Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kwestionariusze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego
100%
XX
W artykule autor przedstawia analizę wpływu szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego. Do celów analitycznych zostało opracowane autorskie narzędzie pomiarowe, które wykorzystano do przeprowadzenia dwóch tur badawczych. W pierwszej turze dwie grupy respondentów dostały do wypełnienia dwa różne kwestionariusze, w których poruszany był ten sam problem badawczy, lecz możliwy zakres odpowiedzi był przedstawiony w dwóch szerokościach skali, tj. skali 5- i 10-stopniowej. Po okresie 1 tygodnia te same grupy respondentów zostały ponownie poproszone o ocenę danego zagadnienia tym razem z wykorzystaniem odmiennej skali. Uzyskane dane empiryczne zostały wykorzystane do opracowania modeli ścieżkowych przedstawiających proces budowania analizowanego zagadnienia. Dzięki zebranemu materiałowi empirycznemu możliwe było zbadanie wpływu szerokości skali na uzyskane w ramach prowadzonych analiz miary dopasowania modelu w perspektywie jego stabilności zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Research problem analysed in the paper concentrates on the impact of the choice of scale on the the goodness of fit of the Structural Equation Model. For that purpose the primary research tool were built and used for conducting two rounds of research. In the first round two groups of respondents were given two different questionaries dealing with the same research problem (same set of research questions) but using different, 5 or 10 point scales. After one week the same groups of respondents were asked again to assess the research problem by using different type of scale. Obtained empirical data were used to build the structural equation models (for 5 and 10 point scales) of the analysed research problem. Thanks to the collected empirical data it was possible to analyze the impact of the choice of scale on internal (AVE, Cronbach's Alfa, Composite Reliability) and external (R2) goodness of fit of the model.(original abstract)
|
2008
|
nr nr 1 (32)
42-54
XX
W związku z referendum akcesyjnym w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2003 roku oraz towarzyszącą mu kampanią pojawiły się wątpliwości dotyczące pożądanej postawy rządu w sprawie przyjęcia adekwatnej polityki komunikacyjnej. Czy organ władzy państwowej może i powinien pozostawać obiektywny, ograniczając się jedynie do informowania w myśl zasady edukowania społeczeństwa, czy też wspierać swoje działania integracyjne odpowiednią polityką informacyjną, w imię skuteczności swojej polityki i zapewnienia jej odpowiedniej legitymacji? Pod koniec ubiegłej dekady również w prasie przetoczyła się dyskusja, czy rząd powinien być tylko obiektywnym informatorem, czy też - skoro jego głównym celem jest realizacja polityki zagranicznej poprzednich ekip rządowych - powinien z całą determinacją przystąpić do przekonywania obywateli na rzecz swojej koncepcji europejskiej. Ekipy rządowe, które sprawowały w Polsce władzę w latach 1998-2003 (od momentu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych do daty referendum) prowadziły bardzo różne działania komunikacyjne: od zorientowanej informacyjnie polityki rządu Jerzego Buzka, w postaci PIS (Program Informowania Społeczeństwa), po kampanię stricte promocyjną realizowaną przez ekipę Leszka Millera (pełnomocników rządu: Mirosława Wiatra i Lecha Nikolskiego). Doświadczenia innych krajów również prezentują się bardzo różnie i właściwie nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jakie są standardy europejskie w tym obszarze. Na przykład w Austrii, przed jej akcesją w 1995 roku, prowadzono kampanię przedreferendalną o charakterze perswazyjnym, żeby nie powiedzieć propagandowym. Rząd "sprywatyzował" całą kampanię i wyłoniona agencja PR miała za zadanie przekonać Austriaków do głosowania na "tak" w referendum akcesyjnym. Komunikaty docierające do obywateli Austrii ograniczały się więc do argumentów pozytywnych wspierających ideę członkostwa w Unii Europejskiej. W efekcie w momencie referendum społeczeństwo tego kraju wykazało daleko idące poparcie dla członkostwa we Wspólnotach, po czym wraz z ustaniem kampanii zaobserwowano dynamiczny spadek tego wskaźnika (austriaccy politolodzy tłumaczą tym również fenomen popularności populistycznych partii i polityków prawicowych w pierwszych latach członkostwa Austrii w Unii Europejskiej). Wpływ kampanii informacyjnej miał więc swoje istotne znaczenie dla systemu partyjnego i - szerzej - politycznego tego kraju(fragment tekstu)
XX
