Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Aviation law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
100%
EN
The widespread use of civilian unmanned aerial vehicles (UAVs) has created a new threat for air traffic. This is why there is a requirement to initiate research in that domain as UAVs have already were seen flying too close to manned aircraft, including commercial and military flights. It was notified in airspace of many countries. Such incidents have occurred in many countries causing a need to conduct a multi-vector analysis of the matter. The issue is facilitated by very easy access to drones, lack of law regulations, and people’s lack of understanding of the threat. Unidentified drones have already landed within area of nuclear power stations, military units and even highly secured interior of the White House. So, the challenge is rather significant. It could lead to undermining the security of air traffic, but at the same time to terrorists’ attacks, the violation of privacy, and sabotage, including acts against critical infrastructure. It is necessary to study the issue and the paper could be a contribution to enhancing the understanding of the challenge and facilitator of further research.
XX
W artykule przedstawiono analizy wybranych, europejskich przepisów lotniczych oraz standardów międzynarodowych na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego. Przedstawiono podstawę prawną wymagań konstrukcyjnych i organizacyjnych wynikających z prawa lotniczego i przepisów powiązanych. Następnie przedstawiono podstawowe wymagania wynikające z przepisów podstawowych oraz powiązanych z nimi rozporządzeń i standardów dla konstrukcji lotniczych. Analizę przeprowadzono pod kątem konstrukcji układu zapłonowego. Wykazano, że przepisy i standardy bardzo silnie wpływają zarówno na samą konstrukcję jak i na proces jej tworzenia i testowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is an analysis of selected European regulations and international standards on the design of electronic ignition system of an aircraft piston engine. Applicable laws and regulations were listed. Then their basic requirements for aircraft ignition system design were analyzed with regard to international standards. It was concluded that regulations and standards strongly affect not only the design (as a final product of the design process) but also the process itself and testing of the designed systems.(original abstract)
XX
Mnogość problemów i możliwości społeczeństw jest współcześnie uwarunkowanych stopniem ich mobilności, a w polityce zagranicznej wielu państw dostęp do rynków licznych podmiotów oraz produktów i informacji zyskał rangę priorytetową. Zwiększanie mobilności na różnych polach umożliwia zwłaszcza nowoczesne lotnictwo. W strukturze i operacjach, tj. działaniu, międzynarodowego systemu lotniczego są brane pod uwagę żywotne interesy narodowe jako odgrywające w nich rolę centralną. Transport lotniczy stał się również katalizującym czynnikiem globalizacji. Godne uwagi są więc badania występujących relacji między polityką lotniczą i interesami narodowymi, skupiające uwagę na obecnej gospodarce światowej i tych jej obszarach, które stanowią wspólną podstawę egzystencji dla "społeczności międzynarodowej" i w których najczęściej występują sprzeczne interesy. Tworzony jest nowy reżim dla lotnictwa międzynarodowego oraz wzrasta tendencja do odchodzenia rządów od zarządzania lotnictwem międzynarodowym w skali mikro. Zezwala się przewoźnikom korzystać z możliwości rynków, gdziekolwiek mogą je znaleźć z odpowiednio dużą łatwością i odpowiedzialnością. Dzięki temu "przemysł" transportu lotniczego może aktywnie tworzyć nowe reguły zachowań na konkurencyjnym rynku. (fragment tekstu)
EN
The author concentrates on the major issues related to the contemporary aviation with respect to its extensive international relations. These are above all the major problems of such aviation that are analysed multi-dimensionally in a broader context of the global economy system, globalisation processes and liberalisation of both transport itself and aviation services. Contemporary aviation is a significant factor which co-develops international relations on numerous planes; this arises from the recent research, the results of which were published by leading publishing houses, mainly foreign, and are now presented in this study. New problems related to aviation security, as well as perspectives for the civil aviation development and directions of the international aviation policy, including regional solutions on the European ground, are also indicated in a broader context of economic and legal issues. Significant role is ascribed to legal regulations in the international aviation, which are fairly broadly highlighted, taking into account the major considerations and the outlining development tendencies which remain strongly correlated with the processes which shape the contemporary global economy and the crucial interests of the entities which participate therein. The role of the UN and EU systems in forming the aviation policy and aviation law is also emphasised. (original abstract)
