Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  witryna internetowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Witryna intrnetowa uczelni jako świadomy instrument public relations
100%
EN
Communication by Internet is a new manner to fetch up to the clients across picture, graphics, text and sounds. Public schools like business sector have to take care of their image. The public schools to achieve this target should use the Internet: mainly Internet sites. This article presents the state of the Public Relations (PR) of higher public schools in Poland in light of direct audits (III-XII 2005). The author shows on Internet Public Relations as a tool for the management's communications of higher public schools and the Internet as very important tool in global PR-strategy. The systematic of audits the Internet PR in Polish higher public schools author explored across the own audits in areas: internal and external PR, crisis management, media relations, usability and efectivity Internet Public Relations. In the article shows the problem of creating a university image through Internet Public Relations as means of distancing a competitor on dynamically developing educational market.
PL
W artykule opisany został autorski system "Iridium", będący aplikacją internetową służącą do tworzenia i zdalnego zarządzania witrynami internetowymi zawierającymi duże liczby tekstu połączonego z grafiką. Szerokie możliwości moderacji publikowanych treści oraz edytor do wprowadzania tekstu i grafiki w trybie WYSIWYG za pośrednictwem przeglądarki internetowej wyróżnia system wśród innych podobnych rozwiązań. Przedstawiono propozycje zastosowania systemu, m.in. do publikowania materiałów z wykładów/konferencji oraz do prowadzenia serwisu studenckiego.
EN
The article describes "Iridium" system - a web application capable of on-line creating and managing web sites containing large amounts of text and graphics. The moderation capabilities and a WYSIWYG text editor accessible via web browser are distinguished features of the solution. In addition, proposals of using Iridium as a course/conference web server as well as a student service are given.
PL
Witryny internetowe wykonane w technologii Flash oferują szeroką gamę możliwości, których nie można byłoby uzyskać w innych technologiach do projektowania stron. Ważną cechą stron wykonanych w tej technologii jest ich poprawne wyświetlanie we wszystkich dostępnych przeglądarkach internetowych. Nadrzędnym celem tego artykułu była chęć poznania metod jakie są dostępne przy pozycjonowaniu witryn internetowych wykonanych w technologii Flash. Czy istnieją takie metody, jeżeli tak to jak ich użyć oraz wdrożyć w działanie gotowej działającej witryny.
EN
Web sites made in Flash technology offer a wide range of possibilities, which can not be obtained in other technologies. An important feature of the web sides made in this technology is the correct display in all available web browsers. The overall aim of this article was to learn what methods are available for positioning web sites made in Flash. Is there such a method, if so, how to use them in action and ready to implement a working website.
PL
Kształcenie użytkowników internetu w zakresie samodzielnego pozyskiwania, oceny i efektywnego wykorzystania informacji, stało się jednym z filarów zestawu umiejętności informacyjnych (ang. information literacy) propagowanych i wdrażanych w szkołach oraz na uczelniach. Dlatego wiedza uczniów, studentów i nauczycieli (w tym akademickich), m.in. w zakresie możliwości oceny wiarygodności witryn internetowych jest niezbędna. Celem artykułu jest ustalenie ważności kryteriów oceny wiarygodności witryn internetowych. W pracy podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: - Jak stworzyć ogólną listę kryteriów oceny wiarygodności witryn? - Które z kryteriów można uznać za najważniejsze? Do ustalenia ważności kryteriów zastosowano metodę sondażową i technikę badań ankietowych, które przeprowadzono wśród studentów opolskich uczelni. Wynikiem tych pilotażowych badań jest ustalenie rankingu ważności dla zestawu wybranych 15 kryteriów oceny wiarygodności witryn. Według respondentów najważniejszym kryterium oceny wiarygodności witryn są referencje do innych treści. Z kolei braki w zabezpieczeniu informacji przed szkodą nie mają - w opinii badanych - zbyt dużego wpływu na wiarygodność witryn. Zdecydowanie najmniej ważnym kryterium okazuje się nieczytelny język.