Satysfakcja pacjenta, którego opinia jest jednym z elementów pozwalającym budować jakość jest badana różnymi sposobami. Omawiany pomiar zadowolenia z usług zdrowotnych został przeprowadzony za pomocą kwestionariusza SERVQU-AL. Analiza najsłabiej ocenianych elementów przez pryzmat płci, wieku, wykształcenia oraz częstotliwości wizyt u lekarza pozwoli wyciągnąć nowe wnioski co do sposobu prowadzenia przychodni. (abstrakt oryginalny)
EN
Satisfaction of the patient, whose opinion is one of the elements enabling to build quality, can be evaluated in various ways. The measurement of the level of contentment with health services analyzed herein, was carried out with the use of the SERVQAL questionnaire. Analyzing the elements characterized by the lowest score in terms of gender, age, education and the frequency of visits to the doctor allows of drawing new conclusions about the ways of running a clinic. (original abstract)
4
75%
XX
Ocenianie to proces realizowany za pomocą odpowiednio skonstruowanego instrumentu, który pozwala zbierać informacje o pracownikach w celu określenia ich postaw, cech i zachowań, biorąc pod uwagę ich wydajność w pracy. Celem pracy jest przedstawienie propozycji przygotowania i wdrożenia oceny pracownika w klinice neurologicznej. Prace obejmowały budowę formularza oceny pracownika oraz kwestionariusza oceniającego ocenę pracownika. (abstrakt oryginalny)
EN
Assessment is a process implemented using a properly constructed instrument that allows you to collect information about employees in order to determine their attitudes, characteristics and behaviors, taking into account their performance at work. The aim of the work is to present a proposal for the preparation and implementation of an employee assessment in a neurological clinic. The work involved the construction of an employee evaluation form and a questionnaire assessing the employee assessment. (original abstract)
5
Content available remote Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności
75%
|
|
nr nr 5
65-94
XX
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie najważniejszych problemów i głównych zagadnień dotyczących teorii zrównoważonego rozwoju wsi w wymiarze przestrzennym, z punktu widzenia wielofunkcyjności. Przedstawiono uwarunkowania teoretyczne i użytkowe, metody oraz wyniki implementacji tej teorii. Przeanalizowano również niektóre zależności między koncepcją rozwoju obszarów wiejskich w podejściu wielofunkcyjnym a teorią ekorozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących świadomości mieszkańców regionu konińskiego na temat zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problem badawczy analizowano na podstawie oryginalnych źródeł informacji. Zostały one uzyskane w wyniku badań empirycznych przeprowadzonych w czerwcu 2018 r. Za pomocą kwestionariusza, metoda bezpośredniego wywiadu. W ankiecie uwzględniono mieszkańców regionu konińskiego. 110 respondentów zostało wybranych na podstawie zasad wyboru nielosowych kwot (płeć, wiek) i celowej selekcji (studenci, studenci, pracownicy). Interpretując wyniki badań wykorzystano metodę indukcyjno-dedukcyjną. Skalę zjawiska i znaczenie czynnika sprawczego, podane przez respondentów, określono jako procent. Biorąc pod uwagę fakt, że niektórzy komentujący znaczenie trwałych celów, rozwój nie znał tej koncepcji, nie mówiąc już o jej pomysłach, hierarchia wyznaczonych przez nie celów opierała się raczej na przypuszczeniach, a nie na konkretnych przekonaniach i wiedzy. W związku z tym uzyskane wyniki należy zaakceptować z tą rezerwacją. Znaczna część respondentów była w pełni świadoma kompleksowego rozumienia idei zrównoważonego rozwoju i łączyła ją z celami społeczno-ekonomiczno- -przyrodniczymi, jak wskazano, między innymi, podanymi przez korespondentów ma definicje i opinie na temat hierarchii celów dla zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this publication is to present the most important problems and the main issues in the theory of sustainable development of rural areas in the spatial dimension, from the standpoint of multifunctionality. Theoretical and applied determinants and methods are presented, as well as the results of application of this theory. Some relationships between the concept of rural development under a multifunctional approach and the theory of eco-development of rural areas are also analyzed. The results of an empirical study concerning the awareness of people living in the Konin region on the sustainable development of rural areas are presented. The research problem was analyzed on the basis of original sources of information, obtained through empirical research carried out in June 2018 using a questionnaire-based personal interview method. The questionnaire was completed by residents of the Konin region. 