Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Enterprises functioning in the market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Etyka jako narzędzie sprawnego funkcjonowania biznesu
100%
XX
W ostatnich latach zauważa się wzrost zainteresowania etyką w biznesie. Wynika ono z większej świadomości i przekonania prowadzących biznes, że brak reakcji na problemy etyczne bardzo często prowadzi do wymiernych obciążeń przedsiębiorstwa, głównie prawnych i finansowych. Coraz częściej społeczeństwo, biznesmeni, menedżerowie wyrażają także przekonanie, że życiem ekonomiczno-gospodarczym muszą rządzić określone zasady. Obecnie we wszystkich gospodarkach świata etyka stała się integralną częścią i codzienną praktyką zarządzania przedsiębiorstwem. Jednocześnie jest jeszcze wiele osób, które uważają, że w interesach nie ma miejsca na etyczne postępowanie. Twierdzi się, że ludzie z natury kierują się interesem własnym, a nie innych czy też dobrem publicznym, a zatem etyka i ekonomia są obszarami rozłącznymi. Tymczasem jest odwrotnie. Otóż, etyka w ekonomii czy w biznesie korzysta z wyjątkowo solidnej podstawy filozoficznej, nawiązującej do zachowań etycznych. Warto przypomnieć, że początki refleksji etycznej nad gospodarowaniem odnaleźć można już w kulturze pradawnego Egiptu. Świadczy o tym tekst znany jako Nauki Ptahhotepa, pochodzący z około 2600 roku p.n.e., autorstwa egipskiego kapłana. (fragment tekstu)
EN
The present discourse concerning business ethics has been initiated it the 80' of the 20th century. At the very beginning it has been noticed (despite the consensus about the fact, that ethics in business is a useful thing), that implementing ethics in business results in many problems, most of all for the enterprises active on highly competitive ground. The main questions were founded on such issues as establishing commonly accepted, universal theoretical bases and research tools and obtaining empirical data enabling the description and identification of the ethical aspect of an enterprise's activity. There are many reasons for misunderstandings and controversies in the relations between business and ethics. The Author of the article claims, that the main reason is the misconception of what is and what should be the business ethics, as well as what it is not and how it should not be conceived. (fragment of text)
2
100%
XX
Celem pracy było zaprezentowanie przebiegu sesji twórczej w badanym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem technik i metod tworzenia innowacyjnych rozwiązań.. Metody i techniki kreatywne mają duży potencjał. Wsparte zasadami i strategiami twórczego myślenia mogą wzmacniać postawę proinnowacyjną w organizacji i ułatwią podejmowanie decyzji optymalnych. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to present the course of a creative session in the studied enterprise with application of techniques and methods of creating innovative solutions. It shall also include presentation of creative thinking conditions, which support the ability of solving complex problems and making optimal decisions. The creative methods and techniques have huge potential. Supported with principles and strategies of creative thinking, they can reinforce a pro-innovative attitude in an organisation and facilitate making optimal decisions. Each creative session is unique and all team results obtained during a meeting are valuable. Creative sessions are favourable in terms of development of an enterprise and its employees. Incorporation of new technical and organisational solutions can deliver measurable economic and social advantages. Holding a creative session does not, however, guarantee obtaining practical solutions. A successful session has predetermined time limits and includes information on cost limits. Influence on the effectiveness of decisions are based on creative problem solving tools. They raise the number of obtained interesting ideas and improve their quality. A creative session allows to train methods and techniques of creative problem solving as well as the ability of selecting them depending on the needs. (original abstract)
XX
Rozwijając sektor MŚP, należy określić, które czynniki sprzyjają ich rozwojowi, a które go utrudniają. Dobrze jest przeprowadzić analizę SWOT, aby określić, co wspomagać, czego unikać, jakie podjąć działania rekompensujące itp. Istniejące programy rozwoju tego sektora nie zawsze w pełni uwzględniają podejście systemowe, co w rezultacie obniża efektywność programów wspierania. Aby temu zapobiec, trzeba uwzględnić specyfikę każdego rodzaju działalności i działań wywierających wpływ na wysokość kosztów wytwarzania. W niektórych dziedzinach efektywność jest większa w mniejszych firmach, dlatego też należy je wspierać różnymi instrumentami. Trzeba uwzględnić również to, że mniejsze firmy są bardziej elastyczne, szybciej mogą przeprowadzić zmiany oraz uruchomić niewykorzystane zasoby (w tym marginalne), co dodatkowo wpływa na ich zalety, zwłaszcza w układach lokalnych. (fragment tekstu)
EN
In presented paper undertook test of looking on to conditions of activity the small and medium firms, with regard to their practical uses. On content of paper consist following problems: criterions of defining the small and medium firms, features these firms in connection with their size, aims and benefits of activity SME and also barriers of their development. (original abstract)
XX
Maquiladoras to przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego o specjalnym statusie. Są to firmy meksykańskie działające na specjalnych prawach celnych, które pozwalają importować na teren Meksyku zwolnione od cła surowce, wyposażenie, maszyny, części zamienne potrzebne do montażu lub produkcji towarów przeznaczonych do dalszego eksportu. Omówiono program maquiladora, zasady działania maquiladoras po wprowadzeniu NAFTA oraz po 1 stycznia 2001 roku.
