Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  remediation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Effects of organic compounds on the macroalgae culture ofAegagropila linnaei
100%
EN
The effects of the impact of four organic compounds (ascorbic acid, biotin, glucose and sucrose) on ash, protein, fiber, fat and amino acid contents in the freshwater Aegagropila linnaei biomass were examined in 7 and 14 days of cultivations in high concentrations of tested compounds (100 mg L-1). The presence of examined organic compounds had a negligible effect on the development of algae and their biomass composition. There were no significant differences in the amino acids composition in the biomass in the presence of organic compounds compared to the test system. However, the increase in ash content was observed irrespective of the cultivation time in the case of all used organic compounds. Only slight differences in crude fat concentration were observed in the case of 7 days cultivation with ascorbic acid, biotin and sucrose, while the highest increase of ash content was observed after 14 days of supplementation with glucose. None of the compounds affected changes in amino acid content in the Aegagropila linnaei biomass. The results suggest that an environment enriched with the test organic compounds had only minimal, or at most short-term, effects on the algal biomass composition.
|
|
tom 11
23-29
PL
W świetle postępującej degradacji środowiska naukowcy i inżynierowie szukają coraz bardziej zaawansowanych metod pozwalających na ochronę, remediację i rekultywację ekosystemów. Obecnie preferowane są rozwiązania holistycznie, biorące pod uwagę nie tylko aspekty środowiskowe, ale również ekonomiczne i społeczne. Fitotechnologie to metody remediacji i zatrzymywania zanieczyszczeń oparte o wykorzystanie roślin, procesów zachodzących w ich tkankach oraz w ryzosferze. Zwiększanie pokrywy roślinnej powiększa pojemność środowiska poprzez filtrację wody, kontrolę cykli biogeochemicznych, a także tworzenie siedlisk i zwiększanie bioróżnorodności. Rośliny mają też pewną wartość estetyczną, dlatego ich wykorzystanie w celu rozwiązywania problemów środowiskowych jest mile widziane przez społeczeństwo. Wśród zalet fitotechnologii należy również wymienić ich koszt, który szacunkowo jest około 10-20% niższy niż analogicznej skuteczności rozwiązanie tradycyjne (Vaněk i inni 2010). Dobór odpowiedniego rozwiązania podyktowany jest celem przedsięwzięcia. Najczęściej wykorzystywane rozwiązania zatrzymujące zanieczyszczenia to stabilizujące pokrywy roślinne i drzewne bariery hydrauliczne. Rozwiązania mające na celu zniszczenie zanieczyszczenia to pokrywy i drzewostany fitoremediacyjne. Część rozwiązań ma potencjał remediacyjny, ale także zatrzymuje zanieczyszczenia, to m.in.: strefy buforowe, adaptowane zbiorniki małej retencji oraz oczyszczalnie hydrofitowe. Wykorzystanie fitotechnologii ograniczone jest stężeniami zanieczyszczeń, których rośliny mogą nie przetrwać oraz warunkami klimatycznymi i sezonowymi, a także koniecznością poświęcenia dużego obszaru pod uprawę. Ponadto zabiegi wykorzystujące rośliny są stosunkowo nowymi rozwiązaniami i jeszcze nie wszystko wiadomo o ich możliwościach i konsekwencjach użycia.
EN
Phytotechnologies are plant based technologies of remediation and containment of pollutions. Many advantages of phytotechnologies such as control of water and biogeochemical cycles, positive impact on soil characteristics and lowering the risk of erosion, contaminant immobilization and destruction, habitat restoration, low costs of implementation, and high public acceptance, decide that in more and more cases it is a preferred and recommended method of rehabilitation. Vegetation selected to the particular site conditions and having required characteristics will shape other biotic communities. It is thus immensely important to gather detailed knowledge about all the elements and processes occurring at the place of interest, before employing adequate phytotechnology application.