110 respondents were selected based on the principles of selection of non-random quantities (gender, age) and purposeful selection (students, workers). The results were interpreted using an inductive-deductive method. The scale of the phenomenon and the importance of the causative factors, as given by the respondents, were determined as percentages. Because some of those commenting on the importance of sustainable goals in development were not aware of this concept, let alone its specific ideas, the hierarchy of goals determined by them was based rather on conjecture than on specific beliefs and knowledge. Therefore, the results obtained should be viewed with this reservation. A significant proportion of respondents had a comprehensive understanding of the idea of sustainable development, and combined with socio-economic and environmental objectives, this means that the replies given by respondents provide definitions and opinions on the hierarchy of goals for sustainable development.(original abstract)
|
2018
|
tom 6
|
nr nr 1
79-105
EN
Aim: The main aim of the paper is validation of the OCAI questionnaire with the study providing the framework for estimating psychometric parameters (accuracy, reliability, discriminatory power) and devising standards which will allow for a correct and clear interpretation of scores, thus forming the basis for assessment of the possibilities of using the OCAI in Polish conditions. Research method: In the validation work, the Polish version of Cameron and Quinn's OCAI questionnaire was used. While selecting the validation sample, a targeted strategy was adopted, whereas in relation to the standardized sample it was partially targeted and incidental. The validity test was performed based on factor analysis and examining correlative relationships between the OCAI scales and the constructs which were to some extent related conceptually. Reliability was estimated using Cronbach's Alpha. Discriminatory power of the items of scales was calculated by correlating the items with the overall scale scores and by comparing variances of extreme quartile groups. The possibility of standardization was estimated through the K-S test. Findings: The validation study confirmed the conceptual correctness of the construct of Cameron and Quinn's Competing Values Framework. The structure of the OCAI questionnaire produced on the basis of the Polish research sample is consistent with the assumptions of its creators. The questionnaire has appropriate psychometric properties in terms of accuracy, reliability and discriminatory power. The distributions of the OCAI scale scores do not deviate significantly from the character of the normal distribution, and, depending on the potential user's preferences, it is possible to apply percentile standards or standard tens. Originality / value of the paper: The tests presented in the paper confirm methodological and conceptual validity of the OCAI tool which is among those tools which are quite frequently used in research on organizational culture. The potential user of this questionnaire can carry out research in the knowledge that the questionnaire has adequate psychometric properties and that it was verified in Polish conditions. The system of standards that was generated makes the scores largely more precise so one can indicate their exact level against a selected population of persons employed in Polish organizations, which in turn produces favorable conditions for drawing correct conclusions as to the relevant recommendations, including their correct formulation. It is also possible to compare the score scales with those produced by other tools with the same system of standards. Implications of the research: The psychometric verification of the OCAI questionnaire produces a range of possibilities for the research centered on the issues surrounding organizational culture because the research draws on the knowledge that it can be conducted employing a tool that was tested and proved useful also in Polish conditions. Members of the contemporary research community want increasingly more often to carry out studies using tools that have been objectively and quantitatively justified. In the long run, the OCAI can be employed to identify causal relationships between the phenomena of organizational culture and the factors that are interdependent with this culture, such as management styles or motivational psychological aspects. Limitations of the research: Although the validation study was conducted with differentiated samples, they did not fulfill the requirement of full representativeness for the entire Polish population, which means that the conclusions drawn by a potential user of the validated version of the OCAI should be marked by a cautious and balanced approach. The validation works on the questionnaire are still preliminary and they will require to be confirmed by further research. The percentile and ten standards generated are temporary and general in their nature. Moreover, the significance of differences has not been explored between the individual subgroups of the research sample and in the future what will be necessary is a statistical verification in the context of creating separate standards depending on such variables as type of work, level or industry within which organization functions. (original abstract)
