Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 878

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Demography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
1
Content available Demographic Ageing in Japan
100%
XX
The ageing of the population is today one of the most important demographic processes that is taking place in many countries. This process is connected with the transition from high to low fertility and mortality. However, the beginning of this process and its duration is different in different countries, so the proportion of elderly in the total population varies depending on the country, which is being analyzed. In this article author analyzed the process of demographic ageing in Japan in 1950 – 2100 with using the data from the World Population Prospects (the medium variant of fertility).
XX
Jednym z głównych zjawisk demograficznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego jest liczba i struktura ludności według wieku. Celem badania jest opis kształtowania się liczby ludności województwa śląskiego oraz wybranych zmiennych demograficznych wpływających na zmianę liczby i struktury ludności według wieku badanego regionu w latach 1998-2008, a także wskazanie skutecznej metody prognozowania badanych zmiennych na kolejne lata. Do prognozowania zmiennych wykorzystano modele stosowane dla szeregów czasowych z tendencją rozwojową i wahaniami przypadkowymi (modele analityczne i metody adaptacyjne). Dokonano porównania wybranych metod i ich przydatności do obliczania prognoz badanych zmiennych na kolejne okresy. Badanie przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z Roczników Statystycznych i Roczników Demograficznych GUS z lat 1998-2009. W badaniach wzięto pod uwagę następujące zmienne: liczba ludności i jej struktura ze względu na ekonomiczne grupy wieku, współczynnik urodzeń żywych, współczynnik zgonów niemowląt, standaryzowany współczynnik zgonów ludności ogółem. W badanych szeregach czasowych wystąpiły składowa systematyczna w postaci trendu oraz wahania przypadkowe. Do opisu tendencji rozwojowej oraz obliczenia prognoz na kolejne lata wykorzystano modele liniowe i metody adaptacyjne. W modelach adaptacyjnych nie przyjmuje się stałej postaci analitycznej trendu. Oceny parametrów modeli adaptacyjnych są wyznaczane sekwencyjnie, w miarę dopływu nowych informacji i są funkcjami poprzednio wyznaczonych ocen oraz najnowszych danych. (fragment tekstu)
EN
One of the main demographic factors that have considerable influence on social-economic development in Silesian Region is its population and the structure of population. The article presents the results of analysis: population and its structure according to the age, live births index, infant deaths index, deaths index standardized by the age structure of population. The period under research was 1998-2008. Analytic models and adaptive methods were used to carry out the forecasting of researched variables. (original abstract)
3
Content available remote Przestrzenne zróżnicowanie dzietności w Polsce
100%
XX
Celem niniejszego opracowania jest stwierdzenie, czy na obszarze naszego kraju istnieje zróżnicowanie współczynnika w ramach gmin. Zakres czasowy obejmuje dwa lata: 2009 i 2010. Dokonana zostanie klasyfikacja gmin ze względu na badaną cechę. Ponadto zostaną zbadane osobno tereny wiejskie i miejskie. Skoncentrowano się na gminach, gdyż - według autora - to właśnie w tych najmniejszych jednostkach administracyjnych kraju zachodzą procesy będące zalążkami wszelkich decyzji na większą skalę. Dotyczy to również dzietności, która jest uwarunkowana między innymi strukturą kobiet według wieku. (fragment tekstu)
EN
The intensity of births in Poland, measured by fertility rate in recent years showed a downward trend. This phenomenon occurred both in cities and in rural areas, was observed in all provinces. The consequence of these changes is to reduce the total fertility rate. The purpose of this article is to determine whether in our country there is a variation of this factor in territorial terms, and the classification of municipalities because of the test feature. The unit of study is the municipality and the time span covers two years: 2009 and 2010. (original abstract)
4
Content available remote Cykliczność zmian zmiennych demograficznych charakteryzujących proces urodzeń
100%
XX
Celem opracowania jest identyfikacja cykliczności procesu urodzeń w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wahania cykliczne obserwowane w procesach demograficznych przejawiają się w postaci powtarzających się wokół trendu okresów wzrostu i spadku wartości niektórych zmiennych. Regularnie powtarzające się zmiany rozpoznawane są jako wyże i niże demograficzne, co odbywa się poprzez wskazanie najwyższej i najniższej wartości zmiennej w badanym przedziale czasowym. Nie przywiązuje się jednak wagi do określenia długości cyklu, długości oraz intensywności faz wzrostu i faz spadku. (fragment tekstu)