EN
This article gives an overview of this important industry from its inception in the 1960s to heyday in the 1980s, the boom following the implementation of the North American Free Trade Agreement (Nafta) and its current condition. (short original abstract)
XX
Globalizacja - według Słownika Zarządzania i Finansów - oznacza: "proces upodabniania się gustów i oferty produktu na całym świecie, wskutek czego popyt jest zaspokajany produktem globalnym, a nie lokalnym". Definicja taka jest jednak mocno - z różnych względów - zawężona, dlatego globalizację powinno traktować się jako określenie zjawiska ważniejszego i bardziej dalekosiężnego. W istocie, produktów globalnych jest niewiele, globalizacja jest zatem realnym procesem zachodzącym w większości firm świata. (fragment tekstu)
EN
Globalisation is a phenomenon which exerts big influence on the economic, political and social aspects of life all over the world. lt's still not fully explained - there are many disputes around it. Unquestionably, it is connected to global economy, where production factors i.e. natural resources, capital, technology, and work force, as well as products and services circulate around the world. Globalization means that any component or activity can be made in such place of the world where costs are the lowest. When it comes to selling products and services, we can do it there, where prices and profits are the highest. The ambiguity of definition, many views on the historical determinants of globalization and its features, indications and results, in connection witli extensive literature causes that concepts presented in this work are only attempts to systematize the knowledge in this field. Still, bringing up this topie seems to be necessary, because globalisation will determine directions of development of countries, and above all it will determine development processes of modern civilization on the world. (original abstract)
6
Content available remote Znaczenie form zatrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
100%
XX
W artykule dokonano charakterystyki form zatrudnienia stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa oraz przedstawiono proces zmian w obszarze modelu zatrudnienia. Przedstawiono czynniki dla których dotychczasowe standardowe zatrudnienie jest wciąż stosowane przez przedsiębiorców, jak również powody jego ograniczenia, co przeciwstawiono niestandardowym formom zatrudnienia. (abstrakt autora)
EN
The main goal of this paper is characteristic of employment forms used by Polish companies, and presentation of the process of change in the employment model. The paper presents the factors for which the permanent employment is still used by businesses, as well as the reasons for its limitations as contrasted by nonstandard forms of employment. (author's abstract)
XX
W artykule przeanalizowano najważniejsze rodzaje spotykanych w praktyce celów działania przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono możliwość oceny ich zrealizowania w kontekście zastosowania modeli podejmowania optymalnych decyzji.
EN
The paper analysed the most important types of goals of company operation. Shows possibility evaluation of their realise in the context of optimum decision-making model.(M.P.)
XX
Artykuł poświęcony jest możliwości wykorzystania sieci neuronowych do prognozowania bankructwa polskich przedsiębiorstw.
