Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chód
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Ocena równowagi i  chodu jest ważnym elementem badania otoneurologicznego. W  artykule przedstawiono najważniejsze kliniczne „testy przyłóżkowe” stosowane u pacjentów w diagnostyce zaburzeń układu równowagi. Problemy ze stabilnością mogą pojawiać się zarówno w uszkodzeniu błędnika, jak i w dysfunkcji układu nerwowego, mięśniowego i wzrokowego. Badanie ruchomości gałek ocznych, w tym: zakres ruchów, stabilność fiksacji, obecności oczopląsu, test sakkadowy i śledzenia, wskazują na zaburzenia motoryki. Omówiono testy oceniające stabilność pacjenta podczas stania i funkcję móżdżku. Przedstawiono kryteria interpretacji zaburzeń w ocenie klinicznej. Opisano testy potrząsania głową oraz pchnięcia głowy, oceniające niestabilność układu przedsionkowego. Autorzy zwrócili uwagę na powiązanie wyników badania z uszkodzeniem błędnika i zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Przeanalizowano testy stosowane w diagnostyce łagodnych położeniowych zawrotów głowy oraz stosowane w ocenie chodu i zdolności pacjentów do samodzielnego poruszania się. W bardziej rozbudowanych i czasochłonnych testach – dynamicznym indeksie chodu i skali równowagi Berga – ocena dotyczy ilościowych aspektów sprawności chodu, a wyniki uzyskuje się na podstawie przyznawanych punktów w  różnych zadaniach, na przykład wykonywanie obrotu, przechodzenie nad przeszkodami i wokół nich. Wszystkie przedstawione testy są ważnym elementem badania klinicznego, dają pierwsze informacje o stanie pacjenta i pozwalają ukierunkować dalsze postępowanie diagnostyczne.
EN
Walking uses a repetitious sequence of limb motion to move the body forward while simultaneously maintaining stance stability. Because each sequence involves a senes of interactions between the legs and total body mass, identification of events that occur necessitates viewing gait from different aspects. There are few basic approaches of gali description. This paper describes methods of gait analysis and shows new directions of development.
PL
Chód polega na cyklicznym ruchu kończyn w celu przemieszczania się przy jednoczesnym utrzymywaniu równowagi. Ponieważ każdy ruch powoduje oddziaływania pomiędzy nogami a resztą ciała, identyfikacja danych oddziaływań wymaga obserwacji chodu na wiele sposobów. W artykule opisano kilka głównych podejść do opisu chodu i przedstawiono nowe kierunki rozwoju.
3
75%
EN
The paper presents two trunk models. In the first one, the trunk is modelled as a series of seven segments, whose dimensions and inertial properties are parametrically based on body stature and body mass. In the second one, the trunk is modelled as one rigid segment. These models are used to calculate kinetic energy of the trunk relative movement with respect to the body centre of mass. The results show that in the case of healthy subject both models give similar results, but in the case of stroke subjects the simplified model leads to the underestimation of the energy amount and does not reflect all phases of gait when energy is generated.
EN
Limited independent walking and the resulting disabilities are a serious issue for a growing group of patients. These patients are often dependent on a wheelchair, or are bedridden until the end of their lives. For this reason, the development of gait re-education methods and devices for mechanical gait assistance are very important elements in maintaining or regaining a high quality of daily and social life. New technologies allow for the construction of devices that support the rehabilitation process, which reduce the workload of therapists and ensure the best execution of the patients’ movement patterns. This paper presents the development of devices used for the mechanical support of gait starting from the simplest ones like treadmills or standing frames, through stationary robots, to the most technologically advanced ones, i.e. exoskeletons. An exoskeleton is a wearable robot which supports, or in some cases, substitutes for the user’s own movements. The first attempts to create such devices were undertaken 40 years ago. This paper discusses their clinical applications and their effectiveness in gait re-education based on the existing scientific evidence. These new technologies in gait re-education are now becoming an integral part of the rehabilitation process.