PL
Wiedza w zakresie pozyskiwania, oceny i efektywnego wykorzystania informacji jest niezbędna nie tylko uczniom, studentom i nauczycielom (w tym akademickim), ale także projektantom i twórcom witryn oraz dostawcom treści internetowych. W szczególności dotyczy to możliwości oceny wiarygodności witryn internetowych. Problemem jest nie tylko wybór odpowiednich kategorii i kryteriów tej oceny, ale także uwzględnienie wszystkich tych kryteriów w końcowej ocenie. Celem artykułu jest ustalenie rankingu ważności kryteriów oceny wiarygodności witryn internetowych z punktu widzenia ekspertów. Wymagało to udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: - Jak stworzyć ramy oceny wiarygodności witryn? - Którą z metod oceny wielokryterialnej wybrać do oceny ważności kryteriów? - Które z kryteriów oceny wiarygodności witryn należy uznać za najważniejsze? Do oceny ważności kryteriów zastosowano metodę AHP (Analytic Hierarchy Process) Saaty’ego. Wynikiem tych badań jest ustalenie rankingu ważności dla zestawu wybranych 21 kryteriów oceny wiarygodności witryn. Okazało się, że w ocenie ekspertów na czele rankingu znalazły się Jakość informacji oraz Autentyczność operatora. Natomiast takie kryteria jak Funkcjonalność, Wydajność i przejrzystość witryn oraz ich Wygląd i struktura mają drugorzędne znaczenie. Współczesna witryna internetowa musi bowiem reprezentować już pewien odpowiednio wysoki poziom swojej budowy i działa w ramach infrastruktury, a zatem z tej racji powinna być niezawodna, funkcjonalna, wydajna i przejrzysta. Dlatego wymienione kryteria w opinii ekspertów stają się obecnie mniej ważne.
6
75%
EN
In the article fuzzy analysis was used to determine the degree of impact of identified features of Internet TV website on its attractiveness. Individual and total impact of these factors were specified. The analysis is based on data collected from students.
PL
W artykule wykorzystano analizę rozmytą do wyznaczenia stopnia wpływu zidentyfikowanych cech witryny telewizji internetowej na jej atrakcyjność. Został określony wpływ poszczególnych czynników oraz łączny wpływ wszystkich czynników. Analizę przeprowadzono na podstawie danych zebranych od studentów.
PL
Autorzy opracowania przeprowadzili badania witryn internetowych powiatów i gmin dwóch województw Polski Wschodniej – podkarpackiego i lubelskiego. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytania: ̶ czy witryny są wykonane zgodnie z prawem, w sposób profesjonalny technicznie oraz przyjazny dla odbiorców? ̶ czy prawidłowa jest sytuacja, gdy osoby fizyczne prowadzące swą prywatną działalność gospodarczą w turystyce i gastronomii (hostele, pensjonaty), korzystają z bezpłatnej reklamy swych usług na witrynach internetowych należących do samorządowych władz lokalnych? Odpowiadając na powyższe pytania – dzięki kompleksowej ocenie witryn internetowych – autorzy opracowania stawiają tezę, że wartość informacyjna i wizualna tych witryn zależy nie tylko od finansów gmin i powiatów, ale przede wszystkim od wiedzy informatycznej oraz odpowiedzialności osób tworzących witryny.
EN
The authors of the study conducted research on websites of districts and counties of Podkarpacie and Lublin provinces in East Poland. Getting the reply to the following questions was an. The aim of the research was the get answers to the following questions: ̶ Are websites built according to the law, in a professional way technically and friendly for recipients? ̶ It is right for persons conducting private business to use the websites of local government institutions to promote their activities for free? In reply to the above questions – thanks to the comprehensive evaluation of websites – the authors of the study are putting forward the thesis: information and visual value of websites depends not only on finances of the self-government local authority, but above all – the computer knowledge and the responsibility of persons creating websites.
8
63%
PL
W artykule omówiono usługi związane z e-learningiem dostępne w Polsce i na świecie, m.in. outsourcing platform LMS i udostępniania e-kursów, tworzenie kursów na zamówienie, obsługa procesów szkoleniowych - telementorstwo, teletutoring, hosting platformy szkoleniowej i kursów. Wymieniono standardy systemów e-leamingowych, do których należą systemy: LMS, LCMS, LCS. Zaprezentowano usługi realizowane z wykorzystaniem e-learningu - wirtualne studia, targi internetowe, gry strategiczne pełniące rolę szkoleń, usługi oferowane w modelu ASP. Przedstawiono analizę zawartości witryn internetowych największych firm oferujących usługi e-learningu oraz wybrane źródła internetowe z zakresu elektronicznej edukacji. W zakończeniu referatu przedstawiono kierunki rozwoju potrzeb, rozwiązań i usług w zakresie e-learningu. Zwrócono uwagę na nowe usługi sieciowe (webcast, web services) dostępne dla systemów e-learningowych oraz metody oceny jakości kursów elektronicznych.
