Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Niewypłacalność przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Przedstawiono wstępną ocenę przepływów pieniężnych w badaniu wypłacalności przedsiębiorstwa. Omówiono analizę wskaźnikową przepływów pieniężnych w ocenie wypłacalności przedsiębiorstwa.
EN
Company is solvent if market value of its capital higher than its liabilities and if it is able to generate cash flow in the future to finance its development. Evaluation of financial performance of 13 companies representing construction industry in the years 1997-2002. In the article evaluated cash flow ex post. And the usefulness of analysis cash flow of analysis solvency. (original abstract)
2
Content available remote Perspektywy resolution w Polsce
100%
XX
Do czasu obecnego kryzysu żaden kraj w Europie nie dysponował rozwiązaniami uporządkowanej likwidacji niewypłacalnych banków (resolution). A przecież ten mechanizm pozwala uniknąć poważnych negatywnych konsekwencji problemów, w jakie mogą wpaść banki, a w przypadku nieumiejętnej ich restrukturyzacji lub jej braku również gospodarki, a nawet ważne regiony gospodarcze świata. Na świecie rozwiązania te były i są powszechne. Ich znaczenie wzrosło w czasie obecnego kryzysu. (fragment tekstu)
XX
Artykuł omawia raport Coface Intercredir Poland, dotyczący niewypłacalności i bankructwa firm w Polsce. Autorzy raportu obwiniają banki, które zbyt ostrożnie udzielają kredytów.
4
Content available remote Bedingungen der Insolvenz von Unternehmen in Polen in der Jahren 2003-2013
75%
XX
Upadłość przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce nie jest niczym nadzwyczajnym. Jest to proces, który wpisał się na stałe w funkcjonowanie gospodarki opartej na zasadach rynkowych. Zasady przeprowadzania postępowania upadłościowego są regulowane prawnie i określa je Usta-wa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535. Upadłość nie oznacza od razu pożegnania się z działalnością. Wyrokiem sądu może być ona ogłoszona z układem. Oznacza to, że dłużnik może dalej w pewnym stopniu prowadzić działalność i według wcześniejszych ustaleń spłacać swoich wierzycieli. W przeciwnym wypadku upadłość obejmuje likwidację majątku dłużnika. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki zjawiska upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2013. W pracy dokonana zostanie analiza statystyczna upadłych przedsiębiorstw w Polsce oraz ich współzależności z podstawowymi czynnikami makroekonomicznymi. (abstrakt oryginalny)
XX
W gospodarce nierynkowej, zdominowanej przez sektor państwowy, problem utraty zdolności płatniczej praktycznie nie istniał. Dopiero wraz z rozpoczęciem w 1989 r. reformy polskiej gospodarki wiele podmiotów gospodarczych popadło w kłopoty finansowe, często kończące się utratą zdolności płatniczej. Lata 1996-1998, za sprawą niektórych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ESPEBEPE SA, Swarzędza SA, Universalu SA, Bytomia SA), stały się latami przełomowymi, jeśli chodzi o problem utraty zdolności płatniczej. Padł kolejny mit, że spółki publiczne mają dużą wiarygodność i niezachwianą sytuację finansową, w związku z tym zarówno udzielanie im kredytów, pożyczek, jak też inwestowanie w ich papiery wartościowe i dłużne wiąże się z niskim ryzykiem (często oprocentowanie udzielanych im przez banki kredytów było niewiele wyższe od oprocentowania papierów skarbowych, uznawanych za inwestycje bez ryzyka). Spowodowało to, iż także w Polsce duże znaczenie zaczęto przywiązywać do możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia utraty zdolności płatniczej, przy wykorzystaniu modeli opartych na wybranych wskaźnikach finansowych. Większość najnowszych badań odrzuciła modele oparte na wartościach pojedynczych zmiennych (wskaźnikach) - modele jednowymiarowe - ze względu na fakt, że duża liczba wzajemnie niezależnych zmiennych (wskaźników) lepiej ujmuje problem wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej niż pojedyncze wskaźniki. Ponadto, przy stosowaniu metod jednowymiarowych bardzo często mogłoby dochodzić do sprzecznych kwalifikacji, ponieważ jeden wskaźnik wskazywałby na zagrożenie zdolności płatniczej, drugi zaś przeciwnie - nie sygnalizowałby jej. Tak więc podstawą wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej są modele wielowymiarowe. Wartość poznawcza modeli wielowymiarowych mierzona liczbą prawidłowych klasyfikacji (powyżej 90%) jest duża. Należy zatem zastanowić się, czy przedstawione metody wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej można adaptować do warunków