PL
Chód, jako podstawowa forma lokomocji, jest przedmiotem zainteresowań i wielu opracowań, począwszy od patologii chodu po sport wyczynowy. Badaniu podlegają różne aspekty chodu, takie jak np.: długość i częstotliwość kroków, analiza fazy podparcia i wymachu, przebieg sił reakcji podłoża, charakterystyka kinematyki stawów. Szczegółowymi zagadnieniami analizy chodu są: kinematyka, kinetyka, dynamiczna elektromiografia oraz ocena kosztów energetycznych. W niniejszej pracy zaprezentowana została próba stworzenia kryteriów oceny funkcji chodu za pomocą platformy dynamograficznej PDM-S, z uwzględnieniem wpływu masy ciała. Utworzony wzorzec, w dalszym etapie, może posłużyć do badań nad wpływem treningu lub nad ubytkami sprawności, wynikającymi z przyczyn patologicznych.
EN
Many researchers are interested in gait as the primary form of transportation. Various aspects of gait can be analyzed as e.g. length and frequency of steps, support and swing phase, the course of ground reaction forces, joint kinematics. Specific issues relating to gait are among others: kinematics, kinetics, dynamic electromyography and assessment of energy costs. In this paper, an attempt to create criteria for the assessment of gait function by means of the PDM-S platform, with influence of body weight, will be presented. The obtained pattern can be used for further examination on the effects of training or pathological changes of locomotory system.
EN
Although gait symmetry is being evaluated and reported in the literature with increasing frequency, there is still no generally accepted standard for assessing symmetry, making it difficult to compare studies and establish criteria to guide clinical decision-making. The purpose of this study was to ascertain whether gait symmetry in healthy subjects is consistent when assessed using various coefficients (RI, SI, GA, and SA), and if possible to identify a gait symmetry coefficient with the highest diagnostic utility. The study involved a group of 58 healthy university-level students of physical education and secondary school students aged 20.03 ± 0.97. Measurements of spatial-temporal gait parameters were conducted using the ZEBRIS platform. Our analysis supports existing recommendations that the symmetry index (SI) should be used as the most sensitive assessment of gait symmetry on the basis of spatial-temporal parameters in healthy subjects. Moreover, we developed normative values of individual features for diagnostic purposes.
8
75%
EN
Physical and hormonal modifications occuring during the pregnancy, can lead to an increase in postural instability and to a higher risk of falls during gait. The first objective was to describe the center of pressure (COP) during late pregnancy at different gait velocity. Comparison of nulliparous women with postpartum women were conducted in order to investigate the effects of pregnancy. The second objective was to analyse COP variability between pregnant and non-pregnant women in order to investigate the effects of regnancy on gait variability. Methods: Fifty-eight pregnant women in the last four months of pregnancy, nine postpartum women and twenty-three healthy non-pregnant women performed gait trials at three different speeds: preferred, slow and fast. Results: In the last four months of pregnancy gait velocity decreased. During the pregnancy, gait velocity decreased by 22%, stopover time increased by 6–12%, COP excursion XY decreased by 5% and COP velocity decreased by 16% and 20% along the anteroposterior and transverse axes, respectively. After delivery, gait velocity increased by 3% but remained a lower compared to non-pregnant women (–12%). Intra-individual variability was greater for non-pregnant than pregnant women. Conclusions: COP parameters were influenced by pregnancy. This suggests that pregnant women establish very specific and individual strategies with the aim of maintaining stability during gait.