|
|
nr nr 1
7-20
XX
Badania marketingowe są tym obszarem działalności przedsiębiorstwa, który dostarcza niezbędnych informacji w sytuacji tzw. luki informacyjnej, czyli rozbieżności pomiędzy zapotrzebowaniem na informacje, a ich dostępnym i posiadanym w danej chwili zasobem. Pozyskanie niezbędnych danych jest możliwe dzięki odpowiednio skonstruowanemu narzędziu badawczemu, jakim w badaniach marketingowych jest kwestionariusz. Niniejsze opracowanie pokrótce przedstawia: istotę kwestionariusza, zasady opracowywania pytań kwestionariuszowych, rodzaje pytań kwestionariuszowych, w tym skale do pomiaru postaw oraz problematykę badań pilotażowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The marketing research is the area in running business, which supplies the essential information in the situation of an Information gap, that is a discrepancy between the demand for information and the knowbledge of how much resources there are and we have access to. The acquiring of essential data is possible because of the appriopriate tool of research, namely questionnaire. The issue of a questionnaire, the role of drawing up the questions of a questionnaire, type of questionnaire, scale of measurement of attitude and pilotage researching issues are presented in this study. (original abstract)
XX
Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie użyteczności pomiaru satysfakcji z pracy w procesie zarządzania ludźmi oraz zaproponowanie narzędzia do pomiaru satysfakcji z pracy. Prowadzenie badań nad stworzeniem kwestionariusza do pomiaru satysfakcji z pracy wydaje się być uzasadnione. Brak bowiem obecnie narzędzia, które ujmowałoby satysfakcję z pracy zgodnie ze współczesną koncepcją dobrostanu, jako pozytywnego doświadczenia emocjonalnego w pracy oraz zadowolenia z pracy. Uzasadniając użyteczność pomiaru satysfakcji z pracy, odwołano się do wyników badań empirycznych wskazujących, iż wiąże się ona z zachowaniami pracowników: liczbą absencji, chęcią porzucenia pracy, motywacją i zaangażowaniem, zdrowiem oraz efektywnością pracy. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych nad kwestionariuszem satysfakcji z pracy. Proponowany kwestionariusz okazał się być rzetelnym i trafnym narzędziem pomiarowym, dającym trzy wskaźniki satysfakcji z pracy: zadowolenie z pracy, częstotliwość doświadczeń negatywnych i częstotliwość doświadczeń pozytywnych w pracy. Trafność narzędzia potwierdzono, wykazując także związek jego wyników z chęcią opuszczenia organizacji przez pracownika.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to present the utility of job satisfaction measurement in the process of human resource management and to propose a tool to measure job satisfaction. Conducting a research on the job satisfaction measurement seems to be justified, as there is no tool that measures job satisfaction according to the modern concept of well-being, defined as positive emotional experiences at work and job contentment. In order to show that job satisfaction measures might be useful in management processes, the results of empirical studies have been presented. The studies proved that job satisfaction is related to absenteeism, intention to quit the job, motivation and commitment, mental and physical health and performance of employees. Then, the author's own research on job satisfaction questionnaire has been presented. Proposed questionnaire turned out to be a reliable and valid measurement tool that provides three indicators of job satisfaction: job contentment, frequency of positive emotional experiences, the frequency of negative emotional experiences.(original abstract)
|
|
nr nr 1
211-221
XX
