Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1254

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  GIS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
1
Content available remote Rola baz danych w opracowaniach geologiczno-inżynierskich
100%
PL
Powszechna komputeryzacja umożliwia stworzenie informatycznych baz danych geologicznych i zebranie w nich wszelkich informacji o otworach wiertniczych do tej pory złożonych w archiwach w postaci papierowej. Istnienie takich baz daje możliwość między innymi szybkiej oceny warunków gruntowo-wodnych, kategoryzowania rodzajów gruntów podłoża czy też wykonania analiz geostatystycznych. Ponadto w powiązaniu z różnymi technologiami GIS pozwala na wizualizacje gromadzonych przez dziesięciolecia wiadomości w postaci rozmaitych map zarówno monotematycznych, jak i zebranych w atlasach. W artykule przedstawiono sposób wykorzystania informatycznych baz danych otworów geologicznych.
EN
Common computerization allows building digital engineering-geological data bases and storing in their structure any borehole data which until now have been collected in the archives in a paper form. Those data bases create the opportunity of inter alia: quick ground-water conditions’ assessment, categorization of soil types or conducting soils’ valorization analyses. Moreover, connected to a proper GIS software, the data bases allow visualization of the information that have been collected for several decades in the form of different maps, mono-thematic or collected into atlases as well. The article presents the usage of digital engineering-geological borehole data bases.
2
Content available remote Zastosowanie GIS w ciepłownictwie
100%
3
Content available remote Geograficzne systemy informacyjne wykorzystywane w ocenach środowiskowych
89%
PL
W artykule omówiono Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) stosowane coraz powszechniej w różnego rodzaju analizach i badaniach środowiskowych, wspomagające również proces ocen środowiskowych. Przedstawiono zalety oraz metodologię GIS. Zaprezentowano drogi prowadzące od informacji w realnym świecie po zdigitalizowane dane gromadzone w postaci baz danych, z uwzględnieniem różnych źródeł informacji, które stanowią np. mapy, zdjęcia satelitarne itp.
EN
Paper presents the Geographic Information System (GIS) for environmental research and analyses. In particular it presents advantages and possibilities of GIS application usage to the Environmental Impact Assessment. Paper forms the short description of GIS metodology and his advantages. The ways leading from the information in real world to effective digital databases are introduced, with a special attention given to maps and others sources, particularly the satellite images, being widely used in environmental applications.
PL
Przedstawiono propozycję kierunków i strategii budowy systemów geoinformacyjnych GIS, jako podstawowego komponentu systemów informatycznych zarządzania w administracji rządowej i samorządowej. Szczególną uwagę zwrócono na główne elementy strategii wdrożenia systemów GIS (technologie, harmonogram wdrożenia, analizy kosztów i zysków, zagrożenia) pod katem ich wykorzystania w systemach wspomagania decyzji.
EN
Proposition of direction and building strategy of geoinformation systems as a fundamental component of management information systems in public and self-government administration is presented. Attention is drawn to main elements of GIS system implementation strategy (technology, implementation timetable, cost-benefit analysis threats) looking from the point of thei application in Decision Support Systems.
PL
Przeprowadzona analiza jest przeglądem stosowanych w projekcie rozporządzenia: zakresu tworzonego systemu ewidencji gruntów, budynków i lokali, podstawowych pojęć i definicji oraz próbę zidentyfikowania i sklasyfikowania obiektów, których atrybuty, mają być w systemie dostępne dla realizacji określonych funkcji. Zidentyfikowane będą również związki między obiektami służące do określenia relacji pomiędzy encjami w systemie.
6
Content available remote Morskie zastosowania geograficznych systemów informacyjnych GIS
89%
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z dziedziną morskich geograficznych systemów informacyjnych. Stanowi on próbę przybliżenia istotnych zagadnień związanych z systemami GIS i ich aktualnymi zastosowaniami, w szczególności w obszarach mórz i oceanów.
PL
W pracy podjęto próbę analizy porównawczej niekomercyjnych baz danych typu GIS, ogólnie dostępnych z otwartym oprogramowaniem, z komercyjnymi bazami powszechnie stosowanymi do zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Analizę przeprowadzono dla bazy QGIS najszerzej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach wodociągowych na tle kilku wybranych baz komercyjnych. Podstawą analizy porównawczej było 14 kryteriów, którym nadano odpowiednie wagi ze względu na różny ich wpływ na efektywność zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Na podstawie otrzymanych wyników można wstępnie stwierdzić, iż baza QGIS bardzo dobrze wpisuje się w wysoki poziom użyteczności dobrze już znanych na rynku baz komercyjnych i może być porównywalna z nimi.
