Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 466

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  export
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
1
Content available remote Strategy of cooperation between mining companies to improve exports
100%
EN
Marketing strategies of mining companies evaluated on the basis of their competitive strenght on the foreign market include the strategy of cooperation. Mining companies use this strategy especially when the foreign market is attractive for too many of them while the internal strenght of individual companies is inadequate to ensure succes in terms of rapid increase of export volumes. Advantages of this marketing strategy as well as possible dangers which may be the result of increase use are duly considered.
PL
Spośród strategii marketingowych przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, ocenianych z punktu widzenia ich stosunków do konkurentów na danym rynku zagranicznym, coraz częściej jest stosowana strategia kooperacji. Prowadzona jest ona przez przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego przede wszystkim wówczas, gdy potencjalny zagraniczny rynek zbytu jest dla nich atrakcyjny, a równocześnie gdy atuty wewnętrzne danego przedsiębiorstwa, traktowanego oddzielnie, nie są wystarczające, aby mogły zapewnić osiągnięcie przez to przedsiębiorstwo sukcesu w postaci szybkiego wzrostu eksportu produkowanych przez niego surowców mineralnych. Zanalizowano zalety i korzyści płynące z prowadzenia tej strategii marketingowej oraz zagrożenia, które mogą powodować nieumiejętne jej stosowanie.
2
Content available remote Surowce mineralne w polskim handlu zagranicznym w ostatniej dekadzie XX w.
100%
PL
W publikacji przedstawiono zmiany w zakresie importu i eksportu surowców mineralnych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej począwszy od 1989 roku. Opisano przeobrażenia jakie nastąpiły w wielkości, wartości oraz strukturze (asortymentowej i geograficznej) obrotów ważniejszymi polskimi surowcami mineralnymi na rynku międzynarodowym.
EN
This paper presents the changes in export and import of Polish mineral raw materials during the period ol ecunimw transformations since 1989. In addition, the changes in values and magnitude of turnover of the most important Polish raw ma\ on foreign markets, and in assortment and geographical structures are discussed.
4
Content available remote Strategia eksportowa budownictwa polskiego i wybranych krajów UE
100%
PL
W atykule poddano analizie strategie eksportowe budownictwa polskiego i wybranych krajów UE.
EN
The relationship between innovation and international competitiveness is widely discussed in the literature. The focus of this paper is on analysing the relationship between the introduction of product, process, marketing and organizational innovation, and export of firms in Czech Republic (N=1824), Hungary (N=964), and Poland (N=2795). Reverse causality – the effect of export on firm’s innovation performance – is also investigated. The survey is based on data from Community Innovation Survey (CIS) questionnaire. Chi-squared test with column proportions and the Bonferroni correction was applied to verify statistically significant differences between firms from surveyed countries. The logistic regression models were construed to identify the relationship between each type of innovation and firm’s international sale’s orientation. A positive relation between innovation and export on all foreign target markets for firms in the three surveyed countries has been revealed. The influence of firm’s export on innovativeness is weaker.
6
Content available remote Continuous development of the Polish fasteners market
100%
EN
The Polish fasteners market has achieved great progress over the last dozen years or so. It is enough to say that since 2003, the domestic market has grown by more than 130%. And even though the domestic market seems saturated already (after reaching its peak in 2011), thanks to export, Polish companies are still growing stronger.
EN
The purpose of the study is to verify the hypothesis holding that the positive effects of exports improve the profitability of businesses. The positive impact of exports on return on equity is confirmed by both a dynamic panel data model and Granger causality test. Calculations were performed for 50 manufacturing companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The dynamic panel data model was estimated using the Blundell-Bond estimation technique.
8
Content available Uwarunkowania zagranicznej ekspansji polskich MŚP
100%
EN
The article shows that the share of Polish SMEs in export is lower than the number of enterprises in the Polish economy and the number of people working in SME. This situation is a result of the influence of many factors – both endogenous and exogenous – mainly due to the lack of export policy in Poland. The effect of international research and comparisons is to check the research hypothesis. The main objective of article is to formulate recommendations based on international research and comparisons which may contribute to an increase of the importance of Polish SMEs as exporters. The paper was written on the basis of the literature studies in the field of internationalization of enterprises and statistical data illustrating the SME sector in Poland and selected EU countries.
PL
W artykule wykazano, że udział polskich MŚP w eksporcie jest niższy niż udział tych przedsiębiorstw zarówno w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, jak i liczbie zatrudnionych. Sytuacja ta jest wynikiem oddziaływania wielu czynników o charakterze endogenicznym i egzogenicznym. Efektem badań i porównań międzynarodowych jest sprawdzenie hipotezy badawczej, tzn. wykazano, że w strukturze MŚP – w porównaniu z wartościami przeciętnymi dla krajów (EU-28) – tkwią niewykorzystane możliwości rozwoju polskiej gospodarki. Realizacja celu pracy znalazła wyraz w sformułowaniu rekomendacji, których spełnienie może przyczynić się do wzrostu znaczenia polskich MŚP jako eksporterów, a pośrednio do rozwoju gospodarczego kraju. Artykuł został napisany na podstawie studiów literatury z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i analizy danych liczbowych dotyczących udziału małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz w wybranych krajach UE.