Opracowanie zawiera opis i zestawienie wyników procedury walidacji Kwestionariusza Kultury Organizacyjnej Harrisona i Handy w warunkach polskich. Badania walidacyjne przeprowadzono na próbie N=320, natomiast normalizacyjne - na próbie N=1132. Artykuł zawiera podstawowe założenia dotyczące modelu kultury organizacyjnej i jej typów. Dalsze części obejmują rezultaty walidacji w zakresie trafności, rzetelności, mocy dyskryminacyjnej oraz wypracowania norm percentylowych. Uzyskane rezultaty posiadają zadowalające parametry psychometryczne względem sytuacji i warunków polskich organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The publication contains description and results validation procedure of Harrison and Handy Organizational Culture Questionnaire to Polish conditions. Validation research were realized on sample N=320 while normalization on sample N=1133. First part of the article presents basic assumptions about organizational culture model and typology. Further parts of the publication contain a validation results, including accuracy, reliability, power of discrimination and normalization with creating percentile norms. The obtained results have appropriate psychometric parameters conditions of Polish organizations.(original abstract)
EN
This paper assesses the quality of life of women in Poland using a direct research method, namely a questionnaire carried out on a random sample of 503 people. The respondents were asked, first, to assess their own quality of life and, second, to evaluate specific factors such as wages, security, relationships with family, and forms of entertainment. We conclude that women in Poland highly and positively assess the majority of the analyzed components of quality of life. They pay the greatest attention to material issues as a result of Poland's postwar and postcommunist history. (original abstract)
|
|
nr z. 101
117-129
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie psychologicznych aspektów rozumienia pojęcia wydajności i produktywności w kontekście codziennych problemów życia. Opinie przedstawione przez młodych ludzi na wydajność w codziennym życiu jest punktem wyjścia do przeprowadzenia badań.
EN
The aim of this article is to present the psychological aspects of understanding the notion of productivity and productivity in the context of everyday life problems. This article describes productivity as understood from the philosophical, economic as well as common perspectives. Opinions presented by young people on productivity in everyday life are a starting point. The research is exploratory and it reveals several interesting research issues to be further examined. The analysis of formal aspects and the content of opinions shows the common way productivity is perceived and emphasizes the difference between genders in this area. (original abstract)
12
Content available remote Perspektywy i narzędzia oceny sieciowych właściwości pracowników
75%
XX
W artykule omówiono wyniki analizy definiowania właściwości sieciowych pracowników oraz metod ich oceniania. W literaturze zidentyfikowano cztery badania poświęcone badaniu sieciowości w zarządzaniu, ujmujących w części lub całości właściwości pracujących. Autorzy badań definiowali, operacjonalizowali i badali sieciowość z różnych perspektyw. Wspólnym narzędziem był kwestionariusz, który podlegał ocenie rzetelności, choć nie zawsze trafności; najczęściej służył on samoocenie. Właściwości sieciowe pracowników ujmowano jako zachowania, kwalifikacje, cechy, zasoby i kompetencje. Kompetencje sieciowe pracowników wg Wolffa i Mosera są najbliższe przyjętej definicji kompetencji, natomiast metoda ich oceny nie jest typowa. Autorka formułuje zatem postulat stworzenia narzędzia do oceny kompetencji sieciowych pracowników, rozumiejąc te ostatnie jako działania służące nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji zawodowych - osobiście lub zdalnie - istotnych dla wykonywania aktualnej i przyszłej pracy(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of analysis regarding defining networking characteristics of employees and methods of their assessment. Scientific literature identifies four studies devoted to networking in management, in which a part or whole of them are dedicated to networking characteristics of employees. The authors of these studies defined, operationalized as well examined networking from different perspectives. Common methods were questionnaires, tested for reliability, but not always validity. Questionnaires or surveys were most often used for self-assessment of working people, employees. The properties of the employees networking were described as behaviors, qualifications, qualities, resources and competences. Network competence of employees pointed out by Wolff and Moser are closest to the definition of competence, though their method of assessment is not typical for competences' assessment. Hence, the author formulates a proposal to develop a tool for network competences' of employees understanding them as activities aimed at establishing and maintaining social relations, personally and remotely, which are important for actual and prospect work(original abstract)
XX