XX
W artykule zwrócono uwagę na problem braku regulacji dronów w polskim prawie lotniczym. Wskazano obszary użytkowania bezzałogowych statków powietrznych oraz możliwe rozwiązania problemów, które dotyczą dronów, a także konkretne postulaty de lege ferenda w obszarze dotyczących obsługi, wykorzystywania i użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article highlights the problem of the lack of drone regulations in Polish aviation law. The authors identify areas of use of unmanned aerial vehicles and propose possible solutions to problems related to drones. They also specify particular de lege ferenda postulates in the area concerning the operation, exploitation, and use of unmanned aerial vehicles. (original abstract)
Ius Novum
|
2021
|
tom 15
|
nr nr 1
153-166
XX
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP), w tym modele latające, są powszechnie dostępne i mogą być używane w zasadzie przez każdego. Pomimo zakazu wykonywania operacji z użyciem dronów w rejonie lotnisk, zdarzają się sytuacje, w których to nieodpowiedzialne zachowanie operatorów dronów może spowodować wypadek lotniczy czy też sparaliżować lotnisko, powodując wielomilionowe straty związane z odwołaniem i opóźnieniem lotów. Pasażerowie tychże lotów ponoszą różnego rodzaju szkody, w tym na przykład szkodę w postaci utraty połączenia (koszt biletu), wydatki na hotel, na transport do hotelu, wyżywienie, czy nawet szkodę niemajątkową, polegającą na cierpieniu z powodu braku możliwości spędzenia świąt z rodziną itp. I powstaje pytanie: kto powinien te szkody pokryć? Niniejszy artykuł ma celu udzielenie odpowiedzi na to pytanie oraz wskazanie, czy odwołanie lotu z powodu pojawienia się drona nad lotniskiem stanowi tzw. nadzwyczajną okoliczność, która zwalniałaby przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Unmanned aircraft, including flying models, are widely available and can be used by almost everyone. Despite the ban on operations with the use of drones in the area of airports, there are situations in which the irresponsible behavior of drone operators may cause an air accident or paralyze the airport, causing multi-million losses related to the cancellation and delay of flights. Passengers of these flights suffer various types of damage, including, for example, loss of connection (ticket cost), hotel expenses, hotel transport, meals, or even non-pecuniary damage consisting in suffering from the inability to spend holidays with family, etc. The question is who should be liable and pay compensation? This article aims to answer this question and indicate whether the cancellation of a flight due to the appearance of a drone over an airport is a so-called an extraordinary circumstance which would exempt the air carrier from its obligation to pay compensation. (original abstract)
XX
Rozwijająca się gałąź lotnictwa bezzałogowego niewątpliwie otwiera nowe możliwości dla przemysłu, nie tylko lotniczego. Wizja wzrostu gospodarczego, dostępność technologii, liberalne regulacje i malejące koszty bezzałogowych statków powietrznych przyczyniają się do coraz większej liczby operatorów w Europie i na całym świecie. Tendencja ta jest bardzo widoczna w Polsce, gdzie liczba licencjonowanych operatorów dronów w trzecim kwartale 2018 roku przekroczyła 8 500. Liczba nielicencjonowanych, tak zwanych rekreacyjnych i sportowych, użytkowników dronów może być kilka, a nawet kilkadziesiąt razy wyższa. Licencjonowani operatorzy najprawdopodobniej są świadomi swoich obowiązków i potencjalnych zagrożeń, jakie mogą stwarzać operacje BSP. Użytkownicy rekreacyjni natomiast są mniej poinformowani o potencjalnej odpowiedzialności za swoje działania. Ta nowa gałąź dojrzałego sektora lotniczego może wymagać wzmożonych wysiłków ustawodawcy, jednak przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej w odniesieniu do załogowego lotnictwa mogą z powodzeniem zostać zastosowane do bezzałogowych statków powietrznych. Autorzy niniejszego opracowania przedstawiają przegląd tych regulacji na przykładzie polskich przypadków, aby potwierdzić, że świadome korzystanie z nowej technologii jest najważniejszym czynnikiem jej dalszego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The developing branch of unmanned aviation is undoubtedly opening the new possibilities to aviation applications. The prospect of economic growth, technology availability, liberal regulations and decreasing costs of unmanned aerial vehicles reduce the entry threshold for more and more operators in Europe and worldwide. This trend is largely visible in Poland where the