EN
The paper discusses services relating to e-learning available in Poland and all around the world, e.g. outsourcing LMS platform and e-courses availability platform, creating courses on commissions, operation of training processes - teletutoring, hosting of a training platform and courses. The article also enumerates standards of e-learning systems, such as LMS, LCMS, LCS systems. It presents services rendered with the application of e-learning - virtual studies, Internet fairs, strategie games fulfilling the role of trainings, services offered in the ASP model. It depicts an analysis of the contents of websites maintained by the largest companies offering e-learning services and selected Internet sources from the scope of digital education. The final section of the paper presents the directions for the development of needs, solutions and services in the scope of e-learning. Attention is paid to new network services (webcast, web services) available for e-learning systems and methods for the quality assessment of digital courses.
PL
Głównym celem artykułu badawczego jest identyfikacja sposobu, w jaki organizacje non-profit wykorzystują witrynę internetową w budowie potencjału dialogowego z jej użytkownikami. Badaniami objęto największe organizacje pożytku publicznego (OPP) w Polsce pod względem osiągniętego całkowitego przychodu za rok 2015 oraz pod względem przychodów uzyskanych z 1% odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych. W badaniach wykorzystano zmodyfikowany dla potrzeb organizacji non-profit schemat kodowania bazujący na pracy Taylora i Kenta (2001). Uzyskane rezultaty wskazują na niewielki potencjał dialogowy witryn WWW największych polskich OPP. Jedynie w przypadku OPP, które należały do grupy największych zarówno pod względem całkowitego przychodu jak i uzyskanego 1% odpisu podatkowego, zidentyfikowano wyraźnie większy potencjał dialogowy niż w przypadku pozostałych organizacji.
EN
The Internet with its characteristics seems to be a particularly useful tool in the development of positive relationships with different groups of organisation stakeholders. The main objective of the research is to identify the ways in which public benefit organisations use their web sites in building the dialogue potential. The study involved 100 biggest public benefit organisations (PBO) in Poland in terms of total revenue earned at the end of 2015 and in terms of revenue from 1% tax income allowance from individuals. In their study, the authors used the modified for the needs of public benefit organisations coding scheme based on the Kent and Taylor concept. They point out five strategies that can be used in building relationships with stakeholders through the organisation’s web site. The results indicate a small dialogue potential of web sites among the biggest Polish PBOs. Only in the case of organisations that belong both to the group of the largest in terms of total revenue and in terms of revenue from 1% tax income a clearly higher dialogue potential was identified.
RU
Основная цель исследовательской статьи – выявить способ, каким общественно полезные организации используют веб-портал в построении диалогового потенциала с его пользователями. Обследования охватили собой самые крупные общественно полезные организации (ОПО) в Польше по объему достигнутых доходов брутто за 2015 год и по размеру доходов, полученных за счет 1% отчислений из подоходного налога физических лиц. В обследова- ниях использовали модифицированную для нужд ОПО схему кодирования, основанную на труде Тейлора и Кента. Полученные результаты указывают небольшой диалоговый потенциал веб-порталов самых крупных польских ОПО. Лишь в случае ОПО, которые относились к группе крупнейших как по общим доходам брутто, так и по 1% отчислениям из налогов, выявили заметно более высокий диалоговый потенциал, чем в случае остальных организаций.