EN
The paper attempts a comparative analysis of non-commercial GIS databases, generally available with open software, with commercial databases commonly used in the management of water supply and sewage infrastructure. The analysis was carried out on the example of the QGIS database that is the most widely used in waterworks against a background of several selected commercial bases. The basis for comparative analysis were 14 criteria, which were given appropriate weights due to their different impact on the efficiency of water and sewage infrastructure management. On the basis of the results obtained, it can be initially stated that the QGIS database is very well in line with the high level of usefulness of well-known commercial databases on the market and can be comparable with them.
8
Content available remote Nie tylko dla amatorów
88%
EN
Revitalization activities are one of the priority tasks of local governments of small towns in Poland, because they give a chance to use EU funds. The basic steps in the procedure for defining areas of revitalization include delimitation and index analysis. Currently, statistical data and those from social consultations are most often used for it. The aim of the article is to indicate GIS techniques as a tool enabling an extended diagnosis leading to the designation of crisis areas.
PL
Działania rewitalizacyjne stanowią jedne z priorytetowych zadań samorządów w Polsce, ponieważ dają szansę na wykorzystanie funduszy unijnych. Do podstawowych kroków procedury definiowania obszarów rewitalizowanych należy delimitacja pól podstawowych oraz analiza wskaźnikowa. Obecnie najczęściej wykorzystuje się do niej dane statystyczne oraz te pochodzące z konsultacji społecznych. Celem artykułu jest wskazanie technik GIS jako narzędzia umożliwiającego rozszerzoną diagnozę prowadzącą do wyznaczenia obszarów kryzysowych.
PL
Obecne technologie pozyskiwania danych umożliwiają opracowanie wysokiej jakości trójwymiarowych modeli różnych obiektów, a w tym budynków. Należą do nich różne metody skaningu laserowego, techniki fotogrametryczne czy tradycyjne naziemne metody pomiarowe. Stopień szczegółowości opracowanego modelu zależy od założonego celu, co przekłada się w dużej mierze na wybór odpowiedniej metody. W przypadku opracowań wielkoobszarowych dominują najnowsze technologie, takie jak lotniczy skaning laserowy czy cyfrowa fotogrametria lotnicza. Ze względu na zasięg opracowania są to metody również uzasadnione ekonomicznie. W przypadku potrzeby pozyskania danych dla projektów obejmujących mniejszy zakres opracowania wykorzystuje się naziemne metody pozyskiwania danych, takie jak skaning laserowy, pomiary tachimetryczne czy pomiary z wykorzystaniem technik GPS/RTK (Global Positioning System/Real Time Kinematic). Jednym z podstawowych założeń opracowania modeli budynku jest określenie dokładności sytuacyjnej i wysokościowej modelu oraz stopnia jego szczegółowości, co związane jest z doborem odpowiedniego zestawu pomiarowego. Biorąc pod uwagę stały rozwój rynku instrumentów pomiarowych, w niniejszym artykule dokonano oceny możliwości wykorzystania zestawu pomiarowego GPS/RTK oraz dalmierza laserowego TruPulse 360B do opracowania modelu budynku. Zastosowanie powyższego zestawu pomiarowego związane było z opracowaniem modeli budynków, które jako jeden z elementów pokrycia terenu, wykorzystano do analiz przestrzennych z wykorzystaniem mapy trójwymiarowej do planowania lokalizacji sensorów obserwacyjnych na śródlądowych drogach wodnych w obszarze portu Szczecin.
EN
Current technologies of data acquisition enable the development of high-quality threedimensional models of various objects, including buildings. These include various methods of laser scanning, photogrammetric techniques or traditional ground-based measurement methods. Then level of detail of elaborated models depends on the aim, which translates to a large extent on the choice of an appropriate method. In the case of large area elaborations dominate the latest technologies such as airborne laser scanning and digital photogrammetry. Due to the range of elaborations these methods are also economically justified. In case of need to obtain and develop data for projects involving smaller range are used ground-based data acquisition methods such as laser scanning, total station measurements or GPS / RTK (Global Positioning System/Real Time Kinematic) techniques. One of the basic objectives of the building elaboration is determination of their accuracy and level of detail, which is associated with the selection of an appropriate set of measurement. Heaving the continuous development of market instruments, this article assesses the possibility of using a set of measuring GPS / RTK and TruPulse 360B laser rangefinder for buildings modeling. Using this measurement set was associated with the development of models of buildings, which as one of the elements of land cover, were used for spatial analysis using three-dimensional maps to plan the location of observation sensors on inland waterways in the port of Szczecin.