number of licensed drone operators in the third quarter of 2018 exceeded 8,500. The number of unlicensed, so-called recreational and sport users of drones, might be a few or even dozens times higher. While trained and licensed operators are most probably aware of their responsibilities and potential hazards the drone operations might create, recreational users tend to be more reluctant to fly by the book and less informed on potential liability of their actions. The new branch of long-time developed and matured aviation sector might require increased efforts of lawmakers, however, criminal and civil liability regulations concerning manned aviation can be successfully applied to unmanned aerial vehicles. The authors of this study present an overview of these regulations on the example of Polish provisions in order to confirm that the conscious use of the new technology is crucial for its further development and sustaining the liberal approach of lawmakers and other aviation users. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono skutki wprowadzenia przez Stany Zjednoczone w 1978 r. aktu o deregulacji transportu lotniczego (Airline Deregulation Act). Akt ten dał początek procesom deregulacyjnym i liberalizacyjnym w transporcie lotniczym w różnych częściach świata. Artykuł zawiera przede wszystkim prezentację zmian o charakterze jakościowym - zmiany sieci połączeń z wcześniejszego systemu liniowego na system gwiaździsty, zmiany w systemie dystrybucji usług lotniczych, w sposobie zarządzania cenami oraz rozwój działań marketingowych.(abstrakt oryginalny)
EN
After the World War II, in the majority of countries the passenger air transport belonged to the most regulated sectors of economy. Until 1978, passenger aviation in the United States was a component of public services system, overseen by the Civil Aeronautic Board (CAB). The competences of CAB included approval of interstate destinations and control of airfares. Many American economists at that time expressed the opinion that regulations in the air transport sector were excessive and contributed to high costs of travel. An Airline Deregulation Act, approved by the Congress on 24 October 1974, provided a background to liberalization processes on the American market. Consequences of deregulation were manifold. In economy, they included an increase of competition, an increase in the number of air transport companies, and the arrival of the so-called low cost airlines (LCC), which adopted a different operational model of business activities than traditional carriers. Likewise, new technologies in ticket sale have developed, as have new organizational structures and marketing strategies. Spatially, air transport networks have undergone change. Major American carriers, aiming at cost reduction and network expansion, have replaced the traditional point-to-point model by a star-like model, also known as hub-and-spoke system. Deregulation of air transport in the United States has become an inspiration for liberalization processes in the air transport sectors in other parts of the world, including the European Union.
Ius Novum
|
2022
|
tom 16
|
nr nr 2
94-107
XX
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek wypadku lotniczego to przede wszystkim odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody wyrządzone pasażerom oraz odpowiedzialność użytkownika statku powietrznego za szkody wyrządzone osobom trzecim. Możliwe jest jednak również przypisanie odpowiedzialności innym podmiotom, takim jak producent statku powietrznego, organizacja obsługowa, zarządzający lotniskiem, instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego czy nawet nadzór lotniczy. Artykuł analizuje możliwe podstawy odpowiedzialności tych podmiotów. Poza jego zakresem pozostaje odpowiedzialność cywilna personelu lotniczego. (abstrakt oryginalny)
EN
Liability for damage caused as a result of an aviation accident means first of all liability of an air carrier for damage done to passengers and liability of an aircraft user for damage done to third persons. However, it is also possible to impute liability to other entities, such as an aircraft manufacturer, a service institution, en entity managing an aerodrome, an institution providing air traffic services, or even aviation supervision authorities. The article analyses potential grounds for those entities' liability. Liability of aviation personnel is not covered in the article. (original abstract)
9
Content available remote Prawo lotnicze - charakterystyka systemu
72%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w usystematyzowany sposób przepisów Wspólnot Europejskich w odniesieniu do lotnictwa cywilnego. Szerzej przedstawiono przede wszystkim te uregulowania, który mają bezpośredni wpływ na warunki konkurowania przewoźników na jednolitym rynku, jak również regulujące dostęp do tego rynku.
