Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
100%
EN
The article contains the authors’ reflections on the formation and substantiation of many aspects in soil science, concerning its connections with social sciences. Arguments about the exceptional importance of soil resources in the modern world and the importance of scientific research in soil science, which can become an important instrument of solving social problems, are found. It is shown that soil resources, being the basis of agricultural development, are the long-term capital through which different nations exist and develop. In order to maintain the normal living conditions of the population and to improve them, it is important to use this global resource wisely. The attitude of people to the soil is recognized as fundamental for nation’s sustainable development and, moreover, the life expectancy of a civilization may depend on the people attitude to soils. In order to maintain collective well-being of people, a long-term interest of the society in soil protection needs to be reoriented – this should become a priority task for our civilization. The current state of soils can be a characteristic of the development of society as well as a criterion for assessing the activity of government and social stability in the country.
PL
Artykuł stanowi przegląd obowiązujących ustaw, aktów prawnych, zarządzeń i dokumentów, które regulują kwestie związane z ochroną gleb w Polsce, ponieważ należą one do najbardziej zagrożonych zasobów przyrodniczych, podlegając systematycznej degradacji oraz trwałemu przekształceniu w wyniku wyłączania ich z przyrodniczego użytkowania. Zapewnienie zrównoważonego użytkowania gleb pozwala podnieść poziom ich ochrony. Działaniem priorytetowym jest zahamowanie lub osłabienie niekorzystnych trendów oraz negatywnych zjawisk oddziałujących na środowisko glebowe. Zasoby glebowe użytków rolnych w Polsce systematycznie zmniejszają się i dotyczy to także gruntów w dobrej kulturze rolnej. Zgodnie z polityką ekologiczną prawidłowe użytkowanie zasobów glebowych i leśnych jest jednym z działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. Polska znajdując się w strukturach Unii Europejskiej jest zobowiązana do wypracowania strategii, które uwzględniałyby działania dostosowane do aktualnego stanu środowiska glebowego oraz stopnia zagrożenia różnymi formami erozji. W artykule dokonano analizy uwarunkowań produkcji rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju. Oceniono ponadto zmiany obszarowe pod wpływem działań mających na celu ochronę zasobów glebowych na podstawie danych statystycznych z ostatniego dziesięciolecia.
EN
The article introduces acts in force, legal acts, regulations and documents which regulate matters related to the protection of soils in Poland. The soils belong to one of the most endangered natural resources and they are a subject to systematic degradation and permanent transformation as a result of their exclusion from the natural use. Sustainable use of soils increases the level of their protection. The priority is to stop or weaken unfavorable trends and negative impacts on the soil environment. Soil resources of agricultural area in Poland are systematically decreasing and this also applies to lands in a good rural culture. According to an ecological policy, the proper use of soil and forest resources is one of the actions aimed at ensuring ecological security. Poland as a member of European Union is obligated to devise strategies taking into account the current condition of the soil environment and the degree of threat to various forms of erosion. The paper analyzes the determinants of agricultural production in the Kuyavia-Pomerania province against the background of the whole country. According to the statistical data from the last decade, estimated area changes were assessed under the influence of actions aimed at protecting soil resources.
PL
W próbkach gleb pobranych w sąsiedztwie dwóch zakładów produkujących węgiel drzewny oznaczono zawartość 17 związków z grupy WWA. W glebach w sąsiedztwie zakładu przemysłowego zawartość WWA była w zakresie od 2,58 do 18,79 ppm, a w glebach z terenu zakładu rzemieślniczego od 0,172 do 0,56 ppm. W spektrum WWA gleb z terenu zakładu rzemieślniczego dominował fenantren, fluoranten i fluoren, w profilu gleb z terenu zakładu przemysłowego - fluoranten, piren, chryzen i benzo(b)nuoranten.
EN
17 PAHs were determined in soil samples collected in vicinity of two charcoal production factories. In soils in yicinity of industry plant PAH contents were ranged from 2,58 to 18,79 ppm, in soil of craft plant - from 0,17 to 0,56 ppm. Phenanthrene and fluoranthene and fluorene prevail in PAH spectrum of craft plant soil, in industrial plant soil -fluoranthene, pyrene, chrysene and benzo(b)fluoranthene.