9
Content available remote Jakościowa i ilościowa ocena chodu osób po udarze mózgu
75%
PL
Udary mózgu, będące dramatycznym powikłaniem chorób układu naczyniowego, stanowią duży problem zdrowotny we współczesnym społeczeństwie, prowadząc do niepełnosprawności, otępienia i depresji, a często też do śmierci. Trudności w chodzeniu stwierdza się u 70% osób przeżywających udar, natomiast u 30% utrzymuje się ciężkie upośledzenie ruchowe, wymagające stałej opieki. Dlatego istotnym zagadnieniem jest problem przywrócenia lokomocji lub jej usprawnienia. Celem pracy była jakościowa i ilościowa ocena chodu osób po udarze mózgu z niedowładem połowiczym prawo- i lewostronnym. U 25 osób (17 osób z niedowładem połowiczym prawostronnym, 8 osób z niedowładem połowiczym lewostronnym) przeprowadzono ocenę funkcjonalną niedowładnej kończyny dolnej, ocenę chodu (wydolność chodu, sprawność chodu) oraz dystans chodu. Analizowano zależność pomiędzy stanem neurologicznym a lokomocją. Wykazano istotną statystycznie zależność między badanymi cechami. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę wykonywania neurologicznej i funkcjonalnej oceny chorych po udarze oraz monitorowania postępowania usprawniającego. Brak poprawy może być wskazaniem do dokonania zmian w programie rehabilitacyjnym, szczególnie w pierwszych miesiącach po udarze. Wyniki postępowania fizjoterapeutycznego zależą w dużej mierze od wyboru właściwej strategii leczenia.
EN
Apoplectic stroke is a dramatic complication of the cardiovascular system's diseases and it has become one of the most distressing health problems of contemporary societies. Often it results in handicap, postapoplectic dementia, depression and high death rate. Around 70% of survivors have difficulties in walking, while the remaining 30% suffer from acute motor impairment and require constant medical attention. Therefore, restoration or, at least, improvement of locomotion is the main goal of rehabilitation of the cerebral hemorrhage survivors. Studies on gait pathologies provide valuable clues for planning physiotherapy that would minimize or eliminate the given dysfunction. The aim of this study was qualitative and quantitative evaluation of gait in cerebral hemorrhage survivors with the right- or the left-sided hemiparesis. 25 patients (17 with the right-sided and 8 with the left-sided hemiparesis) were subjected to functional evaluation of the paretic lower limb, gait evaluation (gait efficiency and gait ability) and walking distance assessment. Correlation between the neurological and locomotor status of the patients was evaluated. The analysis showed a statistically signify- cant correlation between the examined traits. It also indicates a necessity for performing neurological and functional evaluation of patients after stroke and monitoring of the rehabilitation progress. Lack of improvement may indicate that the rehabilitation scheme needs to be altered, especially in the first months after the stroke. The final effect of rehabilitation depends, to a large extent, on the choice of appropriate physiotherapeutic strategy.
EN
The methods of representing barometric information obtained by the pressure measuring instruments of the human plantar onto the contact surface during walking have been developed. The presentation of barometric data in terms of time and phase variables along with the patterns of data elements makes grounds for analyzing independently of of the type of the barometric instrument.
EN
The objective of this study was to compare the ground reaction forces (GRFs) and the multi-segment foot motion between individuals with plantar fasciitis (PF) and healthy controls. Methods: Twenty-one individuals with PF and 21 matched-case healthy controls who passed the criteria participated in the study. Gait data were assessed during their self-selected comfortable speeds by the 3D motion analysis system. The multi-segment foot motions were determined by the Oxford Foot Model. Outcome measures included the vertical and antero-posterior ground reaction forces (GRFs) and the multi-segment foot motions [the dorsiflexion (DF), plantarflexion (PF), inversion (Inv), eversion (Eve), adduction (Add), and abduction (Abd) peak angles for the forefoot with respect to hindfoot (FFHF) and the DF, PF, Inv, Eve, internal rotation (IR), and external rotation (ER) peak angles for the hindfoot with respect to tibia (HFTB) as well as their ranges (R)]. Results: Comparisons between individuals with PF and healthy controls showed no significant differences in any of the GRFs. Significant reductions were found in the FFHF-DF, FFHF-DF-R, FFHF-Inv, and HFTB-Inv/Eve-R in individuals with PF. In addition, there were tendencies of the increased angles of the FFHF-PF, HFTB-DF, HFTB-Inv, and HFTB-ER, but not significantly for individuals with PF, compared to healthy controls. Conclusions: Adaptations of the intra-foot motion showed the reduction of some angles but no change for the GRFs in individuals with PF compared to the healthy controls when both groups walked at a similar gait speed.