EN
The article aims to present the EU regulations in the field of civil aviation in systematic way. The regulations with direct influence on competition conditions of carriers on single market as well as regulating the access to the EU single market have been wider presented.(AŁ)
XX
Artykuł poświęcony jest problematyce lotniczego prawa karnego i aktualnym przemianom w tym zakresie. Autor podsumowuje bieżący kształt systemu międzynarodowego karnego prawa lotniczego i omawia jego ogólną charakterystykę, najważniejsze postanowienia obowiązujących konwencji oraz wdrażające je przepisy krajowe. Ponadto wskazuje wady obowiązujących regulacji, które wymienia się jako przesłanki reformy. W drugiej części opracowania autor opisuje nowatorskie rozwiązania aktów przyjętych podczas międzynarodowej konferencji w Pekinie w 2010 r., tj. konwencji pekińskiej oraz protokołu pekińskiego, obecnie oczekujących na wejście w życie oraz ratyfikację w kraju. Podsumowanie artykułu stanowią rekomendacje i uwagi dotyczące implementacji tych aktów w Polsce. Obejmują one wskazania co do przyjęcia pewnych rozwiązań fakultatywnych oraz ewentualnych zmian w prawie karnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with criminal air law and its current reform. First, the author summarises the present state of international criminal air law. This includes a review of its general characteristics and of the key provisions of relevant conventions, and their incorporation in national laws. Next, certain drawbacks of regulations regarded to be the prerequisites for the reform are presented. This is followed by a description of the innovative solutions of the acts adopted at the international conference in Beijing in 2010 (i.e. the Beijing Convention and the Beijing Protocol), currently awaiting their entry into force and ratification in Poland. In conclusion, the author makes his own recommendations and remarks regarding the implementation of these acts in Poland and indicates some optional solutions and possible amendments the national criminal law. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy problematyki odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu oraz tzw. overbookingu, czyli niewpuszczenia pasażera na pokład, gdy do odprawy zgłasza się większa liczba pasażerów niż liczba miejsc w samolocie. Kwestię tę omówiono na podstawie dwóch rozbieżnych wyroków: wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lipca 2007 r. oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (trzecia izba) z 4 października 2012 r. w sprawie C-321/11 Germán Rodriguez Cachafeiro, Maria de los Reyes Martinez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Lineas Aereas de Espana SA, wydanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w wypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyses overbooking and denied boarding in air transportation under Regulation (EC) No 261 2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295 91. Overbooking is a situation when airlines sell more tickets for a scheduled flight than there are seats on the aircraft. This issue is analysed based on two different judgments: one of the Polish court (Wojewódzki Sąd Administracyjny) and the other of the Court of Justice of the European Union. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcono postanowieniom zawartym w Układzie Europejskim dotyczącym transportu lotniczego. Omówiono zagadnienie dostosowania polskich przepisów prawnych do wymogów Unii, prace nad ustawą Prawo lotnicze, sytuację PLL LOT S.A. w perspektywie integracji europejskiej.
EN
The article devoted to decisions contains in European Treaty relating to air-transport. Discussed issues of adaptation of Polish law regulation to EU requirements, work on air statute and PLL LOT situation in prospect of European integration.(M.P.)
XX
Publikacja ma na celu analizę regulacji odnoszących się do problematyki odpowiedzialności za szkody na powierzchni Ziemi spowodowane przez bezzałogowe statki powietrzne. W jej toku omówione zostanie pojęcie bezzałogowego statku powietrznego, którego definicja nie jest jednoznaczna. Następnie określone zostaną ramy prawne normujące odpowiedzialność za szkody na powierzchni naszego globu spowodowane przez tego rodzaju statki powietrzne ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju odpowiedzialności oraz wskazaniem podmiotów, które ją ponoszą. Zarysowana zostanie także problematyka ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej właściwych dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Analizowane akty prawny bedą miały charakter międzynarodowy, europejski jak równieżÿ krajowy.(abstrakt oryginalny)
EN
During past few years we have witnessed a significant increase in the use of unmanned aerial vehicles. The main aim of this paper is to present selected aspects of the liability for damages caused by drones. The article is composed of six parts. The introduction shows the development of the droned-powered industry and some negative issues related hereto i.e damages that they might cause. Subsequently, the international and polish regulations connected to subject matter are outlined. The author discusses also the issues related to third-party insurance for drone operators. Finally, a brief conclusion is provided where de lege ferenda proposals are suggested.(original abstract)
