Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 333

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiany strukturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Zwrócono uwagę na nie dość, jak dotąd, docenianą problematykę modelowania w warunkach zmian strukturalnych. W celu wzbogacenia technik modelowania systemów gospodarczych dokonano przeglądu różnych podejść proponowanych lub stosowanych w dziedzinie ekonometrii w tym obszarze. W ekonometrii bowiem od dłuższego czasu ta problematyka jest badana. Przedstawiono podstawowe pojęcia związane z modelowaniem w warunkach zmian strukturalnych. Zarysowano także pewne podejście, zwane diagnostycznym, rokujące, naszym zdaniem, dużą efektywność w zastosowaniach do budowy i weryfikacji modelu symulacyjnego w warunkach zmian strukturalnych. Podstawą tego podejścia jest odpowiedni podział tzw. okresu obserwacji (próby) na podokresy (podpróby). Następnie wyznacza się oceny parametrów założonego modelu dla każdego takiego podokresu. Uzyskuje się stąd szeregi czasowe ocen tych parametrów i innych wyników estymacji i aproksymacji. Te dodatkowe dane można wykorzystać do diagnozy ewentualnych zmian poszczególnych elementów struktury oraz budowy bardziej odpowiedniego modelu. Tak budowany model może w szczególności przydawać się w symulacjach, których wyniki dotyczą okresów przyszłych oraz mają służyć praktyce, np. planowania i polityki gospodarczej.
PL
W artykule przedstawiono zmiany strukturalne w polskim przemyśle hutniczym w latach 1990-1996 w zakresie produkcji stali surowej oraz wpływ zastosowania nowych technologii na zużycie złomu stalowego. Opracowano bilans zapotrzebowania na złom stalowy od dostawców zewnętrznych i prognozę wykorzystania w tym celu złomu pochodzącego z recyklingu starych samochodów. Opisano problemy przemysłowego recyklingu samochodów oraz kierunki rozwoju tej gałęzi przetwórstwa i wykorzystania odpadów.
EN
In the paper are presented structural changes in steel processing, casting technology and steel scrap consumption in polish steel industry in the years 1990-1996. There are given balances of process and outside scrap and forecasting for car breaking metal recycling.
5
Content available remote Zmiany strukturalne krajowego górnictwa i kopalnictwa w okresie restrukturyzacji
80%
PL
Przedstawiono zachodzące zmiany w ilości podmiotów gospodarczych z podziałem na małe i duże, publiczne i prywatne oraz przyporządkowanym im zatrudnieniu, przychodach, ponoszonych kosztach, średnim wynagrodzeniu i innych wskaźnikch ekonomicznych. Zasygnalizowano różnice w wartościach liczbowych wymienionych wskaźników w statystyce GUS-owskiej oraz w ocenach różnych jednostek. Wskazano, że występujące różnice dotyczą głównie górnictwa sklanego, najbardziej zróżnicowanego surowcowo i zdecentralizowanego. Wiąże się to z dużymi zmianami w wielkości wydobycia surowców skalnych w poszczegolnych grupach, sezonowości eksploatacji, częstych zmian wartościowych, co w istotnej mierze utrudnia sporządzenie dokładnego opisu.
EN
There are discussed quantitative changes in business units with relation to small and large, state-owend and private companies and related employment, income, costs, average wages and other economic ratios. The differences in the values for particular ratios in GUS (Main Statistic Office) statistics and various other units are pointed out. The existing differences concern mainly rock mining, which is the most decentralized and highly differentiated in the aspect of raw material base. It is connected with vast changes in the amount of rock material output in various groups, exploitation seasonal variation, frequent proprietorship changes, which highly inhibits the precise description.
EN
In this paper we describe structural changes of the Polish economy which occurred over a five-year-period from 1995 to 2000. This is an important topic since Polish model of transition process from centrally planned to market economy, which started in 1990, was the first in Central and Eastern Europe. We found material flows (and partly intermediate demand) to be relatively stable in the considered period in the traditional Polish industries like mining. Our analysis also concerns with changes in value added, final demand and international trade balance of the Polish economy in the period under consideration.
PL
W artykule omówiono następujace tematy: misję i główne cele działalności sektora energetyki oraz główne cele prywatyzacji tego sektora, systemową procedurę prywatyzacji firm podsektorów energetyki, potrzebę integracji kapitału i dokonania zmian struktur organizacyjnych.
PL
Celem opracowania jest zidentyfikowanie kierunku i dynamiki zmian zachodzących w wewnętrznej strukturze sektora usług w związku z przechodzeniem do gospodarki opartej na wiedzy. Opracowanie składa się z dwóch części. W części pierwszej wyjaśniono zmiany strukturalne zachodzące w gospodarce i w sektorze usług wraz z przechodzeniem do gospodarki opartej na wiedzy. W części drugiej przedstawiono analizę porównawczą struktury pracujących w sektorze usług w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2008-2015. W zmianach zachodzących w wewnętrznej strukturze sektora usług zidentyfikowano uniwersalne trendy charakterystyczne dla gospodarek „zbliżających się” do gospodarki opartej na wiedzy. Kraje wykazujące zaawansowanie w zbliżaniu do gospodarki opartej na wiedzy charakteryzują się dobrze rozwiniętymi działalnościami usługowymi opartymi na wiedzy. Sektor usług podlega ciągłym wewnętrznym przemianom i nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarkach nie jest jeszcze ostatecznie ukształtowany.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.