabywcami. Osoby w wieku 44-56 lat przejawiały relatywnie mniejszy poziom aktywności niż ogół badanych, włączając się raczej w działania inicjowane przez oferentów, natomiast ich aktywność spontaniczna była stosunkowo mniej widoczna. Implikacje praktyczne: znajomość zakresu aktywności prosumpcyjnej nabywców i jej struktury jest niezbędną podstawą do kształtowania przez oferentów partnerskich długookresowych relacji z nabywcami. Implikacje społeczne: zmiany poziomu aktywności prosumpcyjnej nabywców, zwłaszcza jej wzrost, wpływają na zmiany relacji społecznych przejawiające się m. in. powstawaniem społeczności marketingowych partnerów obejmujących nabywców i oferentów. Kategoria artykułu: badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose of article: define the essence and the scope of prosumption; identify and analyse the scope of prosumption activities undertaken by Polish mature consumers representing the 44-56-year group; compare the scope of mentioned activities in the case of the whole group of consumers and representatives of the 44-56- year group. Research methodology: in the theoretical part of the article, the method of cognitive-critical analysis of marketing and management literature was used. To gather the field data the questionnaire research was applied. The gathered data were analysed during the statistical analysis applying such methods as factor analysis and cluster analysis. Key research findings: the results of the analysis indicate that consumers take prosumption activity mainly in the relations with offerers and with other consumers. The level of prosumption activity of representatives of the 44-56-year group is relatively lower than in the case of all respondents. They take part rather in the activities initiated by offerers. Practical implications: the knowledge about the scope of consumers' prosumption activity is the necessary base to shape partner long relations with consumers by offerers. Social implications: the changes of customers' prosumption activity, especially its growth, influence changes of social relations including forming marketing partners' communities consisting of consumers and offerers. Article category: research. (original abstract)
XX
W dokumentach końcowych konferencji w Rio de Janeiro, konferencji w Jo- hannesburgu, a także między innymi w dokumencie OECD z 2002 roku W kierunku ekologicznej konsumpcji gospodarstw domowych podkreśla się rangę problemu wdrożenia zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji.4 O ile kwestia wdrażania zrównoważonych wzorców produkcji jest w miarę precyzyjnie określona, o tyle problem równoważenia konsumpcji jest mniej dokładnie opisany, zwłaszcza w literaturze polskiej. W tym artykule podjęta została próba sprecyzowania kategorii konsumpcji zrównoważonej i określenia struktury tego pojęcia. Rozważania należy rozpocząć od wyjaśnienia, że pojęcie konsumpcji zrównoważonej i równowagi konsumenta jest w ekonomii znane. Jest ono bowiem lduczową kategorią teorii użyteczności konsumenta. W takiej perspektywie jako równowagę konsumenta opisuje się sytuację optymalnej kombinacji konsumowanych dóbr. Dotychczas więc problem zrównoważenia konsumpcji był analizowany w kontekście bieżących wyborów nabywczych i ich optymalizacji. (fragment tekstu)
EN
The paper focuses on the definition of sustainable consumption. The Author presents the idea of sustainable consumption as a systemic structure defined within the framework of the "grand system consumption" model. He indicates the quintessence of the idea of sustainable consumption, critically assesses the current definitions of this category and also describes the"grand system consumption" model. This definition allows to define sustainable consumption and to identify premises of sustaining consumption in its particular categories. KEY WORDS: sustainable consumption, grand system consumption (original abstract)
15
Content available remote Instytucje ekonomiczne i polityczne a ceny dóbr konsumpcyjnych
75%
XX