EN
Regular changes in economic phenomena that are observed in the long term are also to be found in demographic phenomena. This paper focuses on identifying and measuring cyclical fluctuations of variables characterising the process of births in selected countries. Two variables have been chosen for the study: the number of births and the general fertility rate. The regularly repeating changes to demographic variables are referred to as baby booms and demographic lows (i.e. increases and decreases in the number of births). However, no consideration is given to the duration of the cycle or the intensity of its individual phases. That is why the study attempted to identify and measure the cyclical fluctuations in demographic variables, making use of the achievements of various economic situation researchers, while adapting them for its own research purposes. As part of the study, turning points, the durations of the phases of the expansion and contraction and of the cycle were determined. The similarities according to cyclical fluctuation in analyzed countries were shown. (original abstract)
XX
Regularne zmiany w długim okresie obserwowane w zjawiskach gospodarczych występują również w zjawiskach demograficznych. Celem artykułu jest identyfikacja i pomiar wahań cyklicznych zmiennych charakteryzujących proces urodzeń. Posłużono się dwiema zmiennymi: liczbą urodzeń i współczynnikiem płodności. Dla ilustracji sposobu postępowania wybrano dwa kraje - Francję i Szwecję - o bardzo długich szeregach czasowych badanych zmiennych. Regularnie powtarzające się zmiany zmiennych demograficznych rozpoznawane są jako wyże i niże demograficzne. Nie przywiązuje się jednak wagi do określenia długości cyklu, intensywności faz. Dlatego też w badaniu podjęto próbę identyfikacji i pomiaru wahań cyklicznych dla zmiennych demograficznych, korzystając z dorobku metodologicznego badaczy koniunktury gospodarczej, modyfikując go do potrzeb własnych badań.(abstrakt oryginalny)
EN
Regular changes in economic phenomena that are observed in the long term are also to be found in demographic phenomena. This paper focuses on identifying and measuring cyclical fluctuations of variables characterising the process of births. Two variables have been chosen for the study: the number of births and the female fertility rate. The long time series of variables in France and Sweden have been chosen for the applied procedure. The regularly repeating changes to demographic variables are referred to as baby booms and demographic lows. However, no consideration is given to the duration of the cycle or the intensity of its individual phases. That is why the study attempted to identify and measure the cyclical fluctuations in demographic variables, making use of the achievements of business cycle researchers, while adapting them for its own research purposes.(original abstract)
XX
Podręczniki i publikacje przeglądowe omawiające zagadnienia statystyki małych obszarów SMO podkreślają jej demograficzną genezę. Autorzy tych opracowań ograniczają się w zasadzie do wskazania na szacunki liczby ludności w okresach międzyspisowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono przyczyny warunkujące rozwój metodologii estymacji pośredniej na gruncie badań ludnościowych, obszernie omówiono zakres dotychczasowych aplikacji oraz wskazano perspektywy dalszych zastosowań. Zwrócono uwagę, iż w dobie szczupłości zasobów finansowych, również w ramach innych dziedzin nauki, wykorzystanie idei integracji danych z różnych źródeł może przyczynić się do poprawy jakości wnioskowania statystycznego. (fragment tekstu)
EN
Small area estimation is becoming important in survey sampling due to a growing demand for reliable small area statistics from both public and private sectors. The paper refers to demographic background of small area estimation SAE, its determinants, applications and perspectives. Usually the demographic origin of SAE is restricted to methods for local estimation of population in post-censual years. That is why demographics contribution in the development of SAE techniques is presented according to the classification by J.N.K. Rao and the one used by UN experts in demographic research. The studies conducted by Polish demographers are described and own classification of SAE methods in demography, combining the two above mentioned as well as own experience is proposed. The present article is largely an appraisal of some of the methods. Among others we focus on E. Arriaga, G. Feeney and L. Henry methods for fertility estimation. Underlining the impact of demography in SAE studies we tried to mention the most important directions of further development. First of all, estimation methodology, data mining and integration of electronic data bases are considered. Special attention is focused on integration of administration records and survey studies. (original abstract)
