Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 968

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo WE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
1
Content available remote Instytucja Ombudsmana europejskiego
100%
XX
Omówiono problematykę Ombudsmana europejskiego mianowanego przez Parlament Europejski, wyposażonego w prawo przyjmowania skarg od wszystkich obywateli Unii lub osób fizycznych i prawnych mieszkających lub posiadających swoją siedzibę statutową w państwie członkowskim, które dotyczą przypadków złego zarządzania podczas działań instytucji lub organów Wspólnoty. Autorka przedstawia problemy terminologiczne, genezę instytucji, podstawy prawne, pozycję ustrojową, składanie skarg, tryb postępowania oraz dotychczasowe doświadczenia i perspektywy.
EN
The European Ombudsman is nominated by the European parliament and is vested with the right to deal with complaints from any citizen of the Union or from natural and legal persons who are the residents or have their statutory head office in a member state. The claims brought to the Ombudsman may relate to the incidents of mismanagement of the institutions or bodies of the Community. The paper presents some terminology and related problems, the genesis of the institution, its procedures and hitherto experience as well as future perspectives. (JW)
2
Content available remote Bezpośrednia skuteczność dyrektyw wspólnotowych w krajowym porządku prawnym
100%
XX
Autor omawia pojęcie i zakres bezpośredniej skuteczności w prawie europejskim oraz podstawy i warunki bezpośredniej skuteczności dyrektyw.
EN
The author discusses the term and scope of direct effectiveness in the European law, and analyses the basis as well as the condictions of direct efficiency of the directives.(JW)
XX
Rozważania na temat "normatywnego otoczenia" w Unii Europejskiej, co należy zrobić w celu zapewnienia czytelności istniejących norm. Przedstawiono: definicje instrumentów porządkowania legislacji, tj. kodyfikacja, konsolidacja, recast; cele, elementy, etapy oraz organizacje projektu kodyfikacyjnego przedstawionego w Komunikacie Komisji.
XX
Unia Europejska nadal dysponuje dużym potencjałem do odgrywania wiodącej roli w zakresie bezpieczeństwa regionalnego i światowego. Dotychczasowe zaangażowanie państw członkowskich w konflikty zbrojne potwierdza powyższe i jednocześnie wskazuje, iż arbitrem w tego rodzaju uwarunkowaniach mogą być raczej takie podmioty jak UE i NATO aniżeli pojedyncze kraje. W świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych należy również zadbać o skuteczną realizację celów Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE.(abstrakt oryginalny)
EN
The European Union has still potential to play a leading role in regional and global security. The former involvement of EU member states in armed conflicts confirms the stated above, and at the same time points out that arbitrators may be international entities such as the EU and NATO rather than individual states. In the light of internal and external threats, the objectives of the EU Common Security and Defense Policy should be effectively addressed.(original abstract)
XX
Celem autora była ocena zarządzania rynkiem mleka w Polsce tuż przed akcesją do Unii Europejskiej. Ocenę tę autor przeprowadził w aspekcie zgodności stanu istniejącego z rozwiązaniami obwiązującymi w UE. To porównanie miało na celu wskazanie potrzeb w niwelowaniu różnic w instrumentarium stosowanym do zarządzania rynkiem mleka w Polsce i UE.
EN
The aim of the study was to compare the organizational structure of the milk market in Poland and the European Union. Due to our planned accession to the European Union, the Polish dairy industry will be subject to the instruments and objectives of the Common Agricultural Policy. It was found that shortly before joining the EU structures Poland adopted legal regulations allowing to implement almost all instruments of milk market control, but only some of them are currently used in practice. The major obstacle to the wide application of the above instruments is the lack of sufficient financial means. The most serious problems have been encountered in the case of regulations stimulating domestic demand. (original abstract)
XX
Wyjaśniono pojęcie "decyzja". Przedstawiono analizę prawną decyzji z podziałem na decyzje wiążące (rozprządzenie, dyrektywa, decyzja) i decyzje niewiążące.
EN
Analysing the substance of legal acts established on the forum of international organisations and labelled with various or the same terms proves, however, that there exist important differences between the legal character of that, which is described by the term "decision". The above comments apply both to the literature relating to international law and to the constitutions and practies of international organisations. Divergences occur when individual authors formulate general definitions for legal acts establihed by the organs of international organisations. The terms most often used in a general sence are "decision" and "resolution". Some authors sometimes contrast "resolutions" with recommendations. To describe in general sense the decisions of international organisations sometimes the Polonised version, rather than the proper translation, of the word "resolution" is used. Similar inconsistencies also occur in the constitutions of international organisations. The terms most often encountered in a general sense are "decision" or "resolution"., with no attempt at classification. In her article autor attempts order and systematise the above definitions. (short original abstact)
XX
Przedstawiono klasyfikację zasadniczą źródeł prawa wspólnotowego (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie), charakter prawny rozporządzeń i dyrektyw, oraz inne instrumenty wynikające z art.189 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej.