EN
This study was carried out to monitor the presence of organochlorine in drainage water in Kafr-El-Sheikh Governorate, Egypt. Furthermore, to evaluate the efficiencies of different remediation techniques (advanced oxidation processes [AOPs] and bioremediation) for removing the most frequently detected compound (lindane) in drainage water. The results showed the presence of several organochlorine pesticides in all sampling sites. Lindane was detected with high frequency relative to other detected organochlorine in drainage water. Nano photo-Fenton like reagent was the most effective treatment for lindane removal in drainage water. Bioremediation of lindane by effective microorganisms (EMs) removed 100% of the lindane initial concentration. There is no remaining toxicity in lindane contaminated-water after remediation on treated rats relative to control with respect to histopathological changes in liver and kidney. Advanced oxidation processes especially with nanomaterials and bioremediation using effective microorganisms can be regarded as safe and effective remediation technologies of lindane in water.
|
2013
|
tom Vol. 30, no. 2
327-332
EN
Nowadays one of the most important problems in environmental protection is the pollution of groundwater by derivative products of oil. A common case of the infiltration of the oil derivative products to the ground water system is mainly connected with accidental oil spills in various types of environmental conditions. In this case we encounter numerous types of problems connected especially with the pollution in: 1) aeration zones, 2) saturation zones. The first step is a conceptual model for the proper recognition of the type and scale of the problem. After making a conceptual model it is possible to take a preliminary decision to recognize what sort of pollution is the source of the environmental problem. A study example describes modeling of free products of oil (LNAPL) floating on the groundwater table using MARS (Multiple Areal Remediation Simulator). The multiphase model was made on the basis of theoretical model concepts. In the modeling the recovery and migration of LNAPL are simulated, and the recoverable and residual spill volumes of derivate products of oil are estimated. Modeling indicates the best location of the remediation system and the pumping wells. Additionally, modelling can be applied to manage the remediation system for improving the efficiency and for decreasing the catchment area of piezometers and wells.
5
86%
|
|
tom R. 15, NR 1
77--92
PL
W wyniku niewłaściwej działalności ludzkiej następuje degradacja środowiska naturalnego. Degradacji ulega zarówno powietrze, woda, jak i gleba. Najtrudniejszym zadaniem jest przywrócenie zdegradowanej gleby do stanu normalnego, gdyż gleba jest bardzo skomplikowanym układem fizykochemicznym, różniącym się właściwościami w różnych miejscach jej badania. Zanieczyszczoną związkami chemicznymi glebę można oczyścić zarówno metodami in-situ, jak i ex-situ, stosując nieorganiczne sorbenty. W tej publikacji omówiono właściwości sorpcyjne krzemionek, tlenków glinu, krzemianów i glinokrzemianów, minerałów ilastych typu kaolinitu, bentonitu, a w tym montmorylonitu, sepiolitu i zeolitów z grupy sodalitu, fojazytu i mordenitu oraz węgli aktywnych. Uwagę zwrócono na budowę (strukturę) tych sorbentów oraz na centra oddziałujące aktywnie z sorbowanymi cząstkami chemicznymi stanowiącymi zanieczyszczenia gleby, którymi są kationy metali ciężkich i związki organiczne typu pestycydy, fenole, dioksan, węglowodory i inne. W prezentowanym artykule uwaga zostanie skierowana na możliwość oczyszczanie gruntu spowodowanego związkami chemicznymi za pomocą nieorganicznych sorbentów.
EN
Due to improper actions of man the degradation of natural environment such as air, water and soil take place. However, the most difficult problem concerns removal of chemical pollutants from soil, because soil is a complicated physicochemical system where properties depends very much on place of examination. Polluted soil with chemical compounds is possible to clean by in-situ and ex-situ methods using inorganic sorbents. This paper describe sorption properties of silicas, aluminas, silica aluminas, clay minerals such as kaolinite, bentonite, monmoryllonite, sepiolite and zeolites types of sodalite, fojasite and mordenite as well as activated carbons. The main attention was paid on structure of above-mentioned sorbents and on centres active during sorption of chemical molecules which contaminated soil: like heavy metal cations, organic compounds such as pesticide, phenols, dioxan, hydrocarbons and others.
