Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fosfor przyswajalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Efficient increase in the content of available forms of elements in soil depends not only on their total content introduced to soil material, but also on the technology of its application. Technology consists of techniques and date of application as well as agronomic practices aimed at maintaining proper conditions for element transformations. The method of application of waste elemental sulfur and ground phosphate rock was assessed. Doses of 20 and 40 mg S as well as 40 and 80 mg P·kg-1 d.m. were added to medium soil; 30 and 60 mg S as well as 60 and 120 mg P·kg-1 d.m. were added to heavy soil. The soil samples were collected on the day of application of materials and after 15, 30, 60 and 90 days. The soil pH value decreased during the incubation. An increase in available sulfur content was observed in both soils after elemental sulfur application; the sulfur content in the medium soil depended on the dose of waste. The soils with the addition of a double dose of ground phosphate rock had the highest content of available phosphorus.
PL
Efektywne zwiększanie zawartości przyswajalnych form pierwiastków w glebie jest związane nie tylko z sumaryczną ich ilością wprowadzaną do gleby, ale także z technologią aplikacji. Na technologię składają się techniki i termin aplikacji oraz zabiegi agrotechniczne mające na celu utrzymanie właściwych warunków przemian pierwiastków. Oceniono metodę aplikacji odpadowej siarki pierwiastkowej i mączki fosforytowej. Do gleby średniej wprowadzono 20 i 40 mg S oraz 40 i 80 mg P, a do gleby gleby ciężkiej 30 i 60 mg S oraz 60 i 120 mg P·kg-1 . Próbki gleb pobrano w dniu wprowadzenia materiałów oraz po 15, 30, 60 i 90 dniach. W trakcie inkubacji stwierdzono zmniejszenie wartości pH obu gleb. W obu glebach stwierdzono zwiększenie zawartości siarki przyswajalnej po aplikacji siarki pierwiastkowej; w glebie średniej zawartość siarki zależała od dawki odpadu. Najwięcej fosforu przyswajalnego zawierały gleby z dodatkiem podwójnej dawki mączki fosforytowej.
PL
Badania nad oceną efektywności działania preparatów z mikroorganizmami pożytecznymi na wybrane właściwości chemiczne gleby prowadzono w RZD w Grabowie, woj. mazowieckie, w latach 2012-2014. Statyczne doświadczenie polowe realizowano w warunkach eksperymentów ze zbożami, metodą równoważnych podbloków: split-block-split-plot. W doświadczeniu uwzględniono 3 czynniki badawcze: I – rodzaj preparatu z mikroorganizmami pożytecznymi: EM, EmFarma Plus, UGmax oraz obiekt kontrolny – bez stosowania preparatów mikrobiologicznych; II – sposób stosowania tych preparatów: na ściernisko, na ściernisko z dodatkiem słomy oraz na ściernisko z dodatkiem słomy i azotu, III – dawka nawożenia N: 0, 70, 140 kg N.ha-1. W trakcie 3-letnich badań corocznie po sprzęcie roślin w warstwie ornej gleby oznaczano: pH, zawartość przyswajalnych form P2O5, K2O i Mg. Preparaty mikrobiologiczne EM, EmFarma Plus oraz UGmax istotnie zwiększały w każdym z 3 lat badań zasobność gleby w przyswajalny fosfor, a w latach 2012 i 2013 – w przyswajalny potas. Sposób stosowania preparatów oraz nawożenie azotem wykazywały w poszczególnych latach badań niejednoznaczny wpływ na zawartość przyswajanego fosforu i potasu w glebie. Nie stwierdzono istotnego wpływu preparatów mikrobiologicznych na pH gleby oraz zawartość przyswajalnego Mg w glebie.
