Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja pyłu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono opracowaną i sprawdzoną w praktyce eksploatacyjnej koncepcję udoskonalonej procedury uruchamiania i odstawiania kotłów fluidalnych i ich elektrofiltrów - dla przypadku dotyczącego bloków energetycznych dużej mocy. Zastosowanie jej podczas uruchomień i odstawień pozwoliło na zmniejszenie emisji pyłu do poziomu porównywalnego z wartościami przy normalnej eksploatacji bloku, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pracy urządzeń.
EN
Presented is the elaborated and practically tested conception of an improved fluidized-bed boilers and their electrofilters starting-up and outage procedures - in the case of high capacity power units. Applying the method during starting-up and outage procedures allowed to lower the dust emission to parameters comparable with the ones obtained when normally running the block and, at the same time, raising the equipment working safety.
3
Content available remote Waste release from copper production
88%
EN
An industrial process analysis in Copper Smelter GŁOGÓW during copper production and an identification of hazard sources for agricultural environment, have been described in this paper.
PL
Przemysł energetyczny, zobligowany unijnymi dyrektywami, musi ograniczać emisję szkodliwych substancji. Komisja Europejska szykuje kolejne ograniczenia, dotyczące m.in. emisji rtęci do powietrza. Jednym ze sposobów ograniczania cząstek zawierających większe ilości zaadsorbowanej rtęci jest zwiększenie przedziałowej skuteczności odpylania w zakresie tych drobnych frakcji.
EN
In Polish power engineering over 98% of flue gas is cleaned with ESP. Based on measurement data it was figured, that dust concentration in flue gas by the ESP is set between 50 mg/m3 and 150 mg/m3. For the new ESP dust emission standards are more strict and now is 50 mg/m3, but in close future will be 30 mg/m3. That's why effective and chip method to increase the ESP collection efficiency is searched. One on this method is the flue gas conditioning. In the first part of the paper conditioning method was described, in the second part measurement data of the conditioning at the ESP, using water and alkaline liquid were presented.
PL
Pomiary wielkości emisji pyłu regulują trzy podstawowe akty prawne i kilkadziesiąt aktów niższej rangi. Przebijanie się przez setki przepisów nie jest zadaniem łatwym, dlatego w artykule dajemy ich przegląd, co osobom zajmującym się pomiarami emisji pyłów być może ułatwi orientację w tym prawnym gąszczu.
EN
This paper presents the characteristics of coal quality in Poland as well in Ukraine and Russia – the two largest import sources. The analysis was carried out on the energy coal market for domestic use in all three countries from the perspective of the supply, demand and current prices. Thereupon was the analysis of the potential dust emission during combustion that results from the natural ash content in the coal, and with consideration to the efficiency of the furnace and the combustion method. The results of the analysis and the computation show that there are no significant differences in the quality of the coal from Poland, Ukraine or Russia. However, the important factor is the calorific value and, closely related to it, the content of non-combustible solids and dust emission. The analysis of dust emission proves that the impact on the environment can be significantly reduced by burning coals with a minimum calorific value of 27,000 kJ/kg.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki jakościowe węgla kamiennego występującego i wydobywanego w Polsce oraz na Ukrainie i w Rosji – dwóch najbliższych źródeł jego importu. Przeprowadzono analizę rynku węgla energetycznego ww. krajach pod kątem celów komunalno-bytowych, analizując jego dostępność, zapotrzebowanie oraz aktualne ceny. Następnie wykonano analizę potencjalnej emisji pyłu węglowego wynikającego z naturalnej zawartości popiołu w spalanym węglu, uwzględniając możliwą sprawność kotła i metodę spalania. Wyniki analiz i obliczeń pokazują, że nie ma istotnych różnic jakościowych pomiędzy węglem polskim, ukraińskim i rosyjskim. Istotnym szczegółem jest jednak jego kaloryczność, która ściśle przekłada się na zawartość w nim cząstek stałych i emisję pyłu do atmosfery. Wpływ spalania węgla na środowisko naturalne będzie ograniczony, gdy będą spalane węgle o wartości opałowej minimum 27 000 kJ/kg.