6
Content available remote Sanace vlhkého zdiva
86%
7
Content available remote Ensuring permeable reactive barrier efficacy and longevity
86%
|
|
tom Vol. 36, no. 3
59-73
EN
PRB technology is a technique of groundwater remediation where contaminants are removed from an aquifer by the flow through a permeable reactive barrier (PRB) filled with a special material called a "reactive material". In this paper problems connected with precipitate formation in zero-valent iron Fe0 used as a reactive material were described – the precipitate may finally reduce the reactivity of this material and its hydraulic conductivity. Then, on the basis of the laboratory test changes of pH, oxidation-reduction potential (ORP), and dissolved oxygen (DO) concentration which accompany precipitate formation were demonstrated. Moreover, on the basis of hydrologic modeling the following rule was presented and proved: in order to increase PRB efficacy (in Funnel-and-Gate System) by increasing the hydraulic capture zone width, the ratio of the gate hydraulic conductivity ("gate" includes the reactive material in Funnel-and-Gate System of PRB Technology) to the aquifer hydraulic conductivity (k_gate/k_aq) should take the value of six. The precipitate formatted in zero-valent iron may reduce the hydraulic conductivity of the reactive gate. Therefore, it was assumed that the ratio of kgate/kaq should amount to 10. This value gives certainty that reduction in gate hydraulic conductivity due to precipitate formation will not impact the hydraulic capture zone width. The above mentioned solution can ensure effective and long-lasting treatment process in reactive barrier.
PL
Technologia przepuszczalnych reaktywnych barier (PRB) należy do metod remediacji wód gruntowych. W technologii tej zanieczyszczenia usuwane są bezpośrednio w warstwie wodonośnej poprzez przepływ skażonego strumienia wód gruntowych przez wypełnioną odpowiednim materiałem (aktywnym) barierę aktywną. W artykule przedstawiono problemy związane z tworzeniem się osadów w żelazie metalicznym stosowanym jako materiał aktywny technologii PRB. Osady te mogą zmniejszać aktywność materiału i jego zdolność filtracyjną. Tworzeniu się osadów mogą towarzyszyć zmiany pH, potencjału redox oraz stężenia tlenu. Zmiany te były obserwowane w badaniach laboratoryjnych przedstawionych w artykule. Ponadto w artykule przedstawiono i udowodniono następującą zasadę: aby zwiększyć skuteczność działania typu Funnel-and-Gate technologii PRB przez zwiększenie szerokości strefy oczyszczania, stosunek współczynnika filtracji materiału aktywnego do współczynnika filtracji warstwy wodonośnej (k_gate/k_aq) powinien przyjąć wartość 6. Ze względu na tworzenie się osadów w żelazie metalicznym, które mogą zmniejszyć jego zdolność filtracyjną, założono jednak, iż stosunek ten powinien wynosić 10. Wartość ta daje pewność, że zmniejszenie się wartości współczynnika filtracji materiału aktywnego na skutek tworzenia się osadów, nie wpłynie w znaczący sposób na szerokość strefy oczy-szczania. Przedstawione rozwiązanie może zapewnić skuteczne i długotrwałe oczyszczanie wód gruntowych w typie Funnel-and-Gate technologii PRB.
EN
The objectives of the present work are to give some view on some biological-chemical methods used for the mine drainage water treatment. These waters are often characterized by typical high concentrations of sulphates and metals as a consequence of the mining industry of the sulphide minerals. The principles of the biological-chemical methods of the metals and sulphates elimination from mine drainage waters include sulphate reduction, bioprecipitation by the application of sulphate-reducing bacteria (SRB) and sorption by the biogenic sulphides. The culture of sulphate-reducing bacteria was isolated from the mineral spring Gajdovka (Košice, Slovakia) in Postgate medium C. Mine drainage water samples were collected in Slovak localities Banská Štiavnica and Smolník.