EN
A studies were carried out in Agricultural Experimental Station Grabów (the Mazowieckie voivodeship, Poland) to evaluate the effectiveness of the activity of preparations with microorganisms which positively affected selected properties of soil fertility. The studies were carried out in the form of fi eld experiments with cereals, in the years of 2012–2014. The experiment was conducted using the split-block-split-plot design. The study included three factors. The fi rst factor were three products which contained valuable: EM, EmFarma Plus, UGmax – soil fertilizer, and a control treatment – without the use of microbiological preparations. The second factor were three methods of the application of microbial preparations: on the stubble, on the stubble with the addition of straw and preparations with nitrogen applied on the stubble and straw, while the third factor were doses of N fertilization: 0, 70, 140 kg N ha-1. Annually, during the 3-year study soil pH, content of P2O5, K2O and Mg were measured after the harvest. The obtained results indicated that microbial preparations, such as EM, EmFarma Plus, and UGmax caused the improvement of some parameters of soil fertility as well as signifi cantly increased in each of the three years the contents of soil available phosphorus, and in the years 2012 and 2013 also available potassium content in the soil. Under the conditions of the experiment, neither the method of the application of the preparations, nor nitrogen fertilization had a clear impact on the determination of the contents of available phosphorus, and potassium in the soil. Microbiological preparations did not have a signifi cant infl uence on the soil pH, and the content of available magnesium in the soil.
EN
The solubility of AlPO₄·2 H₂O, FePO₄·2 H₂O, and Ca₃(PO₄)₂ in soil material at the presence of bicarbonates and carbonates was studied. Muckous soil developed from weakly loamy sand (pHKCl 5.1, available P = 0.027 g·kg⁻¹, CaCO₃ = 0%) was mixed with AlPO₄·2 H₂O or FePO₄·2 H₂O, while the proper brown soil developed from sandy loam (pHKCl 7.1, available P = 0.114 g·kg⁻¹, CaCO₃ = 0.17%) was mixed with Ca₃(PO₄)₂. Soil material with phosphate admixture was exposed to the action of only anion exchanger (Amberlite form - HCO₃) or the anion exchanger and the carbonate salts ((NH₄)₂CO₃, K₂CO₃, CaCO₃). Soil samples were incubated at the temperature of 20°C, constant moisture content close to the field water capacity, for 1, 7 or 28 days. The amount of P released from sparingly soluble phosphates depends on the concentration of carbonate (ionic strength of soil solution), the kind and concentration of cation concomitant with carbonate (pH of soil solution), the kind of added phosphate (kind of soil) and reaction duration. The addition of KHCO₃ and K₂CO₃ and passage of time increased the solubility of all tested phosphates in following order: Ca₃(PO₄)₂ < FePO₄·2 H₂O < AlPO₄·2 H₂O. The presence of NH₄CO₃ and (NH₄)₂CO₃ increased solubility of tested phosphates in following order: FePO₄·2 H₂O < Ca₃(PO₄)₂ < AlPO₄·2 H₂O. The addition of CaCO₃ increased only AlPO₄·2 H₂O solubility. However, at the highest CaCO₃ dose this solubility decreased with time. The presence of CaCO₃ caused insignificant dissolution of Ca₃(PO₄)₂ after first day of the experiment.
PL
Badano rozpuszczalność AlPO₄·2 H₂O, FePO₄·2 H₂O i Ca₃(PO₄)₂ w materiale glebowym w obecności wodorowęglanów i węglanów. Glebę murszastą wytworzoną z piasku słabo gliniastego (pHKCl 5,1, P przyswajalny = 0,027 g·kg⁻¹, CaCO₃ = 0%) mieszano z AlPO₄·2 H₂O lub FePO₄·2 H₂O, natomiast glebę brunatną właściwą wytworzoną z gliny piaszczystej (pHKCl 7,1, P przyswajalny = 0,114 g·kg⁻¹, CaCO₃ = 0,17%) mieszano z Ca₃(PO₄)₂. Materiał glebowy z dodanym fosforanem poddawano reakcji samego anionu (anionit w formie - HCO₃¯) lub anionitu i soli węglanowych (amonu, potasu lub wapnia); utrzymywano stałą wilgotność gleby zbliżoną do polowej pojemności wodnej. Próbki inkubowano w temperaturze 20°C przez 1, 7 i 28 dni. Ilość „uwolnionego” P z fosforanu trudno rozpuszczalnego zależy od stężenia węglanu (siły jonowej roztworu glebowego), rodzaju i stężenia kationu towarzyszącemu węglanowi (pH roztworu glebowego), rodzaju dodanego fosforanu (rodzaj gleby) i czasu reakcji. Rosnące stężenie KHCO₃ i K₂CO₃ i upływ czasu spowodował wzrost rozpuszczalności wszystkich testowanych fosforanów: Ca₃(PO₄)₂ < FePO₄·2 H₂O < AlPO₄·2 H₂O. Obecność NH₄NO₃ i (NH₄)₂CO₃ zwiększyła rozpuszczalność fosforanów w kolejności: FePO₄·2 H₂O < Ca₃(PO₄)₂ < AlPO₄·2 H₂O. Natomiast CaCO₃ zwiększył rozpuszczalność AlPO₄·2 H₂O, która przy najwyższej dawce tego węglanu malała z czasem oraz nieznacznie rozpuszczalność Ca₃(PO₄)₂ po pierwszym dniu doświadczenia.