W artykule dokonano analizy roli instytucji w zróżnicowaniu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, w tym żywności, pomiędzy wybranymi krajami Unii Europejskiej. Badanie ma celu sprawdzenie, czy w państwach UE występuje statystyczny związek pomiędzy relatywnym poziomem cen a wybranymi wymiarami instytucji. Zmiennymi reprezentującymi instytucje i ich egzekwowanie są wskaźniki Wordwide Governance Indicators Banku Światowego, Economic Freedom of the World Instytutu Frasera oraz wybrane dane z Business Environment and Enterprise Performance Survey EBOR i Banku Światowego. Szeregi czasowe dotyczące relatywnych cen pozyskano z OECD oraz Eurostatu. Przyjęty okres badawczy zawiera się w latach 1996-2010. Do określenia statystycznego związku cen z instytucjami wykorzystano współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Wyniki badania liniowego związku pomiędzy różnymi wymiarami instytucji i relatywnymi cenami nie wskazały jednoznacznych podobieństw między krajami lub podobieństw czasowych co do siły i kierunku powiązań, ale korelacje niektórych cech z cenami były umiarkowane lub wysokie. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyzes the role of institutions in price setting and cross-country price disparity. The objective of the study was to test whether there is a statistical relationship between relative price levels and selected dimensions of quality of institutions. The whole observation period runs from 1996 to 2010. Data set includes comparative consumer and food price levels from the Eurostat-OECD PPP Programme as well as an institutional quality indices produced by the World Bank (Wordwide Governance Indicators), the Fraser Institute (the survey Economic Freedom of the World) and the EBRD-World Bank (Business Environment and Enterprise Performance Survey). The analysis separately covers Central and Eastern European EU Member States, and Poland with Denmark. The results of the linear relationship between the different dimensions of institutions and price levels did not indicate the similarities between countries and in time with regard to strength and direction of that relationships, although correlations between the prices and some institutional variables were moderate and high. (original abstract)
XX
Indeksy cenowe są podstawowym narzędziem służącym ocenie zmian wielu wielkości ekonomicznych. Ta różnorodność skłania do poszukiwania ogólnego modelu, który opisałby zasady tworzenia indeksów niezależnie od zakresu ich zastosowania. Jedna z prób formalizacji tego zagadnienia została dokonana przez Eichhorna i Voellera w 1976 roku.
EN
Price indexes are basic tool for the description of inflation and situation on finance markets. Their axiomatic formulation was given by W. Eichorn and J. Voeller in 1976y. The presented system of axioms as independent and not inconsistent. However, the question arises whether each of them is essential as far as the phenomena described are concerned. In the presented work the analysis of these axioms is conducted from this particular point of view and also their proposed indication renders it possible to define the price index as the price level quotient. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba przedstawienia kształtowania się udziału wydatków na kulturę, rekreację, hotele, kawiarnie i restauracje w wydatkach ogółem w Polsce w 2000 r. za pomocą tzw. krzywej Törnquista.
EN
The main aim of this article is to use the Törnquist curve to show the share of expenditure for culture, recreation, hotels, cafés and restaurants (so-called higher-level goods) in all expenditure in Poland in the year 2000. The research is based on data gained from the household budgets and refers to six socio-economic groups established. Moreover, the curve is also calculated for the group of all households. To estimate the parameters of the curve we use two methods: the first is based on linearisation of the original Törnquist function and the second is grounded on the three points method. In virtue of the results we can say that the share of expenditure for the considered goods fluctuates from 2,1% (households of employee-farmers) to 3,6% (household of employees) while the rate for all households is equal 3,0%. The lowest level of income when expenditure for higher-level goods appears oscil-lates from 48 PLN per capita (households maintained from non-earned sources) to 171 PLN per capita (households of retirees and pensioners). In the case of all households it is equal 117 PLN per capita. (original abstract)
XX
Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym w styczniu 2017 r. zwiększył swoją wartość względem wartości z grudnia 2016 r. o 3,0 pkt., do poziomu -6,3 pkt. Poprawę koniunktury w styczniu odnotowały tylko przedsiębiorstwa prywatne. Wzrost wartości wskaźnika dla tej grupy przedsiębiorstw wyniósł 4,0 pkt., do poziomu -6,8 pkt. Dla przedsiębiorstw publicznych odnotowano spadek wartości wskaźnika o 5,7 pkt., do poziomu -2,8 pkt. W lutym wartość ogólnego wskaźnika koniunktury zwiększyła się o 4,4 pkt., do poziomu -1,9 pkt. W tym miesiącu wzrost wartości wskaźnika miał miejsce w obu sektorach własnościowych. Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wzrosła o 4,4 pkt., do poziomu -2,4 pkt., a dla firm publicznych o 9,6 pkt., do poziomu +6,8 pkt. (fragment tekstu)