Kwestionariusz stanowi jeden z centralnych elementów procesu oceny 360 stopni. To w jego ramach definiowane są kryteria podlegające ocenie, na jego podstawie powstają raporty dla uczestników. Wokół niego tworzą się podstawowe założenia metodologiczne przeprowadzanego projektu. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie formularza. (abstrakt oryginalny)
XX
Podrozdział stanowi dowód swoistego rozchodzenia się teorii i praktyki, tym razem widocznego w opinii respondentów. Autorzy - ks. Grzegorz Polok i Agnieszka Put - przeprowadzili badania, których celem było poznanie opinii studentów na temat istotnych cech, jakimi powinien charakteryzować się pracownik odpowiedzialny za działalność PR. W efekcie analiz, zrealizowanych w formie studiów literaturowych i empirycznych, autorzy opracowali sylwetkę etycznego pracownika public relations. (fragment tekstu)
|
|
nr nr 3
186-200
EN
The COVID-19 pandemic resulted in a sudden and unprepared switch to teleworking and home office in many workplaces and job functions. The use of teleworking in Hungary was significantly below the European average until the emergence of the coronavirus, which forced many people into this situation. Curfew restrictions have led to a complete lack of separation between work and private life for some workers, with several advantages and disadvantages. This paper aims to analyse the impact of the COVID-19 pandemic on changes in trade patterns, as confirmed by a questionnaire survey. The research is based on a questionnaire about shopping habits during the home office period. The hypothesis of the authors is that the persistence of the home office, elimination of travel for work, constant online presence, fear of the virus, and the lockdown have also significantly changed shopping habits. The survey showed that a large proportion of respondents tried to reduce the amount of personal contact during the pandemic period and most of them turned to online solutions for safety reasons. About online purchases, many respondents indicated doubts as to quality and a lack of confidence in the product they were buying. However, the positive experience gained during the pandemic period is likely to influence future purchasing habits for the majority. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2022 r. na grupie uczniów i młodych absolwentów trzech kierunków kształcenia zawodowego pobierających naukę w kilku krajach unijnych (N = 428). Prezentowany obszar badań dotyczy znajomości kompetencji pożądanych przez pracodawców oraz samooceny poziomu tych kompetencji. Wykorzystano test równości średnich w celu sprawdzenia różnic w ocenach ze względu na cechy metryczkowe respondentów. Analizę czynnikową zastosowano dla sprawdzenia, czy w ocenach respondentów można zauważyć podobieństwo podejścia do różnych rodzajów kompetencji. Ewentualne stwierdzenie takiej prawidłowości pozwoliłoby na stosowanie skali sumacyjnej i redukcję wymiarów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of the results of a survey conducted in 2022 among students and young graduates of three vocational education courses, studying in EU countries (N = 428). The area of research concerns the awareness of competencies sought-after by employers and the self-assessed level of these competencies. The authors used tests of the equality of two means in order to check for differences in assessments according to the respondents' metric characteristics, and also factor analysis to check for similarities in attitudes towards different types of competencies in the respondents' assessments. Finding such similarities would allow to use a summative scale and reduce the dimensions.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań potrzeb szkoleniowych sprzedawczyń i sprzedawców pracujących w handlu detalicznym (300 osób, 295 kobiet, 5 mężczyzn). Badania przeprowadzono na terenie całej Polski w okresie IX 2019 - XII 2020. W badaniach wykorzystano kwestionariusze wywiadu i ankiety PAPI. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on the training needs of salesmen working in retail trade (300 people, 295 women, 5 men). The research was conducted throughout Poland in the period September 2019 - December 2020. The research used interview questionnaires and PAPI surveys. (original abstract)
EN