EN
The article aims at presenting the potential applications of artificial neural networks in diagnosing the bankruptcy of enterprises. (short original abstract)
XX
Uwarunkowania popytu na pracę, determinujące funkcjonowanie przedsiębiorstw oddziałują na gospodarkę danego regionu poprzez kształtowanie poziomu i profilu zatrudnienia. Identyfikacja barier popytu na pracę oraz opracowanie sposobów ich przeciwdziałania stanowi istotny element polityki ekonomicznej. Wsparcie popytu na pracę przyczynia się do generowania wysokiego poziomu PKB danego regionu, a w efekcie do rozwoju regionalnego. Województwo podlaskie należy do polskich regionów peryferyjnych, posiadających często niekorzystne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej. Na jego terenie można jednak wyróżnić sektory i branże, które osiągają sukces zarówno na poziomie kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym. Jednym z przykładów jest rozwijająca się w województwie podlaskim branża bieliźniarska. Posiada ona bogatą tradycję, związaną z przemysłem tekstylnym regionu, a powstałe na początku lat 90. prywatne przedsiębiorstwa są z reguły związane ze spółdzielnią Wzorcowa, która funkcjonowała w okresie gospodarki centralnie planowanej. Współcześnie firmy bieliźniarskie, wykorzystując możliwości e-handlu, w znacznym stopniu realizują strategię internacjonalizacji i orientacji proeksportowej. Głównym celem publikacji jest identyfikacja barier popytu na pracę podlaskich producentów bielizny. Obraną metodą badawczą była analiza źródeł wtórnych, a także realizacja pierwotnych badań jakościowych przeprowadzonych w styczniu 2015 roku wśród sześciu podlaskich producentów bielizny w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Główne bariery rozwoju tych przedsiębiorstw dotyczą niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej (projektantów, szwaczek i mechaników) pomimo działających w regionie szkół zawodowych o profilu odzieżowym czy mechanicznym(abstrakt oryginalny)
EN
Determinants of labour demand, factors affecting the operation of enterprises influence the regional economy by shaping the level and profile of employment. The identification of barriers of the labour demand and the development of recommentadion of overcoming those obstacles represent important elements of economic policy. The support of labour demand generates higher level of GDP in the region and contributes to the regional development. The Podlasie Voivodeship belongs to the Polish peripheral regions with specific socio-economic conditions of doing business. However, there can be determined some sectors and industries that achieve success at the national and even at international levels, including the growing lingerie industry. It has a rich tradition connected with the textile industry of the region, and from the early 90s private companies have been usually associated with the cooperative Wzorcowa, which operated in the period of centrally planned economy. Today lingerie companies, using the possibilities of e-commerce, largely pursue a strategy of internationalization and export orientation. The main objective of the publication is to identify barriers to the demand for labour of Podlasie lingerie manufacturers. Chosen research method was the analysis of secondary sources and the implementation of primary qualitative research conducted in January 2015 among six Podlasie lingerie manufacturers in the form of in-depth interviews (IDI). The main barriers to the development of these enterprises relate to the limited access to skilled labour force (designers, seamstresses, and mechanics) despite vocational schools for these profiles operating in the region
XX
W artykule przedstawiono wybrane aspekty procesu adoptowania przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej. Omówiono systemowo istotne i obojętne właściwości organizacji gospodarczych, następnie przeanalizowano źródła sukcesu i rozwoju oraz bariery funkcjonowania organizacji zróżnicowanych systemowo.
EN
Attitudes of Polish state - owned enterprises in new economic situation since the beginning of 1990 were very different, but most of them were addapting to new economic situation very slowly and with big troubles. This article presents some aspects of adaptation process of enterprises to the market economy. The considerations are based on the theoretical premise and on the knowledge of economic reality. The problem raised in the paper presents of difficult current situation of enterprises (especially state owned ones) and specifis directions of necessary actions for making progress. (original abstract)
11
Content available remote Czy prawo stanowi zagrożenie dla przedsiębiorstw
75%
XX
Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz U Nr 173 poz. 1807 z późn.zm.) potwierdza funkcjonującą już od roku 1988 zasadę, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Owa "zasada wolności gospodarczej" nie jest oczywiście zasadą nieograniczoną, albowiem wolność tę wyznaczają, a często ograniczają przepisy prawa. W latach ubiegłych wyrażała to znana maksyma "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone", chociaż dziś wobec znacznej ingerencji prawa w organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstw, maksyma ta traci na aktualności. Przepisy prawa mogą stanowić zagrożenie dla funkcjonowania, a czasem nawet dla istnienia przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)
XX
Artykuł opiera się na badaniach ankietowych przeprowadzonych przez autorki wśród firm szczecińskich. Ankieta ta dotyczyła możliwości funkcjonowania i rozwoju małej przedsiębiorczości w Szczecinie.