5
Content available remote Izolacje z mat bentonitowych w budownictwie komunikacyjnym
86%
PL
Jednym z rozwiązań uszczelniania podłoży gruntowych jest stosowanie mat bentonitowych. W referacie omówiono sposób wykorzystania mat produkowanych przez firmę CETCO Poland do uszczelnień zbiorników odparowujących, skarp nasypów oraz rowów
EN
The usage of bentonite mats is one of the solutions for making water-tights in the ground. The application of mats produced by CETCO Poland firm for tightening of vaporizing reservoirs, slopes and ditches has been described in the paper.
PL
Osady ściwkowe zawierają wiele antropogenicznych związków organicznych, które mogą powodować zanieczyszczenie gleby. Detergenty, szczególnie anionowe, w wyniku stosowania osadów ściekowych w rolnictwie mogą trafiać do gleby w znacznych ilościach. Celem pracy było zbadanie degradacji i mobilności dwu szeroko stosowanych detergentów anionowych w osadach ściekowych poddanych działaniu tlenku wapnia.
EN
Sewage sludge contains wide spectrum of organic chemicals, which can cause the soil contamination. Surfactants, especially anionic, due to agricultural use of sludge, can rich soil in a considerably large amount. There is very limited information available in the literature about fate of surfactants during liming, what is one of the most popular methods used for stabilization of sewage sludge before its land application. The aim of the presented work was to investigate effects of liming on surfactants present in sewage sludge. Two of popular anionic surfactants were studied; dodecylbenzene sulfonate and sodium dodecyl sulfate. Sludge samples were spiked with a surfactant and treated with CaO subsequently. Degradation of about 40% of the added surfactants was noted. Due to strong sorption an immobilization of more than 90% remaining pool of the investigated substances was observed. Liming was not a very effective method for degradation of anionic surfactants, but thanks to immobilization of contaminants ground water pollution risk decreases and allows the slow-rate degradation in soils.
EN
The paper presents the territorial differences in the implementation of ”soil and water protection” agri-environmental package within the scope of the Rural Development Plans, RDP 2004-2006 and RDP 2007-2013, in Poland. The research material involved data provided by the Management Information System of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture developed on 16.04.2010 by the Department of Analyses and Reporting. The main beneficiaries were farmers in the voivodships in the north-western part of the country. The most interesting variant for farmers was the ”stubble catch crop”. The greatest interest in cereals and cruciferous was noted for catch crops. Ratio of area covered by the implementation of the package in the RDP 2004-2006 to agricultural land in farms (%) was positively correlated with the average area of arable land per farm (ha), percentage share of cereals in cropping area and negatively correlated with cattle stock in head per 100 ha of AL. In RDP 2007-2013 this ratio was positively correlated with consumption of nitrogenous fertilizers per 1 ha of AL (kg), average economic size of farm (ESU) and Standard Gross Margin (SGM) of farm (PLN).
8
Content available remote Ochrona gleb w działalności górnictwa naftowego w świetle strategii WE
86%
PL
W referacie przedstawiono działania na rzecz ochrony gleby przed degradacją oraz omówiono wyniki badań gleby z terenów działalności branży górnictwa naftowego i gazownictwa.
EN
The paper shows the activities to protect the soil against the degradation and the results of the examination of the soil from the oil and gas exploration and production sites.
EN
The performed studies dealt with of problem of peatland surface subsidence on the Wizna study area with a functioning prototype of an amelioration system consisting of collective ditches spaced at an interval of 500 m and a low-slope (i= 0.5 %о) drainage-irrigation network. The studies involved well irrigated wet (A) and semi-dry (C) potential soil-moisture complexes. The obtained results refer to the peatland close to the drains i.e. the area, which was deformed, artificially lowered and compacted due to melioration measures. Parts of the studied plots were used as highly productive meadows. Except for the modernization of the melioration system (replacing ditches with drains) and post-melioration management of complete cultivation (on plot B-16 this management was performed twice), systematic intensive measures using of heavy equipment were carried out on these areas. The studies showed that on a peatland meliorated between 1963 and 1964 the surface still slowly subsided. In the period 1975-1995, the peatland surface declined on average by 0.3 cm ∙y-1 on a wet complex (A) and twice that, i. e. by 0.6 cm∙ y-1 on a semi-dry complex (C).
