Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Strategie negocjacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w regionie świętokrzyskim (na próbie 308 małych i średnich przedsiębiorstw). Autorzy koncentrują się na outsorcingu jako metodzie wzrostu efektywności działania małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes results of the research carried out in Świętokrzyski Region (on the sample of 308 small and medium enterprises). The authors concentrate on outsourcing as a method of increasing effectiveness in small and medium sized enterprises. (original abstract)
2
Content available remote Kłamstwo w negocjacjach
100%
XX
Negocjowanie to gra. Oczywiście to przede wszystkim gra strategiczna jak szachy. Wymaga analizy sytuacji, przewidywania kolejnych posunięć na kilka zagrań do przodu, widzenia całej szachownicy, a czasem i znacznie dalej, brania pod uwagę, że gracz po drugiej stronie może realizować różne strategie działania. Trudno odpowiedzieć na pytanie czy można kłamać w negocjacjach. Warto ten proces traktować jak grę, w której gracze w zależności od sytuacji, transakcji, stawki, czasu, relacji wybierają różne strategie żeby zrealizować cel. Warto pamiętać, iż sztuka blefu doskonałego powinna być sztuką szlachetnych manier i finezyjnych metod. (abstrakt oryginalny)
EN
Negotiating is a game. It is, of course, a kind of strategic game similar to playing chess. It requires analysis of the situation, anticipation of the next steps in advance, perceiving the whole board and sometimes even seeing things much further. One must also take into account the fact that the other players may apply completely different strategies to play. Thus, it is difficult to state if we are allowed to lie while negotiating. It is crucial to treat it as a game in which players, depending on the situation, transaction, stake, time and relation, choose different strategies to achieve the goal. Moreover, it is vital to remember that the art of a perfect bluff should be the noble art of manners and subtle methods. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono jeden z ważniejszych sposobów negocjowania, których wynikiem jest kontakt integracyjny. Przybliżono sposoby integracyjnego rozwiązywania konfliktów interesów w firmie handlowo-usługowej. Omówiono istotę integracyjnych negocjacji handlowych.
EN
The attempt of presentation the integration negotiations was made. The rules applicable for negotiations and commercial conversations in trade-service company were revised. Characteristic of different types of integration solutions serving as conflict management in trade-service company were made. (original abstract)
XX
Technicyzacja opanowała większość aspektów życia człowieka, w tym handel, czyli jedną z najstarszych dziedzin towarzyszących człowiekowi na przestrzeni wieków. Wraz z postępem, biznes przeniósł się do sieci, czego następstwem była automatyzacja wszystkich jego aspektów oraz procesów w nim występujących. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych narzędzi wspomagających proces negocjacji elektronicznych i ich charakterystykę oraz najważniejszych funkcji na podstawie literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
Spread of technology has already mastered most aspects of human life including trade, one of the oldest areas of human work. Following the progress, business has moved to the Internet. That resulted with automation of all its aspects and processes. The aim of this article is to show, basing on the literature of the subject, some of the chosen tools supporting process of electronic negotiations and its characteristics, including the most important functions. (original abstract)
XX
Autor definiuje w opracowaniu pojęcie i cechy negocjacji gospodarczych. Ponadto, określa wymagania dotyczące wiedzy, zdolności i umiejętności niezbędnych w negocjacjach. Precyzuje także pożądane cechy osobowości negocjatorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper defines the concept and characteristic features of business negotiations. It also specifies knowledge, ability and skills requirements essential for successful negotiations. The desired personality traits of good negotiators are also identified. (original abstract)
XX
Z doświadczeń empirycznych i modelów zachowań można wnioskować, że strategia negocjacyjna używana przez strony negocjacji, jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na proces negocjacji i jego wynik. Dlatego ustalenie strategii, która pozwala negocjatorom najlepiej zaspokajać ich cele jest głównym zadaniem dla mediatora albo systemu wspomagania negocjacji w negocjacjach wspieranych zewnętrznie. W artykule autor proponuje opisywanie sytuacji negocjacyjnych jako dwuosobową grę, której strategie korespondują z wszystkimi możliwymi strategiami negocjacyjnymi, które strony mogą stosować podczas procesu negocjacji. W ten sposób wykazano, że przez ustalanie rozwiązania gry, skuteczna mieszanina strategii negocjacji maksymalizuje wyniki negocjacji dla obu stron. Aby porównać wyniki podane jako wektory wartości dystrybucji, autorzy zastosowali model wieloatrybutowej dominacji stochastycznej zaproponowanej przez Zarasia i Martela. Aby znaleźć rozwiązanie gry zastosowano procedurę ustalania puli negocjacji połączonych z modelem Zarasia i Martela. Zaprezentowano ogólną procedurę ustalania rozwiązań gry negocjacyjnej i przykład liczbowy jej zastosowania oparty na empirycznym zestawie danych "Inspire". (AT)
EN
It can be derived from the empirical works and some behavioural models that the negotiation strategy the parties use is one of the most important factors influencing the negotiation process and its outcome. Therefore the determination of the negotiation strategies that allow the negotiating subjects to best satisfy their goals is the major task for the mediator or the negotiation support system in the externally supported negotiations. In the paper the author proposes describing the negotiation situation as a two-person game, the strategies of which correspond to all the possible negotiation strategies that the parties can apply during the negotiation process. This way we find, by determining the solution of the game, the efficient mix of negotiation strategies which maximises the negotiation outcomes for both parties. To compare the payoffs given as the vectors of value distribution the author applies the model of multi-attribute stochastic dominance proposed by Zaraś and Martel. To find the game solution the procedure for determining the negotiation set of the game with the combination of the Zaraś and Martel model is applied. The general procedure for determining the negotiation game solution and a numerical example of its application based on the Inspire empirical dataset are also presented.