7
80%
XX
Pomiędzy polityką wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego a sytuacją ludnościową i rodzinną istnieje ścisła współzależność. Ciągłość oraz tempo rozwoju ludności łączą się z postępem ekonomicznym i społecznym. Badania demograficzne, wiedza o potencjale demograficznym, jego strukturze oraz prognozach rozwoju stanowią istotny składnik oceny społeczno-gospodarczej oraz perspektyw jej rozwoju1. Współcześnie kluczowym uwarunkowaniem dalszego rozwoju poszczególnych państw unijnych oraz Unii Europejskiej jako całości staje się sytuacja ludnościowa i rodzinna. Celem pracy jest wskazanie głównych uwarunkowań ludnościowych i rodzinnych oddziałujących na rozwój UE. (fragment tekstu)
EN
The demographic situation, the continuity and the growth rate of the population are correlated with the economic growth and the social development. The article concentrates on main demographic conditions, which have influence on development of the European Union. In this paper the emphasis is put on the following factors: a decreasing fertility rate and a new model of the family; a migration and a labour mobility; an ageing population. The demographic changes mentioned above have economic, social and cultural consequences. These demographic changes should be the cause of changes of social policy, especially in the demographic policy and the family policy in the European countries. (author's abstract)
XX
Artykuł jest polemiką do artykułu profesora Jana Paradysza Apologia demografii, czyli problem istnienia demografii bez ludności (Wiadomości Statystyczne nr 2/201), który jest interesującym głosem w sprawie posługiwania się terminem "demografia przedsiębiorstw".
XX
Artykuł jest polemiką do artykułu profesorów Cz. Domańskiego i M. Szredera pt. Demografia oderwana od populacji ludzkiej? (Statistical News" nr 12/2010). Autor, zainspirowany tekstem, jak również dyskusją podczas konferencji naukowej z cyklu Letniej Szkoły Demografii1 w Sopocie w dniach 20-22 września 2010 na temat nazwy demografia przedsiębiorstw, przedstawia swoje rozważania na temat zmienność terminologii statystycznej.
EN
The article is polemic with the study of professors C. Domański and M. Szreder titled Demografia oderwana od populacji ludzkiej? (Demography without Reference to Human Population?) published in "Statistical News" No. 12/2010. The Author, inspired by the a.m. text as well as by discussion during Conference ("Summer Demography School" in Sopot on the 20-22 September 2010) on the use of the notion "demography of enterprises", presents his considerations on changeability of the statistical terminology especially in this very new science field. A question was presented during discussion, if Polish demographers are right addressees of the appeal for the terminology clarity for a new survey area. This very area does not belong to them. (original abstract)
XX
Świadomość fatalnego trendu demograficznego, jaki ma miejsce w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku, z trudnością trafia do pracodawców. Starają się oni nie zauważać tego problemu lub go bagatelizować. Niestety taka postawa nie przyczynia się do rozwiązania problemów, jakie polska demografia szykuje w nadchodzących latach firmom i ich działom personalnym. (fragment tekstu)
EN
The main aim of the paper is to present the demographic situation of countries, which are members of the Visegrad Group, and how big was the infl uence of political transformation on it, after the United States of Soviet Russia’s collapse in 1991. To analyze this, there were used data from Central Statistical Offi ce of all V4 countries. Demographic situation is very important part of policy, which is often neglected by authorities. It is necessary to undertake some actions, to stop depopulation process not only in V4 countries, but also in all Europe. Political transformation is not only factor, which determines that situation – it is the second demographic transition theory, which had impact on people’s perception on building the family. Our future and future of our “successors” – sons, daughters, granddaughters and grandsons depends on stable demographic situation – it is worth to discuss about this problems.