14
Content available remote Immunitet państwowego statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego
72%
XX
Immunitet państwowego statku powietrznego stanowi interesujące zagadnienie badawcze, które jak dotąd nie zostało w sposób wyraźny uregulowane w prawie międzynarodowym i stosunkowo rzadko jest omawiane w doktrynie prawa międzynarodowego. Niewielkie zainteresowanie immunitetem państwowego statku powietrznego budzi pewne zaskoczenie, jeżeli porównamy je ze stosunkowo dużym znaczeniem, jakie przypisuje się immunitetowi państwowych statków morskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The immunity of a state aircraft is an interesting research area, but rarely addressed in international law or discussed in the doctrine of international law. Little interest in this regard is surprising if we compare it with the relatively broadly discussed issue of immunity of state vessels. The result of the research process presented in the article is the thesis that an aircraft owned or operated by a State for non-commercial purposes is entitled to immunity under certain multilateral conventions. Interestingly, crucial in this respect are treatises related to the law of the sea, rather than air law. It is also justifiable to claim that the discussed immunity arises from general international law. (original abstract)
XX
Konflikt na Ukrainie od pierwszych starć z prorosyjskimi separatystami wzbudzał wiele kontrowersji wśród społeczności międzynarodowej oraz jej sprzeciw. Regularne naruszenia prawa międzynarodowego, bezpośrednie wsparcie oddziałów walczących na wschodzie czy notoryczne łamanie zawartych porozumień spowodowały lawinę oskarżeń przeciwko rządowi rosyjskiemu. Wydarzenia z 17 lipca 2014 r. skutkowały śmiercią 298 osób. Zestrzelenie samolotu cywilnych linii lotniczych Malaysia Airlines wywołało w mediach na całym świecie szeroką dyskusję na temat odpowiedzialności sprawców. Poza politycznymi i moralnymi aspektami tego zdarzenia do rozstrzygnięcia pozostają również kwestia odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Na gruncie prawa międzynarodowego, pomimo oczywistej tragedii i śmierci setek osób, sytuacja wydaje się dość klarowna. Zaznaczyć jednak należy, że w obliczu nowych dowodów oraz decyzji niektórych organów władzy sądowniczej ostateczne określenie odpowiedzialności karnej oraz materialnej może ulec zmianie. (fragment tekstu)
EN
Intensified military action in Ukraine in mid-2014 meant higher casualties among soldiers and civilians, including 298 victims of the tragic crash of the Malaysia Airlines passenger plane. This article begins with a presentation of the developments of 17 July 2014, technical data about flight MH17 and initial international reaction. The focus, however, is on the controversial issue of criminal and material liability of the perpetrators in terms of international law, with the first aspect relating primarily to the jurisdiction of International Criminal Court and a potential trial in The Hague, and the second concerning compensation for families of the victims. The conclusions on the principle of sovereignty and state control of airspace during armed conflict could be a starting point for further research. (original abstract)
Ius Novum
|
2016
|
tom 10
|
nr nr 2
193-202
XX
Artykuł dotyczy kwestii odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w stosunku do pasażerów uregulowanej w prawie międzynarodowym (Konwencja Montrealska z 1999 r.) oraz europejskim (rozporządzenie 261/2004) z punktu widzenia rosyjskich sądów. Konwencja montrealska dotyczy odpowiedzialności przewoźnika za wypadek lotniczy. Stworzyła ona nowoczesny, sprawiedliwy i skuteczny system odpowiedzialności względem pasażerów i spedytorów w międzynarodowych przewozach. Rozporządzenie 261/2004 dotyczy kwestii niewpuszczenia pasażerów na pokład, opóźnienia lub odwołania lotu. Jest to najbardziej kontrowersyjne rozporządzenie europejskie z zakresu prawa lotniczego. Sądy krajowe powinny stosować zasady wynikające z powyższych aktów w sposób priorytetowy. Tylko jeżeli kwestia nie jest uregulowana w tych aktach, byłoby możliwe zastosowanie posiłkowo prawa krajowego (które nie może być sprzeczne z prawem międzynarodowym). Rosyjscy sędziowie nie omijają jednak nigdy prawa rosyjskiego, nawet przy stosowaniu prawa międzynarodowego lub prawa europejskiego. Celem artykułu jest analiza wyroków tychże sądów w kontekście ochrony praw pasażerów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the case of improper performance of the contract of air carriage, there arises a complex network of legal relationships connected to damages and compensation. In the case of international transport services provided by a foreign carrier, the court must apply international law. The aim of the article is to show the application of international aviation law by the Russian courts with respect to the rules of air carrier liability. (original abstract)
XX