7
Content available remote Strategie i taktyki, stosowane w trakcie rozmów negocjacyjnych
84%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie strategii i taktyk negocjacyjnych, sprzężonych z profilem negocjatora oraz uwarunkowaniami negocjacyjnymi. W ramach pojedynczej taktyki negocjacyjnej można realizować wiele technik. Negocjator, mając na uwadze etap rozmów, może wykorzystać właściwą technikę/techniki czy też taktykę/taktyki, których celem jest możliwie jak najdalej idące osiągnięcie założonego rezultatu negocjacyjnego, zgodnego z oczekiwaniami organizacji. W literaturze przedmiotu dostępne są informacje z zakresu stosowanych technik i taktyk negocjacyjnych, nie mniej jednak opisane są one najczęściej w odniesieniu do pojedynczego przypadku. W niniejszej pracy opisano i porównano poszczególne rodzaje technik i strategii negocjacyjnych, z jednoczesnym wskazaniem obszarów i sytuacji, w których mogą być wykorzystane na różnych etapach procesu negocjacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is presenting strategies and negotiations tactics, tasks relate to them accordingly. Strategies and tactics are coupled with profile of negotiator and negotiating circumstances. As part of a single negotiation tactics many techniques can be implemented. Negotiator may use the right technique or tactics which aim at outcome as close as possible to the assumed goal. Source literature offers information about this field, however, the material is most often described in terms of an individual case. In this paper the author elaborates on and compares different types of techniques and negotiation strategies and suggests the areas and situations in which they may be used at different stages of the negotiation process. The best technic or tactic can be useful for a negotiator and helps him to achieve an object requested. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest scharakteryzowanie zagadnienia formułowania problemów i celów negocjacji jako jednego z najważniejszych etapów metodyki planowania negocjacji w przedsiębiorstwie. Krótko omówiono istotę i rodzaje tego rodzaju negocjacji oraz przedstawiono metodykę ich planowania. Scharakteryzowano elementy owej metodyki odnoszące się do etapu formułowania problemów i celów negocjacji, mianowicie ich interpretację, sam proces ich formułowania oraz narzędzia (zasady i metody) pomocnicze stosowane do rozwiązywania poszczególnych problemów w tym procesie. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to characterise the problem of formulating issues and objectives of negotiations as the one of the most important stages of the concept of planning negotiations within a company. The idea and types of such negotiations are first described, followed by the methodological concept of their planning. The three subsequent parts of the paper look at the formulation of issues and objectives of negotiations, namely: their interpretation, the process of formulating them itself and the tools - the principles and methods - applied to solve particular problems within such a process. (original abstract)
9
Content available remote Determinanty skutecznych negocjacji biznesowych
84%
XX
W artykule podjęto próbę przedstawienia wybranych czynników warunkujących skuteczność w negocjacjach gospodarczych. Negocjacje stanowią wyzwanie i często są postrzegane w kategoriach trudnej sztuki, w wymiarze czysto jakościowym. Warto jednak podejmować działania zmierzające do usystematyzowania uwarunkowań procesu negocjacyjnego, sprzyjających odniesieniu sukcesu, takich jak umiejętność zbudowania spektrum negocjacyjnego, dokonania hierarchizacji celów negocjacyjnych, rozpoznania pozycji negocjacyjnej partnerów, opracowania alternatywnych rozwiązań czy doboru i pozyskania niezbędnych informacji. Rozważania celowo skupiono na czynnościach fazy prenegocjacyjnej, koncentrując się na wskazaniu zadań, które powinny być zrealizowane w ramach odpowiedniego przygotowania się do negocjacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to present some determinants of economic negotiations effectiveness. Negotiations are a challenge and are often seen as the difficult art in a pure qualitative dimension. It is worth, however, trying to systematize the conditions that favor the negotiation process success, such as the ability to build a range of negotiation spectrum, prioritizing negotiating objectives, identifying partners' negotiating positions, elaborating alternative solutions or selecting the necessary information. Considerations are intentionally focused on negotiations preparation phase, focusing on the identification of the tasks that have been completed for the proper preparation for negotiations.(original abstract)
10
Content available remote Wybór strategii prowadzenia negocjacji (zasady metodyczne i studium przypadku)
