Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Judiciary
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote The Underground System of Justice in the Home Army's Rzeszów Sub-Region
100%
XX
Podokręg AK Rzeszów, krypt. "Ogniwo", "Woda", obejmujący obszar zamknięty trzema rzekami - Sanem, Wisłą i Wisłoką, a od południa granicą słowacką został wyodrębniony z Okręgu AK Kraków dopiero w kwietniu 1943 r. Podokręg rzeszowski obejmował 4 Inspektoraty, a to: Rzeszów, Przemyśl, Jasło i Mielec, a w każdym z tych inspektoratów utworzono na bazach przedwojennych gmin po kilka Obwodów. W oparciu o zatwierdzone przez Naczelnego Wodza Statuty, powstały Wojskowe Sądy Specjalne (WSS) w ramach pionu wojskowego, a rok później w pionie cywilnym tzw. Cywilne Sądy Specjalne (CSS). Pierwsze wyroki dotyczące Rzeszowszczyzny zapadły już w 1941 r. Wiele emocji i kontrowersji budzą akcje wykonywania wyroków śmierci. Jako organy wykonawcze WSS-ów powoływane były oddziały specjalne (tzw. bojówki) przeznaczone do ich wykonywania, a odnośnie wyroków CSS bojówki tworzone były przez Delegaturę Rządu na Kraj. Warto zwrócić uwagę, że w okresie od stycznia 1941 do czerwca 1944 żołnierze AK dokonali likwidacji łącznie 5733 funkcjonariuszy niemieckiej policji, żandarmerii i SS. Akcje takie jako wymierzone w okupanta nie wymagały wyroków sądowych. Z szacunkowych wyliczeń historyków wynika, że sądy specjalne w Krakowie i Rzeszowie wydały około 100 wyroków śmierci. (abstrakt oryginalny)
EN
The Home Army's Rzeszów Sub-Region comprising the area confined within three rivers: San, Vistula and Wisłoka, and the Slovakian border in the south was spun off from the Home Army's Kraków Region in April 1943. The four Eastern Inspectorates were incorporated into the newly created Sub-Region, namely: Rzeszów, Przemyśl, Jasło and Mielec, and in each of them were created on the basis of pre-war communes. On the basis of the statutes approved by the Commander-in-Chief, the Military Special Courts (WSS) were started to be established in 1941 within the military division, and the Civil Special Courts (CSS) within the civil division were created a year later. The first sentences concerning the Rzeszów area were passed in that court as early as in 1941. Actions involving the execution of death penalties continue to raise a host of emotions and controversies. special squads (the so-called hit squads) were appointed as execution bodies of WSS by relevant commands of ZWZ/AK to be used to carry out execution sentences. As regards execution sentences, CSS hit squads were established by the Government Delegation for Poland (Delegatura Rządu na Kraj). It is worth noting that in the period from January 1941 to June 1944, the Home Army soldiers carried out executions of the total of 5,733 officers of the German Police, Military Police, and the SS. Such campaigns against the occupiers did not require court sentences. Based on the estimated calculations made by historians, it seems that special courts in Kraków and Rzeszów pronounced about one hundred death sentences. (original abstract)
XX
W artykule autorzy poddają analizie sytuację prawno-faktyczną instytucji ławnika w polskim wymiarze sprawiedliwości. Analizie posłużyły wyniki przeprowadzonych przez nich badań, których celem był monitoring praktyki powoływania przez rady gminy ławników na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Uzupełnieniem pracy badawczej były działania upowszechniające informacje na temat instytucji ławnika, przysługujących mu praw oraz obowiązków. W artykule autorzy dokonują analizy przepisów i orzecznictwa oraz opinii trzech grup docelowych: sędziów, ławników i radnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the authors analyse the legal and factual situation of the institution of the lay judge in the Polish justice system. The analysis was performed on the results of their research, the objective of which was to monitor the practice of the municipal council appointing assessors within the jurisdiction of the Court of Appeal in Białystok. The research work was supplemented with activities disseminating information on the institution of assessor, his rights and duties. The authors analyse the regulations and case law, as well as the opinions of three target groups: judges, assessors and councillors. (original abstract)
Ius Novum
|
2020
|
tom 14
|
nr nr 4
17-46
XX