Physiotherapy
|
2008
|
tom 16
|
nr 2
19-28
PL
Przyjmuje się, że w przypadku chodu po schodach pomocne mogą być: laski, trójnogi, czwórnogi oraz kule. Bal-koniki, chodziki i podpórki zalicza się do sprzętu wykorzystywanego tylko w chodzie po plaskim podłożu. Celem pracy jest opisanie sposobu pokonania schodów przez pacjenta, niepotrafiącego poruszać się o kulach, za pomocą balkonika. Materiał i metody. W grupie badanych znalazło się 12 pacjentów po leczeniu operacyjnym z powodu złamania bliższej części kości udowej. Ze względu na ogólny stan zdrowia badanych nie rozpoczęto nauki chodzenia o kulach. W związku z miejscem zamieszania poszczególnych pacjentów (piętrowe domy jednorodzinne, piętrowe domy w zabudowie szeregowej) zaproponowano im i ich rodzinom naukę chodzenia z balkonikiem po schodach. Wnioski: 1) Wejście po schodach pacjenta niemogącego poruszać się o kulach proponowanym spo-sobem jest możliwe. W lokomocji tej niezbędna jest asekuracja drugiej osoby. 2) Zejście po schodach pacjenta niemogącego poruszać się o kulach proponowanym sposobem jest możliwe. W lokomocji tej również niezbędna jest asekuracja drugiej osoby.
EN
It is assumed that walking canes, tripods, quadrupeds and crutches can be helpful in the case of stair climbing. Walking frames and supporters are counted as equipment used only on flat ground. The aim of the research is to prove the possibility for a patient, who cannot walk on crutches, of climbing stairs with a support of a walking frame. Material and methods. In the research group there were 12 patients on post-operational treatment caused by trochanteric fractures. Because of the general state of the research patients' health, they didn't start learning using the crutches. On account of the type of accommodation the patients lived in (two-floor detached houses, terraced houses) they and their families were proposed learning to climb stairs with use of walking frame. Findings: 1) Ascending stairs by a patient who cannot walk on crutches is possible applying the proposed method. Assistance of another person is inevitable in this way of locomotion. 2) Descending stairs by a patient who cannot walk on crutches is possible using the proposed method. Assistance of another person is also inevitable in this way of locomotion.
EN
Purpose: Medial longitudinal arch (MLA) strengthening has been considered an important part of successful flatfoot treatment. But, to date, the biomechanical loading behavior of the medial arch in flatfoot has not been evaluated. This study aimed to evaluate the MLA moment, MLA deformation angle, foot kinematics and ground reaction forces (GRF) in both normal foot and flatfoot groups. Methods: Each participant’s foot was classified according to arch type using foot prints and radiographs. Twenty-eight non-obese adults (13 flatfeet and 15 normal feet) were involved. The biomechanics data were collected in a 3D motion analysis laboratory. The MLA biomechanics were calculated. Hindfoot and forefoot kinematics were also analyzed. Results: The flatfoot group had a significantly greater peak eversion MLA moment ( p = 0.005) and a smaller peak MLA deformation angle ( p < 0.05) during specific subphases. The peak of hindfoot plantarflexion ( p < 0.05) and internal rotation ( p < 0.05) and the peak of forefoot abduction ( p < 0.05) in the specific subphases were greater in the flatfoot group. The flatfoot group also had significantly smaller peak vertical GRF ( p < 0.05) during late stance and larger peak medial GRF ( p < 0.05) during mid stance. Conclusions: This study found a significantly greater eversion deforming force acting at the MLA structure, greater hindfoot and forefoot motion, less MLA flexibility and abnormal GRF in a flatfoot group during walking, which reflected the deficit of foot function in a flatfoot group.