84%
XX
Celem artykułu było przedstawienie koncepcji metodycznej rozwiązania problemu doboru strategii prowadzenia negocjacji gospodarczych. Najpierw podano interpretację pojęcia strategii negocjacyjnej oraz omówiono jej rodzaje. Następnie scharakteryzowano problem jej doboru w kontekście ogólnej metodyki planowania negocjacji. Wreszcie zaprezentowano studium przypadku dotyczące doboru strategii prowadzenia negocjacji inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to suggest methodological concept of the selection of business negotiations strategy. Firstly, the interpretation of the concept of such strategy was presented as well as its types were described. Secondly, the problem of its selection was characterized in the context of general methodological framework of negotiations planning. Finally, the case study was presented, concerning strategy selection within investment negotiations.(original abstract)
11
Content available remote Ograniczenia w kooperacji na przykładzie gier planszowych i symulacyjnych
84%
XX
Cel: Celem artykułu jest zbadanie uwarunkowań wyboru określonej strategii negocjacyjnej w grach symulacyjnych i planszowych. Metodologia: Jako metodę badawczą wybrano wywiad standaryzowany z odpowiedziami zapisywanymi przez samych respondentów. Ze względu na możliwość przeprowadzenia eksperymentu w warunkach kontrolowanych zdecydowano się na grupę badawczą składającą się ze studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki: Badane osoby najczęściej wybierały strategię konfrontacyjną i w większości uzasadniały to postępowaniem drugiej strony. Część uczestników decydowała się dodatkowo uwzględnić takie czynniki jak wyznawane przez siebie wartości czy też wyniki poprzednich gier. Mimo to prawie wszyscy uczestnicy deklarowali, że wykorzystane przez nich podeście do negocjacji było kooperacyjne i integratywne. Negocjatorzy często bowiem nie postrzegają negocjacji jako całościowego procesu, lecz interesuje ich jedynie własny rezultat, bez zwracania uwagi na łączną sumę wygranych. Ponadto negocjacje dystrybutywne czy też konfrontacyjne są na tyle silnie zakorzenione w świadomości uczestników, że możliwość odejścia od schematu wymaga znaczącej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat uwarunkowań rozwiązywania konfliktów. Oryginalność: Artykuł jest unikalnym przykładem zastosowania gier planszowych do analizy uwarunkowań wyboru strategii w grach negocjacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The aim of this paper was to investigate determinants of choosing negotiation strategies in simulation and board games. Methodology: The authors decided to use the standardized interview to get first-thought answer fast. As respondents group of students from the Faculty of Management, University of Warsaw was chosen. Findings: Research material confirms that confrontational strategy is the most popular one which was usually justified by the actions of the opponents. Some of the participants took into their considerations also personal value hierarchy and the results of previous games. Nevertheless almost all students declared that their approach to negotiations was cooperative as well as integrative. Negotiators usually do not consider negotiations as a holistic process with a variable sum of winnings but they tend to focus rather on their own result. Moreover, distributive or confrontational negotiations are so strongly rooted in participants' consciousness that abandoning this pattern requires a significant theoretical and empirical knowledge on conflict management. Originality: The paper is unique in terms of application of board games for defining determinants of the strategy- -setting in negotiation games. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest omówienie negocjacji w przedsiębiorstwie (wewnętrznych i zewnętrznych) w ujęciu procesowym. Negocjacje te mają charakter pomocniczy w stosunku do procesów podstawowych, ukierunkowanych na osiąganie kluczowych celów przedsiębiorstwa. Najpierw przedstawiono interpretację negocjacji jako procesu. Następnie omówiono trzy typologie procesowych koncepcji negocjacji. Wreszcie przedstawiono własną propozycję w tym zakresie oraz kierunki dalszych badań. (fragment tekstu)
EN
The paper aims at describing business negotiations treated as a process, conducted within or by a company (between its stakeholders, both internal and external ones). Such negotiations processes are of supportive character to the core processes within a company, focused on performing its crucial objectives. Firstly, the general idea of a negotiation process was presented, i.e. treating it as complex venture, comprising many components (subprocesses, phases, steps, and particular activities). Then, three classifications of various approaches of that kind were discussed. Finally, the original author's concept of the description of negotiations as a process was suggested as well as the key issues for subsequent research were pointed out. (original abstract)