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) znajdują coraz szersze zastosowanie. Wykorzystanie tego typu urządzeń możliwe jest także w obszarze ratownictwa medycznego. W artykule przedstawiono analizę obowiązujących obecnie w Polsce przepisów prawa. Z jednej strony analiza obejmuje przepisy Prawa lotniczego, które są tutaj kluczowe dla wykorzystania BSP, a na gruncie, których występują obecnie największe ograniczenia w wykorzystaniu tych urządzeń. Z drugiej strony dokonano przeglądu przepisów determinujących organizację i stosowanych rozwiązań w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The unmanned aerial vehicles (UAV) are increasingly more deployed in practice. They can also be used in medical emergency and rescue operations. The article explores legislation currently binding in Poland from two perspectives. On the one hand, it covers Aviation Law regulations, which are fundamental for deploying the UAV and which currently significantly restrict such possibility. On the other hand, the paper provides an overview of regulations that determine the organisation and possible application of the solution in the National Medical Emergency System.(original abstract)
XX
Obecnie obowiązujące regulacje prawne można podzielić na dwie kategorie: istniejące już wcześniej regulacje, których interpretację można rozciągnąć także na statki bezzałogowe, oraz nowe przepisy ustanawiane specjalnie na potrzeby dronów. W przypadku pierwszej kategorii pojawiają się problemy wynikające z różnic między statkami załogowymi a bezzałogowymi. Technologia zmienia się na tyle szybko, że także przepisy odnoszące się bezpośrednio do statków bezzałogowych mogą nie być do końca adekwatne. Nie ulega wątpliwości, że obszar statków bezzałogowych powinien być uregulowany na poziomie międzynarodowym, podobnie jak uregulowane są loty załogowe. Wynika to z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.(fragment tekstu)
EN
The paper covers the topic of unmanned aerial vehicles in European and international law. Proposed changes and planned new regulations are also included in the overview. After introducing the basic terminology, the article tackles the problem of international responsibility and legal collision. Further analysis presents the division of legal competencies connected with unmanned aviation in the international legal system. In this context the current status of EASA consultation process has also been presented. The aim of this process is to deliver new regulations for unmanned aerial vehicles in the European Union. The article summarizes current legal status of unmanned aviation, including also ongoing legislation processes.(original abstract)
XX
Artykuł porusza temat bezzałogowych statków powietrznych w prawie europejskim i międzynarodowym. Proponowane zmiany i planowane nowe regulacje są również uwzględnione w analizie. Po przedstawieniu na początku podstawowej terminologii artykuł porusza problem międzynarodowej odpowiedzialności i kolizji prawnej. Dalsza analiza przedstawia podział kompetencji prawnych związanych z lotnictwem bezzałogowym w międzynarodowym systemie prawnym. W tym kontekście przedstawiono również obecny stan procesu konsultacji EASA. Celem tego procesu jest opracowanie nowych przepisów dla bezzałogowych statków powietrznych w Unii Europejskiej. W artykule podsumowano aktualny stan prawny dot. lotnictwa bezzałogowego, w tym również bieżące procesy legislacyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper covers the topic of unmanned aerial vehicles in European and international law. Proposed changes and planned new regulations are also included in the overview. After introducing the basic terminology, the article tackles the problem of international responsibility and legal collision. Further analysis presents the division of legal competencies connected with unmanned aviation in the international legal system. In this context the current status of the EASA consultation process has also been presented. The aim of this process is to deliver new regulations for unmanned aerial vehicles in the European Union. The article summarizes the current legal status of unmanned aviation, including also ongoing legislation processes.(original abstract)
20
Content available remote Prawne aspekty eksploatacji dronów
72%
XX
W ostatnich latach można zaobserwować rosnącą popularność bezzałogowych statków powietrznych, zwanych potocznie dronami. Z tego względu ustawodawca znowelizował szereg aktów prawnych dotyczących obowiązków ciążących na operatorach takich modeli latających. W niniejszej pracy skupiono się na odpowiedzialności i ograniczeniach dla amatorskich użytkowników dronów oraz bezpieczeństwie osób postronnych. Poruszono także kwestie możliwości uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) z uprawnieniami VLOS (lot w zasięgu wzroku), a także zagrożeń, jakie mogą zostać spowodowane przez niewłaściwą eksploatację modeli latających lub warunki zewnętrzne. (abstrakt oryginalny)
EN
In the last years, we have seen the increasing popularity of unmanned aerial vehicles, commonly called drones. For this reason, the legislator has amended a number of legal acts on obligations imposed on operators of such flying models. This paper focuses on responsibilities and limitations of amateur users of drones and safety of third parties. The issues of obtaining an Unmanned Aerial Vehicle Operator (UAVO) Certificate with Visual Line of Sight (VLOS) qualifications as well as threats that may result from an incorrect use of flying models or external conditions are also discussed here. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.