PL
Celem pracy była analiza chodu osób z porażeniem połowiczym po udarze mózgu. Dokonano porównania wybranych parametrów lokomocji osób z porażeniem do chodu osób zdrowych, a także kończyny po stronie porażonej i nieporażonej. Analizie poddano 10 osób, w tym 4 kobiety i 6 mężczyzn. Wyniki badań przedstawiono na tle rezultatów chodu z naturalną prędkością młodych, zdrowych osób, stanowiących grupę porównawczą.
EN
The aim of this paper was to analyse the gait of people after stroke with hemiplegia and make comparision with the health people’s walk. Gait parameters obtained for paralyzed limb were compared with those obtainted for health one. Ten people after strokes with hemiplegia, including 4 women and 6 men, were taken into consederation. The results were presented on the background of the walk of the young, health people who were the reference group.
PL
Ciąża jest stanem fizjologicznym, podczas którego zachodzi wiele przemian biochemicznych oraz biomechanicznych. Zmiany te znacząco wpływają na kondycję fizyczną kobiety ciężarnej. Powiększający się brzuch oraz zmiany temu towarzyszące znacząco wpływają na komfort poruszania się kobiety. Fizjologiczne zmiany zachodzące w czasie ciąży mogą być przyczyną nieprawidłowego ustawiania stopy, co może powodować bóle pleców i kończyn dolnych. Celem niniejszej pracy jest ocena rozkładu obciążeń stóp kobiet ciężarnych na podłoże podczas chodu.
EN
Pregnancy is a very special period in women's life. Anatomical, biomechanical and hormonal changes are characteristic for this period and may have impact on incorrect posture or affect musculoskeletal balance. Twenty-one pregnant women were recruited in three semesters pregnancy. Measurements included in-shoe plantar pressure distribution. Results suggest higher plantar pressure magnitude in all trimesters pregnancy. Especially, in the third trimester the changes in magnitude of pressure distribution were observe under the forefoot, medial arch and heel (p<0,05).
PL
Cel: Celem niniejszej pracy było określenie zmian przyspieszeń na różnych poziomach ciała podczas chodu.Materiał i metody: W badaniu wykorzystano trzyosiowy czujnik akcelerometryczny, który był mocowany do stóp, podudzi, kolan, ud, bioder, na wyrostkach kolczystych L3 i C7 oraz na czubku głowy badanych. W teście wzięło udział 11 zdrowych osób w wieku 18-24 lat. Badani mieli do przejścia 20 metrów z wybraną przez siebie, naturalną prędkością. Wyniki były zapisywane przez komputer w czasie rzeczywistym.Wyniki: Badanie potwierdziło zmniejszanie się amplitudy przyspieszeń w miarę wzrostu poziomu ciała. U prawie wszystkich badanych najwyższe wartości przyśpieszenia zaobserwowano na piętach. Na wyższych poziomach przyspieszenia stopniowo malały, choć wyniki były zróżnicowane indywidualnie. U połowy badanych najmniejsze wartości zostały zarejestrowane na głowie, u pozostałych na wyrostku kolczystym C7. Najwyższy procentowo stopień absorpcji drgań miał miejsce w stawie skokowym i stopie, co przypisuje się specjalnej budowie tego stawu i mechanizmowi ewersji podczas chodu. Badania potwierdziły brak symetrii między prawą i lewą stroną ciała.