polskich. Wydaje się, iż bezpośrednie przeniesienie opracowanych modeli jest niemożliwe. Poprawny wybór zarówno zbioru wejściowego wskaźników, jak i dwu grup przedsiębiorstw mających zdolność płatniczą czy też jej nie mających, pochodzących z tych samych branż, o podobnej strukturze majątku, jest warunkiem poprawności oszacowanego modelu. Zaprezentowane w artykule modele opracowane zostały dla gospodarek państw wysoko rozwiniętych, dlatego trudno jest je zastosować w warunkach polskich. Ponadto, trudno określić, na ile wybrane wskaźniki oraz oszacowane wartości współczynników dyskryminacyjnych przystają do naszych warunków. Dlatego też konieczne jest opracowanie modelu dla uwarunkowań polskich. Jest to bardzo trudne z uwagi na nadal wysoką niestabilność warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, trudności w zdefiniowaniu momentu, kiedy dany podmiot należy uznać za niewypłacalny, oraz przede wszystkim z powodu braku odpowiedniej próbki przedsiębiorstw niewypłacalnych, dla których byłyby dostępne sprawozdania finansowe za okres przynajmniej trzech lat przed wystąpieniem niewypłacalności. Należy podejmować takie próby, konieczne dla prawidłowego funkcjonowania systemu bankowego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the non-market economy, dominated by the state-owned sector, the problem of loosing paying capacity was, in practice, nonexistent. Only along with the development of the Polish economy reform in 1989, many economic entities faced financial difficulties that often ended with the loss of paying capacity. Years 1996-1998, due to some companies quoted in the Warsaw Stock Exchange (ESPEBEPE SA, Swarzędz SA, Universal SA, Bytom SA) were critical in terms of paying capacity problems. The next myth was disproved that public enterprises had strong reliability and unflinching financial situation, therefore both lending to such entities and investing in their securities borne low risk (frequently interest rates on loans and credits granted by banks was slightly higher than interest rate on Treasury securities, considered as risk-free). As a consequence, also in Poland attention was given to an early recognition of symptoms of threat to paying capacity, using models based on selected financial indicators. The majority of recent analyses have also rejected models based on individual variables (indicators) - one-dimensional models - due to the fact that a big number of unrelated variables (indicators) illustrate the issue of an early detection of symptoms than individual indicators. Moreover, one-dimensional methods would provide contradictory qualification, since one indicator would show a threat for paying capacity while the other, on the contrary, would transmit no signal. Thus, multi-dimensional models constitute the basis for an early detection of symptoms of threat to the paying capacity. The informative value of multi-dimensional models measured with the number of correct classification (over 90%) is considerable. Therefore, we should consider whether the early detection methods presented can be adopted to the Polish conditions. It seems that a direct transfer of the models is impossible. A correct selection of both an input indicators file and two groups of enterprises, having or not paying capacity, originating from the same industry and having similar assets structure, is a prerequisite of success of the model estimated. The above presented models have been designed for developed economies, and therefore, it is difficult to apply them to the Polish conditions. Moreover, it is difficult to determine in what respect the indicators selected and estimated values of discrimination indices are suitable for the Polish conditions. Therefore, it is necessary to develop a model fit to the Polish conditions. It is extremely difficult given continuous considerable instability of conditions affecting the activities of enterprises in Poland; inability to define the moment at which a company should be deemed insolvent; and, most importantly, lack of an adequate sample of insolvent enterprises that are in a possession of financial statements for the period of at least three years prior to the state of insolvency. Such attempts, necessary for a sound functioning of the banking system, need to be made. (original abstract)
XX
