Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce pracowników dojrzałych, którzy zdaniem autorki odgrywają we współczesnych przedsiębiorstwach szczególnie istotną rolę. Myślenie o zasobach ludzkich nie powinno ograniczać się do inwestowania tylko w młodych pracowników, ale powinno koncentrować się również na szukaniu coraz bardziej efektywnych sposobów zarządzania związanego z każdą grupą pracowników, w tym szczególnie tzw. pracowników dojrzałych, których wiedza, kompetencje i doświadczenie są często nieocenione. Lojalność i zaangażowanie tych pracowników, a szczególnie ich osiągnięcia mogą być źródłem inspiracji dla młodszych pokoleń, kształtowania odpowiedzialnych postaw i zachowań niezbędnych do realizacji celów strategicznych firmy. Autorka udowadnia, że pracownicy wiedzy i ich kompetencje mają istotny wpływ na sukces przedsiębiorstwa, a umiejętne zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem jest dziś jedną z najważniejszych funkcji w przedsiębiorstwie, ponieważ stanowi o sukcesie w zasadzie każdego przedsięwzięcia, czy nowego projektu, w ramach którego niezbędne jest połączenie fachowości, doświadczenia i praktyki z nowością, kreatywnością, innowacyjnością. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
The article is devoted to the problems of mature workers who, in the author’s opinion, play at contemporary enterprises a particularly important role. Thinking of human resources should not be limited to investing only in young employees but it also should be focused on seeking for more effective ways of management related to each group of employees, including also the so-called mature workers whose knowledge, competence and experience are often invaluable. Loyalty and commitment of those workers, and particularly their achievements may be a source of inspiration for younger generations, formation of responsible attitudes and behaviours indispensable for achievement of the company’s strategical goals. The author proves that knowledge workers and their competence have an important impact on success of the enterprise, and skilful managing the diversified in terms of age team is nowadays one of the most important functions at the enterprise as it determines success, as a rule, of every endeavour or a new project within which framework there is the need for combination of competence, experience, and practice with novelty, creativity, and innovativeness. The article is of the conceptual nature.
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce kształtowania wizerunku współczesnej firmy. Autorka skupia się na employer brandingu, uwzględniając wymagania związane m.in. z takimi wyzwaniami, jak zróżnicowane oczekiwania różnych pokoleń. Na podstawie licznych źródeł, autorka udowadnia, że wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie te związane z oczekiwaniami pracowników i kandydatów, mają istotny wpływ na konieczność stosowania coraz bardziej skutecznych rozwiązań w budowaniu wizerunku pracodawcy, spójnych i adekwatnych do grupy adresatów. Jak dowodzą badania, dobry wizerunek firmy na rynku pracy sprzyja pozyskiwaniu i utrzymywaniu utalentowanych, wartościowych dla firmy pracowników oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami, kontrahentami i otoczeniem. Autorka podkreśla, że kultura organizacyjna i przywództwo w istotny sposób wpływają na wizerunek organizacji, zarówno wśród już zatrudnionych, jak i kandydatów do pracy. Tworzenie marki firmy jako dobrego pracodawcy jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego otoczenia, głównie te związane z rosnącym znaczeniem pracownika jako kluczowego zasobu organizacji. Artykuł ma charakter koncepcyjny i jest przeglądem literatury.
EN
The article is devoted to the problems of shaping the image of the contemporary firm. The author focuses on employer branding, taking into account the requirements related, inter alia, to such challenges as diversified expectations of various generations. Based on numerous sources the author proves that challenges in the area of human resources management, particularly those connected with expectations of employees and candidates, have a substantial impact on the need to apply more and more efficient solutions in building the employer’s image, coherent and adequate to the group of addressees. As surveys show, a good image of the firm in the labour market is conducive to acquisition and retention of talented, valuable for the firm employees and building positive relations with customers, contractors, and the environment. The author emphasises that corporate culture and leadership substantially affect the organisation’s image both among the already working employees and candidates for the job. Creation of the firm’s brand as a good employer is a response to challenges of the contemporary environment, mainly those connected with the growing importance of the employee as the key asset of the organisation. The article is of the conceptual nature and is a review of literature.