PL
W pracy przeprowadzono ocenę składu chemicznego wody spływającej z gruntu ornego, a w szczególności stężenia zawartego w niej fosforu, w aspekcie różnych czynników kształtujących ten skład. Ocenę przygotowano głównie na podstawie wyników analiz laboratoryjnych próbek spływu powierzchniowego, pobranych w latach 2011–2012 z pola uprawnego wybranego gospodarstwa w województwie zachodniopomorskim, wyników oznaczeń równolegle pobranych z nimi próbek gleby, oraz na podstawie rejestru przebiegu czynności agrotechnicznych wykonywanych na polu, również w okresie poprzedzającym pobór próbek. Stwierdzono, że: a) stężenia wszystkich analizowanych składników w spływie powierzchniowym przekraczały ich przeciętne wartości stwierdzone w opadach atmosferycznych w okresie 2009–2011 – w wielu przypadkach z bardzo dużą wielokrotnością, przy czym największe różnice występowały w odniesieniu do potasu i fosforu, najmniejsze zaś dotyczyły azotu azotanowego i cynku; b) zawartość fosforu przyswajalnego w wierzchniej, pięciocentymetrowej warstwie gleby była dodatnio skorelowana ze stężeniem tego składnika w spływie powierzchniowym, natomiast tego rodzaju zależność nie występowała w odniesieniu do mineralnych form azotu; c) spływająca z pola woda stanowiła potencjalne źródło eutrofizacji wód powierzchniowych (zawierała bardzo dużo składników biogennych, zwłaszcza fosforu).
EN
An assessment of chemical composition of surface runoff from arable lands with particular reference to phosphorus was performed and related to various factors affecting this composition. The assessment was based on the laboratory analyses of water samples collected in 2011–2012 from surface runoff from selected farm in zachodniopomorskie province, on parallel analyses of soil samples and on the record of agrotechnical measures performed in the field also before sampling. It was found that: a) concentrations of analysed components in surface runoff exceeded (of ten many times) their average concentrations in rainfalls in the years 2011–2012. The greatest differences were found for phosphorus and potassium and the smallest for nitrate-nitrogen and zinc; b) the kontent of available phosphorus in the upper 5 cm soil layer was positively correlated with its concentration in surface runoff; no such relationship was found for mineral forms of nitrogen; c) surface runoff from the field was a potential source of eutrophication of surface waters since it contained much nutrients, particularly phosphorus.
PL
Przy wyborze nawozu wieloskładnikowego, poza składem chemicznym i wzajemnymi proporcjami między składnikami, należy uwzględnić czynniki agrotechniczne. Stosując nawozy wieloskładnikowe, należy zatem z całego asortymentu dostępnych produktów wybrać nawóz najlepiej dostosowany do potrzeb pokarmowych roślin i do występujących warunków glebowych. Istotne znaczenie ma również analiza efektywności ekonomicznej nawożenia. Celem realizowanych badań była analiza wpływu, na zmiany zawartości makroskładników, w glebie po uprawie buraka cukrowego, mineralnych nawozów wieloskładnikowych producentów polskich i zagranicznych. Analizowano również wpływ zróżnicowania dawek zastosowanych nawozów produkcji: białoruskiej, rosyjskiej i polskiej. Doświadczenie zrealizowano w latach 2014-2017 w miejscowości Lipnik. Rośliną doświadczalną był burak cukrowy odmiany NATURA KWS. W badaniach porównywano dwa czynniki: I. czynnik - 3 nawozy mineralne wieloskładnikowe, produkcji białoruskiej (A), rosyjskiej (B) i polskiej, czyli Polifoska 9 (C). II. czynnik - 3 dawki nawożenia (minimalna, optymalna, maksymalna, które wynosiły odpowiednio, 2,0 4,0 i 6,0 dt na hektar). Nawożenie nawozami wieloskładnikowymi produkcji: białoruskiej, rosyjskiej i polskiej nie spowodowało zmiany odczynu gleby z doświadczenia. W zrealizowanym doświadczeniu nie stwierdzono zróżnicowanego działania nawozów wieloskładnikowych produkcji: białoruskiej, rosyjskiej i polskiej odnośnie zmian zawartości w glebie przyswajalnego fosforu i potasu oraz wymiennego magnezu. Zastosowanie zróżnicowanych dawek nawozów wieloskładnikowych spowodowało istotny wzrost zawartości w glebie: przyswajalnego fosforu i potasu.