EN
Aim: The purpose of the paper was to determine changes in acceleration of the body parts while walking.Material and methods: A tri-axial accelerometric sensor which was fastened to the foot, shank, knee, thigh, hip, L3 and L7 spinous process or the head of the person who took part in the test was used. Eleven healthy adults aged 18-24 participated in the test. Test participants were asked to walk 20 meters at their chosen, normal speed. The results were recorded on a computer at the time of the test.Results: Tests results show that the higher the body part, the lower the amplitude of accelerations. The highest acceleration values for almost all test participants were observed at the heel level. Acceleration values gradually decreased in higher parts, though it must be noted that the results varied with regard to individual participants. As it was supposed prior to the test, in half of the participants the lowest values were the ones measured at the head level, while the other half showed lowest values in C7 spinous process. It turned out that the highest absorption rate of transient impulsive forces was in the ankle, which is considered to be the consequence of a special anatomical structure and the eversion mechanism during walking. The tests also confirmed the lack of symmetry between the right and the left side of the body.
EN
The functional gait problems encountered by stroke patients include impaired balance, abnormal gait pattern with marked asymmetry, pathological trunk and spinal motion. Many different methods of physiotherapy are used to improve functional ability (especially gait) in stroke patients, but their efficacy and outcome are often not objectively assessed. The goal of this paper is to compare two therapeutic programs: one that is traditionally used in our rehabilitation facilities (exercises in lying position, “open chain” exercises, isolated movements of extremities with trunk stabilization) and the new one (exercises in vertical position, sitting or standing, “closed chain” exercises involving whole paretic side of the body). Fifty one stroke patients, aged 34 to 79 years, participated in the study. Patients were randomly allocated to one of the two groups. Patients underwent clinical assessment (Fugl-Meyer, Rivermead Motor Assessment, Berg Balance Scale) and instrumented gait analysis (using six-camera VICON 460 system) simultaneously three times: prior to the beginning of the rehabilitation program, after 6 weeks of the program, and after another 6 weeks of physiotherapy, at the end of rehabilitation program. Results demonstrated that both rehabilitation programs improved the gait function and clinical status in patients suffering from stroke. Despite the differences between the two programs the progress achieved by the patients in locomotor function is similar. Two equivalent physiotherapy programs could be applied during rehabilitation process depending on the patient’s individual preferences and needs, as the amount of functional improvement provided by them is comparable.
18
Content available Body balance a few years after total hip replacement
75%
EN
These aim of the study was to conduct a long-term evaluation of whether total hip replacement permanently affects the dynamic body balance. Methods: Twenty-five patients after the unilateral total hip replacement (mean age: 69.9 ± 6.2) and 25 subjects without the total hip replacement (mean age: 68.4 ± 4.8) who matched the age and overall health participated in this study. The force platform and functional tests such as Timed Up and Go, 3m walk test, Functional Reach Test, 30s Chair Stand Test, Step Test and Berg Balance Scale were used to assess dynamic balance. The results obtained in individual trials were compared using the Student’s t-test for independent variables, the Welch test or the non-parametric Mann–Whitney U-test. Results: Subjects from the THR group exhibited significantly increased time and distance in the tests performed on the force platform, compared to the control group. We also observed worse balance and functional test scores in the THR group: Timed Up and Go test ( p < 0.001), 3 m walk test ( p < 0.001), Functional Reach Test ( p < 0.001), 30 s Chair Stand Test ( p = 0.001) and Step Test (operated leg: p < 0.001, non-operated leg: p < 0.001). The results obtained in the Berg Balance Scale tests were not significantly different between the groups ( p = 0.218). Conclusions: We observed significant differences in postural stability and dynamic balance between patients after THR and subjects in the same age without endoprosthesis. Our research shows that total hip replacement permanently impairs patients’ dynamic balance and their functionality in certain lower-extremity activities.