EN
There are many studies aiming at estimation of aggregate trade effects of the euro adoption by the old EU countries, which are based on the augmented gravity model. In contrast to the existing literature, we investigate whether the adoption of the common currency increases the export activity of individual firms. In particu-lar, we refer to the new strand in the trade theory literature, based on the Melitz (2003) model, in which export performance depends on labor productivity and costs of exporting. There are already many empirical studies, based on firm level data, showing the relevance of the Melitz (2003) model. Most of those studies demonstrate that export performance positively depends on firms’ characteristics such as labor productivity, spending on R&D, age of the firm, the stock of human capital or propensity to innovate, but they do not take into account the impact of the common currency on the cost of exporting. There are only few studies analyzing trade implications of euro adoption for firms’ exports of “old EU” members. In our empirical paper we use the firm level data basis set up by the EBRD and the World Bank for Central and Eastern European Countries. Using the probit model, we analyze whether the accession of Slovenia and Slovakia to the Eurozone did increase the firms’ propensity to export in those countries.
EN
The aim of this article is to diagnose the state of Polish-Ukrainian economic relations in the area of trade in goods and services, with particular emphasis on the export of goods to the Ukrainian market. The study includes an analysis of the legal conditions and statistical data on trade cooperation between Poland and Ukraine. In order to deepen the theoretical discussion, a quantitative study was carried out among Polish enterprises cooperating with Ukrainian partners, or operating on the Ukrainian market. The results are primarily focused on depicting the exports of goods and services of Polish entrepreneurs to the Ukrainian market.
PL
Celem artykułu jest diagnoza polsko-ukraińskich relacji gospodarczych w obszarze wymiany towarowej i handlu usługami, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu towarów na rynek ukraiński. Badania obejmują analizę uwarunkowań prawnych oraz analizę danych statystycznych dotyczących współpracy handlowej między Polską i Ukrainą. W celu pogłębienia rozważań teoretycznych przeprowadzone zostały badania ilościowe wśród polskich przedsiębiorstw współpracujących z ukraińskimi partnerami lub działających na rynku ukraińskim. Prezentowane wyniki badań skupiają się przede wszystkim na ukazaniu problematyki eksportu towarów i usług polskich przedsiębiorców na rynek ukraiński.
EN
Given the rising importance of global value chain, this paper analyses long-run shifts in export competitiveness of Lithuania’s agri-food industry compared to high and medium-high-technology industries in the context of Lithuania’s export vertical specialization. The combination of two complementary parameters of competitiveness i.e. Balassa (1965) index of Revealed Comparative Advantage (RCA) and Total Effect (TE) index proposed by Nyssens and Poullet (cited in Ama-dor and Cabral, 2008, p. 202) were used. The matrix of both indexes builds on the scheme of analytical tool “products mapping” suggested by Widoto (2009). Our analytical tool is applied for the empirical analysis of export flows of goods by three end-use categories within aggregate agri-food industry the same as four manufacturing industries classified by R&D intensities, i.e. high-, medium-high-, medium-low- and low-technology industries. The OECD’s STAN Bilateral Trade Database by Industry and End-use category at the same time was applied to empirical analysis. The findings based on detailed analysis indicated significant differences in export competitiveness and its gains or losses in a long-term period among different reporting Lithuania’s industries and different goods by end-use category.
EN
The Balassa index (Revealed Comparative Advantage Index – RCA index) is used to estimate a country’s export attractiveness and comparative advantage by industry sectors or commodity groups. Because it ranges from 0 to ∞, the measure has many drawbacks. Its empirical distribution is strongly asymmetric and is not stable in time. The Revealed Comparative Advantage Index distribution is strongly dependent on the number of reference countries, industries and commodity groups. As a result, some parameters of the RCA index distribution are not stable. These problematic properties render its outcomes incomparable across time and space. The paper proposes a transformation of the RCA index measure into a new index ranging from –1 to 1 by using a special class of rational functions. The new measure has a symmetric distribution with a stable mean and is independent of industry sectors and commodity groups. The adjusted Revealed Comparative Index was used to research export competitiveness in Poland as compared with Germany. The article compares the stability of the empirical distribution of the Adjusted Revealed Comparative Index and Balassa index across time and according to commodity groups. The data used come from Eurostat on Polish and German export and import commodities by Standard International Trade Classification (SITC) in 2005–2009.
EN
The purpose of this publication is to investigate the relationship between concerns about external and internal agency conflicts in family businesses and family control over the company and forms of international cooperation. The study is based on surveys conducted among 101 family businesses in Poland. The author examines the following theses in particular: the high level of concern about internal agency conflicts (within the company) implies that there will be more family control over the business; some forms of international cooperation are rarely used by family businesses due to concerns about international (external) agency conflicts that may arise between a family business and its foreign partners; the main reason for undertaking international cooperation is to increase sales and reduce operating costs.
