Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksperymenty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie zdolności zainicjowania perfogeneratora prochowego uzbrojonego w paliwo obciążone materiałem podsadzkowym w postaci piasku kwarcowego. Istotą badań było przeprowadzenie serii eksperymentów strzałowych z wykorzystaniem wytłoczonych segmentów paliwowych ze zmienną zawartością piasku kwarcowego. W tym celu przygotowano stanowiska betonowe na poligonie, wykonano fragmenty odcinka perfogeneratora, zaprasowano pierścienie paliwowe ze zmienną ilością propantu oraz przeprowadzono badania strzałowe na tychże modelach. Ocenie poddano fakt samej inicjacji paliwa oraz wielkość i charakter spękań wywołanych spaleniem paliwa w atrapie otworu wiertniczego.
EN
Shooting experiments on a fire-ground constituted the main part of the research. In order to strengthen the effect of fracture propping, the research team has developed a method of joining the propellants with proppants in single, monolithic form, which shall enable to perform the gas fracturing jobs with immediate release of the proppants. The research involved selecting an appropriate proppant material, constructing experimental models and performing a number of fire-ground shooting experiments with use of proppant-loaded propellant materials.
4
86%
EN
The article presents some threads of interesting philosophical and ethical analyses by Robert Spaemann on the animal world, undertaken by him in the Aristotelian spirit. They concern issues that seem to be of particular interest to both: experts on the subject and contemporary man. These are: nature (its specificity) and the ontic status of animals, suffering and its sources (including experiments and training), killing animals and eating their flesh. Spaemann not only did not question, but also, in the spirit of classical and contemporary thought (Helmuth Plessner), originally emphasised the essence of man over animals. He did it, among others, by emphasising the human ability to self-relativizing. According to the eminent German thinker, the ethical principles regulating our relationship to animals are closely related to the metaphysical understanding of their being. These principles are based on the teleological nature of our smaller brothers and the subjective form of their existence. Spaemann emphasised the role of kindness, responsibility and care, the utilitarian principle of the profit and loss account, Kant’s categorical imperative and the personalistic norm. On the other hand, he developed the obligation to protect animals and responsible for them in the context of human dignity. The article attempts to show the importance of the teleological perspective, which no one has shown so clearly and convincingly in relation to animals in contemporary German philosophy. The article also compared his position on the animal world with the vision of Peter Singer. First of all, the article attempts to reconstruct Spaemann’s thought on the ethical and metaphysical aspects of man’s relationship to animals.
PL
W artykule przedstawiono niektóre wątki interesujących analiz filozoficzno-etycznych Roberta Spaemanna na temat świata zwierząt, podejmowanych przezeń w duchu arystotelesowskim. Dotykają one kwestii, które wydają się być szczególnym przedmiotem zainteresowania zarówno znawców zagadnienia, jak i współczesnego człowieka. Są to: natura (jej specyfika) i status ontyczny zwierząt, cierpienie i jego źródła (m.in. eksperymenty i tresura), zabijanie tych stworzeń oraz jedzenie ich mięsa. Spaemann nie tylko nie podważał, ale w duchu myśli klasycznej i współczesnej (Helmuth Plessner) oryginalnie podkreślał istotową wyższość człowieka nad zwierzęciem. Czynił to m.in. przez zaakcentowanie zdolności człowieka do samorelatywizacji. Według wybitnego myśliciela niemieckiego zasady etyczne normujące nasze odniesienie do zwierząt łączą się ściśle z metafizycznym rozumieniem ich bytowości. Zasady te bowiem mają swoją podstawę w teleologicznej naturze naszych mniejszych braci i podmiotowej formie ich egzystencji. Spaemann akcentował rolę życzliwości, odpowiedzialności i troski, utylitarystyczną zasadę rachunku korzyści i strat, imperatyw kategoryczny Kanta oraz normę personalistyczną. Natomiast obowiązek ochrony zwierząt i odpowiedzialności za nie rozwijał w kontekście godności ludzkiej. Podjęto próbę wykazania, jak doniosła jest teleologiczna perspektywa, której nikt tak wyraziście i przekonująco nie ukazał w odniesieniu do zwierząt we współczesnej niemieckiej filozofii jak właśnie Spaemann. Dokonano także porównania jego stanowiska na temat świata zwierzęcego z wizją Petera Singera. Przede wszystkim w artykule podjęto próbę rekonstrukcji Spaemanna myśli dotyczącej etycznych i metafizycznych aspektów stosunku człowieka do zwierząt.