EN
In the 1st quarter of 2017 business situation in the manufacturing industry improved. The improvement is not typical for that time of a year, as usually the betterment, caused by favorable seasonal factors, comes up in the 2nd quarter. Clearly, the rise in uncertainty that has been noticed for recent years resulted in a breakdown of the well-established pattern of seasonality changes. Though business activity is expanding its high volatility still holds firm, and the industrial confidence indicator (ICI), as well as the majority of the balances, remain negative. In general, manufacturers are optimistic their future business prospects, and further improvement is expected to follow in the 2nd quarter of 2017. (fragment of text)
XX
Chiny - postrzegane do tej pory jako tani producent wszystkiego, "fabryka" świata - obecnie coraz częściej nie są traktowane jako źródło zaopatrzenia, ale jako ogromny, ponad 1,3-miliardowy rynek zbytu. Trwający kilka kolejnych dekad okres wzrostu gospodarczego zaowocował w Chinach stopniowym bogaceniem się społeczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wzrostu gospodarczego na bogacenie się chińskiego społeczeństwa oraz zmian w strukturze popytu, a zwłaszcza popytu na dobra luksusowe. (fragment tekstu)
EN
China, being perceived so far as a cheap producer of everything, the world's "factory", is more and more often treated not as a supply source, but as a huge, counting more than 1.3 bln people, outlet. The long period of dynamic economic growth resulted in the Chinese society's getting wealthier and turning to consumption of goods. The main aim of the article is to present Chinese possibilities of creating demand for consumer goods, and particularly luxury ones. (original abstract)
XX
Artykuł podsumowuje badania empiryczne przeprowadzone w pierwszym etapie projektu naukowego, którego celem jest wykorzystanie modeli hedonicznych w korygowaniu indeksów cen w przypadkach występowania różnic w jakości porównywanych dóbr. W modelu hedonicznym cena dobra heterogenicznego jest wyjaśniana przez zestaw istotnych atrybutów tego dobra, co powoduje, że może on być przydatnym narzędziem przy rozróżnianiu zmian poziomu ceny wynikających z różnic w jakości porównywanych dóbr od 34 Anna Królinnych zmian. Tym samym, metody hedoniczne stanowią grupę potencjalnych technik przy rozwiązywaniu problemu mierzenia tzw. ,,rzeczywistej zmiany ceny" poprzez odpowiednie korygowanie indeksów cenowych. Do skutecznego i pozbawionego ww. błędu pomiaru zmiany ceny w pierwszej kolejności konieczne jest skonstruowanie i oszacowanie wiarygodnego, stabilnego i efektywnego modelu hedonicznego. Głównym celem przeprowadzonych badań było: 1) sprawdzenie, czy wybrane na etapie zbierania danych grupy dóbr mogą być poddane analizie hedonicznej; 2) oszacowanie i weryfikacja modeli hedonicznych na potrzeby dalszych badań w projekcie dla wybranych dóbr. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem stworzonych przez autorkę baz danych obejmujących siedemnaście grup dóbr trwałego użytkowania pochodzących z rynków RTV, AGD oraz ICT/IT.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper summarizes empirical research finalizing the first stage of the scientific project aimed at hedonic methods application in adjusting price indices in cases when variability in quality of goods is observed. A hedonic model describes the price of the heterogeneous good by a set of its relevant attributes, and thus it can be helpful in distinguishing the price change level resulting from quality-related and other than quality-related causes. As a consequence, hedonic methods provide a group of potential solutions to the problem of measuring a socalled "true price change" by introducing quality-adjusted price indices. However, beforehand a reliable, stable and predictively powerful hedonic model must be constructed and estimated. The main goals of the presented research were: 1) to test whether the initially chosen goods are convenient for hedonic analyses; 2) to estimate and verify the hedonic models suitable for further analyses for goods selected in the first step. The empirical research was based on a database consisting of seventeen groups of durable goods (household appliances, consumer electronics and ICT/IT devices).(original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.