EN
By the order of the Ministry of Fuel and Power of Ukraine UkrNIMI Institute has developed a universal geoinformation system (GIS) “GeoMark”. Gis has passed successfully industrial testes and is being used in the Institute. It Provides for support and processing of integrated data based in any subject-line field. As regards majority of its features, it is not inferior than the best world samples. As to a great number of its features, the system is a unique one and has no world analogues.
EN
Conducting analyses with the use of GIS tools in geography of transport enables to cut costs, optimize variants of new route solution (e.g. bypassing terrain barriers), create road traffic control systems, crisis management, work out the optimum travel route in terms of money or time. The aim of this article is to present possibilities of using the functions of the Network Analyst tool in geography of transport.
PL
Wykonywanie analiz przy użyciu narzędzi GIS w geografii transportu umożliwia obniżenie kosztów, optymalizację wariantów rozwiązań (np. ominięcie barier terenowych) nowych tras, tworzenie systemów kontroli ruchu drogowego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wyliczenie optymalnej trasy przejazdu pod względem finansowym czy czasowym. Za cel niniejszego artykułu przyjęto przedstawienie możliwości wykorzystania funkcji narzędzia Network Analyst w geografii transportu.
EN
In Western Europe, systematic registration and studies of the old waste disposal sites as well as old industrial locations began at the end of 1980s. Those sites were, first of all, potential places of contaminants emission to groundwater. Quantity of data on the subject has increased very quickly. Process of investigations at different stages as well as possible monitoring of contaminated terrains generated huge quantity of measurements and analytic information which could be collected in computer databases. Simultaneously, these data, together with other information (technological, objects destination and their history, archival maps and pictures) have a cartographic arrangement in the co-ordinate system. These two elements sufficed to actively connect such quantity of information with graphics on maps via GIS. It created completely new quality in registering, classifying, and management of such post-industrial phenomena as old waste disposal sites and brownfields. The use of aerial photos or satellite images as well as digital terrain models (DTM) permitted to considerably broaden knowledge on the investigated terrains. The modern urban and spatial management projects in smaller or larger cities have to take into account the above-mentioned terrains because most often they created considerable difficulties in their sales and development. This is related to the soil, water as well as ground air contaminations which often exceed many times norms and standards in force. The article presents methodical approach to application of the Geographic Information System (GIS) for developing in Poland research on areas contaminated by men’s former activity. The obligatory for the local government lists of contaminated areas should also have their graphical representation. It would facilitate collaboration with planners at every administrative level. A gradual development and mastering of computer technologies in districts administrative offices will permit to create special informative layer called "old waste disposal sites and brownfields" on districts environmental maps. Information contained in such a layer can be created and modified by specialised companies as a result of progress in the individual objects investigations. And it can also be systematically updated by competent officials with user-friendly software during the monitoring process of different environment elements. Such an approach can be a good mechanism for illustrating phenomena of expanding or decreasing a contamination stain against the background of different physiographic conditions as well as of the existing infrastructure.rtrydhshs
PL