Artykuł stanowi porównanie wybranych aspektów sędziowskiego kierownictwa postępowaniem dowodowym przed sądem pierwszej instancji w polskim i belgijskim systemie prawa procesowego. Opracowanie porusza problematykę zapewnienia przez sędziego sprawnego kierowania postępowaniem dowodowym, które należy do jednej z naczelnych zasad postępowania cywilnego w obu omawianych systemach. Wiodąca rola sądu w prowadzeniu postępowania dowodowego przejawia się w nadzorowaniu prawidłowości zgłaszanych przez strony dowodów, weryfikacji ich pod kątem dopuszczalności i przydatności, w interpretacji i ocenie przedstawionych dowodów, a wreszcie - w możliwości podejmowania w tym zakresie działań z urzędu. Zarówno w polskiej, jak i belgijskiej procedurze cywilnej obowiązek prezentowania materiału dowodowego spoczywa na stronach, jednak to sąd, będąc zarządcą postępowania dowodowego, czuwa jednocześnie nad przestrzeganiem w procesie cywilnym zasad dyspozycyjności, kontradyktoryjności oraz koncentracji materiału dowodowego. Przewidziana w obu systemach prawnych możliwość dopuszczania dowodów z urzędu, w systemie belgijskim doznaje pewnych, wyrażonych wprost w przepisach, ograniczeń. W systemie polskim natomiast bardziej sformalizowany charakter nadano aktywności stron w przedstawianiu dowodów. Zasadnicze różnice występują także w zakresie nadużycia prawa procesowego. Choć instytucja ta w obu krajach doczekała się definicji ustawowej, obwarowana jest sankcją grzywny oraz nakłada na sąd zbliżone obowiązki względem stron postępowania, to w Polsce - w przeciwieństwie do systemu belgijskiego - nie przewidziano możliwości dochodzenia w tym samym postępowaniu odszkodowania z tytułu nadużycia prawa procesowego przez przeciwnika. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a comparison of selected aspects of the judicial management of evidence hearing before a court of first instance in the Polish and Belgian systems of procedural law. It discusses the issue of ensuring the efficient management of evidence hearing, which is one of the major principles of civil proceedings in both discussed legal systems. The main role of the court in evidence hearing consists in supervising whether evidence reported by the parties is appropriate, verifying its admissibility and usefulness, interpreting and evaluating this evidence, and finally, in the possibility of taking steps ex officio in this respect. In both the Polish and Belgian civil procedure, the burden of proof is on the parties; however, it is the court that, being the manager of evidence hearing, also safeguards adherence to the principles of free exercise of rights, adversariness, and evidence concentration in a lawsuit. The possibility of admitting evidence ex officio, which is laid down in both legal systems, is to some extent limited in the Belgian one, which is directly expressed in the provisions. On the other hand, parties' activity in the field of evidence presentation is more formalised in the Polish system. There are also major differences with respect to the misuse of procedural law. Although it has been statutorily defined in both countries, carries the penalty of a fine and imposes similar obligations on the court towards the parties to a lawsuit, in Poland, unlike in the Belgian system, there is no possibility of claiming compensation for the procedural law misuse by an opponent within the same proceedings. (original abstract)
4
Content available remote System dozoru elektronicznego jako alternatywa dla kary pozbawienia wolności
100%
XX
System dozoru elektronicznego jest coraz popularniejszym sposobem odbywania kary za popełnione przestępstwa. Występuje w trzech postaciach, które zostały oddzielnie omówione w tekście. W artykule dokonana została analiza zagadnienia, a także przedstawione zostały warunki konieczne do spełnienia, aby możliwe było orzeczenie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Uwzględnione zostały regulacje prawne obowiązujące w Polsce, a także w innych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
The system of electronic surveillance is an increasingly popular way of serving a sentence for the crimes committed. The system of electronic surveillance comes in three forms, which are separately mentioned in the text. This article investigates the issue, and there are presented conditions to be met to allow a judgment of imprisonment in the system of electronic surveillance. The author takes under consideration the legal regulations which are in force in Poland and in other countries. (original abstract)
5
Content available remote Interesariusze sądu zaangażowanego społecznie
100%
XX
Identyfikacja i analiza interesariuszy pojedynczego sądu nie była dotychczas w literaturze przedmiotem pogłębionych dociekań naukowych. Artykuł stanowi próbę wypełnienia powyższej luki. Wstępną identyfikację interesariuszy sądu według kryteriów: transakcji ekonomicznych, charakteru relacji, usytuowania względem organizacji oraz ryzyka zaprezentowano w książce "Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości - w kierunku spójnego systemu i budowania wartości"1. W niniejszym opracowaniu przedstawiono główne założenia teorii interesariuszy, zaprezentowano definicje pojęcia interesariusza sądu, a także podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: kim są interesariusze pojedynczego sądu, jakie są ich powiązania z sądem oraz jakie szanse i zagrożenia niosą dla sądu. Dokonano ponadto wstępnej analizy ich wpływu na tę organizację, a także stopnia zależności