PL
Przedstawiono koncepcję infrastruktury PL-5G pt. Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem. Laboratorium to będzie ważną infrastrukturą badawczą w kraju, która powinna w istotny sposób przyczynić się do ukierunkowania praktycznych badań dotyczących nowych generacji dla infrastruktur sieciowo-obliczeniowych Internetu. Laboratorium to będzie zlokalizowane w czterech miastach, tj. w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu i będzie miało wspólny system sterowania eksperymentami. Korzystanie z laboratorium będzie zdalne, co umożliwi zespołom krajowym z innych lokalizacji efektywne korzystanie z jego zasobów. Przewiduje się, że będzie również wykorzystywane w procesie dydaktycznym realizowanym przez uczelnie techniczne. Termin zakończenia budowy laboratorium przewiduje się na koniec 2023 r.
EN
The paper describes concept of PL-5G infrastructure entitled: National laboratory of 5G networks and services jointly with measurement tools and applications. The laboratory will be important element for improving research on new generation infrastructure for the Internet. It will be located in 4 cities, i.e. in Gdańsk, Kraków, Poznań and Wrocław. Common control system will manage all running experiments. Access to the laboratory will be remote to allow all researchers from Poland for effective usage of resources. The laboratory will be also usable for improving didactic process in technical universities. The laboratory will be open at the end of 2023.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodami eksperymentalnymi i symulacyjnymi biomechaniki zderzeń. Podana została definicja biomechaniki zderzeń, jako szczególnej dziedziny na pograniczu nauk inżynierskich i medycznych. Przedstawiono koncepcyjny schemat działań związanych z prowadzeniem naukowych badań biomechanicznych. Omówione zostały pokrótce źródła wiedzy biomechanicznej, takie jak testy na zwierzętach, ochotnikach, zwłokach, manekinach oraz symulacje numeryczne. Dla każdego ze źródeł wiedzy wymieniono jego zalety oraz ograniczenia. Odnotowano, że chociaż badacze napotykają wiele wyzwań związanych z prowadzeniem eksperymentów i symulacji biomechanicznych, to istnieje duży potencjał w wykorzystaniu osiągnięć biomechaniki nie tylko w przemyśle, lecz także w rekonstrukcji wypadków.
EN
The aim of the article was to present an overview of experimental methods in impact biomechanics. The definition of impact biomechanics as a special branch combining engineering and medical sciences is provided, together with a conceptual scheme of biomechanics research in the pipeline. Various sources of biomechanical data are briefly described, such as animal testing, volunteer testing, cadaver and anthropomorphic test devices (dummy) testing and numerical simulations. Advantages and drawbacks of each of these information sources are discussed. Many challenges related to conducting biomechanical experiments and simulations are indicated. However, there is a great potential for utilizing the accomplishments of impact biomechanics not only in industrial applications, but also in the practice of road accident reconstruction.
PL
Przedstawiono sposób oraz zasady prowadzenia eksperymentów z wykorzystaniem infrastruktury badawczej PL-LAB2020. Omówiono system umożliwiający zdalny dostęp użytkowników do zasobów laboratoriów PL-LAB2020 ze zwróceniem uwagi na funkcjonalności portalu PL-LAB. Następnie zaprezentowano procedurę realizacji eksperymentu w portalu PL-LAB oraz z wykorzystaniem narzędzi Fed4FIRE - federacji europejskich sieci badawczych. Ostatecznie przedstawiono zasady dostępu i prowadzenia eksperymentów w sieci PL-LAB2020.
EN
The paper presents the procedures and rules for running experiments in PL-LAB2020 research infrastructure. An overview of the system enabling user remote access to PL-LAB2020 laboratories is provided with the focus on the PL-LAB Portal service. Furthermore, the procedures for running experiments using PL-LAB Portal and Fed4FIRE tools are described. Finally, a set of rules for PL-LAB2020 access and experiment execution is presented.
