Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 656

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrobia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
PL
Fragmentaryzowana skrobia (FRAS) jest granulowanym produktem skrobiowym o szczególnych właściwościach. Jej duże zdolności wiążące, względnie niska lepkość - w porównaniu do natywnej, kleikowanej skrobi - i znaczna odporność na pogarszanie się z czasem właściwości rekomendują ją do stosowania jako składnik środków wiążących w mieszankach powlekających. Artukuł informuje o testowaniu - w skali laboratoryjnej i w próbie pilotowej - mieszanek, które zawierały FRAS. Omówiono ich podstawowe właściwości i możliwości użytkowe. Stwierdzono, że w mieszankach powlekających, zawierających jako środek wiążący syntetyczny lateks buta-dienowo-styrenowy i CMC jako środek współwiążący, prawie 1/3 lateksu można zastąpić skrobię fragmentaryzowaną, eliminując przy tym udział środka współwiążącego, co skutkuje także m.in. obniżką kosztów. Skrobię fragmentaryzowaną dodaje się do mieszanki w stanie suchym, ale przed powlekaniem musi ona w wodnym środowisku mieszanki dojrzewać co najmniej przez 30 min w temperaturze pokojowej (lub krócej w temp. wyższej). Mieszanki ze skrobią dobrze się zachowują i przerabiają przy nieco mniejszej zawartości substancji stałych (pigmentów), mają większą zdolność zatrzymywania wody i szybciej się unieruchamiają niż mieszanki bezskrobiowe. Powłoki ze skrobią odznaczają się dużą porowatością i pulchnością (objętość właściwa, wolumen, bulk) - m.in. dlatego łatwo je wysuszyć - mają dobrą nieprzezroczystość i dobrze kryją włókna. W próbie pilotażowej zastosowano FRAS w mieszance na powłokę gruntową, dzięki czemu powłoka wierzchnia, odznaczała się bardzo dobrą jakością; nie stwierdzono przy tym żadnego negatywnego wpływu na jej drukowność.
EN
Fragmented starch is a granular starch product with unique properties. Its high binding capacity, relatively low viscosity and its retrogradation resistance makes it a possible candidate as a binder. The paper refers to laboratory and pilot investigations with a coating colour containing such products. The specifics of fragmented starch are described and its properties are demonstrated. In coating colours app. one third of the expensive synthetic binder may be substituted without need of additional co-binder. Fragmented starch is applied without cooking but needs at least 30 minutes swelling time in the formulation at room temperature. This time may be shortened by applying a higher residence temperature. Coating colours containing fragmented starch and with somewhat reduced solids content are easy to handle. Presumable coatings dry well due to their pronounced porosily. Colours containing fragmented starch retain more water and immobilize faster. Coating containing fragmented starch can be made with a controlled pore structure. Generally such coating show higher porosity and bulk, thus being attractive for base coating layers. The system was successfully tested in a pilot trial as a base coat. After applying a conventional top coat a superior surface quality was obtained.
5
Content available Szósty smak – skrobiowy?
80%
EN
Scientists from Oregon State University, USA, came up with the newest theory of the sixth taste – starch taste that might soon join the basic five tastes. This argument is supported by studies done on both animals and humans, the results of which seem to indicate the existence of separate receptors for starch taste, others than for sweet taste. Starch is a glucose homopolymer that forms an α-glucoside chain called glucosan or glucan. This polysaccharide constitutes the most important source of carbohydrates in food. It can be found in groats, potatoes, legumes, grains, manioc and corn. Apart from its presence in food, starch is also used in textile, pharmaceutical, cosmetic and stationery industries as well as in glue production. This polysaccharide is made of an unbranched helical structure – amylose (15–20%), and a structure that forms branched chains – amylopectin (80–85%). The starch structure, degree of its crystallisation or hydration as well as its availability determine the speed of food-contained starch hydrolysis by amylase. So far, starch has been considered tasteless, but the newest report shows that for people of different origins it is associated with various aliments specific for each culture. Apart from a number of scientific experiments using sweet taste inhibitors, the existence of the sixth taste is also confirmed by molecular studies. However, in order to officially include starch taste to the basic human tastes, it must fulfil certain criteria. The aim of the study is to present contemporary views on starch.