PL
Obszary wiejskie w Polsce z uwagi na swój przyrodniczy charakter i zróżnicowany krajobraz stwarzają dla mieszkańców coraz lepsze warunki do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Jedną z najbardziej popularnych są usługi turystyczne. Rozwój turystyki wiej¬skiej niesie za sobą dużo korzyści zarówno dla właścicieli gospodarstw, jak i turystów. Jedną z najważniejszych jest możliwość uzyskania dodatkowych dochodów z wynajmu kwater oraz sprzedaży produktów rolnych i rękodzieła. Motywacją do prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich są także potrzeby samorealizacji, dzielenia się pasją, obcowania z ludźmi i nawiązywania relacji społecznych. Dynamika rozwoju turystyki na obszarach wiejskich jest uzależniona w dużym stopniu od działań marketingowych, w tym promocji usług. Turystyka wiejska realizowana w otoczeniu konkurencyjnym, powinna uwzględniać takie działania, które pozwolą obiektom turystycznym pozyskać satysfakcjonującą liczbę klientów. Wielu właścicieli obiektów turystyki wiejskiej poszukuje sposobu wyróżnienia swojej oferty spośród wielu innych i dotarcia z nią do szerszego grona odbiorców. Najczęściej wykorzystują do tego potencjał witryn internetowych. Wiele z nich jest jednak niskiej jakości, przez co nie spełniają one swojej funkcji. Analityka internetowa, zarządzanie marketingowe i szereg kompetencji menedżerskich mogą temu zapobiec. Zarządzanie marketingowe polega na planowaniu marketingowym, organizowaniu, realizacji funkcji marketingu w przedsiębiorstwie, motywowaniu wykonawców oraz kontrolowaniu wykonania planu. Podstawą trafności decyzji podejmowanych przez menedżera jest rzetelna i wiarygodna informacja, będąca wynikiem przeprowadzonych badań marketingowych. Analityka internetowa, zbieranie i gromadzenie informacji o preferencjach i oczekiwaniach klientów, a także poczynaniach konkurentów są obecnie priorytetem. Analityka internetowa obejmuje pomiar, gromadzenie, analizowanie, wizualizację i raportowanie danych internetowych w celu zrozumienia i zoptymalizowania efektywności witryn internetowych i procesów zachodzących w ich otoczeniu. Jest młodszą siostrą znacznie starszej dziedziny - analityki biznesowej, która od wielu lat służy jako narzędzie wspomagające rozwój różnorakich organizacji. Wraz ze wzrostem popularności turystyki wiejskiej wzrosło zainteresowanie nią w środowisku naukowym i administracji publicznej. Zgromadzono pokaźne bazy danych z wywiadów i badań ankietowych, przeprowadzonych głównie z właścicielami obiektów turystyki wiejskiej, rzadziej z turystami. Ich zdecydowaną większość stanowią jednak studia lokalne lub regionalne. Stosunkowo mało jest prac poświęconych analizom w skali kraju. Opracowanie to wychodzi temu naprzeciw. Celem pracy jest ocena jakości witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jaką rolę odgrywa jakość witryny internetowej w zarządzaniu marketingowym i w jakim stopniu wykorzystywany jest ich potencjał marketingowy (sprzedażowy). Jednocześnie starano się zaprezentować jak najwięcej wskazówek praktycznych dla menedżerów oraz właścicieli obiektów turystyki wiejskiej, którzy wykorzystują indywidualne witryny internetowe do prezentacji i promocji świadczonych usług. Badania miały charakter kompleksowy i przyjęły formę analizy konkurencji. Przedmiotem badań były indywidualne witryny obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. W pracy wykorzystano dane pierwotne, pozyskane przy pomocy wybranych metod i narzędzi badawczych. Każdą z witryn poddano ocenie, która obejmowała elementy audytu stopnia optymalizacji dla wyszukiwarek, audytu treści oraz audytu użyteczności. Witryny przeanalizowano w sześciu płaszczyznach: usługowej, funkcjonalności i użyteczności, techniki wykonania, źródeł ruchu i synergii ko¬munikacji marketingowej, autorytetu witryny, a także dizajnu. Zebrane dane przekształcono z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych. Badania ujawniły słabą zależność pomiędzy skalą prowadzonej działalności, wyrażoną liczbą udostępnianych miejsc noclegowych, a jakością prezentacji oferty w Internecie, wyrażoną poprzez atrybuty techniki wykonania witryny, jej funkcjonalność i użyteczność, a także potencjał marketingowy. Obiekty turystyki wiejskiej prowadzące działalność na większą skalę posiadały witryny internetowe lepszej jakości. Wysoka jakość techniczna witryny nie była jednak tożsama z wysokiej jakości opisem (prezentacją) oferty usługowej. Ponadto duża liczba witryn wymagała optymalizacji dla wyszukiwarek, w szczególności optymalizacji treści. Niewielka wartość wskaźników autorytetu świadczyła o lokalnym zasięgu witryn i ich niewielkiej skali oddziaływania. Witryny te miały zatem duży, niewykorzystany potencjał marketingowy i zdolność konwersji celu. Mnogość kanałów komunikacji marketingowej wymaga (regularnych) publikacji zróżnicowanych treści. Jakość witryny internetowej wynika zatem w dużej mierze z jakości jej obsługi. Wzrost efektywności witryny jest możliwy jedynie poprzez jej ciągły rozwój, a ten związany jest przede wszystkim z szeroko rozumianym marketingiem treści. Witryna internetowa pozostawiona sama sobie ma skończony potencjał konwersji celu, który z czasem będzie malał. Przyjęte do badań zmienne diagnostyczne stanowią swoistą listę kryteriów, które powinna spełnić witryna internetowa, aby zwiększyć potencjał konwertowania. Każda witryna jest bowiem publikowana w określonym celu, a jej utworzenie, publikacja i utrzymanie wiąże się z poniesieniem kosztów. Witryna internetowa wysokiej jakości jest narzędziem, które ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu marketingowym. Spełnia bowiem dwie zasadnicze funkcje: wizerunkową i sprzedażową. Witryn internetowa wysokiej jakości może stanowić kanał zbytu. Możliwość generowania treści przez użytkowników, rezerwowania usług i płatności usprawnia działanie menedżera sprzedaży. Potencjał drzemiący w możliwościach, jakie daje prezentacja oferty na indywidualnej stronie internetowej jest obecnie przez obiekty turystyki wiejskiej w Polsce niewykorzystywany. Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, w tym witryn internetowych i mediów społecznościowych mogą zwiększyć liczbę klientów pozyskanych za pośrednictwem Internetu i zmniejszyć koszty publikacji ofert w zewnętrznych portalach branżowych.