EN
Different metal (Sn, Al., steel, Cu, W) thin films were synthesized by reactive pulsed laser deposition on steel, copper and glass wafers. In our work pulsed Nd:glass (10J, 800 us) laser system was used. Jet of gas was created by electromagnetic valve perpendicularly to the laser beam. Nitrogen, oxygene and argon were used. We used several to tens laser shots to obtain visible with the naked eye layers, dependent on metal used to form the layer. Thin layers were observed under an optical microscope.
EN
Alkali halide surface modification due to electron irradiation was investigated with the use of dynamic force microscopy (DFM) and quadrupole mass spectroscopy (QMS). As a result of desorption of atoms from the surface, rectangular pits are created in the topmost layer of the crystal. During irradiation the pits are growing and linking with others what leads to layer-by-layer desorption. Desorption yields of both components exhibit oscillatory dependence on the dose of impinging electrons. Moreover, a correlation has been found between the number of low-coordinated sites on the surface and desorption efficiency. The model is proposed, in which the phenomenon is explained by creation of dynamic equilibrium between competitive processes: (i) desorption and recombination of pairs of defects and (ii) accumulation of F centres in proximity of the surface, which is directed by the topography of the surface.
EN
Herta Oberheuser was the only woman convicted in Doctor’s trails in Nurnberg. When she was working with other doctors (for example Karl Gebhardt or Fritz Fischer) in Ravensbrück concentration camp she made many medical experiments on women prisoners. The experiments consisted of bones transplantations and also injecting bacteria and shrapnels into wounds to simulate battleground conditions. German doctors tried to work out way to inhibit and cure gas gangrene. This bacterial infection was very common under field conditions. Motive for unhuman experiments in Ravensbrück was attempt to kill Reinhard Heydrich, the head of Reich Main Security Office (RSHA). Attempt took place in 1942 and was unsuccessful, Heydrich died in the same year, due to gas gangrene infection. Article is based on Nurnberg trails witnesses and operated women prisoners memories. People who had known Herta Oberheuser described her as ruthless, cruel, Nazi fanatic and devoided of any human feels and empathy. She was dreaded among prisoners, they were terrified to meet the assistant of doctor Gebhardt.
PL
Herta Oberheuser była jedyną kobietą-lekarzem skazaną podczas procesów lekarzy w Norymberdze. W czasie jej pracy w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück wraz z innymi lekarzami, np. Karlem Gebhardtem czy Fritzem Fischerem, dokonywała eksperymentów na kobietach – zabiegi polegały na transplantacjach kości, a także na wprowadzaniu do ran m.in. bakterii, drewna i szkła, co miało oddać warunki panujące na froncie. Niemieccy lekarze chcieli znaleźć sposób na zahamowanie powszechnego zjawiska i sposobu wyleczenia zakażenia w warunkach polowych. Przyczynkiem do nieludzkich badań był zamach na szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) – Reinharda Heydricha w roku 1942 i jego śmierć wskutek zgorzeli gazowej. W artykule przedstawione są wspomnienia operowanych kobiet oraz świadków w procesie norymberskim. W relacjach osób mających bezpośredni kontakt z lekarką jawi się ona jako osoba bezwzględna, okrutna, służąca wyższej idei, pozbawiona jakichkolwiek ludzkich odruchów i uczuć. Wzbudzała ona postrach, każda z więźniarek obawiała się spotkania z asystentką doktora Gebhardta.
PL
Eksplozje transformatorów olejowych są powodowane przez łuk elektryczy. W przeciągu milisekund łuk doprowadza do odparowania otaczającego go oleju a wygenerowany gaz znajduje się pod ciśnieniem ponieważ inercja oleju zapobiega jego ekspansji. To doprowadza do niebezpiecznych eksplozji, kosztownych awarii i ewentualnego zanieczyszczenia środowiska. Podczas gdy mury ochronne otaczające transformator mogą zahamować eksplozje a tryskacze zagasić wywołany pożar niniejszy dokument przedstawia strategię, która zapobiega eksplozji kadzi transformatora.