Od końca lat 80. XX w., kiedy w Europie Zachodniej zaczęto systematycznie inwentaryzować i badać stare składowiska oraz stare lokalizacje przemysłowe, będące przede wszystkim potencjalnym miejscem emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych, szybko przyrasta ilość danych na ten temat. Proces badań na różnych etapach oraz ewentualny monitoring dawniej zanieczyszczonego terenu generuje ogromną ilość danych pomiarowych i analitycznych, które mogą utworzyć bazę danych. Jednocześnie dane te wraz z innymi informacjami, np. na temat technologii, przeznaczenia i historii obiektu, archiwalnych map i zdjęć, mają przyporządkowaną lokalizację w kartograficznym układzie współrzędnych. Już te dwa elementy wystarczą, by przy takiej ilości informacji z bazy danych powiązać je aktywnie z obrazem na mapie poprzez GIS. Daje to zupełnie nową jakość w inwentaryzowaniu, klasyfikowaniu i zarządzaniu takimi zjawiskami postindustrialnymi, jakimi są stare składowiska i stare tereny przemysłowe. Komputerowe przetwarzanie zdjęć lotniczych czy satelitarnych, a także modeli terenu (DTM) pozwala niejednokrotnie znacznie poszerzyć wiedzę o badanych terenach. Nowoczesne projekty urbanizacyjne i samo planowanie przestrzenne w mniejszych lub większych miastach musi obecnie uwzględniać stare składowiska i tereny poprzemysłowe, ponieważ są one trudne do zagospodarowania. Wiąże się to z wykrywaniem tam zanieczyszczeń gruntu, wód oraz powietrza gruntowego, nierzadko wielokrotnie przekraczających obowiązujące normy i standardy. Artykuł prezentuje metodyczne założenia systemu informacji przestrzennej (GIS) dla rozwijających się także w Polsce badań terenów zanieczyszczonych przez dawną działalność człowieka. Pokazuje też, że obligatoryjne dla starostw spisy terenów zanieczyszczonych powinny mieć swój obraz kartograficzny, by ułatwić współpracę z planistami na każdym szczeblu administracyjnym. Stopniowy rozwój i opanowanie technik komputerowych w urzędach, np. w starostwach, pozwoli też z czasem stworzyć dla powiatowych map środowiskowych specjalną warstwę informacyjną o nazwie "stare składowiska i stare lokalizacje przemysłowe". Informacje zawarte w takiej warstwie mogą być tworzone i modyfikowane przez specjalistyczne firmy, jako wynik postępu w badaniach poszczególnych obiektów, a także systematycznie aktualizowane (przyjazne oprogramowanie) w trakcie prowadzenia monitoringu różnych elementów środowiska. Może to być dobry mechanizm ilustrowania np. zjawisk rozprzestrzeniania lub zmniejszania się plamy zanieczyszczeń na tle różnych uwarunkowań fizjograficznych oraz istniejącej infrastruktury.
PL
Występowanie powodzi ponosi za sobą szereg strat w sferze ekonomicznej, społecznej oraz ekologicznej. Określanie potencjalnych strat powodziowych, w tym przypadku strat materialnych, jest elementem oceny ryzyka powodziowego, obrazującym skutki ekonomiczne wystąpienia powodzi. Powódź dokonuje się w przestrzeni geograficznej, odwzorowanej w Systemie Informacji Geograficznej (GIS). Dlatego warto rozważyć, w jakim stopniu opis tej przestrzeni i techniki GIS mogą wesprzeć działania mające na celu ograniczanie negatywnych konsekwencji wystąpienia powodzi. Za hipotezę badawczą w niniejszym artykule przyjęto zatem twierdzenie, że GIS można wykorzystywać do szacowania potencjalnych strat powodziowych. Celem badań jest przedstawienie możliwości wykorzystania GIS w procedurze szacowania potencjalnych strat powodziowych w Polsce, na przykładzie dwóch miast nadodrzańskich: Gryfina i Polic. Przeprowadzona analiza polega na określeniu zmian wysokości potencjalnych strat powodziowych na podstawie zmian form zagospodarowania obszarów zalewowych dla lat 1996-2007. Do oceny strat powodziowych wykorzystano określoną w polskim ustawodawstwie metodę służącą opracowywaniu map ryzyka powodziowego. Zastosowana metoda pozwoliła przedstawić podstawowe możliwości stosowania narzędzi GIS w ocenie strat powstałych w wyniku powodzi, tj.: (1) integrację danych przestrzennych (zagospodarowanie terenu, zasięg powodzi) z atrybutowymi (wartość zagrożonego majątku), (2) wypracowanie schematów postępowania z narzędzi już istniejących bądź tworzenie nowych, (3) wykonywanie obliczeń oraz (4) wizualizację wyników przy zastosowaniu pól podstawowych. Przeprowadzone badania wykazały dwa przeciwstawne kierunki zagospodarowywania terenów zagrożonych powodzią, tj. rozwój zainwestowania w Gryfinie oraz jego spadek w Policach, skutkujące odpowiednio wzrostem i spadkiem potencjalnych strat powodziowych.