od organizacji. Znajomość interesariuszy, interesów przez nich reprezentowanych, sposobów artykulacji roszczeń oraz możliwości ich oddziaływania na sąd ma istotne znaczenie dla sprawnego nim zarządzania. Podstawowymi metodami badawczymi wykorzystanymi w artykule są: studia literaturowe oraz analiza empiryczna z wykorzystaniem dostępnych badań wtórnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Stakeholder identification and analysis in the context of a single court has not yet been extensively studied. This paper fills that obvious gap. A preliminary identification of court's stakeholders, determined using criteria such as economic transactions, nature of relationships, level of involvement and risk was presented in the book: Management of the judiciary - towards a coherent system and value-creating governance. The present study sums up the basic principles of the stakeholder theory, introduces the definition of a court's stakeholder and seeks to answer who the stakeholders of a single court are, what the nature of those relationships is and what opportunities and threats they imply. An initial analysis of the stakeholders' impact and the level of their dependency on the court has also been performed. Knowing who the stakeholders are and what their interests are, how they express their demands and how they can affect the court is vital for its efficient management. Basic research methods provided by the study include literature research and empirical analysis involving the utilization of existing data. (original abstract)
XX
Opiniotwórcza rola Sądu Najwyższego sprawia, że bierze on udział w działaniach politycznych. Wywołuje to chęć wpływania przez Prezydentów na skład Sądu - decyzje sędziów mogą azpewnić albo ciągłość polityki administracji, albo jej klęskę. (fragment tekstu)
EN
The main role of the judiciary is ensuring that the law is obeyed, and adjudicating conflicts between citizens and the state or citizens themselves. One of the fundamental features of the judiciary authority seems to be its independence, which should lead to complete political neutrality of all its institutions and units. It appears, however, that at the beginning of the 21st century most democracies are facing the problem of excessive politicizing of the judiciary authority, which causes considerable difficulty to carrying out its duties and achieving its aims. The politicizing is visible in the process of appointing judges, in the shape of legal norms resulting in weakening the significance of the judiciary authority, as well as in the attempts to influence the judges' decisions. Using the Supreme Court of the United States of America as an example, the author is trying to present the attempts to politicize the judiciary authority which have taken place during the period of two hundred years of American statehood. These attempts have resulted in destabilizing the division of power and the system of control, which form the basis of the Constitution of the year 1787. The other aim of the paper is to show the negative effects of the actions of certain government administrations aiming at diminishing the role of the Supreme Court, whose statements have been forming the American legal and political reality. (original abstract)
XX
Artykuł przeglądowy, omawia funkcjonowanie władzy wykonawczej oraz bolączki systemu prawnego państwa polsko-litewskiego w czasach jego największego rozkwitu w aspekcie teoretycznym, na przykładzie poglądów najwybitniejszych myślicieli I Rzeczypospolitej, (Stanisława Orzechowskiego, Jakuba Przyłuskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Łukasza Górnickiego, Jakuba Górskiego, Szymona Starowolskiego, Piotra Skargi), Autor dowodzi, że polska myśl polityczna nie ustępowała, wówczas doktrynom politycznym i prawnym Europy Zachodniej, a czasami swoim nowatorstwem wyprzedzała epokę. Na uwagę zasługują zwłaszcza poglądy w zakresie zreformowania systemu wymiaru sprawiedliwości oraz władzy wykonawczej, które to należy poddać nowej ocenie. (abstrakt oryginalny)
EN
Review article discusses functioning of the executive branch and the ills of the Legal System of the Polish-Lithuanian union during its heyday, in the theoretical aspect, exemplified by the greatest minds of the First Republic (Stanisław Orzechowski, Jakub Przyłuski, Andrzej Frycz Modrzewski, Łukasz Górnicki, Jakub Górski, Szymon Starowolski , Piotr Skarga). Author argues, that the current version of political thought wasn't inferior to the political and legal doctrines of Western Europe, being ahead of its time in some aspects. Especially noteworthy are views in the field of reforming the justice system and the executive branch, which should be evaluated anew. (original abstract)
XX