EN
Rural areas in Poland, owing to their natural character and varied landscape, offer inhabitants increasingly better conditions for undertaking non-agricultural business activity. Among the most popular ones are tourism services. The development of rural tourism brings many benefits to farm owners and tourists alike. One of the most important ones is the possibility of obtaining additional income from offering lodgings for rent, and from selling agricultural products and handcrafted articles. In addition, motivation for conducting business activity in rural areas includes the need for self-fulfilment, sharing the passion, interacting with people, and establishing social relations. The rate of tourism development in rural areas is largely determined by marketing activities including the promotion of services. Rural tourism implemented in a competitive environment should take into account such activities that will allow tourism facilities to attract a satisfactory number of customers. Many a rural tourism facility owner seeks for a way to distinguish their offer from many others and to reach out to a wider group of customers. To this end, the potential of websites is most frequently made use of. Many of them, however, are of poor quality, which makes them fail to serve their function. This can be prevented through the application of web analytics, marketing management and a range of managerial competencies. Marketing management involves marketing planning, organising, fulfiling marketing functions in an enterprise, motivating contractors, and monitoring the execution of the plan. The accuracy of decisions taken by a manager is based on reliable and credible information that is the result of conducted marketing research. Currently, the priorities include web analytics, gathering and collecting information on customers’ preferences and expectations as well as on the competitors’ actions. Web analytics comprises the measurement, collection, analysis, visualisation, and reporting of web data in order to understand and optimise the effectiveness of websites and the processes occurring in their environment. It is an offshoot of a much older discipline, namely business analytics which, for many years, has been serving as a tool supporting the development of a variety of organisations. With the growing popularity of rural tourism, an interest in this form of activity expressed in scientific and public administration circles has been on the increase. Considerable databases have been collected using data from surveys and interviews carried out mainly with rural tourism facility owners and, less frequently, with tourists. However, the vast majority of data have been collected from local or regional studies. Relatively few studies are devoted to analyses on the national scale, and this paper addresses this issue. The main aim of the study is to assess the quality of websites of rural tourism facilities in Poland. The paper also attempts to provide an answer to the question as to what role is played by the quality of a website in management marketing, and to what extent the marketing (sales) potential of websites is made use of. At the same time, it aims at the presentation of as many practical guidelines as possible for managers and rural tourism facility owners who use individual websites to present and promote the services they provide. The study was of a comprehensive nature, and took the form of competitor analysis. The subject of research were individual websites of rural tourism facilities in Poland. The study used primary data obtained using selected research methods and tools. Each website was subjected to an assessment which included elements of a search engine optimisation audit, content audit, and usability audit. Websites were analysed on six levels: services, functionality and usability, development technique, traffic sources and the synergy of marketing communication, website authority, and design. The collected data were converted using selected statistical methods. The study revealed a weak correlation between the scale of the activity conducted, expressed by the number of bed places offered, and the quality of the presentation of an offer on the Internet, expressed by the attributes of website development technique, its functionality and usability, and the marketing potential. Rural tourism facilities conducting a larger-scale activity had websites of a slightly better quality. However, a high quality of a website was not synonymous with a high quality of the description (presentation) of a service offer. Moreover, many websites required search engine optimisation, and in particular content optimisation. A low value of