PL
Najnowsza teoria naukowców z Uniwersytetu Stanu Oregon w USA głosi, że do pięciu podstawowych smaków może dołączyć smak skrobiowy. Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach i ludziach zdają się jasno wskazywać na istnienie odrębnych receptorów dla smaku skrobiowego, innych niż dla smaku słodkiego. Skrobia jest homopolimerem glukozowym, tworzącym α-glukozydowy łańcuch zwany glukozanem lub glukanem. To polisacharyd, który stanowi najważniejsze źródło węglowodanów w pożywieniu – znajduje się w kaszach, ziemniakach, roślinach strączkowych, ziarnach zbóż, manioku oraz w kukurydzy. Oprócz spożywczego przeznaczenia skrobię wykorzystuje się również w przemyśle włókienniczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, papierniczym, tekstylnym oraz do produkcji klejów. Ten wielocukier zbudowany jest z nierozgałęzionej struktury helikoidalnej – amylozy (15–20%) – oraz tworzącej łańcuchy rozgałęzione amylopektyny (80–85%). Struktura skrobi, stopień jej krystalizacji bądź hydratacji, jak również jej dostępność warunkują szybkość, z jaką amylaza hydrolizuje skrobię zawartą w pokarmie. Dotychczas uważano skrobię za pozbawioną smaku, jednak najnowsze doniesienia pokazują, że jej smak jest przypisywany do różnych potraw charakterystycznych dla danej kultury. Istnienie szóstego smaku, oprócz wielu doświadczeń naukowych z wykorzystaniem inhibitorów smaku słodkiego, potwierdzają badania molekularne. Jednak aby na stałe włączyć smak skrobiowy do palety smaków podstawowych, musi on spełnić konkretne kryteria. Celem pracy jest przedstawienie współczesnych poglądów na temat skrobi.
6
Content available remote Modyfikaty skrobii o dużej lepkości
80%
PL
Przedstawiono wyniki badań nowo opracowanych pochodnych skrobi o dużej lepkości, zawierających grupy karbamoiloetylowe. Badano reakcje fosforanu diskrobiowego z akryloamidem na drodze addycji. Wielkościami poddanymi badaniom były: zawartość wodorotlenku sodu, czas i temperatura reakcji. Scharakteryzowano podstawowe właściwości tych polimerów przy użyciu różnych technik instrumentalnych, takich jak analiza elementarna, FT-IR oraz badania lepkości. Stwierdzono, że otrzymane pochodne skrobi są dobrze rozpuszczalne w wodzie i tworzą 4–8-proc. żele.
EN
Di-starch phosphate, 5 g in 50 mL H2O at 30°C, alkalized with 0.75 g NaOH (in 20 mL H2O), was carbamoylethylated 6 h with 2.5 g acrylamide (in 20 mL H2O) at 45°C, degree of substitution, 0.207% (max). The mixture was neutralized at 25°C to pH 7 with aq. 10% HCl; the product was precipitated with 1000 mL MeOH and dried at 75–80°C. At NaOH > 0.80 g, the degree of substitution fell owing to hydrolysis of amide groups to -COOH, and NH3 was released. At shear rates of 5–10 s-1, the (25°C, aq. 5%) viscosities of the products modified 2.5 h and 6 h were resp. 24 and 16 Pa·s vs. the 8 Pa·s of the starting di-starch phosphate. Product structure was confirmed by elementary analysis and FTIR.
PL
Tradycyjne strategie modyfikacji skrobi obejmują zmiany struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej skrobi w toku przemian fizycznych, chemicznych bądź enzymatycznych. Strategie modyfikacji cech użytkowych skrobi metodami inżynierii genetycznej obejmują ingerencję w proces biosyntezy skrobi poprzez selektywne blokowanie aktywności enzymów, głównie tych, które są odpowiedzialne za tworzenie amylozy bądź amylopektyny. Najbardziej spektakularne rezultaty uzyskano w odniesieniu do otrzymywania transgenicznych odmian ziemniaków, kukurydzy i pszenicy zawierających wyłącznie amylopektynę. Trudności wystąpiły natomiast w przypadku prób takiego manipulowania aktywnością enzymów aby w procesie biosyntezy otrzymać skrobie o podwyższonej zawartości amylozy. Dalszy rozwój technologii modyfikacji skrobi metodami inżynierii genetycznej jest związany z jednej strony z rozwojem badań nad mechanizmami biosyntezy skrobi a z drugiej strony z możliwością komercjalizacji otrzymanych wyników.