W artykule podjęto problematykę skutków niewypłacalności przedsiębiorstw dla społeczności lokalnej i regionalnej. Ponieważ pierwszym z symptomów niewypłacalności są problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań, w analizach modelowych przyjęto za zmienną objaśnianą poziom zobowiązań bieżących. Przedsiębiorstwa podzielono na dwie grupy: te, których poziom zobowiązań był niższy od mediany, i te, których poziom był wyższy. Stwierdzono bowiem, że przedsiębiorstwa o nadmiernym poziomie zobowiązań bardziej narażone są na ryzyko niewypłacalności. Ważnym wynikiem badania są determinanty kształtujące poziom zobowiązań bieżących. Jest to o tyle istotne, że niewypłacalność tylko jednego przedsiębiorstwa może mieć znaczne konsekwencje dla lokalnego rynku. Zjawisko kuli śniegowej, objawiające się przeniesieniem niewypłacalności na kolejne podmioty, może być natomiast znaczącym czynnikiem negatywnie oddziałującym szerzej - na społeczność w ujęciu regionalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article examines the issue enterprise insolvency and the effect it has on local and regional communities. Due to the first symptoms of insolvency, such as difficulty or an inability to settle liabilities when they come due, a model was adopted for the dependent variable level of commitments. The companies are divided into two groups - those, whose level of commitment was less than the median, and those, whose level was higher. It was found that companies with excessive level of commitments are more exposed to the risk of insolvency. The research enabled the identification of determinants for forming commitments. It is very important that the inability of just one company to meet its obligations can have significant consequences for the local market. While the phenomenon, as manifested in the insolvency transfer for the following entities may be a significant factor in negative circumstances affecting the wider community - the regional approach. (original abstract)
EN
Research background: A significant share of Ukrainian enterprises in modern conditions is accompanied by unprofitability of their activity. On the back of Ukrainian enterprises unprofitability, there is a problem of methodical provision of financial risk management, which lies in the fact that a major part of scientistific works in this area focus on the study of internal factors and indicators of financial risk. At the same time, the system risk is levelled out.Purpose of the article: The aim of the study is the improvement of enterprises' financial risk management tools based on the assessment of the company's ability to neutralize financial risk taking into account systemic risk effects.Methods: The methodological apparatus includes: The "weight center" method; expert appraisal method; multidimensional factor analysis method; neural network apparatus.Findings & Value added: As a result of the study, an approach to assessing the impact of system risk on the ability of an enterprise to neutralize financial risk is developed. The expert evaluation method is based on an integrated model that allows for estimation of the ability of metallurgical enterprises to neutralize financial risks. The system risk factors, namely the factor of commodity markets state, the political and demographic, fiscal, monetary factors as well as the factor of the external balance financial estimates, were determined. By constructing a neural network, elasticity of enterprises' ability to neutralize financial risk in relation to systemic risk factors was calculated. The proposed approach allows for conducting preventive financial risk diagnostics on the basis of assessing the current financial status and the ability to neutralize financial risk in an open economic system - taking into account the system risk impact. (original abstract)
8
Content available remote Niewypłacalność przedsiębiorstwa w ujęciu prawnym i ekonomicznym
75%
XX
Postępowanie upadłościowe jest prawnie uregulowanym procesem zakończenia bytu niewydolnego ekonomicznie przedsiębiorstwa. Ogłoszenie upadłości leży w interesie wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, w szczególności wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. Bankructwo przedsiębiorstwa generuje daleko idące szkody społeczne i ekonomiczne, które można minimalizować poprzez odpowiednio wcześnie przeprowadzone postępowanie upadłościowe, dlatego ustawodawca narzuca ostry rygor terminowego złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego na majątku dłużnika. Nadrzędnym celem uregulowań prawnych w tym zakresie jest maksymalne zaspokojenie wierzycieli upadłego oraz tam, gdzie to jest możliwe, utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika poprzez jego zbycie w ramach postępowania upadłościowego. Realizacja tego celu jest