EN
The aim of this article is to present some numerical methods of fixing homogeneous development phases with special reference to the demographic processes in the GDR in the years 1949 - 1973. Division into periods has been made by means of the taxonomic methods assuming that grouping units are these time periods from which the empirical data have been derived. The following methods have used: The Wroclaw taxonomy, G. M. Lance's-W. T. Williams' method, R. C. Prim's method, B. King's method and the regional Wrocław discrimination. Besides these methods the authors suggest two new procedur es adapted solely to the delimitation, of time periods. (original abstract)
13
80%
XX
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy procesy demograficzne zachodzące na obszarze badawczym można uznać za typowe dla obszarów górskich? Jakie działania muszą być podjęte na sudeckim przygranicznym obszarze górskim w celu odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych? Odpowiedź na pierwsze pytanie wymagała obliczenia gęstości zaludnienia, współczynnika przyrostu naturalnego, udziału ludności według ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem. W celu oceny powszechności występujących na sudeckim przygranicznym obszarze górskim zjawisk demograficznych wyniki porównano z analogicznymi, otrzymanymi dla Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Na podstawie praktycznych doświadczeń regionów górskich zaproponowano wiele zaleceń dla władz lokalnych. Rozważania te zostały poprzedzone krótką charakterystyką sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the autor attempts to answer the questions: whether the demographic processes taking place in the test area are typical for mountain areas? What actions must be taken in order to reverse the negative demographic trends? An answer to the questions required a calculation of population density, population growth rate and the share of the population by age groups in the total population. To assess the commonness of demographic processes occurring in the Sudeten border mountain area results were compared with similar, obtained for Landkreis Bad Toelz-Wolfratshausen. After defining main demographic problems, a number of actions, based on the experience of other mountain regions were proposed to local and regional authorities. These considerations have been preceded by a brief characterization of the Sudeten border mountainous area.(original abstract)
XX
Potencjał demograficzny jest jednym z podstawowych czynników determinujących rozwój regionów. Na poziomie globalnym o zmianach populacji decyduje bilans liczby osób urodzonych i liczby osób, które umierają. Na poziomie regionalnym należy również uwzględnić bilans migracji. Istotna jest także struktura populacji w aspekcie wieku czy aktywności zawodowej. Celem opracowania była ocena zmian demograficznych w wybranych krajach Eurazji w latach 1992-2017 oraz zestawienie ich ze zmianą jakości życia mierzoną indeksem HDI i poziomem dobrobytu mierzonym PKB na 1 zatrudnionego. W opracowaniu wykorzystano funkcje regresji - dla określenia trendów badanych zmiennych, metodologię Webba - do oceny aktywności demograficznej, oraz metodę wielowymiarowej analizy porównawczej - do budowy indeksu demograficznego i rangowania obiektów. Z badanych krajów w 1992 r. jedynie 8 można było zaliczyć do jednostek aktywnych demograficznie, a w 2017 r. jedynie 5. W większości krajów poziom potencjału demograficznego obniżył się w porównaniu do 1992 r. - średnio o 0,05.
EN
Demographic potential is one of the key determinants of regional development. On a global level, it is the balance of births and deaths that defines population change. However, on a regional level, migration balance needs to be considered as well. Another significant factor is the structure of population with regard to age and professional activity. This paper aims to assess the demographic changes in selected European and Central Asian countries over the 1992-2017 period and set these findings against changes in the standard of living measured by HDI and economic wellbeing measured by GDP per person employed. The regression function was applied to determine trends of the study variables, Webb's method was employed to assess demographic activity and multidimensional comparative analysis was used to construct a demographic index and create a ranking of objects. Among the countries researched, in 1992 only eight could be categorized as demographically active, and in 2017 this number went down to five. In comparison to 1992, the demographic potential of most of the study countries dropped by an average of 0.05.