EN
Conventional methods for starch modification involve physical chemical as well as enzymatic processing. Genetic modification of starch employs manipulation of starch biosynthesis by targeted modulation of starch synthases activity. The best results have been obtained in development of genetically modified wheat, potato and maize containing amylose free starch. The more difficult task was to create amylose enriched crops. Further development of genetic modification of starch depends on better understanding of starch biosynthesis as well as the possibility of commercialization of obtained results.
11
Content available remote Przemysłowe wykorzystanie estrów skrobi
80%
PL
Dokonano przeglądu literaturowego na temat estrów skrobi. Omówiono metody ich otrzymywania oraz zastosowanie w przemyśle. Przedstawiono informację na temat importu i eksportu estrów skrobi w Polsce.
EN
A review with 54 refs. covering prepn., reactive extrusion, and applns. of starch esters.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu dodatku skrobi natywnej wprowadzonej do wyrobu w miejsce tłuszczu, na teksturę modelowych kiełbas drobno rozdrobnionych. Materiałem doświadczalnym była kiełbasa drobno rozdrobniona typu parówkowej. Zastosowano test TPA - dwukrotne ściskanie próbki do 50% pierwotnej wysokości, test ściskający do 80% wysokości próbki oraz cięcie nożem Warnera-Bratzlera. Stwierdzono statystycznie istotny wpływ dodatku skrobi do wędlin na niektóre wyróżniki tekstury.
EN
The aim of the paper was to investigate the effect of starch used in homogenised sausages in stead of fat on the texture of sausages. Homogenized compressed twice to 50% of their original height (the TPA test), compressed once to 80% of their original height and cut with Warner-Bratzler knife. It was found that there is a statistically signifloant effect of starch addition on some texture properties of the sausages.
PL
Właściwości skrobi są zróżnicowane. Różne są właściwości skrobi pochodzących z różnych gatunków i odmian roślin. Różni się też skrobia właściwościami w zależności od wielkości bulw ziemniaka i ziaren zbóż oraz od warunków środowiska uprawy. Odmienne są właściwości dużych i małych gałeczek skrobi. Właściwości skrobi można modyfikować sztucznie, metodami fizycznymi i chemicznym i różna jest podatność na nie różnych skrobi.
EN
The properties of starches obtained from different plant species and varieties vary. The size of potato tubers and cereal grains also affects starch properties. Beside large and small size starch granules show differences in properties. Starch properties are affected by growth conditions of plants. The differences in suitability of starch for physical and chemical modification have also been found between starches
PL
Przedstawiono właściwości termoplastycznych kompozytów otrzymanych z surowców odnawialnych (skrobia, mączka drzewna, talk). Materiały otrzymane w wyniku mieszania termoplastycznej skrobi z napełniaczami naturalnymi wykazują dobre właściwości fizyko-mechaniczne. Kompozyty zawierające skrobię kukurydzianą charakteryzują się lepszymi właściwości wytrzymałościowymi niż materiały oparte na skrobi ziemniaczanej. Kompozyty ulegają biodegradacji w warunkach kompostowania, co uwidacznia się w ponad 60 % ubytku masy po 30 dniach kompostowania.
EN
Properties of thermoplastic composites based on renewable materials (starch, wood flour, talc) have been presented. Materials produced by mixing of thermoplastic starch with natural fillers exhibit good physic-mechanical properties. The composites containing corn starch represent better mechanical characteristics than that based on potato starch. Composites undergo biodegradation, which has been evidenced by 60% mass loss after composting for 30 days.
PL
Porównano właściwości wytrzymałościowe kompozytu złożonego ze skrobi ziemniaczanej i polietylenu, otrzymanego metodą wytłaczania z właściwościami tworzywa wytworzonego przez wytłaczanie, a następnie prasowanego w różnych temperaturach. Stwierdzono wpływ technologii i parametrów przetwórstwa na właściwości kompozytu, co pozwoliło określić właściwe warunki przetwórstwa. Mechanical properties of a composite containing the potato starch and polyethylene, being produced by extrusion, were compared with the composite obtained by extrusion followed by press molding at different temperature. Influence of the technology and processing parameters has been evidenced, which enabled to determine the proper processing conditions.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.