W 2012 r. Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumenta w Niemczech powołało Niezależną Komisje Naukową w celu zbadania stosunku ministerstwa do nazistowskiej przeszłości we wczesnych latach Niemiec Zachodnich. Rezultaty pracy komisji zostały zaprezentowane w 2016 r. w formie książki pod tytułem "Akta Rosenburg" a także w formie wystaw w języku niemieckim i angielskim. Ponad połowę kadry zarządzającej w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 50. XX w. stanowili byli funkcjonariusze NSDAP, a co piąty należał do SA. Ta personalna ciągłość miała istotne znaczenie dla Polski i polskich obywateli ze względu m.in. na dyskryminację ofiar III Rzeszy, czy brak osądzenia zbrodniarzy nazistowskich. Kontynuacje personalne i materialne wywierały również wpływ na proces budowania państwa demokratycznego, opartego na zasadzie państwa prawnego. Wspomniane powyżej zagadnienia są przedmiotem krótkiej analizy w przedmiotowym artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2012, the Federal Ministry of Justice in Germany set up an Independent Commission to investigate the Ministry's handling of the Nazi past in the early years of the West Germany. The findings of the investigation were presented 2016 in a book under the title "Rosenburg files" and later in exhibitions both in German and English language. The findings are shocking. More than half of all senior staff of the Federal Ministry of Justice had been former Nazi collaborators and one in five had been a member of the SA. This personnel continuity had very important consequences also for Poland and its citizens for example: discrimination against former victims, Nazi criminals were barely prosecuted. The personnel-based and approach-based continuities had serious consequences for a process of building a democratic state based on rule of law. All these aspects have been shortly analyzed in the article. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki, zakresu badań oraz metodologii rozprawy doktorskiej pt. "Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości", przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyka i obronionej przez autorkę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w lipcu 2012 r. W artykule zdefiniowany zostaje problem badawczy, a także wskazane przesłanki wyboru tematu dysertacji. Autorka wykazuje, iż przedmiot omawianej rozprawy ma charakter politologiczny, wskazując jednocześnie wpływ rezultatów projektu na rozwój dyscypliny. W artykule zaprezentowany zostaje zarys problematyki badawczej, cel pracy, zakres badań, ograniczniki analizy, aktualny stan wiedzy na badany temat, pytania badawcze sformułowane przez autorkę w poszczególnych rozdziałach, hipoteza pracy oraz zastosowana metodologia. W ostatniej części artykułu wypunktowane zostają wnioski badawcze, a także rekomendacje odnoszące się do dalszych badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the research topic, scope and methodology of Ph.D. thesis entitled "The role of EU specialised agencies in the field of justice and home affairs", successfully defended by the author under the academic supervision of Professor K. A. Wojtaszczyk at the Faculty of Journalism and Political Science (University of Warsaw) in July 2012. The article defines the research problem and shows the main motives that have led the author to investigate "The role of EU specialized agencies in the field of justice and home affairs". The author proves the political character of the topic and shows how project results can influence the discipline of political science. The article presents a broad outline of the thesis, purposes, scope and limitations of the study, actual knowledge on the subject, research questions (addressed in each chapter), hypothesis and scientific methodology. The last part of the article contains dissertation conclusions and recommendations for a further research. The article confirms scientific character and credibility of the final results of Ph.D. dissertation "The role of EU specialised agencies in the field of justice and home affairs". It can be an inspiration and useful instruction for doctoral students who are about to start their dissertation research projects. (original abstract)
10
Content available remote Postavenie súdnej moci v systéme deľby moci - tvorba práva súdmi
75%
EN
The paper deals with the role of the judicial branch in the separation of powers system. Author is aimed at changes in historical causes of the perception of the judiciary. In the early years of the development of the common law, courts played a considerable role in making law. But in the european-continental type of legal culture the courts' scope for making laws has been reduced in the last century, mainly due to the increased role of Parliament in law-making. However there is no doubt that the position of the judicial branch is renewed. Now, there is significant role of the judiciary in the law-making process. (original abstract)
XX