authority indicators showed the local range of websites and the small scale of their impact. Therefore, these websites had a significant unused marketing potential and goal conversion capabilities. The multitude of marketing communication channels requires (regular) publication of diverse contents, primarily current ones. Therefore, quality of a website results, to a large extent, from the quality of its operation. An increase in the effectiveness of a website is only possible through its continuous development which is primarily related to the broadly understood content marketing. A website left untouched has a finite goal conversion potential that is going to decrease over time. The diagnostic variables adopted for the study are a specific list of criteria to be met by a website in order to increase the conversion potential. This is because each website is published for a specific purpose, and its development, publication and maintenance involve costs to be incurred. A high-quality website is a tool that is of key importance in marketing management, as it serves two basic functions: image-building and sales-promoting. A high-quality website can be a sales channel. The possibility of generating content by the users as well as booking services and payments facilitates actions of a sales manager. The potential provided by the possibilities offered by the presentation of an offer on an individual website is currently unused by rural tourism facilities in Poland. Better use of available resources including websites and social media could increase the number of customers acquired through the Internet, and reduce the costs of offer publication on external sector portals.
EN
A very important aspect of modern websites is their usability. Thanks to modern, and constantly developing technologies it is possible to create user-friendly services for each user. The usefulness of online services may be considered in terms of their functionality, clarity, and accessibility. It is particularly important that these criteria are met by public administration websites. The aim of this paper is to present the most common usability errors identified on the websites of public administration units as well as to indicate the links between particular types of problems and traditional heuristics of Jakob Nielsen. The survey was conducted by evaluating the websites of the Public Information Bulletin in Poland (BIP, which stands for "Biuletyn Informacji Publicznej''), which are supposed to provide universal access to public information by the citizens of the country. A heuristic method (based on J. Nielsen's heuristics) was used to evaluate 60 websites. The errors obtained were grouped into 14 categories. Each of the error groups was assessed by an expert in terms of its importance for the overall assessment of the website's usefulness. The analysis of relations between the identified categories of errors and heuristics of Jakob Nielsen indicates a need for specifying heuristics in the context of evaluating the usability and availability of public administration websites.
PL
Pandemia oraz wynikające z niej ograniczenia, w tym praca realizowana przez pracowników przez Internet w ramach tzw. home office, odmieniły charakter pracy wielu pracowników, jak i ich sposób korzystania z Internetu. W konsekwencji osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za promocję zauważyły, że fokus marketingowy przesuwa się zdecydowanie w stronę internautów. W tym celu dokonano analizy, czy i w jaki sposób studenci jako aktywni i potencjalni przedsiębiorcy potrafią sobie radzić w warunkach wolnego rynku, na którym coraz większe znaczenie zdobywa umiejętność identyfikacji obiecujących narzędzi promocji internetowej i ich skutecznego wykorzystania. Przeprowadzone badania wskazują jednoznacznie na wzrastającą znajomość dostępnych narzędzi cyfrowych wspomagających procesy marketingowe wśród studentów – potencjalnych i aktywnych przedsiębiorców. Przytaczane przez nich argumenty przemawiające za posługiwaniem się witryną internetową jako punktem wyjścia do wszelkich działań marketingowych – tudzież jej całkowitym porzuceniem lub zrezygnowaniem na rzecz innych metod promocji internetowej – wskazują na umiejętność dostosowania się do potrzeb konsumentów zgodnie z charakterem wykonywanej działalności.
EN
The pandemic and the resulting limitations, including work carried out by employees over the Internet as part of the so-called home office, changed the nature of work of many employees and their way of using the Internet. As a consequence, people responsible for promotion in enterprises noticed that the marketing focus shifted significantly towards Internet users. The article analyzes whether and how students, as active and potential entrepreneurs, are able to cope in the conditions of the free market, where the ability to identify promising tools of Internet promotion and their effective use is becoming increasingly important. The conducted research clearly shows a growing awareness of the available digital tools supporting marketing processes among students, the potential and active entrepreneurs. The arguments cited by them in favor of using the website as a starting point for any marketing activities – as well as abandoning it completely or giving up other methods of Internet promotion – indicate the ability to adapt to the needs of consumers in accordance with the nature of the activity performed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.