EN
The occurrence of floods causes a number of economic, social and ecological losses. The estimation of potential flood losses, in this case concerning material losses, is a part of the flood risk assessment which, in turn, depicts economic consequences of flooding. Every flood takes place in the geographical space, which can be represented using the Geographic Information System (GIS) spatial data modeling. Therefore, it is worth considering how useful and supportive are GIS methods and techniques in reducing negative consequences of such phenomena. As a hypothesis it can be assumed that GIS methods may be used in the estimation of potential flood losses. The aim of this paper is to present capabilities of GIS tools in potential flood losses assessment in Poland. In this study, two Polish cities located on the Oder River were taken into consideration: Gryfino and Police. In both cities, changes in potential flood losses were determined based on the land use forms in the floodplain areas. Those comparative analyses were carried out in the years 1996 and 2007. In order to evaluate flood losses, a procedure specified in the Polish law and concerning the development of flood risk maps was used. As a result, the basic capabilities of the application of GIS tools in assessing flood losses has been determined. The GIS tools that were found to be crucial for: (1) the spatial data (land use, flood extent) and attributes data (e.g. value of assets at risk) integrity, (2) the work automation and creating new GIS tools, models using such applications as the ArcGIS Model Builder, (3) performing complex calculations on spatial data (4) the data symbolization and visualization using e.g. regular tessellation. The study showed two different land development patterns of flood-prone areas in the cities on the Oder River between 1996 and 2007. While in Gryfino the increase of potential flood losses was noticed as a consequence of the growth of build-in area, in Police the decrease of the invest area was observed, consequently reducing the flood losses.
PL
Jedną z dziedzin nauki, w której GIS ma szerokie pole zastosowania jest planowanie przestrzenne. Obecnie w Polsce technologia GIS wykorzystywana jest w procesie tworzenia dokumentacji planistycznej głównie jako narzędzie do gromadzenia i prezentacji wejściowych danych przestrzennych oraz wyników ich przetworzeń. Podstawowym celem artykułu jest prezentacja innych możliwości zastosowania technologii GIS - jako narzędzia do wspomagania procesu podejmowania decyzji planistycznych. Szczególną uwagę zwrócono na lokalizację zabudowy. Ponadto sprawdzono możliwość zastosowania analiz przestrzennych m.in. w celu automatyzacji pewnych etapów prac planistycznych. Skupiono się na wykorzystaniu analizy wielokryterialnej. Spośród trzech rodzajów tej analizy przetestowano metodę nakładkowania (ang. Boolean) będącą metodą twardą oraz metodę liniowego wagowania (ang. WLC Weighted Linear Combination) należącą do metod miękkich. Wybór kryteriów do analiz został przeprowadzony w oparciu o zebraną dokumentację w postaci przepisów prawnych oraz konsultacje z planistami. Istotne dla wyniku pracy było bowiem to, aby kryteria pokrywały się z czynnikami branymi pod uwagę w trakcie tworzenia studium. Dane wykorzystane w pracy zostały udostępnione przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Poszczególne warianty obu metod analizy wielokryterialnej pokazały, że analiza WLC jest bardziej odpowiednia do ustalania tendencji występującej w lokalizacji terenów zabudowanych, natomiast do wspomagania procesu tworzenia studium korzystniej zastosować metodę Boolean. Ponadto badania metody twardej pokazały różnorodność zastosowania analiz przestrzennych w planowaniu, jak też możliwość zautomatyzowania niektórych etapów tworzenia studium. Prace finansowane w ramach badań statutowych AGH 11.11.150.949.
EN
Spatial planning is one of the domains where GIS technology could be applied. Nowadays in Poland GIS is used in planning process as a tool for data gathering or/and for input/output data presentation. The main aim of the paper is to present GIS as a decision support in spatial planning. The research focuses on urban site selection. Besides, automation of some stages of planning process was tested. Multi - criteria analysis was chosen for the tests. Boolean and WLC (Weighted Linear Combination) methods were applied. Criteria in the analysis were delivered from existing legal regulations, technical specifications and planner’s consultations. In this kind of research it is crucial to assume the same criteria, like during original planning procedure. Data used in the research were supported by Institute of City Development in Cracow. It can be concluded that WLC is adequate for the assessment of urbanization trends, while Boolean method is more proper for spatial planning study elaboration. The research showed various possibilities of applying GIS in spatial planning processes, and, among others, possibility to automate some planning processes.
PL
W artykule omówiono metodykę budowy internetowej aplikacji mapy w środowisku GIS udostępniającej wybrane informacje o powierzchniowych obiektach dawnej kopalni węgla kamiennego. Scharakteryzowano strukturę geograficznej bazy danych obiektów, funkcjonalność systemu geoinformacyjnego oraz wykorzystane do budowy aplikacji środowisko systemów informacji geograficznej (ESRI ArcGIS). System opracowano na przykładzie dawnej, podziemnej kopalni węgla kamiennego "Julia" w Wałbrzychu. Na terenie kopalni projektowany jest Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia" w celu zachowania dziedzictwa górniczego. Przedstawiono także możliwości wykorzystania i rozwoju systemu geoinformacyjnego.