EN
The aim of the research was to analyze the impact on changes in the content of macronutrients in the soil after the cultivation of sugar beet, resulting from the application of mineral multicomponent fertilizers manufactured by Polish and foreign producers. The effect related to fertilizers of Belarusian, Russian and Polish production applied in different doses was also analyzed. The experiment was carried out in 2014–2017 in Lipnik. The experimental plant was sugar beet of NATURA KWS cv. Thestudies compared two factors: 1st factor – 3 multicomponent mineral fertilizers: Belarusian (A), Russian (B) and Polish, i.e. Polifoska (C); 2nd factor – 3 doses of fertilization (minimum, optimum, maximum, amounting to 2.0 4.0 and 6.0 dt per hectare, respectively). Fertilization with multicomponent fertilizers produced by Belarusian, Russian and Polish manufacturers did not change the pH of soil from experiment. In the experiment carried out, there was no diversified effect of multicomponent fertilizers of Belarusian, Russian and Polish origin regarding changes in the content of available phosphorus and available potassium in the soil, as well as exchangeable magnesium. The use of different doses of multicomponent fertilizers resulted in a significant increase in the content of available phosphorus and potassium in the soil.
EN
Sulfur enrichment becomes emerging issue in fertilizer production as levels of available compounds decrease over the years. Companies are in need of exact parameters and methods of enrichment. In this group PAPR-type fertilizers with this element are interesting solution. Specific technology of PAPRs production consists of phosphate rock acidulation with non-stoichiometric, in relation to production of superphosphates, amount of mineral acid (mainly orthophosphoric or sulfuric acids). Additional function of S after applying fertilizer to soil can be used in this. S in product made that way can be, after the process of mineralization, used by plants as a nutrient in form of sulfate ion SO4 2–, additionally it can act as an increasing factor in the phosphorus availability from PAPRs. In an optimal conditions (pH ~6.0–6.8) SO4 2– ions can activate conversion of undissolved part of fluorapatite (Ca5(PO4)3F), contained in phosphate rock, to available H2PO4 – and HPO4 2– phosphate ions. The aim of this research was the evaluation of contents of selected phosphorus forms in PAPR-type fertilizer enriched with S depending on a various methods of enrichment. The obtained products were characterized by constant ratio of S : P2O5 (1 : 1 w/w), value of degree of PAPR stoichiometric norm (PAPR = 0.5), constant amount of surfactant (5 cm3) and variable humidity, which was achieved by different amounts of water introduced into the system (0, 15, 35 % w/w). Method with less additional H2O (~15 % m/m) and surfactant added to slurry was selected for further studies. Although the best solution for industrial manufacturing might be the method with melted S, where usage of this medium and temperatures of 140 oC are easily achievable and facilitates production without adding dispensable water, which has a negative influence on granulation process. Next step was to study sulfur effect on PAPRs based on phosphoric acid enriched with sulfur using chosen method. Results revealed that PAPR = 0.5 is unaffected by addition of sulfur and might be best for mixing with sulfur-based fertilizers. Furthermore PAPR = 0.7 indicated decreases in P forms with addition of excessive amounts of elemental sulfur.