PL
Celem niniejszej pracy jest zasugerowanie pewnego punktu widzenia na charakterystykę metod biologiczno-chemicznych zastosowanych w drenażowych oczyszczalniach ścieków. Ścieki te charakteryzują się często wysokim stężeniem siarczanów i metali będących efektem przemysłu górniczego minerałów siarczkowych. Do zasad biologiczno-chemicznych metod usuwania metali i siarczanów ze ścieków można zaliczyć redukcję siarczanów, biologiczne wytrącanie przez zastosowanie bakterii redukującej siarczany (SRB) oraz sorpcję przez siarczki biogeniczne. Kultury bakterii redukującej siarczany zostały wydzielone ze źródła mineralnego Gajdovka (Koszyce, Słowacja). Ścieki pobrano ze słowackich okolic Banská Štiavnica i Smolník.
|
2016
|
tom 19
171-182
EN
The author of this paper analyses two video games created by American J. McGee and which are an interesting example of borrowing adaptation accomplished within digital interactive medium. Article also considers the issues of intersemiotic translation in an unstable narrative text, authorship strategy realized by original interpretation of the source material and using themes, characters, events, and places from the original in navigational virtual space. Author points out the multiplicity of possible readings of these titles content while paying attention to the maturity of the medium of video games and their adaptive potential.
PL
W niniejszym artykule autor przeprowadza analizę dwóch gier autorstwa Americana J. McGee, stanowiących interesujące przykłady adaptacji zapożyczających zrealizowanych w ramach interaktywnego cyfrowego medium. W tekście rozpatrywane są kwestie funkcjonowania przekładu intersemiotycznego w niestabilnym tekście narracyjnym, strategii autorstwa, obecnej poprzez oryginalną interpretację materiału źródłowego przez projektanta gier, oraz to, w jaki sposób zaczerpnięte z oryginału motywy, postaci, wydarzenia i miejsca znajdują zastosowanie w nawigowalnym środowisku wirtualnym. Autor wskazuje także na wielość możliwych odczytań treści zawartej w omawianych tytułach, zwracając jednocześnie uwagę na dojrzałość medium gier wideo oraz ich adaptacyjny potencjał.
10
Content available remote Badania i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
72%
|
|
tom Vol. 50, nr 8
680-683
PL
Tereny, które były dawniej wykorzystywane przez przemysł i rzemiosło powinny być badane przez geologów przed ich ponownym zagospodarowaniem. Te badania prowadzą do przygotowania raportów geośrodowiskowych. Jedynie metodyczne i rzetelne badania oraz kontrola efektów sanacji gwarantują najmniejsze ryzyko dla środowiska i dla inwestora.
EN
Sites originally used by industry and craftsmanship must be studied by geologists before they are otherwise redeveloped. These studies encompass preparation of geo-environmental reports. Only methodical and reliable investigations and a control of remediation effects guarantee the smallest risk for the environment and the investor.
EN
Nowadays heavy metals pollution has become one of the most serious environmental problems. Advances in science and technology are leading to the degradation and contamination of aquatic environments. Pollution in aquatic ecosystems poses a serious threat to aquatic biodiversity and serves health hazards in humans. The traditional methods of the environment cleaning in practice are expensive and non-eco friendly can lead to the secondary pollution. It is a reason why the aquatic plants (macrophytes) as the biological remediation methods have been used. Macrophytes play an important role in the biological methods of the water remediation because they have capability to improve the quality of water by absorbing heavy metals with their leaves and effective root systems. This review discusses the potential of different aquatic plants (macrophytes) in purifying water and wastewater.