możliwa tylko poprzez odpowiednio wczesne wszczęcie postępowania upadłościowego. Zbyt późno składane wnioski o upadłość wyrządzają szkodę wierzycielom, a dłużnika przedsiębiorcę narażają na odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną. Kierując się tym tokiem myślenia ustawodawca rozdzielił procedurę upadłościową na postępowanie upadłościowe, którego celem jest likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika i postępowanie restrukturyzacyjne, którego celem jest przywrócenie przedsiębiorstwu dłużnika możliwości realizowania założonych celów ekonomicznych, przy czym szczególny nacisk położono na postępowanie sanacyjne, uprzywilejowując go wobec postępowania upadłościowego. (fragment tekstu)
EN
This article presents legal and economic premises for declaring bankruptcy. Currently the debtor shall, no later than within 30 days of the date on which the basis for declaring bankruptcy occurred, file with the court a petition to declare bankruptcy. The general ground for declaring bankruptcy is being insolvent. A debtor shall be deemed insolvent if he fails to perform his due financial obligations. A debtor who is a legal person or an unincorporated organisational unit granted legal capacity by a separate law shall also be deemed insolvent when the sum of his obligations exceeds the value of his assets and the state is maintained for a period exceeding twenty-four months. (original abstract)
EN
This article shows the results of multi-dimensional studies on enterprises subject to bankruptcy in 2013. This article discusses the structure of entities on the basis of the following criteria: legal and organizational form, ownership form, and the main profile of business activities indicating the industrial belonging of bankrupt and insolvent debtors. The studies were also oriented towards the evaluation of the analysed phenomenon on a regional basis, i.e. in the administrative division of Poland. The author evaluating the level of concentration of bankruptcy processes, particularly in provinces of Poland, applied the LQ coefficient used in economic geography to study the intensification level of selected spacious phenomena. (original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę zebrania wyników badań dotyczących niewypłacalności, a także zaproponowano nieco szersze podejście do tego zagadnienia. Przeprowadzono analizy modelowe przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, aby możliwe było ustalenie determinant niewypłacalności. Zwrócono uwagę na potrzebę szerszego podejścia do problemu badania niewypłacalności małych i średnich przedsiębiorstw, ze względu na turbulentność otoczenia i trudności z odpowiednio wczesnym identyfikowaniem zagrożenia, a zatem wynikające z krótkiego czasu (lub jego braku) na reakcję i wdrażanie działań naprawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a literature review of insolvency studies, proposing a broader approach. Model analyses were conducted for companies in financial difficulties to establish the determinants of insolvency. It has been found that it is necessary to develop a more comprehensive paradigm for studying insolvency in small and medium-sized enterprises due to the turbulent environment in which they function and because of the problems with early identification of threats, entailing a very short time, or indeed no time at all, for an appropriate reaction and implementation of remedial measures. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza wykorzystania prawa naprawczego w praktyce gospodarczej polskich przedsiębiorstw. Badaniu poddane zostały okoliczności składania przez przedsiębiorców oświadczeń o wszczęciu postępowania naprawczego, ich treść oraz skutki wniesienia. Badaniami empirycznymi objęto przedsiębiorstwa, które złożyły oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego w okresie od 1.10.2003 r. do 31.12.2004 r.
12
Content available remote Narzędzia identyfikacji niewypłacalności przedsiębiorstw sektora prywatnego
75%
XX