PL
Obniżanie powierzchni torfowiska na obiekcie Wizna w warunkach funkcjonowania systemu odwadniająco-nawadniającego wykonanego z drenów ceramicznych Przeprowadzone badania dotyczyły problemu obniżania się powierzchni torfowiska na obiekcie Wizna w warunkach funkcjonowania prototypowego systemu melioracyjnego, złożonego z rowów zbiorczych o rozstawie 500 metrów i małospadkowej (i = 0,5%o) odwadniająco-nawadniającej sieci drenarskiej. Badaniami objęto dobrze uwodniony potencjalny kompleks wilgotnościowo-glebowy mokry A i kompleks posuszny C. Uzyskane wyniki dotyczą torfowiska w bliskim sąsiedztwie drenów, tj. powierzchni która była deformowana, sztucznie obniżona i ugniatana w wyniku działań melioracyjnych. Powierzchnie badanych kwater były użytkowane produkcyjnie jako wysokowydajne łąki. Na powierzchniach tych oprócz modernizacji systemu melioracyjnego (zamiana rowów na dreny) i zagospodarowania pomelioracyjnego metodą pełnej uprawy (na kwaterze B-16 zagospodarowanie to prowadzono dwukrotnie), prowadzono systematycznie intensywne zabiegi pratotechniczne z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Badania wykazały, że na zmeliorowanym w latach 1963 -1964 torfowisku ciągle następuje powolne obniżanie się powierzchni. W okresie od 1975 do 1995 roku powierzchnia torfowiska obniżała się średnio 0,3 cm∙ r-1 na dobrze uwodnionego kompleksie mokrym A i dwa razy więcej tj. 0,6 cm∙r-1 na kompleksie posusznym C.
EN
Data from the Central Statistical Office and from the literature of the subject have been used to present the hazards for the natural environment, created by nitrogen and phosphorus compounds. The issue concerns inland waters and the Baltic Sea. The existing hazards are controlled by rational fertilisation, the appropriate structure of cultivation and biochemical barriers. Following Poland’s accession to the European Union, an effective instrument has been obtained in the form of an agrienvironmental programme, especially the packages: „water and soil protection” and „establishing buffer zones”, which can result in reducing the infiltration of biogenes to the environment. The data from the Agency of Agriculture Restructuring and Modernisation and the research conducted by the authors in the Warmia and Mazury and the West Pomerania Provinces have confirmed the large interest of farmers in the „water and soil protection” package. The clearly observed lack of interest in the „buffer zones” package necessitates corrections, mainly by increasing financial subsidies for farmers.
PL
Na podstawie literatury oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiono zagrożenie środowiska przyrodniczego związkami azotu i fosforu. Dotyczy to zarówno wód śródlądowych, jak i Morza Bałtyckiego. Ograniczaniu występujących zagrożeń sprzyja racjonalna gospodarka nawozowa, właściwa struktura upraw oraz bariery biogeochemiczne. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej uzyskano skuteczny instrument w postaci programu rolnośrodowiskowego, a zwłaszcza pakietów „ochrona gleb i wód” oraz „tworzenie stref buforowych”, mogący redukować przenikania biogenów do środowiska. Materiały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz badania własne przeprowadzone w województwach warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, potwierdziły duże zainteresowanie rolników pakietem „ochrona gleb i wód”. Wyraźny brak zainteresowania pakietem „strefy buforowe” wymaga korekty, polegającej zwłaszcza na zwiększeniu dotacji finansowych przeznaczonych dla rolników.