W dniach 26-27 kwietnia 2016 r. odbyła się w Sandomierzu szósta już konferencja z cyklu Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości nt. "Węzłowe problemy dowodzenia w perspektywie porównawczej". Doroczna konferencja naukowa organizowana przez Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa "Viribus Unitis" cieszy się coraz większym zainteresowaniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych z całej Polski. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem artykułu jest zbadanie konfliktu między prawami pokrzywdzonych i oskarżonych w niemieckim i polskim systemie wymiaru sprawiedliwości na tle orzecznictwa trybunałów europejskich. Analizą objęto dwie możliwości zaistnienia powyższego konfliktu w procesie karnym: 1) w sferze poznawczej, obejmujące udowadnianie winy bądź niewinności oskarżonego, oraz 2) w sferze decyzyjnej, obejmującej wszczęcie postępowania karnego, stosowanie środków zapobiegawczych i wyrokowanie. Główna teza artykułu głosi, że przyznanie pokrzywdzonemu w polskim i niemieckim systemie wymiaru sprawiedliwości nie tylko praw ochronnych, lecz także statusu aktywnej strony procesowej, rodzi w obu wyżej wskazanych sferach procesu karnego większe ryzyko takiego konfliktu niż np. w systemie anglosaskim, gdzie ofiara przestępstwa występuje tylko jako świadek. Jednakże badania przytoczone w opracowaniu wskazują, że rozbudowanym kodeksowym uprawnieniom proceduralnym pokrzywdzonych jako stron procesowych (law in books) nie towarzyszy ich efektywne wykorzystywanie w praktyce procesowej (law in action). Dlatego też większe niebezpieczeństwo dla praw oskarżonego, składających się na zasadę rzetelnego procesu z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, stwarzają prawa ochronne domniemanych ofiar wrażliwych na pokrzywdzenie, szczególnie ofiar przestępstw seksualnych. Rozważania w niniejszym artykule potwierdzają także tezę, że nadal pierwszeństwo przed prawami ofiar mają prawa procesowe oskarżonych, co oczywiście wynika z wpisania tych ostatnich do katalogu praw człowieka zawartego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to examine conflict between the rights of victims of crimes and the rights of defendants under the German and Polish justice system in the context of the case-law of European courts. The analysis covers two possible occurrences of this conflict: 1) in the cognitive sphere, including proving the defendant's guilt or innocence, and 2) in the decision-making sphere, including initiation of a criminal applying preventive measures, and sentencing. The main thesis of the article is that in the Polish and German criminal process granting the injured parties not only protective rights, but also the status of an active trial party, the risk of this conflict in both of the above-mentioned spheres of the criminal trial is greater than, e.g., in the Anglo-Saxon process where the victim of the crime acts only as a witness. However, the research cited in the article indicates that the extensive codex procedural rights of injured parties as procedural parties (law in books) are not accompanied by their effective use in procedural practice (law in action). Therefore, the protective rights of alleged vulnerable victims, particularly victims of sexual offences, pose a greater threat to the rights of a defendant which constitute the principle of fair trial in Article 6 of the European Convention on Human Rights. Considerations of this article confirm also the thesis that procedural rights of defendants still have priority over victims' rights, which of course results from the inclusion of the former in the human rights catalog contained in the European Convention on Human Rights. (original abstract)
EN
In accordance with the inefficiency of imprisonment punishments in reforming and rehabilitating the prisoners, also due to the criminal environment of the prisons, economic costs of the prison and damages caused by imprisoning the head of the household, contradiction with the principle of personal punishment, health and mental problems existing and the like, are some of the problems which have created serious challenges for the imprisonment punishments. Hence, attempts for employing other punishments as alternatives to the imprisonment punishment have drawn the attention of various countries and legal systems. Accordingly, today the Iranian criminal policy makers, in line with dis-imprisonment and prohibiting the indiscriminate use of imprisonment punishment have begun to enact a law in which a chapter has been assigned to alternatives of the imprisonment punishment and prediction of a half freedom system. This paper, while introducing and investigating alternative punishments of imprisonment in the Islamic Penal Code of 2013 concludes that not only is transparent and clear rules and regulations necessary in this area, but also a successful enforcement of these laws requires an appropriate culture building in the society. On the other hand, the issue of alternatives should be institutionalized among the judges.(original abstract)
EN