Celem badania było zdiagnozowanie i ocena, czy niewypłacalność przedsiębiorstw sektora prywatnego (ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora rolnego) można oceniać z wykorzystaniem poziomu przychodów ze sprzedaży. W analizach panelowych małych i średnich przedsiębiorstw uwzględniono dane z lat 2007-2011 dla 451 przedsiębiorstw (łącznie 2255 obserwacji), a po przekształceniach 408 jednostek (łącznie 1942 obserwacje). Do uzupełnienia analizy wykorzystano badania przeprowadzone z użyciem kwestionariusza ankiety w 2014 r. Stwierdzono, że identyfikacja niewypłacalności jest postępowaniem wieloaspektowym, wymagającym postrzegania problemów finansowych przedsiębiorstwa m.in. z punktu widzenia cash flow, zapewnienia bezpieczeństwa finansowego czy kontroli czynników powiązanych z poziomem przychodów ze sprzedaży. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to identify if the insolvency of private sector companies (particularly small and medium-sized enterprises and the agricultural sector) may be assessed by the level of sales. The panel analyses of small and medium size enterprises took into account data from the years 2007-2011 for 451 companies (a total of 2,255 observations), and the transformation of 408 units (a total of 1,942 observations). The research was supplemented with a questionnaire in 2014. It was found that the identification of insolvency is a multi-faceted procedure that requires perceiving the company's financial problems from the standpoint of cash flow, ensuring financial security and controlling factors associated with the level of sales revenues. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest określenie algorytmu estymacji funkcji dyskryminacyjnej, tworzonej na potrzeby dychotomicznej klasyfikacji poddawanych analizie podmiotów gospodarczych, do jednej z dwóch klas jednostek: przedsiębiorstw wypłacalnych (w horyzoncie 1 roku), a także zagrożonych niewypłacalnością (upadłością). Analiza literatury przedmiotu stanowi wstępny etap do badań empirycznych na grupie przedsiębiorstw, które zostały postawione w stan upadłości w Polsce w latach 2007-2009. W dalszej części artykułu omówione zostały ponadto syntetyczne wyniki badań autorskich nad charakterystyką zmiennych egzogenicznych funkcji dyskryminacyjnych stosowanych w polskich modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Jest to źródło wiedzy na temat proponowanych przez twórców modeli najlepszych predyktorów upadłości. (fragment tekstu)
EN
The main aim of the article is to present a theory and some practical aspects of using discriminant analysis to determine which variables discriminate between two or more naturally occurring groups. The research proves that described models are one of procedure of company credit risk forecasting.(original abstract)
XX
W ostatnich latach wiele przedsiębiorstw amerykańskich, w tym wielkie koncerny, popadło w bankructwo. Przed bezpośrednimi żądaniami wierzycieli chroni je procedura upadłościowa. Przybliżono problem kosztów restrukturyzacji, zwrócono uwagę na nieliczne przypadki całkowitego wyzdrowienia po procedurze upadłościowej, przytoczono argumenty przeciwników ratowania niewypłacalnych firm.
Bank
|
2004
|
nr nr 1
30-31
XX
Zwrócono uwagę na czynniki ograniczające porównywalność statystyk dotyczących bankructw przedsiębiorstw w poszczególnych krajach. W artykule przybliżono badania światowego ryzyka niewypłacalności przeprowadzone przy użyciu specjalnego wskaźnika opracowanego przez grupę Euler Hermes. Za bazowy przyjęto rok 1997.
16
75%
XX
W momencie wystąpienia trudności finansowych przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z nowych regulacji - postępowań restrukturyzacyjnych. Pojawienie się trudności finansowych w przedsiębiorstwie skłania do poszukiwania sposobów wyjścia z kryzysu. Przedsiębiorstwa, które spodziewają się w niedługim czasie wystąpienia trudności finansowych, zagrożonych niewypłacalnością mogą złożyć wniosek o otwarcie jednego z trzech postępowań restrukturyzacyjnych: - postępowanie o zatwierdzenie układu, - przyspieszone postępowanie układowe oraz - postępowanie układowe. W artykule uwzględniono rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych oraz związane z nimi zagadnienia niewypłacalności i restrukturyzacji finansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the age of globalization and surrounding variability, companies are more often to operate under permanent crisis conditions. Enterprises are generally not prepared to operate effectively in crisis, so they should strive not to recognize and overcome it, but also to develop methods to prevent from it. The article includes court proceedings, restructuring and related issues threats solvency and financial restructuring. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono metodę analizy przedsiębiorstw, która opiera się na konstrukcji funkcji dyskryminacyjnych, pozwalającej na ocenę przyszłego poziomu wypłacalności analizowanych podmiotów. Autor przedstawia propozycję weryfikacji skuteczności stosowania różnych modeli dyskryminacyjnych w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługowych.