PL
Gleby w rejonach składowisk odpadów poflotacyjnych rud Zn-Pb są zanieczyszczone minerałami kruszcowymi. Wśród tych minerałów duży udział mają siarczki żelaza, cynku i ołowiu oraz tlenki żelaza. Tlenki żelaza i glinokrzemiany mogą absorbować metale uruchamiane w glebach w etapie hipergenezy. Na systemach korzeniowych roślin powstają konglomeraty minerałów siarczkowych, węglanów i glinokrzemianów, które mogą mieć wpływ na migrację metali w glebach oraz możliwość ich fitoekstrakcji.
EN
Soils in the vicinity of Zn-Pb post-flotation tailing ponds have been contaminated with sulphides and other ore minerals among others ferrous sulphides, zinc and lead sulphides and ferrous oxides can be found in quantity. The latter as well as aluminosilicates may absorb some metals activated in soils during the hypogenesis stage. Conglomerates of sulphides minerals, carbonates and aluminosilicates are formed on root systems of plants, which can impact on metal migrations in soil as well as on possibility of their phytoextractions.
14
72%
PL
Gleba winna stać się przedmiotem wspólnej troski przede wszystkim w społecznościach lokalnych i regionalnych, jak również w państwowych i publicznych przedsiębiorstwach i urzędach. Ekologizacja oznacza uzgodnienie spraw zrównoważonego rozwoju, jako postępującego zadania na wszystkich szczeblach politycznych. Wypracowanie strategii poprawy współpracy pomiędzy samorządami a uczelniami będzie służyć poprawie rozwoju regionalnego, odpowiedzialnego użytkowania gleby i ziemi oraz kwestiom zintegrowanego użytkowania gruntów.
EN
The soil has to become the common concern primarily within local/regional communities but also within state public enterprises and offices. The ecologisation of the social development means to introduce principles of ecology, environmental protection and education into all areas of social importance. An elaboration of strategies for improving cooperation of city councils and universities will be established to improve regional develop ment, responsible use of soil and land use and integrated land utilisation issues.
PL
ONZ ogłosiła Dekadę Edukacji dla zrównoważonego rozwoju w latach 2005-2014. Edukacja przyczyni się do rozwinięcia powszechnego zrozumienia współzależności i kruchości wszystkich systemów podtrzymujących życie na ziemi. Region "uczący się" to region uczestniczący w kształceniu ustawicznym, zapewniającym multidyscyplinarną platformę dla omawiania zasad rozwoju zrównoważonego użytkowania ziemi, jako warunek wstępny dla budowania świadomości ekologicznej wspólnych działań. Wymaga to wysokiego poziomu zaufania pomiędzy administracją regionalną (wojewódzką) a lokalną oraz różnymi grupami osób zainteresowanych (organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi), działającymi w regionie, w oparciu o doświadczenia wynikające z udanych, wspólnych przedsięwzięć. Proces ten powinien umożliwiać instytucjom powołanym do ochrony środowiska i przyrody wspólne uwalnianie potencjału władz publicznych, regionalnych i centralnych oraz umożliwianie każdemu z tych szczebli wnoszenie wkładu do poprawy świadomości o pożądanym i odpowiedzialnym użytkowaniu gruntów w regionie.
EN
The UN proclaims with the Decade for Education for sustainable Development from 2005 to 2014 that education will help to develop widespread understanding of the interdependence and fragility of planetary life support systems. The 'learning region' should be seen as a continuous learning process, that provides the region with a cross-sectoral platform to discuss sustainable land use development as a precondition for ecological awareness for collective action. It requires good levels of trust between regional and local administration and the different elements of stakeholders in the region based on the experience of working successfully together. It should enable the environmental and nature protection institutions together to release the potential of public, regional and political agencies and enable each of these to contribute to the achievement of awareness of a desirable and responsible land use of the region.