EN
Polish firms act in the economic and political environment. Polish banks are in 70 procent owned by foreign capital. This way, in short time Polish banking system became modern and prepared to functioning on the global market. It is alarming that firms do not consider the influence of globalisation. (original abstract)
13
Content available remote Mikro i małe przedsiębiorstwa w Polsce- wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju
75%
XX
Znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw w rozwoju polskiej gospodarki jest bezsporne. Stanowią one największą liczebnie grupę podmiotów. Mikrofirmy i samozatrudnieni to ponad 96,5% wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą, przy czym większość z nich nie posiada osobowości prawnej. Przedsiębiorstwa te charakteryzują się dużą elastycznością, zdolnością przystosowawczą do zmieniających się warunków rynko- wych, a tym samym dużą odpornością na załamania koniunktury gospodarczej i kryzysy.Ich mocną stroną są także: prosta i czytelna struktura organizacyjna oraz szybkość reagowania w procesie decyzyjnym. Sektor mikro i małych przedsiębiorstw może przyczyniać się do wzrostu gospodarczego jako kluczowy pracodawca oraz do ożywienia gospodarki lokalnej. Małe podmioty, a w szczególności mikroprzedsiębiorstwa, są dość specyficzną zbiorowością podmiotów gospodarczych. Ich skala działania jest z reguły niewielka, podobnie jak wartość aktywów i obrotów. Dla wielu z nich przetrwanie pierwszego roku działalności stanowi już duże wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć. Ich niewątpliwą słabością jest brak kapitału. Większość z tych podmiotów finansuje swoją działalność rozwojową ze środków własnych (oszczędności własne, rodziny lub znajomych). Duże ryzyko bankructwa brak możliwości zabezpieczenia wierzytelności sprawiają , iż przedsiębiorstwa te mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, co przekłada się na znikomy odsetek jednostek korzystających z kredytu bankowego. To niewielkie zadłużenie polskich przedsiębiorców z jednej strony wpływa w sposób destymulujący na ich rozwój,z drugiej zaś sprawia,że skutki kryzysu nie są przez nie aż tak bardzo odczuwane.(fragment tekstu)
EN
The paper presents selected aspects of the functioning of micro and small enterprises in Poland. The article shows the number of enterprises and employees in 2005-2009, level of income and ex- penses, financial results, share M&S in the formation of gross domestic product. Moreover, noted the investment activity: the level and structure of investment and sources of investment financing. In this study used: The report on the state of the SME sector in Poland in 2008-2009, The re- port on the situation of micro and small enterprises in Poland in 2010 and publications of the Central Statistical Office - The activity of non-financial enterprises in 2008-2009. (original abstract)
XX
Wyniki zaprezentowanych badań empirycznych wskazują na zróżnicowanie w zakresie oddziaływania otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Model zachowania budżetowego H. I. Ansoffa jest jedną z możliwych propozycji w zakresie analizy intensywności interakcji, występujących między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Stwierdzone i zaprezentowane prawidłowości wymagają jednak dalszej weryfikacji empirycznej, pozwalającej na uwzględnienie specyfiki poszczególnych branż. (abstrakt autora)
EN
When analysing the environment of every organisation it should be borne in mind that they are neither self-sufficient nor isolated from the environment: on the contrary, they exchange resources with their environment and are dependent on it. It is confirmed by the permanent interaction between an organisation and its environment. The company is not incapacitated and condemned to the adjustment process only. The storminess of the environment in which the majority of companies operate allows form the assumption that the adjustment is not the only appropriate way for the company to react to the changing operation conditions. The mutual impact is necessary and it is manifested through the ideal adjustment to the undergoing changes as well as the dynamic appearance of non-adjustment. The most conspicuous and common operation of every organisation is the process of allocation of the resources possessed. The Ansoff model, which is the subject of this study, describes the budgeting process (resources allocation) as the key form of strategic corporate behaviour indicates the implications of this process for this process from the perspective of the organisation environment. The aim of this study is to determine the impact of the environment on the operation of Polish companies with consideration to the specificity of the budgetary behaviour model. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera autorską koncepcję metody kalkulacji wskaźnika pomiaru dokonań uwzględniających podejmowane ryzyko finansowe. W literaturze przedmiotu opisany jest wskaźnik RAPM, ale zdaniem autora potrzebna jest jeszcze metoda określenia sposobu tego pomiaru. Istotne jest bowiem określenie metody szacowania wartości kapitału, który jest niezbędny do sfinansowania ryzyka. Taki wskaźnik byłby przydatnym narzędziem do kontroli zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The author's conception of the method of calculation of achievements measurement ratio, taking into account financial risk, is a topic of this article. The publications on this subject describe RAPM coefficient; but, according to the author, is still necessary to determine a method of the manner of this measurement. It is essential to specify the method for estimating the value of the capital indispensable to finance a risk. Such ratio would be an useful tool in the practice of enterprise management control. (original abstract)
XX
Koncepcji, metod, narzędzi usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest bardzo wiele, jednakże zawsze istnieje niepewność co do skuteczności nowych rozwiązań. W artykule podjęto próbę analizy i oceny korzyści wynikających z wdrożenia podejścia procesowego, skupiając uwagę na możliwych zależnościach. W związku z powyższym jako cel badawczy przyjęto ustalenie zależności występujących pomiędzy stopniem wdrożenia podejścia procesowego a oceną korzyści wynikających z jego implementacji. Informacje uzyskane z badań ankietowych, przeprowadzonych w przedsiębiorstwach posiadających system zarządzania jakością, zostały zweryfikowane za pomocą metod statystycznych. W wyniku przeprowadzonych badań określono korzyści zależne i niezależne od poziomu wdrożenia podejścia procesowego, co pozwoliło na zidentyfikowanie prawidłowości towarzyszących przechodzeniu organizacji na wyższy poziom zarządzania procesami(abstrakt oryginalny)
EN
The article tries to analyze and evaluate the benefits resulting from the implementation of a process approach. The major objective of research was to determine relations between the degree of implemetnation process approach, and the benefits of the implementation. Data was obtained from the survey conducted in companies with quality management system and was verified by statistical methods. As a result of studies, the benefits of the level of implementation of the process approach were presented. It allows to identify the regularity of the accompanying development of the organization to a higher level process management(original abstract)
XX
W czasach "nowej normalności" dochodzi do kumulacji bodźców wywołujących turbulencję, takich jak postęp technologiczny, kontynuacja rewolucji informacyjnej, przełomowe technologie i innowacje, coraz silniejszy i niestabilny wpływ wschodzących rynków, które coraz ekspansywniej zajmują obszary zarezerwowane dawniej dla elity rynków rozwiniętych. Nie da się prognozować turbulencji, dlatego najważniejszym czynnikiem wpływającym na przyszłe sukcesy firm jest jak najwcześniejsze wychwytywanie słabych sygnałów ostrzegawczych. Celem artykułu jest identyfikacja zwinnego przedsiębiorstwa w kontekście wyzwań współczesnych przedsiębiorstw płynących z otoczenia. Podjęto próbę opisu i wyjaśnienia współczesnych wyzwań dla przedsiębiorstw, odnosząc się do zwinności jako koncepcji mocno osadzonej w teorii zarządzania strategicznego oraz rozwiniętej na potrzeby adaptowania się do otoczenia i jego zmian. Sukces w radzeniu sobie przez przedsiębiorstwa ze współczesnymi wyzwaniami wynikającymi z otoczenia nie jest zależny jedynie od posiadania atrybutów zwinnego przedsiębiorstwa, ale, jak pokazują wyniki badań naukowców, stanowią one w dużej mierze o efektywnym zarządzaniu w zmiennym i niestabilnym otoczeniu. Na pewno można by wskazać jeszcze wiele innych wyzwań, z którymi borykają się współczesne przedsiębiorstwa, jednak te zawarte w artykule uważane są w literaturze za jedne z kluczowych, a umiejętność sprostania im przesądza wielokrotnie o sukcesie.(abstrakt oryginalny)
EN
In an era of new normality, an accumulation of impulses which cause turbulence occurs. These include technological developments, the continuation of the information revolution, breakthrough technologies and innovations, as well as the stronger and less stable influence of developing markets which increasingly begin to encroach upon areas previously reserved for the elite of developed markets. It is impossible to foresee turbulence; therefore it is crucial for the future success of companies to spot any minor alarming signals as soon as possible. The aim of this article is to identify an agile company in the context of the challenges modern companies encounter in the environment. An attempt has been made to describe and explain the current challenges for companies with reference to agility, a concept deeply embedded in the theory of strategic management and developed to address the need for adaptation to the environment and its changes. Success in coping with modern challenges does not only depend on an enterprise possessing the attributes of an agile company; nevertheless, research shows that they have a crucial impact on effective management in a changing and unstable environment. Certainly, many other challenges which are faced by modern companies could be listed here, but those in the article are considered in the literature as crucial and the ability to cope with them usually determines the success of a company.(original abstract)