EN
The impact of airborne pollution by slag from magnesium production was analyzed under different climate conditions. The slag is characterized by X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, differential thermal analysis and atomic absorption analysis. The dominant phase was the γ modification of dicalcium silicate (γ-2CaO SiO2) with significant amounts of perclas (MgO), gehlenite - 2CaO Al2O3 SiO2, akermanite - 2CaO MgO 2SiO2 and portlandite Ca(OH)2. The granulometric composition of the slag was within the range of 100 x 10-3÷0.090 x 10-3 m. Ad hoc measurements were performed on site in June at 300 and 600 m distance from the slag deposit, which showed high Total Suspended Particles (TSP) concentrations. Imputing the results of an experimental investigation of the dust emission for wind velocities of 5, 7, and 10 m/s and within the range of relative humidity from 10÷50% into SCREENVIEW software, the obtained values on the diagram showed good agreement with those of measurements on site. The simulation, that considered the landscape and wind increases over a 20 year period, showed that the dust concentration will be over the Maximum Allowable Concentration (MAC) up to 1400 m from the deposit, for an average wind speed of 3.0 m/s, a relative humidity of 37% and up to 4000 m under unstable weather conditions.
PL
Analizowano wpływ żużlu z produkcji magnezu na zanieczyszczenie powietrza w różnych warunkach klimatycznych. Żużel scharakteryzowano z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, różnicowej analizy termicznej i atomowej analizy absorpcyjnej. Dominującą fazą była modyfikacja γ z krzemianu dwuwapniowego (γ-2CaO SiO2) ze znaczną ilością MgO, 2CaO Al2O3 SiO2, 2CaO MgO 2SiO2 i Ca(OH)2. Skład granulometryczny żużlu obejmował przedział 100 x 10-3÷0,090 x 10-3 m. Pomiary, wykonane in situ w czerwcu w odległość 300 i 600 m od miejsca złożenia żużla, pokazały duże stężenia cząstek zawieszonych (TSP). Porównanie danych doświadczalnych z modelem emisji implementowanym w programie SCREENVIEW, przy założeniu prędkości wiatru wynoszącej 5, 7 i 10 m/s oraz w zakresie wilgotności względnej 10÷50%, wykazało dobrą zgodność obu wyników. Symulacje, które uwzględniały zmiany krajobrazu i prędkości wiatru w ponad 20-letnim okresie, wykazały, że stężenie pyłu przekracza maksymalne dopuszczalne stężenie (MAC) w odległości do 1400 m od depozytu, przy średniej prędkości wiatru 3,0 m/s, wilgotności względnej 37% i do 4000 m w niestabilnych warunkach pogodowych.
EN
The impact of airborne pollution by slag from magnesium production was analyzed under different climate conditions. The slag is characterized by X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, differential thermal analysis and atomic absorption analysis. The dominant phase was the �Á modification of dicalcium silicate (�Á-2CaO SiO2) with significant amounts of perclas (MgO), gehlenite - 2CaO Al2O3 SiO2, akermanite - 2CaO MgO 2SiO2 and portlandite Ca(OH)2. The granulometric composition of the slag was within the range of 100 x 10.3-0.090 x 10.3 m. Ad hoc measurements were performed on site in June at 300 and 600 m distance from the slag deposit, which showed high Total Suspended Particles (TSP) concentrations. Imputing the results of an experimental investigation of the dust emission for wind velocities of 5, 7, and 10 m/s and within the range of relative humidity from 10-50% into SCREENVIEW software, the obtained values on the diagram showed good agreement with those of measurements on site. The simulation, that considered the landscape and wind increases over a 20 year period, showed that the dust concentration will be over the Maximum Allowable Concentration (MAC) up to 1400 m from the deposit, for an average wind speed of 3.0 m/s, a relative humidity of 37% and up to 4000 m under unstable weather conditions.
PL
Analizowano wpływ żużlu z produkcji magnezu na zanieczyszczenie powietrza w różnych warunkach klimatycznych. Żużel scharakteryzowano z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, różnicowej analizy termicznej i atomowej analizy absorpcyjnej. Dominującą fazą była modyfikacja ? z krzemianu dwuwapniowego (?-2CaO SiO2) ze znaczną ilością MgO, 2CaO Al2O3 SiO2, 2CaO MgO 2SiO2 i Ca(OH)2. Skład granulometryczny żużlu obejmował przedział 100 x 10-3÷0,090 x 10-3 m. Pomiary, wykonane in situ w czerwcu w odległość 300 i 600 m od miejsca złożenia żużla, pokazały duże stężenia cząstek zawieszonych (TSP). Porównanie danych doświadczalnych z modelem emisji implementowanym w programie SCREENVIEW, przy założeniu prędkości wiatru wynoszącej 5, 7 i 10 m/s oraz w zakresie wilgotności względnej 10÷50%, wykazało dobrą zgodność obu wyników. Symulacje, które uwzględniały zmiany krajobrazu i prędkości wiatru w ponad 20-letnim okresie, wykazały, że stężenie pyłu przekracza maksymalne dopuszczalne stężenie (MAC) w odległości do 1400 m od depozytu, przy średniej prędkości wiatru 3,0 m/s, wilgotności względnej 37% i do 4000 m w niestabilnych warunkach pogodowych.