Research background: The economics of incarceration is having an increasing impact on the economies of the world due to the rapid growth in the number of prisoners in the world The search for effective solutions that can help reduce government spending on prisoners in penitentiaries and at the same time ensure the safety of society is becoming increasingly important. These studies used the method of binary logistic regression to predict the probability of convicted criminal recidivism in the future. Purpose: The aim of the paper is to build an effective forecasting model that, based on the statistical and dynamic data of convicts, will provide information for optimal post-trial decisions, such as the grounds for possible parole, probation or length of sentence. Research methodology: The data were collected on the basis of statistical data of 13,010 convicts serving sentences in penitentiary institutions in Ukraine. To predict the probability of convicts committing criminal offenses binary logistic regression and ROC-analysis (Receiver Operator Characteristic analysis) were used . Results: A qualitative binary logistic regression model has been constructed, with the help of which it is possible to predict the probability of criminal recidivism by each of the convicts on the basis of its individual values of the variables included in the model. Novelty: For the first time in Ukraine, a model has been developed to predict the probability of convicts committing repeated criminal offenses. (original abstract)
XX
W razie wątpliwości co do stosowania i interpretacji przepisu, podmioty prawa zwracają się o bezstronne rozwiązanie do sądu, który występuje w roli arbitra. Judycjalizacja jest wynikiem procesu proliferacji prawa: jest coraz więcej przepisów prawnych, które regulują coraz to nowe dziedziny życia. Judycjalizacji i proliferacji prawa towarzyszy stały wzrost liczby sądów międzynarodowych. To rozprzestrzenianie się sądów połączone jest z ich deferencjacją funkcjonalną. (fragment tekstu)
EN
Four ongoing processes have determined the choice of subject: judicalization, which describes the ever increasing role played by courts adjudicating cases generated by growing social conflicts; the proliferation of law - the growing numbers of legal regulations; the growing number of courts, and proceduralization. The author formulates the following research problems: in the face of the great variety of courts and regulations, how should procedure be constructed for it to be considered fair? How should laws and procedures be played out? In view of the close relationship between procedure and practice, is it important which element dominates? Two ideas make up the axiological framework for the author's analysis: humanitarism and justice. The author justifies his choice. The following maxim sums up his argumentation: Where there is procedure there is law. The author strives to create a proceedings model which would implement the postulate of procedural justice. His deliberations are based on three fundamental issues: the rule of equality under contradictory proceeding, guarantees involving the course of proceedings, and guarantees involved in executing the sentence. The challenge facing research in this field is to depict the evolution which the three groups of guarantees have been undergoing. (original abstract)
16
Content available remote Court excellence model jako narzędzie poprawy sprawności organizacyjnej sądów
75%
XX
Zaspokajanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych to podstawowa miara sprawności organizacyjnej sądownictwa. Tylko sprawna organizacja wymiaru sprawiedliwości racjonalnie wykorzystuje i pozyskuje dobra materialne i zasoby ludzkie. Zapewnia także harmonijne współdziałanie wszystkich elementów organizacji. W związku z tym celem podjętych badań jest przedstawienie propozycji Court Excellence Model, łączącego koncepcję modelu doskonałości biznesu (Business Excellence Model - BEM), opracowanego w 1992 roku przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (European Foundation for Quality Management - EFQM), oraz metody benchmarkingu. Zgodnie z metodologią europejską dla zastosowania benchmarkingu instytucji sektora publicznego możliwe jest bowiem wykorzystanie narzędzi benchmarkingu przedsiębiorstw, natomiast EFQM BEM pozwala na stworzenie wystandaryzowanych mierników oceny efektywności funkcjonowania organizacji wymiaru sprawiedliwości(abstrakt oryginalny)
EN