EN
The paper describes methodology of making internet map application presenting selected information about surface objects of a former hard coal mine. Geographical database structure, geoinformation system functionality and geographical information system (ESRI ArcGIS) environment used have all been described. The system has been developed on an example of a former underground hard coal mine "Julia" in Wałbrzych, where a Multicultural Park "the Old Mine" is planned with the aim to preserve mining heritage. System capabilities and development have also been presented.
18
Content available remote Rola infrastruktury informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym
75%
PL
W artykule opisano rolę infrastruktury informacji przestrzennej, która ma wspierać realizację operacji w zakresie zarządzania kryzysowego. Przedstawiono również model koncepcyjny IIP na potrzeby zarządzania kryzysowego, który ma zapewnić, zdaniem jego twórców, sprawniejsze zbieranie, współdzielenie, dostęp, użycie i zarządzanie danymi przestrzennymi. Model ten został opracowany na podstawie różnych technicznych i nietechnicznych cech środowiska zarządzania kryzysowego w Iranie. Wyniki projektu pilotażowego, który przeprowadzono we współpracy z 12 organizacjami ze środowiska zarządzania kryzysowego w Iranie, potwierdziły użyteczność IIP dla efektywnego i skutecznego zarządzania kryzysowego, szczególnie dla fazy reagowania. Wykorzystanie struktury IIP zapewnia dostęp do rzetelnych i aktualnych danych przestrzennych podczas reagowania kryzysowego. Ponadto udowodniono, że odpowiednim narzędziem, które może być wykorzystane do analizy danych, a w konsekwencji do koordynacji i kontroli sytuacji kryzysowej jest system GIS obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej (WebGIS). Według autorów projektu, opracowana IIP dla zarządzania kryzysowego, pozwala każdej zaangażowanej organizacji ograniczyć czasu trwania reakcji, co najmniej do 1/3, przez dostępność i osiągalność wszystkich informacji oraz przeprowadzenie odpowiedniego planowania przed fazą reagowania. Zaprezentowany w artykule model koncepcyjny IIP dla zarządzania kryzysowego stanowi bardzo ciekawe rozwiązanie, które zdaniem autorki, warto zaadaptować do polskich warunków, gdyż problemy zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej nabierają coraz większego znaczenia, zwłaszcza w sytuacji nasilania się terroryzmu i gwałtownych zmian klimatycznych w Polsce.
EN
Spatial Information Infrastructure and related geo-information technology are significant in the domain of disaster management. A quick access to reliable, accurate and up-to-date spatial information describing the current situation is a very important aspect of disaster response. This includes information about available resources that may be used for rescue operation, access to roads and damaged areas, required disaster response operations concerning humanitarian aid. This information should be available and accessible for use in a short period of time. Any problem or delay in data collection, access, usage and dissemination may have negative impact on the quality of decision-making and hence the quality of disaster response. The ability of sharing and exchange information between organizations involved in disaster response operations is another challenge in disaster management. Therefore, it is necessary to utilize an appropriate framework and technology to resolve problems concerning spatial data and information for disaster management. The aim of this paper is to discuss and emphasize the role of Spatial Information Infrastructure as a framework for facilitating disaster management, among other things improving the quality of decision- making or increasing efficiency and effectiveness at all levels of disaster management activities. Moreover, this paper presents a conceptual model of IIP for disaster management.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji tworzenia systemów informacji o terenie spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych i optymalnie dostosowanych do potrzeb samorządów lokalnych. Autorzy, analizując przepisy prawne z zakresu geodezji i kartografii oraz planowania przestrzennego, a także aktualne zaawansowanie prac nad tworzeniem krajowego systemu informacji o terenie, proponują wykorzystanie planów zagospodarowania przestrzennego jako podstawy lokalnego systemu informacji o terenie. Przedstawiają w tym zakresie własne rozwiązania szczegółowe pozwalające na standaryzację zapisu cyfrowych rysunków planów.
EN
The aim of the paper is to show an idea of land information system creating, fulfilling demands specified in obligatory regulations and best adapted to the needs of local authorities. Analyzing geodesy and cartography and spatial planning acts and regulations, and visible progress in national land information system creating, authors propose applying land use plans as a basis of local land information system. Authors also show, within this problem, their own detailed solutions, making possible standardization of land use plans in digital form.
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.