XX
Artykuł porusza kwestie manipulacji komunikacją interpersonalną w procesie negocjacji. Autorka analizując ten problem odniosła się do trójstronnego modelu komunikacji, który jest podstawą do rozpatrywania manipulacji z perspektywy nadawcy, odbiorcy i przedmiotu komunikacji. Negocjacje zostały ujęte jako gra tocząca się pomiędzy stronami, a reguły obowiązujące w niej dopuszczają manipulację jako metodę negocjacji. Rozważania zilustrowane są badaniami empirycznymi autorki, które ukazują wykorzystanie technik negocjacyjnych przez kandydatów ubiegających się o pracę. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is focused on the field of psychological aspects of manipulation of interpersonal communication in the negotiation process. The author analyzed this problem is based on the tripartite model of communication, which is the basis for examining manipulation from sender's, receiver's and object's perspective. Negotiation is understood as a game which involve parties, and its rules allow manipulation as a method of negotiation. Author's deliberations are illustrated by her empirical study, which shows using negotiation techniques by job applicants during recruitment process. (original abstract)
XX
O sukcesach ekonomicznych i dobrobycie narodów decyduje wiele czynników, wśród których bez wątpienia znajduje się sposób wykorzystania kapitału społecznego. Fakt ten jest ciągle niedoceniany w takim kraju jak Polska, gdzie zaniedbania w dziedzinie oświaty, kultury, prawa są znaczne i nie ułatwiają niezbędnych zmian mentalnościowych. Jak wynika z doświadczeń innych krajów, to sposób zagospodarowania kapitału społecznego decyduje o sukcesie lub porażce podejmowanych działań społecznych zarówno w skali mikro, jak i makrospołecznej. Jeśli za Colemanem uznamy bowiem, że kapitał społeczny oznacza umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji, podejmowanej w celu realizacji wspólnych interesów, a zdolność, zwłaszcza do łączenia się w grupy, do realizacji wytyczonego celu jest szczególnie istotna nie tylko dla gospodarki, ale w innych społecznie ważnych aspektach działalności ludzkiej, to ranga problemu wydaje się być oczywista. Niniejsze opracowanie spośród ogromu problemów z tym związanych, zajmuje się kwestią umiejętności zarządzania konfliktem rozpatrywanym jako ważny element kapitału społecznego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że stosunki społeczne naznaczone sprzecznością interesów, celów i wartości wywołują różne sposoby zachowań, których charakter często prowadzi do poważnych zakłóceń w relacjach międzyludzkich i ładzie społecznym. Celem poniższych rozważań jest wskazanie na rolę konfliktu społecznego, niezbędne zmiany mentalnościowe w sposobie traktowania tego zjawiska i nabywania kompetencji negocjacyjnych jako warunku rozstrzygania konfliktów, bez naruszania zasad społecznego consensusu, gdzie konflikt jest rozumiany jako sprzeczność ról, wartości, celów, interesów. (fragment tekstu)
EN
The author of this article describes the conflikt, indicating its meaning and present understanding, showing rules of conflict's management and its negotiating solution's way. The purpose of this study is calling attention to meaning negottiations rules for communications between participants of social life. (original abstract)
XX
Opracowanie koncentruje się na problemie alokacji zasobów w procesie kształtowania rozproszonej struktury sieciowego systemu wytwarzania. Celem opracowania jest przedstawienie propozycji protokołów negocjacyjnych mających zastosowanie w procesie organizacji sieciowego systemu wytwarzania w warunkach rozproszenia zasobów. Protokoły negocjacyjne umożliwiają przeprowadzenie negocjacji alokacji zasobów według odgórnie zdefiniowanych założeń. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper focuses on the problem of resources allocation in the process of shaping distributed structure of network manufacturing system. The aim of this paper is to show the proposal of the negotiation protocols, which are applicable in the process of organization network manufacturing system under condition of distributed resources. Negotiations protocols enable to negotiate the resources allocation according to the predefined assumptions. (original abstract)
XX
