Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Głód stanowi obecnie jedno z największych niebezpieczeństw ludzkości. Zjawisko to jest groźne zarówno w wymiarze politycznym, ekonomicznym jak i humanitarnym. Możliwości produkcyjne rolnictwa przyjmują wyraźnie dwubiegunowy charakter. W krajach średnio i wysoko rozwiniętych rolnictwo jest w stanie nie tylko zaspokoić potrzeby żywnościowe swojej ludności, ale także wytworzyć ich nadwyżki. Natomiast na pokaźnych obszarach Ziemi (ok. 1 mld mieszkańców) występuje permanentne zjawisko braku żywności. Tę niekorzystną sytuację pogłębia w ostatnich latach wyraźny wzrost cen produktów żywnościowych. W największym stopniu odczuje to społeczność żyjąca w krajach biednych, nieustannie zagrożonych problemem głodu.
EN
Starvation is contemporary one of the largest danger for humankind. It is dangerous from the political, economic, as well as humanitarian point of view. Agriculture in medium and highly developed countries is able to provide enough food but also produces food surpluses. However, there is a considerable phenomenon of lack of food on a large part of the world, which concerns about one billion people. This disadvantageous situation has deteriorated recently because of significant increase in food prices. Inhabitants of poor countries, continually endangered with starvation, will suffer mostly from this tendency.
PL
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie empirycznych dowodów na predykcyjną rolę kompetencji emocjonalnych i społecznych w wyjaśnianiu efektywności stylów kierowania polskich menedżerów. Rezultaty badań wykazały, że są zależności między badanymi kompetencjami a różnymi stylami kierowania. Ponadto kompetencje emocjonalne i społeczne menedżerów różnią się w zależności od warunków organizacyjnych i cech podmiotowych. Rezultaty prezentowanych badań uzupełniają wiedzę w zakresie podmiotowych determinant procesów maksymalizacji efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
EN
The aim of this article was to present the predictive role of emotional and social competencies in explaining the effectiveness of leadership styles of Polish managers. Empirical results showed that there are significant relationships between analyzed competencies and different leadership styles. Moreover, emotional and social competencies of managers differ depending on organizational conditions well as on personal factors. Results of the following research contribute to the body of knowledge of individual determinants for processes of maximizing effectiveness of human resource management.
PL
Relacje między stylami kierowania a czynnikami organizacyjnymi stały się ostatnio szczególnie ważnym obszarem badań. W organizacjach, które obecnie podlegają nieustannym zmianom, oprócz indywidualnych determinant stylów kierowania znaczenia nabierają czynniki organizacyjne kierowania. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań nad identyfikacją stylów kierowania polskich menedżerów za pomocą standaryzowanego kwestionariusza Style Kierowania Menedżerów (SKM) oraz w analizie skupień identyfikacji czterech charakterystycznych profili kierowania, jak pseudokierownicy, pseudodemokraci, naturalni liderzy i makiaweliści. Ponadto zdiagnozowano organizacyjne źródła zmienności stylów kierowania. Wielozmiennowa analiza wariancji wykazała, że typ firmy, szczebel zarządzania, staż pracy i liczba podwładnych mają istotne znaczenie w odniesieniu do indywidualnego stylu kierowania ludźmi.
EN
Relationships between leadership styles and organizational factors have recently become an area of focus for scientific research. Organizational factors, along with individual determinants of leadership, are becoming increasingly more important in organizations, which are nowadays in constant flux. This article presents research results pertaining to identifying leadership styles using standardized questionnaire Managerial Styles of Leading Questionnaire and via cluster analysis categorizing four specific leadership profiles, i.e. Pseudo managers, Pseudo democrats, Natural leaders and Machiavellians. In addition, organizational basis of variance in leadership styles was examined. Multifactor variance analysis showed that type of organization, position in management hierarchy, seniority and number of people managed play significant role in utilizing individual leadership styles.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.