EN
Today, in the globalized world of the 21st century, the issue of leadership is topical and particularly important, hence it is not surprising that it is extensively analyzed in numerous publications. The role and significance of leadership primarily result from the fact that it has a great impact on the achievements of teams and companies, relations between people, their motivation to work, their openness to changes and new challenges, and a vision of the future development of the company.The theoretical part of the article first explains the concept of leadership and its significance, and next describes multiculturalism as a challenge for contemporary leadership in the context of managing intercultural teams. The empirical part presents the methodology of the study and the results obtained, which are followed by conclusions and recommendations.The research described in the article (ten telephone interviews) was conducted with international companies among managers who work with culturally diverse teams. At this stage the research is preliminary, and the author intends to conduct an in-depth study among managers of multinational companies in Poland and Spain that will investigate the role of leadership in managing multicultural teams.The main aim of the article is to demonstrate the importance of leadership in managing multicultural teams. Considering this aim, the following research question was formulated: How do Polish managers employed in multinational companies define leadership and how do they perceive the role of leadership in managing multicultural teams?
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The article addresses important and current issues regarding stress at work of contemporary managers and the implications of stress, including for family life. The purpose of the article is to indicate the causes and effects of managers’ professional stress. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is an attempt to answer the question – how stress affects managers in professional and private life? Based on the literature of the subject and in relation to the results of selected surveys, the authors prove that professional stress in the case of managers adversely affects not only the professional environment in which the manager works, but also has a bearing on the family’s functioning.THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Professional stress is an increasingly common phenomenon in modern organizations. In the case of managers, it is usually the result of their weakened resilience in overcoming and solving the difficulties, long-term fatigue and emotional strains they experience at work. RESEARCH RESULTS: Stress affects the entire manager’s surroundings negatively. At work, it is increased absenteeism, more mistakes made, emotional arousal or loss of self-confidence. In family life, this is excessive nervousness, physical and mental tension that acts destructively on family members, lack of interest in the affairs of loved ones and aggression.CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Employers and personnel departments in order to level the level and effects of stress should initiate research aimed at identifying the causes of manager’s stress. Training in stress management and undertaking activities that reduce the stressfulness of the work environment, such as changing the scope of tasks, goals or responsibilities, are important.
5
Content available Challenges in Managing Multicultural Teams
63%
PL
Celem artykułu jest identyfikacja wyzwań w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi, które zdaniem autorek są szczególnie ważne we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Opierając się na różnych źródłach, autorki argumentują, że wyzwania związane ze skutecznym zarządzaniem wielokulturowymi zespołami są bardzo duże, szczególnie mając na uwadze stereotypy i uprzedzenia łączące się z różnorodnością kulturową pracowników oraz zróżnicowane kompetencje menedżerów, którzy zarządzają wielokulturowymi zespołami. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcia wielokulturowości i zarządzania międzykulturowego. W kolejnej części przedstawiono atuty i słabości pracy w wielokulturowych zespołach. Następnie opisano kompetencje i najważniejsze zadania menedżerów zespołów wielokulturowych, a w ostatniej części przeanalizowano wyzwania – trudności i problemy w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami.
EN
The aim of the article is to identify challenges in managing multicultural teams, which, according to the authors, are extremely important in modern human resource management. This paper is based on literature studies and available reports. The authors prove that the challenges associated with the effective management of multicultural teams are very large, especially considering the stereotypes and prejudices related to the cultural diversity of employees and the diverse competences of managers who manage multicultural teams. The main value of the study is to clarify the need to raise the awareness of managers in terms of the development potential of multicultural teams, taking into account both their strengths and weaknesses, while pointing to the need for competence development in managers and their ability to build positive relations between representatives of different cultures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.