The measure of organizational efficiency of the judiciary is to meet needs and requirements of internal and external stakeholders. Benchmarking is the process of investigation of the most effective solutions that produce superior performance in organisations. This concept could be successfully implemented in organisation of justice. The aim of the paper is to present the benchmarking concept and possibilities of its implementation using EFQM Business Excellence Model for improving the organizational efficiency of courts(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł jest próbą prześledzenia rozwoju instytucji sędziów pokoju od czasów tworzenia się demokracji amerykańskiej w XVIII w. do współczesności, a także oceny ich funkcjonowania. Opisano funkcjonowanie sędziów pokoju w różnych stanach oraz to, w jaki sposób rola tej instytucji zmieniała się przez ponad 200 lat funkcjonowania demokracji amerykańskiej. Analizie poddano wyroki sądów amerykańskich (włącznie z wyrokami Sądu Najwyższego) odnoszące się do problematyki umiejscowienia i roli sędziów pokoju w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a history and development of the institution of justices of the peace in the United States from the beginning of formation of American democracy until modern times. It presents jurisdiction, the scope of the activities and the role of justices of the peace in several states through different periods of times. It includes a thorough discussion concerning pros and cons of justices of the peace in the U.S. legal system and general tendency of declining the institution of justices of the peace in modern times. The article includes also a discussion of the major court decisions concerning justices of the peace.(original abstract)
XX
Przedstawione zostało pojęcie "europejskiego obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa". Artykuł ukazuje trzy płaszczyzny rozumienia przytoczonej problematyki: 1. przestrzeń fizyczna/technika, 2. interes/polityka, 3. wartość/kultura. Zanalizowano także rozumienie "europejskiego obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa "jako elementu III filaru Konstrukcji Unii Europejskiej.
EN
h ird-Party litigation Funding is growing in many countries, regardless of their legal tradition. Encouraged by a better access to justice this method of fi nan- cing, based on the profi t rather than on the will to enforce the law, could have major consequences on the functioning of justice. Th e economic analysis of law that deals with the impact of the law and legal systems on dispute resolution is a new fi eld of study. Th e objective of this article is to present a synthesis of very recent works on the economics of confl ict on this subject and to show that behind the satisfaction of private interests, the development of this type of fi nancing generates external eff ects both positive and negative, with undetermined consequences in terms of social welfare. (original abstract)
XX
Prokuratura przez lata swojego funkcjonowania poddawana była głębokim przeobrażeniom. Za każdą zmianą kryła się nadzieja na lepsze funkcjonowanie tej instytucji, przy czym jedną z najważniejszych była ta z 9.10.2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, którą wprowadzono rozdział funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Regulacja ta obowiązywała jednak stosunkowo krótko, bo już w 2016 r. ustawą z 28.01.2016 r. - Prawo o prokuraturze powrócono do poprzednio obowiązujących rozwiązań. Wtedy też nastąpiło ponowne połączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Taki stan rzeczy rodzi pytania o to, czy powrót do unii personalnej Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego doprowadził do odzyskania przez osobę kierującą prokuraturą silnej pozycji zarówno wobec podległych prokuratorów, jak i organów zewnętrznych, czy obecnie prokuratorzy prowadzący poszczególne sprawy posiadają dostatecznie zabezpieczoną niezależność i finalnie czy wprowadzona zmiana doprowadziła do zwiększenia wykorzystania potencjału prokuratury czy też nie, co będzie przedmiotem rozważań niniejszego opracowania.(abstrakt oryginalny)
EN
Over the years, the public prosecutor's office has undergone profound transformations. Behind each change there was hope for better functioning of this institution, with one of the most important changes being the 9.10.2009 amendment of the Act on the Public Prosecutor's Office and some other acts, which introduced the separation of the functions of the Public Prosecutor General and the Minister of Justice. However, this regulation was in force for a relatively short period of time, because already in 2016, by the Act of 28 January 2016 on the Public Prosecutor's Office, the previously applicable solutions were returned to. It was then that the functions of the Prosecutor General and the Minister of Justice were merged again. This state of affairs raises questions as to whether the return to a personal union of the Minister of Justice and the Prosecutor General has led to the person in charge of the prosecution regaining a strong position, both in relation to subordinate prosecutors and external bodies, whether the prosecutors handling individual cases now have their independence sufficiently secured, and finally whether or not the change introduced has led to an increase in the use of the prosecution potential, which will be considered in this study.(original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.