10
Content available Zwężka cylindryczna w pyłomierzu
63%
PL
W artykule podano budowę pyłomierza grawimetrycznego EMIOTEST 2598 służącego do pomiaru stężenia pyłu i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych z procesów technologicznych i operacji technicznych. Przedstawiono rozwiązanie podsystemu pomiaru aspirowanego strumienia objętości z zastosowaniem zwężki pomiarowej typu cylindrycznego. Omówiono sposób wyznaczenia stałej zwężki Kv, na stanowisku do wzorcowania strumienia objętości w Laboratorium Wzorcującym firmy EMIO we Wrocławiu.
EN
The paper describes the construction of a gravimetric dust meter EMIOTEST 2598 which measures dust concentration and the stream of dust mass in waste gases from technological processes and technical operations. There is presented the technical solution of a subsystem for aspirated flow volume measurement using a cylindrical measuring orifice. Such a solution is used in the gravimetric dust meter EMIOTEST 2598 manufactured by EMIO. It was justified why this type of orifice was applied. The way of determining the orifice constant Kv was discussed. This determination was performed at the stand for calibrating the volume flow in the EMIO laboratory in Wroclaw, Poland. The conditions for application of the orifice to devices measuring the volume flow are given.
11
Content available remote Weryfikacja emisji pyłowej z Huty "Katowice" i zasięgu jej oddziaływania
63%
PL
Wstępne analizy wyników obliczeń zasięgu oddziaływania emisji pyłowej z Huty "Katowice" wskazały na konieczność weryfikacji wielkości emisji pyłu, ołowiu i kadmu z terenu zakładu. Weryfikacja została ograniczona do tych źródeł emisji, które w największym stopniu wpływają na stan zanieczyszczenia powietrza badanymi substancjami. Ponownej ocenie poddano zarówno wielkość emisji pyłu, jak i jego skład ziarnowy i chemiczny. Przeprowadzono także kolejne obliczenia rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Po porównaniu wyników obliczeń z wynikami bezpośrednich pomiarów oceniony został wpływ Huty "Katowice" na poziom opadu pyłu, ołowiu i kadmu na powierzchnię terenu oraz stan zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami.
EN
Preliminary analysis of the modelling results of dust emission from the Katowice Steelwork range propagation shows necessity of verification the particulate matter, lead and cadmium emission from the plant. The verification was limited to the substance emission sources influencing air pollution to the largest extent. Both scale of dust emission and its granulometric and chemical composition were renewed estimated. Further calculations of the air propagation for the pollutants were carried out. Calculation results were compared with direct measurements. Thus the "Katowice" Steelwork impact on the level of total dust, lead and cadmium ground deposition as well as the air quality was evaluated.
PL
Omówiono zagadnienia związane z emisją pyłu oraz zanieczyszczeń w nim zawartych. Analizą objęto instalacje spalania paliw stałych o mocy poniżej 50 MW. Omówiono uwarunkowania prawne UE i krajowe w odniesieniu do instalacji spalania paliw stałych małej mocy (do 0,5 MW). Przeanalizowano dostępne możliwości techniczne i pozatechniczne ograniczenia emisji pyłu oraz związanych z nim zanieczyszczeń w aspekcie dotrzymania obowiązujących i projektowanych standardów emisji.
EN
A review with 17 refs., of air pollutant emission stds. (NOx, SO2, polycyclic arom. hydrocarbons, polychlorinated dioxins, heavy metals and particulate matter) for small and medium-sized combustion plants and the methods for decreasing the emissions.
PL
Celem badań była analiza emisji pyłów z reprezentatywnych wyrobów izolacyjnych dostępnych na rynku w warunkach ich montażu na ścianę. Badania wykonano za pomocą laserowego i optycznego licznika cząstek. Prace badawcze prowadzono w dwóch etapach (metoda in situ i metoda komorowa). Artykuł przedstawia wyniki etapu pierwszego, tj. oceny stężenia pyłu wykonanej podczas kolejnych etapów montażu izolacji (styropianu i wełny mineralnej) w specjalnie zaprojektowanych warunkach laboratoryjnych.
EN
The aim of research was to investigate the issue of dust emissions from representative insulation products available on the market under their application. The tests were performed using a laser and optical particle counter. The research work was carried out in two stages (in situ method and chamber method). The article presents the results of the first stage, i.e. the assessment of dust concentrations performed during various phases of installation of insulation (polystyrene and mineral wool) in special laboratory conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.