PL
Wzbogacanie nawozów mineralnych siarką elementarną staje się coraz bardziej widocznym problemem dla przemysłu nawozowego. Zakłady produkcyjne potrzebują specyficznych metod i parametrów procesu dodawania siarki. W tej grupie interesującym produktem są nawozy typu PAPR (Partially Acidulated Phosphate Rock). Specyficzna technologia produkcji nawozów PAPR polegająca na rozkładzie surowców fosforowych (głównie fosforytów) niestechiometryczną, względem reakcji wytwarzania superfosfatów, ilością kwasów mineralnych (głównie siarkowym lub fosforowym) pozwala na wykorzystanie dodatkowej funkcji siarki po aplikacji nawozu do gleby. S w tak przygotowanym układzie nawozowym może po uprzednim procesie mineralizacji (warunki optymalne: pH ~6,0–7,0; wilgotność ~60 %, temp. 20–30 oC) zostać wykorzystana przez rośliny jako składnik odżywczy w postaci jonu siarczanowego SO4 2–, a dodatkowo działać jako czynnik intensyfikujący przyswajalność fosforu z nawozu PAPR. W optymalnych warunkach (pH ~6,0 – 6,8) jony SO4 2– mogą aktywować konwersję nierozłożonej frakcji fluoroapatytu (Ca5(PO4)3F) zawartego w surowcu fosforowym do przyswajalnych jonów fosforanowych w formie H2PO4 – i HPO4 2–. Celem niniejszych badań była ocena zawartości poszczególnych form fosforu nawozów PAPR wzbogaconych w siarkę, uwzględniając różne metody wzbogacania. Analizy zawartości poszczególnych form P przeprowadzono metodyką analityczną zgodną z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej w sprawie nawozów oraz z procedurami zawartymi w polskich normach. Otrzymane preparaty charakteryzujące się stałym stosunkiem S : P2O5 (1 : 1 m/m), wartością stopnia normy stechiometrycznej PAPR (PAPR = 0,5), oraz zmienną wilgotnością, co osiągnięto poprzez zmienne ilości wody wprowadzanej do układu (0, 15, 35 % m/m), uzyskiwały najwyższe zawartości przyswajalnych form P (P rozpuszczalny w wodzie: 8,13 % P2O5 m/m, P rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu: 10,15 % P2O5 m/m) dla metody dodawania siarki w postaci zawiesiny wodnej bez dodatku surfaktantu (H2O ~35 % m/m). Do dalszych badań laboratoryjnych wybrano metodę produkcji, gdzie dodatek H2O jest niższy (~15 % m/m), a surfaktant wprowadzony do zawiesiny wodnej S. Metoda stapiania S może być najlepsza do produkcji przemysłowej, gdzie stosowanie stopionej S lub temperatury rzędu 140 oC zostało opanowane w stopniu znacznie ułatwiającym produkcję bez dodawania zbędnej zawartości wody mającej niekorzystny wpływ na proces granulacji. Kolejnym krokiem było określenie wpływu zawartości siarki na produkty nawozowe typu PAPR wytworzone z zastosowaniem kwasu fosforowego wzbogaconego w siarkę elementarną, bazując na wybranej metodzie. Wyniki wykazały, że produkty o •PAPR = 0,5 nie są znacząco podatne na wprowadzenie siarki elementarnej do składu nawozu, co może być przydatne podczas komponowania mieszanek nawozów wieloskładnikowych. Ponadto dla produktów nawozowych typu PAPR o •PAPR = 0,7 wykazano tendencje spadkowe rozpuszczalnych form P wraz z zastosowaniem wyższych zawartości siarki elementarnej.
PL
Celem pracy było określenie wpływu nawożenia gnojowicą trzody chlewnej oraz azotem w postaci saletry amonowej na zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej, oznaczonej metodą Tabatabai i Bremnera, oraz zawartości fosforu przyswajalnego metodą Egnera-Riehma (DL) w glebie spod uprawy koniczyny łąkowej, pszenicy ozimej i kukurydzy zwyczajnej. Doświadczenie prowadzone było w roku 2008 przez IUNG w Puławach. Stwierdzono istotny wpływ nawożenia zarówno gnojowicą, jak i azotem na zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej oraz zawartości fosforu przyswajalnego w badanej glebie. Zawartość badanego składnika pokarmowego oraz aktywność kwaśnej fosfomonoesterazy zmieniały się w trakcie sezonu wegetacyjnego uprawionych roślin.
EN
The aim of the present paper was to determine the effect of fertilisation with pig slurry and with nitrogen in a form of ammonium nitrate on the changes in the activity of acid phosphatase determined with the Tabatabai and Bremner method and the contents of available phosphorus with the Egnera-Riehma (DL) method in the soil under red clover, winter wheat and maize. The experiment was made in 2008 as a single-factor experiment by IUNG in Pulawy. There was found a significant effect of fertilisation both with slurry and with nitrogen on the changes in the enzyme and in the content of available phosphorus in the soil. The content of available phosphorus as well as the activity of acid phosphatase was greater in the soil fertilised with slurry, as compared with that fertilised with nitrogen. The activity of phosphomonoesterase varied depending on the crop species.