PL
Skażenia substancjami ropopochodnymi stanowią ogromny problem, nie tylko w rolnictwie, ponieważ negatywnie wpływają na właściwości fizyko-chemiczne i aktywność biologiczną gleb. Związki te mogą się również akumulować w roślinach lub wraz z pyłem osiadać na ich zielonych częściach. Większość z nich to substancje karcenogenne, dlatego ich usuwanie ze środowiska wymaga zastosowania efektywnych, tanich i bezpiecznych metod. W warunkach laboratoryjnych oceniono przydatność łącznego wykorzystania techniki stymulacji nadtlenkiem wodoru i bioaugmentacji szczepionką drożdżową Yarrowia lipolytica A101 do oczyszczania gleby z substancji ropopochodnych oraz wpływ na dynamikę zmian mikrobioty gleby. Wykorzystanie tych technik nie spowodowało istotnej redukcji ogólnej zawartość związków ropopochodnych w skażonej glebie. Najbardziej efektywnym układ ten okazał się w przypadku degradacji WWA, powodując prawie czterokrotnie obniżenie ich stężenia (z 204 mg·kg-1 do 54 mg·kg-1), ale tylko w początkowym okresie procesu. W przypadku pozostałych grup węglowodorów nie zaobserwowano istotnej redukcji ich zawartości, ponieważ równocześnie w różnym stopniu następowała ich desorpcja z kompleksu glebowego. Bioremediacja wspomagana szczepionką Y. lipolytica A101 w połączeniu z nadtlenkiem wodoru stymulowała rozwój mikroorganizmów prokariotycznych.
EN
The contamination of soil by petroleum substances pose a huge environmental problem because of negative impact on the physical and chemical properties and biological activity of soil. Contamination may also accumulate in plants, or together with dust, deposited on green parts of plants. Most of them are carcinogenic substances, so their removal from the environment requires the use of efficient, cheap and safe methods. The usefulness of bioaugmentation by Y. lipolytica A101 with stimulation by H2O2 for purification of hydrocarbon-contaminated soil was investigated under laboratory conditions. Paralelly, its influence on the dynamics of soil microflora has been tested. The use of combined techniques bioaugmentation and stimulation did not result in a significant reduction of the total content of petroleum compounds in contaminated soil. The tested method was most effective in case of degradation of PAHs; causing almost fourfold content decrease in their concentration (from 204 mg·kg-1 to 54 mg·kg-1). In the case of other hydrocarbons, there was no significant reduction in content. This was probably the result of their desorption from the soil complex. Bioremediation supported by Y. lipolytica A101 in combination with hydrogen peroxide stimulate the development of procaryotic microorganisms.
|
|
tom nr 92
183--194
PL
Projekt rozporządzenia w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi stawia znacznie większe wymagania procedurze oceny środowiska gruntowego, zarówno w kwestii badań terenowych, jak i dopuszczalnej zawartości określonych substancji. Wraz ze znowelizowaną ustawą POŚ wprowadza również pojęcie historycznego zanieczyszczenia powierzchni, definiuje etapy jego identyfikacji i wskazuje podmioty za to odpowiedzialne. Próba zaadaptowania jego zapisów dla terenu poprzemysłowego Zakładów Metalurgicznych Trzebinia, o dobrze rozpoznanej historii, pokazuje że mimo pewnych mankamentów, założenia projektu w zakresie identyfikacji miejsc występowania historycznych zanieczyszczeń, są poprawne. W praktyce pozwoli to stworzyć podstawy do właściwej i jednolitej ewidencji terenów poprzemysłowych, której w Polsce ciągle brakuje.