XX
Celem rozważań jest przedstawienie najważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonych badań empirycznych nad wpływem wolnego i otwartego oprogramowania (WOO) na działalność polskich przedsiębiorstw. Badania te starają się wypełnić lukę dotyczącą braku analiz potencjalnych i realnych możliwości wykorzystania WOO w praktyce gospodarczej, w tym w prywatnych przedsiębiorstwach. Generalna konkluzja z przeprowadzonych badań brzmi następująco: mimo, że WOO jest wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa stosunkowo szeroko, to tylko nieliczne z nich zdają sobie sprawę z tego, że mają do czynienia właśnie z tego typu oprogramowaniem. Stosowanie wolnego i otwartego oprogramowania wpływa na poprawę sprawności funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych wyodrębnionych ze względu na liczbę pracujących, przede wszystkim takich, w których funkcjonuje wyodrębniona komórka IT oraz ma miejsce szerokie wykorzystanie komputerów w procesach produkcji i zarządczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to present the most important conclusions resulting from the carried out empirical studies on the impact of Free and Open Source Software (FOSS) on activities of Polish enterprises. These studies aim at filling up the gap concerning lack of analyses of potential and real possibilities to use FOSS in the economic practice, including private enterprises. The general conclusion from the carried out studies is as follows: despite the fact that FOSS is used by Polish enterprises relatively broadly, only few of them are aware of the fact that they deal just with this type of software. The use of Free and Open Source Software affects improvement of efficacy of functioning of all groups of economic entities singled out by the number of employees, first of all such, in which there is operating a separated IT unit and there takes place a broad use of computers in the production and managerial processes. (original abstract)
XX
W referacie opisano główne czynniki determinujące funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa w Polsce. Podzielono je na zewnętrzne i wewnętrzne. Do zewnętrznych zaliczono fiskalizm państwa, wzrost formalizacji i biurokratyzacji małych przedsiębiorstw oraz niski poziom popytu wewnętrznego kraju. Do barier wewnętrznych zaliczono źródła finansowania, niewystarczające zasoby kadry pracowniczej i zarządzającej, działalność eksportową oraz nowe technologie. Zidentyfikowane i opisane czynniki wpływające na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw powinny zostać wzięte pod uwagę w procesie przygotowywania się polskich przedsiębiorców do uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the key factors - internal and external - determining the function of a small-sized enterprise in Poland. The external factors include state fiscal system, formalisation and bureaucracy system development and low level of internal market demand. The internal factors include financial sources, insufficient human resources, export and new technologies. The factors identified and described so far should be taken into account while preparing Polish entrepreneurs for the participation in the common market. (original abstract)
XX
Globalizacja i regionalizacja, których jesteśmy świadkami, obejmują coraz szersze obszary naszego życia. Obserwowane zjawiska, dotycząc szeregu różnych zmian i stanów, są silnie uzależnione od siebie. Ich wzajemne oddziaływanie dokonuje się na licznych płaszczyznach, wywołując określone skutki: gospodarcze, społeczne, technologiczne, kulturowe oraz polityczne. Ocena procesów globalizacyjnych i regionalizacyjnych nie jest łatwa ze względu na ich złożoność i kompleksowość. Jednak to te dwa współzależnie istniejące nurty, determinują w znacznej mierze warunki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, a zwłaszcza końce: now międzynarodowych. (fragment tekstu)
EN
The article presents the concept of two as it seems antagonist phenomena: globalisation and regionalism. They mainly shape the word economy specifying the framework within functioning of modern companies. At the beginning the definitions of analysed notions have been presented, describing then relationships between globalization and regionalism. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.