XX
Artykuł poświęcony jest analizie zmian w aktywności zawodowej ludności Polski w latach 1960-1988, został opracowany na podstawie powszechnych spisów ludności. Autorka omawia kierunki zmian w poziomie aktywności zawodowej mężczyzn i kobiet, dynamikę tych zmian wykorzystując przy tym metodę standaryzacji współczynników aktywności, oraz wpływ wieku i poziomu wykształcenia na stopień wykorzystania zasobów pracy.
XX
Począwszy od kwietnia 2016 r. ustawodawca wprowadził nowy rodzaj świadczenia społecznego - świadczenie wychowawcze. Przysługuje ono na drugie i kolejne dziecko, a w rodzinach najuboższych także na pierwsze. W zamyśle rządu świadczenie wychowawcze, poprzez udzielenie stosownej pomocy finansowej w wychowaniu dzieci, ma odwrócić obserwowany od wielu lat spadek liczby urodzin i dodatkowo zmniejszyć skalę ubóstwa wśród rodzin o najtrudniejszej sytuacji finansowej. Po niecałych trzech latach obowiązywania Programu "Rodzina 500+" trudno jednak jednoznacznie określić, czy nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadku urodzin. Dane statystyczne w tym zakresie mogą być różnie interpretowane i potrzeba nieco więcej czasu, aby pokusić się o ostateczne podsumowanie. Z całą pewnością Program poprawił sytuację ekonomiczną rodzin najbiedniejszych, w tym w szczególności tych wielodzietnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Starting from April 2016, the legislator introduced a new type of social benefit - raising children & educational benefit. This allowance is for the second and subsequent child, and in the poorest families also for the first. The intention of the government is to provide a benefit helpful in bringing up children, by providing appropriate financial assistance in raising children, to reverse the drop in the number of births observed for many years and to further reduce the scale of poverty among families with the most difficult financial situation. However, after less than three years of application of the 500+ Program, it is difficult to determine unequivocally whether there has been a permanent reversal of the birth declining trend. Statistical data in this area can be interpreted in many ways and more time is needed to attempt a final summary. Certainly, the Program has improved the economic situation of the poorest families, especially those with large children.(original abstract)
17
Content available remote Modelowanie trwania życia w populacjach niejednorodnych
80%
XX
W demografii, tak jak naukach aktuarialnych, od dawna trwa dyskusja na temat, czy istnieje uniwersalne prawo opisujące proces wymierania populacji. Od wielu lat czynione są próby znalezienia takiego prawa. Mimo że proponowano wiele funkcji, żadna z nich nie opisuje wystarczająco dokładnie rozkładu empirycznego. Trudność tkwi w tym, że populacja ludzka jest niejednorodna i do opisu umieralności trzeba stosować mieszankę różnych rozkładów. W pracy przedstawiono próbę opisania długości życia populacji mężczyzn polskich w roku 2009 za pomocą mieszanki rozkładów Gompertza, Weibulla, gamma i lognormalnego. Parametry rozkładów oraz wagi mieszanki wyznaczone będą metodą minimum chi-kwadrat. (abstrakt oryginalny)
EN
For long time demographers and actuaries have been deliberating a problem of the laws of life. A number of proposed survival functions turned out to be unsatisfactory when applying them empirically. One of the ways to overcome the difficulties is to modify the general survival functions by introducing an additional patter characterizing frailty of individuals. The other way is to use the mixture of an appropriate distributions. In this contribution we applied the second approach to determine the survival time of men in the Polish population in 2009. (original abstract)
XX
Sytuacja demograficzna Europy i Polski w ostatnich dziesięcioleciach zmieniła się znacznie. Dwie dekady temu rozkład ludności Polski pod względem wieku przypominał piramidę charakterystyczną dla państw rozwijających się. Jak wynika zdanych Głównego Urzędu Statystycznego, od 2002 do 2011 roku liczba dzieci w wieku od 0 do 14 lat zmniejszyła się o ponad milion1. Zmniejszeniu dzietności Polaków towarzyszy wydłużenie się średniego wieku. W konsekwencji zmniejsza się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, a zwiększa odsetek osób w okresie poprodukcyjnym. (fragment tekstu)
EN