Modelowanie postaw i zachowań negocjatorów jest od lat przedmiotem intensywnych badań prowadzonych przez nauki behawioralne, w szczególności psychologię negocjacji (Birkenbihl, Mastenbroek, Fisher, Ury). Publikacje w tym zakresie skupiają się jednak na opisie i klasyfikacji taktyk oraz technik negocjacyjnych, przedstawiając jedynie ogólne sytuacje konfliktowe, w których mogą zostać zastosowane i nie dając odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące optymalnych postaw i zachowań negocjatorów. Wybór oraz kreowanie konkretnych zachowań pozostawione są przeważnie doświadczeniu negocjatorów i moderujących proces negocjowania mediatorów. W pracy „Dylematy w modelowaniu zachowań uczestników negocjacji" (T. Wachowicz) przedstawiono model wspomagania dwustronnych negocjacji handlowych, który może zostać wykorzystany przez mediatora do kreowania sprzyjającej porozumieniu atmosfery rozmów. Dzięki temu modelowi mediator może dokonać analizy stylu negocjowania stron konfliktu oraz zidentyfikować optymalne, z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny, zachowania negocjatorów. Takie modelowanie sytuacji negocjacyjnej nie jest jednak sprawą prostą i wymaga przyjęcia wielu założeń. W artykule przedstawiono problemy związane z dostosowaniem proponowanej koncepcji wspomagania negocjacji (opartej na założeniach nauk behawioralnych) do wymogów stawianych przez formalne narzędzia wykorzystywane w procesie optymalizacji decyzji. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule omówiono problematykę dotyczącą negocjacji jako funkcji menedżerskiej. Problemy związane z tym pojęciem nie były do tej pory impulsem do znaczących rozważań teoretycznych oraz badań empirycznych w naukach o organizacji i zarządzaniu czy socjologii i psychologii. W tym wypadku skupiono się na teoretycznych aspektach znaczenia negocjacji w strategicznych procesach zarządzania przedsiębiorstwem, przedstawiając pozytywne elementy związane z prezentacją negocjacji w ujęciu procesowym. Określono zasady stosowania wybranych strategii negocjacyjnych w tak ważnym dla przedsiębiorstwa obszarze, jakim są negocjacje. Podkreślono, że negocjacje mogą stanowić istotne źródło przewagi konkurencyjnej nad innymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku. Choć wynik jednostkowych negocjacji może w niewielkim stopniu oddziaływać na ogólną sytuację firmy, to niezliczone procesy negocjacyjne, które zachodzą w typowym przedsiębiorstwie, wywierają ogromny wpływ na kształt jego strategii i osiągane rezultaty. Zaleca się zatem przejście od sytuacyjnego do instytucjonalnego sposobu traktowania negocjacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents issues concerning negotiation as a managerial function. Problems related to this concept have not been so far subject to significant theoretical analyses or empirical research in organization and management science, sociology or psychology. The author focuses on theoretical aspects of the importance of negotiation in strategic business management processes and discusses positive elements related to presentation of negotiation as a process. Moreover, the article defines rules for the application of selected negotiation strategies. The author points out that negotiations may serve as an important source of competitive advantage over other companies operating on the market. Although results of individual negotiations may have little impact on the overall situation of a company, numerous negotiation processes that occur in an ordinary enterprise have significant influence on the shape of its strategies and results. It is therefore recommended to depart from the situational approach to negotiation in favour of the institutional one. (original abstract)
18
Content available remote Strategia koalicji w negocjacjach (wielostronnych)
84%
XX
Celem artykułu jest scharakteryzowanie koncepcji metodycznej tworzenia strategii koalicji, którą można potraktować jako najbardziej efektywną spośród potencjalnych strategii negocjacji wielostronnych. Uwzględniono zarówno własne pomysły rozwiązań, jak i syntezę wybranych propozycji innych autorów. We wprowadzeniu przedstawiono definicję negocjacji wielostronnych (w kontekście ogólnych interpretacji negocjacji) i typologię ich strategii. W kolejnych częściach artykułu omówiono trzy zasadnicze elementy proponowanej koncepcji. Po pierwsze, zaprezentowano definicję i rodzaje koalicji oraz pojęcie i specyficzne cechy strategii koalicji. Po drugie, opisano proces (etapy) konstrukcji tego rodzaju strategii. Po trzecie, wyszczególniono wybrane narzędzia szczegółowe (zasady i techniki) stosowane w tym procesie.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to characterize methodological concept of the creation of coalition strategy, which may be treated as the most effective among potential strategies of multiparty negotiations. There were included either own author's ideas or the synthesis of selected concepts by other researchers. In the introduction the definition of multiparty negotiations (in the context of general interpretations of negotiation) as well as the typology of the strategies of such negotiations were presented. In the subsequent parts of the paper the three fundamental components of suggested concept were discussed. Firstly, both the definition and kinds of coalitions as well as the idea and features of coalition strategy were presented. Secondly, the process (stages) of constructing such a strategy was described. Thirdly, selected particular tools (principles and techniques) being applied within that process were specified. (original abstract)