XX
Celem artykułu jest przedstawienie systemu ochrony prawa przez sądy europejskie w aspekcie możliwości zainicjowania działań przez jednostki rozumiane jako osoby fizyczne i prawne. W części pierwszej przedstawiono postępowanie bezpośrednie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, następnie zaprezentowano instytucję skargi odszkodowawczej, w drugiej zaś wykazano odpowiedzialność państw członkowskich za nieprzestrzeganie prawa wspólnotowego.
EN
The purpose of the article is to present the law protection system of European courts in the aspect of possible initiation of activities by individuals - physical persons and corporate bodies.(MN)
9
Content available remote Kilka uwag na temat wzajemnych relacji Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej
80%
XX
Pierwsza część artykułu dotyczy prawa wspólnotowego w systemach państw członkowskich. W kolejnych poruszono problemy związane z Trybunałem Konstytucyjnym po akcesji. Na końcu przedstawiono skutki sprzecznego z prawem wspólnotowym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
EN
First part of the article concern Community law in the EU countries. Next bring up problems related to the Constitutional Tribunal after accession. In conclusion presented results opinion of the Constitutional Tribunal which was against the Community law. (MP)
10
Content available remote Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej
80%
XX
System instytucjonalny to nie tylko układ instytucji i organów, ale także specyficzne zasady postępowania wyznaczające relacje między nimi. Owe relacje możemy rozumieć zarówno jako "zasady prawa", czyli normy obowiązującego prawa lub ich logiczne konsekwencje, które oceniane są jako podstawowe dla tego systemu prawa bądź jego części, jak i jako wzorce określonych zachowań, wskazujące jakieś stany rzeczy, które zamierza się osiągnąć, stosując dyrektywy mające charakter instrumentalny, prowadzące do zrealizowania celu.(fragment tekstu)
EN
The institutional system of the European Union consists of both certain institutions and specific principles delimiting its powers. Similarly to the EU, which is founded on the values of respect for human dignity, liberty, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities, the institutions enumerated in Article 13 TEU are based on the principles of: institutional autonomy, institutional balance, single institutional framework and loyal inter-institutional cooperation. These principles are, to a large extent, the product of reasonable sensible activities of the Court of Justice. The said rules serve as signposts designed to provide direction for the EU's institutions in a complex political reality strongly influenced by provisions of the Treaty of Lisbon.(original abstract)
XX
Można wyszczególnić dwa, w pewnym sensie konkurencyjne względem siebie, modele "godzenia" prawa krajowego z prawem unijnym: pierwszy, dominujący w polskiej literaturze przedmiotu, model wzorca interpretacyjnego oraz drugi, zaproponowany przez autora niniejszego artykułu, "model jednego worka" alias "harmonizacji kontekstów". Oba te teoretyczne ujęcia wykładni prounijnej zostaną omówione i krytycznie przeanalizowane. (fragment tekstu)
EN
The article addresses the issue of the interpretation of the national law in conformity with the law of the European Union. Specifically, the aim of the article is to elucidate how, in specific instances, this type of interpretation proceeds, i.e., to reveal the mode according to which a national court and officials, should interpret national provisions in order to assure that they conform to the requirements of the EU's law. Thus, two theoretical models of conforming interpretation have been distinguished. The first, which is deemed to be typical of Polish scholars, is based on the concept of a final norm (the norm devoted to the facts of pending case), exactly two of them: one stemming from EU's law and the second from national laws. The former takes precedence over the latter, becoming the basis for a decision in the case sub judice, inasmuch as such a maneuver does not lead to the excessive interference of the EU's law in the national legal order. The second model has been advanced by the Author, being called by him 'the model of the harmonization of contexts' or of 'one sack'. Here, the construction of national laws in conformity with the EU's law is done without the participation of any norms, whether general or individual. A national court (official) takes into account factors which influence the application of national law in specific instances and at the same time factors which influence the application of relevant provisions of EU's laws - as it would happen in 'one sack' - so far as they do not interfere in the national legal order too much. The first model, at least in theory, is able to provide the EU's law with the maximum of efficacy and unity. However, national courts/officials may find it difficult to use it in practice. The second is far more convenient from the perspective of forensic application at the national level, but it does not guarantee that the law of the Member States gains full conformity with the EU's law, even in case when that conformity is possible in terms of the limits set for conforming interpretation. (original abstract)
12
Content available remote Rola Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu finansów Unii Europejskiej
80%
XX
Celem artykułu jest przybliżenie wpływu Parlamentu Europejskiego na działalność finansową Unii Europejskiej wskutek realizacji jego funkcji budżetowej. Uprawnienia budżetowe Parlamentu Europejskiego polegają przede wszystkim na akceptowaniu ostatecznego projektu budżetu, prawie do ustalania tzw. wydatków nieobligatoryjnych (niewynikających ze zobowiązań traktatowych UE) oraz udzielaniu Komisji Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu. (fragment tekstu)
XX
Autor przedstawia historię rozwoju prawa Wspólnot Europejskich, które nazywa prawem europejskim. Prezentuje pierwotne i wtórne źródła tego prawa.