An increasing proportion of elderly people and improvement of prognosis of patients with acute cardiac conditions result in an increasing incidence of chronic cardiovascular diseases and increasingly difficult access to medical services. Growing demand for health services with limited resources necessitate constant optimization of the healthcare system. One of the primary burden the health care system is the cost of multiple hospitalization of patients with chronic conditions. Most hospitalizations of patients with chronic cardiovascular diseases can be prevented by taking preventive measures. Many communications solutions enabling telemonitoring of health condition can be helpful. Long-term evaluation of changes of simple vital signs (heart rate, blood pressure), and body weight can reduce the risk of hospitalization in patients with chronic heart failure, providing rapid identification of threat. Telemonitoring is effective in specific groups of patients, as the assessment of glycemic control in patients with diabetes or the electrical activity of the heart rate in patients rehabilitated or with arrhythmia. In the 1st Chair and Department of Cardiology of Medical University of Warsaw is carried telemonitoring of patients with implantable cardioverter-defibrillator. This is a group of patients with particularly high risk of hospitalization and sudden cardiac death. Our experience shows the benefit of telemonitoring of these patients in earlier recognition of symptoms of clinical deterioration. (fragment of text)
19
Content available remote Polska polityka migracyjna - zarys problemu
80%
XX
Międzynarodowe migracje są zjawiskiem powszechnym we współczesnej gospodarce światowej. Przepływ zasobów ludzkich wymaga prowadzenia przez władze poszczególnych państw przemyślanej polityki migracyjnej. Problem ten dotyczy również Polski. Celem artykułu jest analiza działań władz umożliwiająca odpowiedź na pytanie, czy Polska realizuje przemyślaną politykę migracyjną. W pierwszej części przedstawiono pojęcie polityki migracyjnej i jej uwarunkowania, zaś w drugiej zaprezentowano ewolucję polskiej polityki migracyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is an analysis of Polish migratory policy and answering the question whether Poland accomplishes migration policy, which aims at using migration potential (including immigrants and emigrants) in the economic development of our country. The first part of the paper introduces the notion of migration policy and its conditionings. The second part presents the evolution of Polish migration policy. The final part of the dissertation includes the answers to the questions mentioned above.(original abstract)
20
Content available remote Social and Economic Potential of Silver Population in Slovakia
80%
XX
Społeczeństwa krajów rozwiniętych stopniowo starzeją się. Seniorzy mają swoje zwyczaje dotyczące konsumpcji, oszczędzania oraz inwestowania z racji tego, że ich dochody i wydatki zmieniały się wraz z rolą, jaką pełnili w społeczeństwie, pracy i rodzinie. Na Słowacji sytuacja seniorów charakteryzuje się niskimi dochodami oraz wysokimi wydatkami na konieczne towary i opiekę zdrowotną. W związku z tym seniorzy nie są w stanie utrzymać poziomu życia z okresu, kiedy byli aktywni zawodowo. Wykonują oni więcej nieodpłatnych prac w swoich gospodarstwach domowych, a ich subiektywne odczucie szczęścia obniża się. Celem artykułu jest wykorzystanie danych Badania Ankietowego Budżetów Domowych, systemu gromadzenia danych, a także danych socjologicznego badania ISSP Słowacja do scharakteryzowania i oceny społecznej i ekonomicznej sytuacji seniorów na Słowacji(abstrakt oryginalny)
EN
Demographic ageing gradually increase in the group of the oldest population in the advanced countries of the world. Seniors have their typical habits concerning consumption, savings, and investments as their income and expenditure have been changing alongside their social, professional and family roles. In Slovakia, the income and expenditure situation of seniors can be characterised by low income levels and high expenditure on necessary items and health. Silver households live on lower incomes and they are not able to sustain the same standard of living as when they were professionally active. Their members perform more unpaid work within the households and their subjective feeling of happiness is getting lower. The aim of the article is to use the statistics of Household Budget Survey, EU SILC data and ISSP Slovakia sociological survey to characterize and evaluate the social and economic situation of the silver population in Slovakia(original abstract)
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.