19
67%
EN
In order to develop a reasonable negotiation strategy, it is necessary to rely on strategic management principles and techniques. This article examines the issues on the application of strategic management theory in negotiations. The article presents an overview of strategic management science researches, are presented scientific positions on the substance of strategic management process, its structure, and prospects for studies in this area. In the article, there are examined worldwide scientific approaches to strategic management and different schools of strategic management. A survey of the key provisions of strategic management schools showed that not all of them may be useful in practice of negotiations. However, merging and adapting their individual elements for specific cases can be an excellent tool for strategic analysis of the negotiating situation, but also for development and implementation of negotiation strategy. The most applicable theories of strategic management in preparing and implementing of negotiation strategy seem to be the ones developed by the following schools: Entrepreneurial, Cognitive learning, Environmental and Power. Considering theincreasing internationalization of negotiations there are important theoretical and practical concepts of strategic management culture school. This paper will provide an overview of the main theoretical perspectives on strategic management of negotiations. (original abstract)
XX
W artykule podjęto analizę struktury geograficznej handlu Nowej Zelandii oraz instrumentów polityki handlowej, z których to państwo korzysta, jak również ukazano, że angażuje się ono w pewne działania z zakresu polityki handlowej. Przedstawiono ponadto wpływ uwarunkowań geograficznych na prowadzoną przez Nową Zelandię politykę handlową, w tym na zawieranie bilateralnych i regionalnych umów o wolnym handlu. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wysiłki podejmowane przez ten kraj w celu zwiększenia udziału w międzynarodowej polityce handlowej oraz wymianie handlowej można postrzegać przez pryzmat interesów narodowych. Ze względu na odległość dzielącą Nową Zelandią i Europę naturalnymi partnerami handlowymi NZ są kraje Azji i Pacyfiku. Podkreślone zostały także bliskie więzi Nowej Zelandii z Australią oraz strategie bilateralne, jakie obydwa państwa stosują w procesach negocjacyjnych. W artykule została również przedstawiona transformacja struktury handlu Nowej Zelandii po podpisaniu z Chinami w 2008 r. porozumienia o wolnym handlu, z uwzględnieniem korzyści dla gospodarek obydwu państw, jak i opinii zwolenników i krytyków tej umowy. Współpraca handlowa z państwami członkowskimi UE, choć istotna sama w sobie, z pewnością wejdzie w nową, bardziej dynamiczną fazę, gdy zostanie podpisane i wejdzie w życie porozumienie o wolnym handlu między UE i Nowa Zelandią. Ogromną szansę Nowa Zelandia dostrzega w Partnerstwie Transpacyficznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the geographical structure of New Zealand's trade and the country's trade policy instruments. I demonstrate that a range of strategic interests may be behind New Zealand's involvement in certain trade activities. The article also presents the significance and impact of New Zealand's geographical factor on the country's trade policy and bilateral and regional free trade agreements. It seeks to determine whether New Zealand's efforts to increase its participation in international trade can be considered from the angle of its national interests. Due to the geographical distance between New Zealand and Europe, the former's principal trading partners are in Asia and the Pacific, with China, Australia, the USA, Japan, South Korea and the UK in the lead. Trade with the European Union, although important, will certainly enter a new dynamic phase once an EU-NZ Free Trade Agreement has been signed. Even after the withdrawal of the USA from the TransPacific Partnership (TPP), New Zealand continues to perceive the TPP as a great opportunity, which, if ratified by all 11 members, could provide the country with access to new absorptive world markets and thus improve the efficiency of its trade policy.(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.