PL
W pracy dokonano oceny roli i skuteczności gminnych programów ochrony środowiska w planowaniu działań na rzecz ochrony gleb przed erozją na obszarach wiejskich Pomorza i Kujaw. Oceniono zakres i stopień uwzględnienia w nich działań przeciwerozyjnych w przyjętych priorytetach ekologicznych oraz rodzajach i harmonogramie działań proekologicznych, a także zaproponowane wskaźniki i mierniki służące monitorowaniu efektów ekologicznych. Określono możliwości wykorzystania gminnych programów ochrony środowiska w opracowaniu skutecznego modelu zarządzania ochroną przeciwerozyjną gleb. Zaproponowano niezbędne do wprowadzenia zmiany w gminnych programach ochrony środowiska, które mogą przyczynić się do wzrostu znaczenia tych dokumentów w planowaniu działań ochronnych oraz możliwości ich praktycznego zastosowania w skutecznym zarządzaniu przeciwerozyjną ochroną gleb.
EN
The paper presents an assessment of the role and effectiveness of commune environmental programmes in planning of actions to protect soils from erosion in rural areas in the Pomerania and Kujawy region. Their aims, ecological priorities, types and time-tables of environmental friendly actions and ecological indicators were evaluated in view of soil protection from erosion. Their potential was determined for the organisation of effective management model of counter-erosion protection of soil habitat. Necessary changes were indicated to increase the importance of these documents in planning of protective measures and possibilities of their practical application in effective counter-erosion management.
PL
Przepisy o ochronie powierzchni ziemi w polskim ustawodawstwie wewnętrznym w istotny sposób zostały uzupełnione i zmodyfikowane wraz z wejściem w życie nowego systemu przepisów o ochronie środowiska, co miało miejsce głównie w 2001 r. Kolejne istotne zmiany pojawiły się w 2007 r. w związku z regulacjami dotyczącymi odpowiedzialności za zapobieganie i naprawianie szkód środowiskowych (Dz. Urz. UE L 143 30.04.2004 p. 56), zajdą także prawdopodobnie za kolejne dwa lata, o ile przyjęty zostanie zaawansowany już projekt dyrektywy o ochronie gleby. Z tego względu opracowanie niniejsze w pierwszej części analizuje głównie stan prawny aktualny na koniec września 2007 r., w drugiej zaś wskazuje najważniejsze kierunki zmian wynikających z nowych przepisów. Uwagi dotyczące wprowadzanych zmian uwzględniono jednak także w części pierwszej, wskazując przepisy nowymi regulacjami (o odpowiedzialności za szkody) uchylane.
EN
Legal regulations, with regard to the surface of the earth, have been completed and modified, in essential way, in Polish inland legislation, as a result of coming into force of a new system of regulations, concerning the protection of the environment. It took place mainly in 2001. Successive fundamental changes appeared in 2007 in connection with new regulations, related to the responsibility for prevention from damages and for reclamation of the environment. Changes will probably be continued in two years provided, the advanced already proposition of soil protection directive, will be accepted. For that reason, in the first part of the present paper, a legal situation valid on the end of September of 2007, while in the second one, the most important directions of appeared changes, have been analysed. However, the remarks related to the introduced changes, have also been taken into account in the first part, as far as the regulations concerning responsibility for environmental damages, have been cancelled by the new ones.
20
72%
PL
Stan środowisko glebowego jest niezwykle ważny z punktu widzenia świata ożywionego – gwarantując mu środowisko życia oraz wytwarzając pokarm. Każda działalność człowieka nieuchronnie prowadzi do degradacji środowiska, w tym również gleb. Stopień ich zanieczyszczenia i nakaz ochrony wynika bezpośrednio z zapisów prawnych, obecnych zarówno w prawodawstwie krajowym jak i aktów uchwalanych na szczeblu unijnym. W pracy przedstawiono ochronę gleb w aktach polskich i europejskich aktach prawnych.
EN
Environmental condition of the soil is extremely important from the point of view of the living world - it's a guarantee of environment of living and producing food. Every human activity inevitably leads to environmental degradation, including soil pollution. The degree of soil degradation and the order of its protection is a direct result of legal provisions, which is present both in the national legislation and the acts adopted at EU level. This paper presents the problem of soil protection in the files of Polish and European legislation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.