EN
The draft regulation on the assessment of earth surface contamination puts greater demands on the soil assessing procedure, both in terms of field research and maximum content of certain substances. Moreover, the new regulation and updated Environmental Protection Act introduce the concept of historical surface contamination, together with steps of its identification and entities responsible (also for remediation). The article includes an attempt to assess postindustrial area of Zaklady Metalurgiczne „Trzebinia” in accordance with the principles contained in the draft. The general assumptions of the draft regulation relating to the identification of historical surface contamination are correct. New regulation (after some modifications), can provide a basis for the creation of a unified register of postindustrial area in Poland.
14
Content available remote Sposoby remediacji gruntów w strefie aeracji przy wykorzystaniu mikroorganizmów
72%
|
|
tom T. 22, z. 1s
161-168
PL
W artykule podjęto problematykę remediacji gruntów w strefie aeracji, w szczególności neutralizacji rezydualnej fazy zanieczyszczeń. Zagadnienie to stanowi poważny problem w aspekcie ochrony środowiska. Przedstawiono te spośród dotychczasowych sposobów wykorzystania mikroorganizmów do remediacji gruntów, które stanowiły podstawę do zaproponowania nowej metody.
EN
The paper concerns ground aeration zone remediation issues, especially residual phase pollution neutralization. The latter constitutes a major problem in aspects of natural environment protection. The paper presents these applications of microorganism usage to ground remediation that formed base to suggest a new method.
|
|
tom Vol. 10, No. 1
69--79
EN
The design, operation and remediation works of sanitary landfills involve a varity of geotechnical problems. The determination of mechanical properties (shear strength, compressibility) is necessary in order to perform even basic analysis. The paper presents the in situ tests performed on two old large landfills localized nearby to Warsaw, i.c. Radiowo and Łubna. The test purposes were the determination of municipal solid waste geotechnical parameters for remediation w orks design. Field investigation consisting of morphological analysis, settlement measurements, WST and CPT sounding, back analysis as well as slope failure tests were carried out. The paper presents also the stability reinforcement solutions on these landfills. The methods consist of retaining wall, berms, geogrid and tyre mattres.
18
Content available remote Lollipop Chainsaw Goichiego Sudy i problem autorstwa w medium gier wideo
72%
|
2015
|
nr 2(8)
153-162
PL
Kategoria autora jako indywidualnego twórcy wydaje się archaiczna, niepotrzebna i niefunkcjonalna w kontekście medium gier komputerowych. Jednakże takie myślenie nie jest do końca zasadne, ponieważ wciąż można wskazać twórców, którzy manifestują swoje oryginalne pomysły nawet w grach wysokobudżetowych, mających z założenia odnieść komercyjny sukces. Jedną z takich osób jest właśnie Goichi Suda znany jako Suda 51. W swoim artykule analizuję grę Lollipop Chainsaw z wyszczególnieniem charakterystycznych cech jego twórczości, takich jak specyficzne poczucie humoru, unikalna estetyka oraz kontrowersyjne rozwiązania kreacyjne.
EN
This paper examines the phenomenon of the game designed by Goichi Suda, also known as Suda 51. It focuses on the analysis of Lollipop Chainsaw, detailing the characteristics of his work, such as a sense of humor, unique aesthetics and controversial solutions. This Japanese designer is sometimes considered as an artist who manifests his original ideas even in high-budget games. This paper also describes the problem of authorship in the video games medium using Suda’s creation as an example.
EN
Natural Attenuation (NA) in the case of groundwater contaminated with organic compounds relies mainly on intrinsic biodegradation processes. The aim of reliance on natural processes is to achieve site-specific cleanup objectives within reasonable time frames and costs. Such approach may be considered as a risk reduction/remedial option for groundwater contaminated with trichloroethene (TCE) and tetrachloroethene (PCE). This case study presents implementation of the US EPA’s guideline „Technical protocol for evaluating natural attenuation of chlorinated solvents in groundwater” to asses intrinsic biodegradation potentials in TCE and PCE contaminated groundwater in the vicinity of Nowa Deba waterworks (south-east Poland). Literature and field data collected from wells and piezometers were used to develop a conceptual model of contaminants’ fate and transport from a source to a receptor. The intrinsic biodegradation was investigated basing on available analytical parameters (eg concentrations of oxygen, nitrates, chlorides, and pH, TOC and temperature) that are considered as indicators of TCE and PCE transformation. Preliminary screening was done by giving certain points for these parameters, and interpreted in order to asses intrinsic biodegradation potentials. The results indicate inadequate evidence for intrinsic biodegradation (reductive dehalogention) of TCE and PCE, thus a limited potential for NA as a remedial/risk reduction option in the studied case, unless some measures for enhancement of TCE and PCE intrinsic biodegradation are applied.