14
Content available remote Rozwój zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym
80%
XX
Artykuł jest próbą ukazania kolejnych etapów rozwoju zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym. Zasada proporcjonalności służy kontroli sposobu wykonania kompetencji przez Wspólnotę Europejską zarówno w stosunku państw członkowskich, jak i jednostek.
EN
The principle of proportionality has been developed both by the European Court of Justice and in the provisions of the Treaties. The Court has been very active in this area - it has developed both the criteria and areas of their application. It is emphasized that proportionality is one of the most common principles in the Court's jurisprudence. The Maastricht Treaty (7 February 1992) gave it the status of the fundamental principle of the European Community. It was regulated in Article 3(b) which stipulated that "any action by the Community shall not go beyond what is necessary to achieve the objectives of this Treaty". The Amsterdam Treaty (2 October 1997), while not changing this provision, regulated some practical aspects of the principle. They were regulated in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. The Constitutional Treaty (29 October 2004) introduced some changes (in fact, not very far-reaching) both in the general provision on the proportionality and in the Protocol. In general one san say that the provisions of the Treaties fail to reveal the real significance and areas of application of the principle (this concerns in particular the actions undertaken by Member States as derogations from the fundamental freedoms). Also the definition and criteria of the proportionality, developed by the Court, are not fully regulated in the Treaties. Therefore, one should study both their provisions and the Court' jurisprudence in order to fully appreciate the role the principle plays in the legal order of the EC.(original abstract)
XX
Komentarz i wykładnia prawna do ważniejszych aktów prawnych WE za okres od 21 czerwca do 20 lipca br., w tym także odnośnie wymiany handlowej z Polską.
XX
Celem artykułu jest przybliżenie wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego rozstrzygnięć o zakresie swobód rynku wewnętrznego (do czasu przyjęcia Jednolitego Aktu Europejskiego z 1986 r. określanych mianem swobód wspólnego rynku) oraz zasadach demokratycznych stosowanych w praktyce działania Unii Europejskiej i jej instytucji. Główną tezą artykułu, jaka wyłania się z wyroków Trybunału, jest niesprzeczność swobód rynku wewnętrznego i zasad demokratycznych. Zwornikiem, który pozwala łączyć te dwie, nie zawsze zgodne, grupy wartości, jest koncepcja praw podstawowych przynależnych jednostce. (abstrakt oryginalny)
EN
The article seeks to present selected judgments of the Court of Justice of the European Union (CJEU) concerning the freedoms of the internal market and the democratic principles embodied in the practice of the EU and its institutions. What the paper essentially investigates is the degree of consistency between the internal market freedoms and the democratic principles that seems to emerge from the judgments of the Luxembourg-based Court. The keystone that makes it possible to bring together these two sets of not always compatible values is the concept of fundamental rights. (original abstract)
XX
Postępowanie wnioskowania o orzeczenie wstępne z artykułu 177 Traktatu o WE ma najwyższe znaczenie dla jednolitego stosowania prawa wspólnotowego w całej Unii Europejskiej. Przyczynia się ono do dobrej współpracy pomiędzy systemami sprawiedliwości państw członkowskich a Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
EN
The petition procedure for preliminary ruling pursuant to article 177 Treaty on the European Community is of greatest importance as far as the uniform application of the community law within the entire European Union is concerned. It contributes to better co-operation between the national justice systems of the Member States and the European Court of Justice of the European Communities.(J.W.)
XX
Dostęp do rynku zamówień publicznych w Unii Europejskiej może zapewnić polskim przedsiębiorstwom nie tylko bezpośrednie wymierne korzyści finansowe, ale również korzyści w dziedzinie transferu technologii, jak też w odniesieniu do rozwiązań w sferze zarządzania oraz torowania drogi do długofalowej kooperacji produkcyjno-handlowej i inwestycyjnej z partnerami w krajach Unii.
EN
The access to the EU public tenders' market will allow Polish enterprises not only to gain direct financial benefits but also to benefit greatly in the area of technology transfer, management solutions and establishment of long-term co-operation in trade, industry and investment with partners from the EU member states.(J.W.)
XX
Omówiono rolę Trybunału Sprawiedliwości w rozwoju prawa wspólnotowego i wspólnotowego systemu rozstrzygania sporów.
EN
The Court of Justice and its role in the development of both the community law and the disputes settling system have been discussed. (J.W.)
XX
Artykuł poświęcono zagadnieniu właściwej implementacji dyrektyw Unii Europejskiej do prawa krajowego. Na mocy Traktatu o Wspólnocie Europejskiej dyrektywy stanowią instrument harmonizacji prawa Wspólnoty. Na państwach członkowskich spoczywa obowiązek działania w sposób zapewniający pełną skuteczność postanowień dyrektyw przez ich transponowanie do prawa krajowego, a następnie stosowanie i zapewnienie przestrzegania przepisów krajowych przyjętych do implementacji dyrektyw. W artykule podkreślono rolę, jaką odegrał Europejski Trybunał Sprawiedliwości w zdefiniowaniu granic prawidłowej implementacji, wyznaczając w swoim orzecznictwie warunki i wymogi dotyczące legislacji i praktyki administracyjnej.
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.