EN
The influence of sewage sludge and flotation lime applied on three levels on the changes in the content of available forms of P, K. and Mg was evaluated in the light soil from the vicinity of a former sulphur mine. The two-year pot experiment, which was set up using complete randomization method, was conducted on soil material with the granulometric composition of light loamy sand. Oat and spring rape were the test plants in the experiment. Prior to the experiment the soil was characterized by a strong acid reaction, low content of available phosphorus and potassium and very low content of available magnesium. Obtained results show that experimental factors clearly differentiated the content of available forms of phosphorus, potassium and magnesium in soil. The content of phosphorus and magnesium in the test soil increased as the result of sewage sludge application and an opposite effect was observed in case of available potassium. By optimization of soil reaction, liming indirectly affected soil fertility in the available forms of analyzed nutrients.
PL
Oceniono wpływ osadu ściekowego oraz wapna poflotacyjnego, zastosowanych na trzech poziomach, na zmiany zawartości przyswajalnych form P, K i Mg w glebie lekkiej pochodzącej z okolic byłej kopalni siarki. Przeprowadzono dwuletni eksperyment wazonowy założony na materiale glebowym o składzie granulometrycznym piasku gliniastego, metodą kompletnej randomizacji. W doświadczeniu roślinami testowymi były owies i rzepak jary. Gleba przed doświadczeniem charakteryzowała się bardzo kwaśnym odczynem, małą zawartością przyswajalnego fosforu i potasu oraz bardzo małą zawartością przyswajalnego magnezu. Uzyskane wyniki wskazują, że czynniki doświadczalne widocznie zróżnicowały zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie. W efekcie stosowania osadu, zwiększyła się zawartość fosforu i magnezu w glebie testowej, a przeciwny skutek obserwowano w przypadku potasu. Wapnowanie, poprzez optymalizację odczynu gleby, wpływało pośrednio na jej zasobność w przyswajalne formy analizowanych składników pokarmowych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badań nad zawartością fosforu przyswajalnego oraz aktywnością fosfomonoesteraz odpowiedzialnych za przemiany fosforu w glebie dwóch systemów gospodarowania: ekologicznym i integrowanym z doświadczenia założonego w Dolnej Malancie na Słowacji przez Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze. W systemie ekologicznym zastosowano wyłącznie nawożenie naturalne w postaci obornika, natomiast w integrowanym zastosowano nawożenia obornikiem+NPK. Nawożenie obornikiem oraz oborniklem+NPK spowodowało istotny wzrost badanych parametrów w porównaniu do gleby kontrolnej. Stwierdzono istotne zmiany aktywności fosfatazowej oraz zawartości fosforu przyswajalnego oznaczonego metodą Egnera-Riehma w okresie wegetacyjnym uprawianych roślin w trakcie trwania trzyletnich badań. Ekologiczny sposób gospodarowania doprowadził do obniżenie się zasobności gleby w fosfor przyswajalny, przy jednoczesnym wzroście aktywności badanych enzymów. Analiza wyników za lata 1999-2001 wykazała zmianę zawartości fosforu przyswajalnego w glebie w trakcie trwania trzyletniego doświadczenia. Najniższą jego zawartość zarówno w systemie ekologicznym jak i integrowanym stwierdzono w glebie pobranej w 2000 r., w którym uprawiana była kukurydza.
EN
The paper presents the results of three-year research into the content of available phosphorus and the actvity of phosphomonoesterases responsible for phosphorus transformations in soil of two management regimes: organic and integrated, from the experiment set in Dolna Malanta in Slovakia by the Slovak University of Agriculture in Nitra. The organic regime involved only natural fertilisation in a form of FYM, while in the integrated regime, FYM + NPK was applied. FYM fertilisation and FYM + NPK fertilisation resulted in a significant increase in the value of the parameters researched as compared with the control soil. There were found significant changes in the phosphatase activity and the content of available phosphorus determined with the Egner-Riehm method over the vegetation period of the crops throughout the three-year research. The organic regime decreased the richness of soil with available phosphorus and increased the activity of the enzymes researched. Analyses results obtained in years 1999-2001 demonstrated changes in the content of available phosphorus in soil throughout the three-year experiment. The lowest content of available phosphorus for the plants both in the organic regime and the integrated regime was recorded in the soil sampled in 2000 in which córn was grown.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.