EN
This paper reviews some of the most useful bankruptcy prediction models for Polish enterprises. One of the most well-known function was developed in 1968 by E. l. Altman using discriminant analysis. Many polish research institutes have also experience in creating and estimating Z-score models. In the article there have been presented results of research concerning qualitative estimate of chosen models. (original abstract)
XX
W artykule autorzy poszukują takich zmiennych (wskaźników finansowych), które przyjmują określone przedziały wartości w zależności od prawdopodobieństwa niewypłacalności oszacowanego na podstawie modelu MKMV. Podejście to pozwoli określić dla poszczególnych wskaźników odpowiednie wartości graniczne, które można wykorzystać np. w systemie punktowym oceny kredytobiorcy. Podejście to uwzględnia różne poziomy ryzyka związanego z sytuacją spółki, a nie tylko ocenę, czy przedsiębiorstwo jest wypłacalne czy też nie. (fragment tekstu)
EN
The paper is an attempt to select those financial ratios which in the construction sector of Polish economy would be the best to predict enclosing financial problems of a company. Main aim is to transfer ratios from different fields (e.g. profitability, liquidity, debt etc.) to probabilities of default to Moody's KMV (MKMV) model. The research shows that among 22 ratios the best predictors of bankruptcy appear to be liquidity ratios. Authors tried to point out the levels and limits of ratios which are correlated with low default risks. (original abstract)
19
Content available remote Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu cywilno-prawnym
63%
XX
Artykuł omawia problem dotyczący zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, który jest stosowany zarówno w aspekcie prawno-karnym, jak również w aspekcie cywilnym. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ogranicza prawa i wolności Konstytucyjne, jednocześnie ma na celu ochronę rynku przed osobami, które nie powinny brać udział w wymianie handlowej. Omówiono również statystyki prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości i poszczególne wydziały sadów rejonowych ds. upadłości i restrukturyzacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres stosowania prowadzenia działalności gospodarczej, a także zmiana orzecznictwa spowodowana jest zwiększeniem wymogów jakie stawia się przed uczestnikami obrotu gospodarczego. Wynika to z coraz większej powszechności przestępstw gospodarczych, które w określonych przypadkach oddziałują na społeczeństwo w istotniejszym zakresie niż konwencjonalne przestępstwa kryminalne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses a problem the prohibition of business activity, that is applied in terms of both legal criminal law as well as civil aspect. The prohibition of business activity restricts the constitutional and freedoms, at the same time it does it to protect the market against those who should not be involved in the trade. I discussed the statistics conducted by the Ministry of justice and the Individual Department of Bankruptcy and Restructuring Court on Polish territory. in order to protect the market against those who should not be involved in the trade. The scope of application of the prohibition of the of business activity, as well as a change of the jurisprudence are caused by the exacerbation of rules in business transaction. It is a trend resulting from an increasing universality of crimes against business affairs, which has more interplay on the public than criminal offences. (original abstract)
20
Content available remote Niewypłacalność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - analiza porównawcza
63%
XX
Celem badań było zebranie badań dotyczących niewypłacalności przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na podstawie literatury krajowej i międzynarodowej. Stwierdzono, że gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa łączy podatność na zjawisko niewypłacalności. Mimo, że różnią się od siebie w sensie podmiotowości, to jednak funkcjonują w tym samym otoczeniu. Gospodarstwa domowe, są bardzo zróżnicowane, rozdrobnione i jest ich znacznie więcej niż przedsiębiorstw. W obu wypadkach niewypłacalność jest determinowana wieloma zmiennymi, a nie jest tylko funkcją dochodu. Ponadto niewypłacalność jest zjawiskiem stopniowalnym, nie pojawia się od razu i nagle, dlatego też, rozwój badań i dopracowanie metodyki pozwala na predykcję tego zjawiska i rozpoznanie czynników sygnalizujących o pojawiającym się niebezpieczeństwie. Wśród determinant niewypłacalności wspólnych dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych należy zaliczyć problem z terminowym regulowaniem zobowiązań. Jest to skutek innych problemów finansowych tych podmiotów, a szczególnie poziomu i struktury zadłużenia, które nie zawsze jest dopasowane do możliwości płatniczych przedsiębiorcy, czy przeciętnego człowieka. Problem nadmiernego zadłużenia i złej jego struktury współcześnie wydaje się problemem ogólnoświatowym, dotyczącym w szczególności państw wysoko rozwiniętych, cechujących się wysokim poziomem dobrobytu mieszkańców i przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to collect research on insolvency of enterprises and households based on national and international literature. It was found that households and enterprises combine vulnerability to the phenomenon of insolvency. Although they differ from each other in the sense of subjectivity, they function in the same environment. Households are very diverse, fragmented and there are many more than enterprises. In both cases, insolvency is determined by many variables, and is not just a function of income. In addition, insolvency is a gradual phenomenon, does not appear immediately and suddenly, therefore, the development of research and refinement of the methodology allows the prediction of this phenomenon and identification of signaling factors about the emerging danger. Among the insolvency determinants common for enterprises and households, the problem of timely payment of liabilities should be included. This is the result of other financial problems of these entities, especially the level and structure of debt, which is not always matched to the payment options of the entrepreneur or the average person. The problem of over-indebtedness and its poor structure currently seems to be a global problem, in particular for highly developed countries characterized by a high level of welfare of residents and entrepreneurs. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.