PL
W wyniku łatwiejszego dostępu do rynków zbytu państw członkowskich i wyższych cen uzyskiwanych na tych rynkach nastąpił szybki wzrost wpływów z eksportu zwierząt oraz mięsa i jego przetworów. Jednocześnie wzrosła wartość importu, w tym głównie mięsa wieprzowego, ale rósł on wolniej niż eksport. Udział UE-27 był wysoki zarówno w eksporcie (88%), jak i w imporcie (96%). Wzrosło dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego zwierzętami, przetworami mięsnymi oraz mięsem wołowym i drobiowym. Natomiast w handlu mięsem wieprzowym z państwami piętnastki występował deficyt.
EN
Due to easier access to the EU market and transaction prices higher in the EU, the revenue on exports of livestock, meat and process meat rapidly grew. At the same time there was a bulk increase in imports (mainly pork) however it lagged much behind the growth of exports. The share of UE-27 was very high in the case of both exports (88%) and imports (96%). The positive balance of Polish trade in livestock, meat products, beef and chicken meat with the EU increased while in the case of pork a deficit was reported.
15
Content available remote Wpływ kosztów pracy na polski eksport
100%
EN
Low labour costs in Poland contribute to its higher participation in global value chain. Nevertheless they can solidify the disadvantageous structure of Polish production and export (with small participation of high technology products and quite a prominent share of imported semi-finished products in the export volume). Strong competition among countries and ease of goods and services flow increase the significance of product specification. The level of technology sophistication determines the quality of products and production efficiency and furthermore facilitates transfer from labour-intensive to capital-intensive branches. The main issue of this article is to verify the impact of labour costs level on the volume and structure of Polish export. The time period (2007-2016) refers to the time before and after the world financial crisis when in 2009 export of most of the European economies crashed. The data is from Eurostat and GUS database. Methodology includes an overview of the literature, deduction, the method of least squares and index of similarities in structure.
EN
The purpose of the study was to verify whether exporters use more liabilities in their financing structure than non-exporters. The study was conducted for companies listed on the Warsaw Stock Exchange for the years 2000–2009. Capital structure was measured with a debt ratio calculated as a ratio of total liabilities divided by total assets. To test the statistical significance of differences between exporters and non-exporters I used the Cochrane-Cox test. Differences in the debt ratios were not always statistically significant but, apart from companies manufacturing and selling metal products, all remaining exporters had comparable or higher debt ratio values than non-exporters.
PL
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań logistycznych w eksporcie w wybranych państwach Azji Południowej oraz wskazanie na te dziedziny, które powinny ulec poprawie, gdyż stanowią ważną barierę rozwoju tych państw. Analizie poddano kraje zaliczane do tzw. subregionu Azji Południowej, tj. Indie, Bangladesz, Nepal oraz Bhutan.
18
Content available Applications of Internet in export by sme
89%
EN
Development of information technologies and increasing communication possibilities are currently some of the most important factors of civilization’s development. Access to information and availability of new technologies influence the economy in great degree and significantly change the way enterprises behave. Application of Internet and modern IT technologies as tools provides small and medium enterprises with easier access to new markets and increases availability of potential customers, along with simplification of export. This paper describes ways in which SME can apply Internet and modern information and communication technologies in export. Special attention was given to social media.
EN
The competitiveness of regions can be viewed from a number of perspectives. One of its aspects is the volume and structure of exports (a region's exporting power), because it is assumed that competitiveness is also a function of sales on foreign markets. The aim of the study is to present differences and changes in the exporting competitiveness (ability to sell on foreign markets) of Poland's voivodeships in 1999–2007.
PL
Na konkurencyjność regionów można spojrzeć z kilku punktów widzenia. Jednym z aspektów konkurencyjności jest wielkość i struktura eksportu (siła eksportowa regionu), gdyż zakłada się, że konkurencyjność jest m.in. funkcją sprzedaży na rynkach zagranicznych. Celem opracowania jest przedstawienie zróżnicowania i zmian konkurencyjności eksportowej (zdolności do sprzedaży na rynki zagraniczne) województw w Polsce w latach 1999–2007.
EN
Period in the late 19th – early 20th centuries was a rapid economic recovery in Ukraine. The excess of production over the volume of the domestic consumer market encouraged entrepreneurs to export coal, primarily to the nearest foreign markets. The market of the Ottoman Empire was determined as a important in that respect. The study of the export direction of commercial activity of Ukrainian entrepreneurs became possible as a result of attracting a wide range of sources including Government and business statistical directories, office documents of representative organizations, articles from periodicals of that time, archival materials, etc. The author analyses export techniques of Ukrainian businessmen as one of the components of business culture wich consists of introducing organizational and logistical techniques for export tasks, studying global experience and using the most successful and effective mechanisms to influence the process of invading foreign markets. The paper shows that Ukrainian entrepreneurs had resorted to a variety of tools to promote their products including business meetings and participating in the “Floating Exhibition”. The author concludes that, despite all efforts, Ukrainian entrepreneurs lost in competition with more developed countries and they had to pay attention to the increased domestic demand. The idea of Ukrainian business community to organize a permanent trade mission in Constantinople in the form of a chamber of commerce, which originated in the early XX century, is implemented at the present stage of mutually beneficial partnership between Ukraine and Turkey.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.