EN
Oil-filled transformer explosions are caused by electrical arc occurring in transformer tanks. Within milliseconds, arc vaporizes the surrounding oil and the generated gas is pressurized as the liquid inertia prevents its expansion. The pressure difference between the gas bubble and the surrounding oil generates pressure waves, which propagate and interact with the tank. The reflections of the pressure waves build up the static pressure, which rises and leads to the tank rupture since tanks are not designed to withstand such levels of static pressure. This results in dangerous explosions, expensive damages and possible environmental pollution. The current paper presents a strategy to prevent the transformer tank rupture. Once an electrical fault occurs, the fast depressurization of the tank is induced by quick oil evacuation to a reservoir in order to prevent the tank explosion. To evaluate the efficiency of this strategy, experiments and computer simulations are used. The experiments were performed on large scale transformers equipped with the protection. They confirmed that the protection prevents the explosion. Besides, simulations of the consequences of an electrical arc occurring in a 200 MVA transformer geometry were run and again, they confirmed that the static pressure increase can be prevented by a quick oil evacuation triggered by the first dynamic pressure peak generated by the electrical arc.
EN
Development of science interests is one of many elements of the daily teachers' work at school. Finding out interesting forms of working with school students and their proper application at school allows for increasing science interests and to achieve many didactic aims. One of many of such proposals is an informal teaching which can be carried out while students participate in the various workshops, out of school meetings or science fairs.
PL
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ucznia jest jednym z podstawowych elementów codziennej pracy nauczyciela. Poszukiwanie interesujących rozwiązań dydaktycznych i ich umiejętne oraz właściwe zastosowanie w procesie nauczania-uczenia się pozwala pobudzać i rozwijać te zainteresowania, jak również osiągnąć wiele celów dydaktycznych tego procesu. Jedną z takich propozycji jest nieformalne nauczanie w trakcie różnorodnych spotkań warsztatowych, zajęć pozalekcyjnych czy też aktywnego uczestnictwa w festiwalach nauki.
EN
Italian violins of the golden era and French violins are different. Measurements of bridge mobility show that the Italian violins have a local maximum (a hump) at approx. 2,5 kHz in the bridge mobility. The French violins do not show this maximum. The arching along the centre line is different. The Italian violins are flat between the f-holes while the French ones are arched. Does this difference in design explain the difference in bridge mobility and tone? Proposed FEM simulation and digital signal post-processing of the time series are promising methods of the virtual testing of various violin models. These techniques may give an answer for the question above and they should be helpful in achieving high tonal quality of violin.
PL
Badania polarne wykazują, że kluczowym czynnikiem kontrolującym przekształcenia rtęci w pokrywie śnieżnej jest radiacja słoneczna, zwłaszcza w paśmie UV-A i UV-B, wpływ emisji antropogenicznej oraz obecność substancji chemicznych o dużym potencjale oksydacyjno-redukcyjnym. W strefach klimatu umiarkowanego, gdzie dochodzi do utworzenia niestabilnej pokrywy śnieżnej, zagadnieniom tym nie poświęcono, jak dotąd, wystarczającej uwagi. Zimowe eksperymenty przeprowadzone w obszarze zurbanizowanym strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej miały na celu określenie wielkości stężeń rtęci w opadach śniegu oraz poznanie kierunków przemian i transportu rtęci w pokrywie śnieżnej w oparciu o ilościową analizę Hg (jonowej i zawieszonej) w wyizolowanych warstwach.
EN
Polar research shows that the key factor controlling the transformation of mercury in the snow cover is particularly solar radiation in the UV-A and UV-B, the impact of anthropogenic emissions and the presence of chemicals with a high oxidation-reduction potential. In temperate climate zones, where it comes to the creation of unstable snow cover this issue has not yet sufficient attention. Winter experiments carried out in the urban areas of the coastal zone of the Gulf of Gdansk was to determine the concentrations of mercury in precipitation of snow and understanding directions of change and transport of mercury in snow cover based on the quantitative analysis of Hg (ionic and suspended) in isolated layers.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.