EN
Introduction: Gait analysis can be defined as a measurement, description and assessment of human locomotion. The development of quantitative gait analysis methods and their increasing application to pathological gait assessment in children has created an urgent need for establishing normative data. The spatio-temporal gait parameters must be compared with valid reference data for the appropriate interpretation. Objective: The aim of this study was the assessment of the spatio-temporal gait parameters of 9 years old healthy children, considering the subject’s gender and the potential difference between right and left lower limb. Additional purpose of our study was to develop own reference data for the gait analysis in this age group. Material and methods: 42 healthy, nine years old children (19 girls, 23 boys), participated in this study. 3D gait analysis was performed using the computerized optoelectronic system (BTS Smart, Italy). Basic spatio-temporal gait parameters (percentage share of the stance and swing phase, right and left lower limb step lenght, as well as step frequency and average gait speed, were anylysed. Results: Our research showed no statistically significant influence of gender, and no differences between the right and left lower limbs on most of the gait parameters in the study group.
PL
Wprowadzenie: Analizę chodu można zdefiniować jako pomiar, opis i ocenę lokomocji człowieka. Rozwój ilościowych metod analizy chodu oraz ich rosnące zastosowanie w ocenie patologii chodu u dzieci spowodował pilną potrzebę stworzenia danych normatywnych. Najczęściej stosowane parametry czasowo- -przestrzenne chodu muszą być porównywane z wartościowymi danymi referencyjnymi w celu prawidłowej interpretacji. Cel: Celem badań była ocena parametrów czasowo-przestrzennych chodu w grupie zdrowych dzieci w wieku 9 lat, z uwzględnieniem płci badanych oraz ewentualnych różnic pomiędzy prawą i lewą kończyną dolną. Dodatkowym celem naszych badań było opracowanie własnych danych normatywnych dotyczących analizy chodu w grupie zdrowych dzieci w wieku 9 lat. Materiał i metoda: W badaniach udział wzięło 42 zdrowych dzieci (19 dziewczyn, 23 chłopców) w wieku 9 lat, spełnia jących przyjęte kryteria włączenia. Trójwymiarowa analiza chodu została wykonana przy użyciu komputerowego systemu optoelektonicznego BTS Smart (BTS Bioengineering, Włochy). Analizie poddano podstawowe parametry czasowo- -przestrzenne chodu, takie jak udział procentowy fazy podporu i wymachu oraz długość kroku dla prawej i lewej kończyny dolnej, częstość kroków i średnią prędkość chodu. Wyniki: Nasze badania wykazały brak istotnie statystycznego wpływu płci oraz brak różnic pomiędzy prawą i lewą kończyną dolną w odniesieniu do większości rozważanych parametrów chodu w badanej grupie.
EN
Introduction. The involutive changes of humans’ gait are multifactoral and they have negative influence on its quality. Among other symptoms, decrease in muscle strength and range of motion are the most frequently mentioned. These factors have an impact on some spatiotemporal gait parameters, such as decrease in gait velocity and step length and increase in step width. Study Aim. The aim of the study was to assess the influence of two different forms of training on spatiotemporal parameters of elders’ gait. Material. Fifty-nine participants joined the project. Medical examination and stress test were conducted to exclude any health contraindications. Participants were divided into two groups: versatile training (TW), and training in low positions (TN). Fourteen participants in each group finished the research protocol. Method. FDM Zebris platform was used to register the spatiotemporal parameters of subjects’ gait. Their task was to walk through it with their natural velocity three times. The training protocol took 12 weeks, twice a week meetings lasting 45 minutes. The main difference between the training groups was that the exercises of locomotion and in high positions were excluded in the TN group. Statistical analysis was conducted with Statistica software. Results. As a result of TW group, six parameters changed statistically significantly. step length of the right lower extremity step length of the right lower extremity (as a % of leg lenght) and step time of the left and right lower extremity, stride time and cadence. The other parameters showed different tendencies, but their changes cannot be assigned to the training protocol. TN subjects did not show any significant changes in the parameters considered. Conclusions. Changes of gaits’ quality are multifactor therefore they require future investigation. They need to be identified in order to be modified in the course of training or therapy. The exercise selection should include structurally similar tasks to the ones’ they desire to develop.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.