PL
Samooczyszczenie (ang. natural attenuation - NA) w przypadku wód podziemnych zanieczyszczonych substancjami organicznymi, polega głównie na samoistnej biodegradacji zanieczyszczeń. Oparcie remediacji na naturalnych procesach zakłada osiągnięcie wymaganych efektów oczyszczania specyficznych dla danego terenu przy zachowaniu rozsądnych ram czasowych i kosztów. Takie podejście może być zastosowane jako jedna z opcji likwidacji zagrożenia/remediacji wody podziemnej zanieczyszczonej trichloroetenem (TCE) i tetrachloroetenem (PCE) w rejonie ujęcia Nowa Dęba (południowo-wschodnia Polska). Do oceny możliwości samoistnej biodegradacji TCE i PCE w rejonie Nowej Dęby wykorzystano procedurę opisaną w dokumencie US EPA „Technical protocol for evaluating natural attenuation of chlorinated solvents in ground water”. Dane archiwalne oraz wyniki badań terenowych zostały wykorzystane do opracowania modelu koncepcyjnego transportu zanieczyszczeń od ogniska do receptora. Samoistną biodegradację oceniono na podstawie dostępnych parametrów analitycznych (np. stężenia tlenu, azotanów, chlorków oraz pH, TOC i temperatury wody), które uważane są jako wskaźniki rozkładu TCE i PCE. Ocena polegała na przypisaniu odpowiedniej liczby punktów i wag dla poszczególnych parametrów oraz interpretacji uzyskanych wyników w celu sprawdzenia potencjalnych możliwości samoistnej biodegradacji badanych zanieczyszczeń. Stwierdzono brak jednoznacznych dowodów na samoistną biodegradację (dehalogenację redukcyjną) TCE i PCE w wodach podziemnych w rejonie ujęcia Nowa Dęba. Wynika z tego, że w opisywanym przypadku oparcie remediacji wód podziemnych (i likwidacji zagrożenia dla ujęcia wody) na NA jest możliwe jedynie pod warunkiem zastosowania metod wspomagających biodegradację TCE i PCE.
EN
The aim of the research was to determine the factors defining the growth and development of Lolium perenne and Trifolium repens upon petroleum contamination. The top layer of clay soil contaminated with petroleum products resulting from an oil pipeline failure was collected for the tests. The control was the same type of uncontaminated soil with the addition of, under laboratory conditions, tissue paper. The research was conducted in two stages. The first concerned the germination process and seedlings parameters (Petri dishes). The germination energy (GE) and the germination capacity (GC) of seeds were determined. The seedling’s development was also evaluated based on ‘WinRhizo PRO 2009’ software. Then, in the second stage, pot tests were carried out, where the growth and development of species in the first year after sowing were temporarily measured. The parameters studied were the number, height, green and dry masses of the plants. A Gompertz regression model describing seed species germination and number species as time dependent dynamic was applied. The data were analysed statistically using variance analysis (ANOVA) and the PCA (principal component analysis) method. The results of our study indicated that admixture of petroleum into the soil does not seriously affect the development dynamics of Lolium perenne seedlings. The diesel oil contamination mostly affects the germination of the Trifolium repens by a statistically significant increase of the maximum value of germination and increasing the maximum growth rate.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.