The purpose of the article is to substantiate the emergence of new - and the development of existing - factors and segmentation criteria for meeting consumer needs and increasing the efficiency of marketing activities for Ukrainian enterprises under modern market conditions. The object of the research is to analyze the process of development and any increases in the effectiveness of marketing segmentation. The subject of research is the theoretical, methodical and practical provisions of the formation of targeted marketing segmentation for the markets of Ukrainian enterprises. The goal of the research is to evaluate the direction and type of market segmentation that determines future target segments for enterprises and their share of existing markets. We present the characteristics of enterprises that work on market relations for the production and sale of computer devices that provide network connections. Our method was to estimate the direction and type of market segmentation in order to determine the prospective segments for such enterprises and their share of the existing market. In order to evaluate the attractiveness of target segments for Ukrainian enterprises, a survey was conducted to validate customer reactions. The analyzed variables included: the length of time a person uses his/her computer device; the reasons for possible changes and important settings when choosing a computer device; the timeframe for buying a computer device. The results of the questionnaire are separated by gender, social and geographic factors, as well as by family composition and age of respondents, taking into account the stages of their life cycle, as well as their educational level and professions - for three enterprises. Particular attention was paid to the psychographic factors of occupation and social class. The questionnaire also contained a self-assessment section on the psychological qualities of the consumer and on their psychography, which we analyzed. The hypotheses presented by individual factors and the consumer segment, separated by the results of the survey, and the analysis of the respondents' answers, are presented. Confirmation of the hypotheses and isolation of the consumer segment are given. (original abstract)
|
|
tom 22
|
nr nr 2
15-39
EN
A business web survey should be of an appropriate length. On the one hand it should include all the questions which are important to the researcher, but on the other hand, it should not be too long as the breakoff rate in this case tends to be high, resulting in a low response rate. In consequence, the researcher is forced to invest more time and money in order to reach a sample size which would enable an appropriately performed statistical analysis. In this paper, completion and breakoff times are observed and compared across different questionnaire and respondent characteristics. A regression modelling approach has been adopted to estimate the completion and breakoff functions to help a researcher determine which respondents completed a questionnaire and which broke it off too quickly or too slowly. By omitting such respondents, a researcher is able to obtain the relevant estimates more efficiently. In addition, the completion and breakoff functions offer a better insight into the completion and breakoff development rates, allowing the researcher to make a better-informed decision as to whether the survey requires any modifications or not.(original abstract)
XX
W artykule omówiono wyniki porównania dwu niezależnych badań wybranych efektów metodologicznych zastosowania kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI) oraz klasycznej ankiety papierowej (PAPI). Na tle przeglądu literatury zaprezentowano wyniki autorskich badań porównawczych w zakresie rzetelności pomiaru z użyciem skal Likerta i semantycznej, a także analizy kompletności odpowiedzi pytań otwartych. Wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest porównywalna jakość pomiaru za pomocą obu sposobów zbierania danych - skale są wystarczająco rzetelne, a odpowiedzi na pytania - otwarte bogate treściowo. Techniczne możliwości CAWI, szczególnie rotacja pozycji skal i wymuszanie udzielenia odpowiedzi, mogą wpływać na uzyskiwanie danych o lepszej jakości m pomocą ankiet internetowych (przy porównywalnym sposobie dobom próby i adekwatnej jej strukturze).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents selected results of direct comparison for two pieces of independent research of chosen methodological effects of CAWI and PAPI utilization. Against a background of literature survey the authors present the results of their own comparative research in the field of measurement reliability with the application of Likert and semantic scales as well as the analysis of completeness of answers for open questions. The main conclusion of the analysis is comparable quality of measurement using both ways of collecting data - the scales are reliable enough and the answers for open questions are content rich, Technical possibilities in CAWI - especially the position rotation of scales and forcing responses - may contribute to obtaining data about better quality by means of Internet questionnaire.(original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.