Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Finansowanie przedsiębiorczości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące finansowania organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej (destination managament organizations - DMO) na przykładzie struktur lokalnych. W części wprowadzającej scharakteryzowano teoretyczne zagadnienia dotyczące analizowanych organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych DMO. W dalszej kolejności wskazano na potencjalne możliwości finansowania lokalnych DMO. Na podstawie dostępnych opracowań naukowych oraz wyników badań własnych autora szczegółowo przedstawiono udział poszczególnych środków w finansowaniu badanych podmiotów. Przeprowadzona analiza wykazała szerokie spektrum potencjalnych źródeł finansowania analizowanych organizacji. Z drugiej strony wykazano, że podmioty te w przeważającej mierze pozyskują znaczne środki ze źródeł publicznych. Zjawisko to jest charakterystyczne dla zdecydowanej większości organizacji.(abstrakt autora)
EN
The article presented the issue of financing destination management organizations on the example of the local structures. The introductory part discussed theoretical aspects concerning the analyzed organizations with the particular emphasis placed on local DMOs. Furthermore, potential possibilities of financing local DMOs were indicated. Based on the available scientific publications and the author's own research a detailed presentation of the participation of particular funds in financing the discussed entities was provided. The conducted analysis indicated a broad range of potential financing sources for the analyzed organizations, On the other hand, it was proved that these entities predominantly gain the funds from public sources. This phenomenon is characteristic of the majority of the organizations(author's abstract)
XX
Są dwa podstawowe sposoby pozyskania pieniędzy na rozwój firmy: pożyczka lub dopuszczenie udziałowców. Artykuł omawia korzyści z tym związane.
XX
Factoring, jako metoda finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorców, staje się popularny nie tylko w Republice Czeskiej, lecz również na całym świecie. Artykuł niniejszy skupia się na porównaniu wykorzystania tej metody na poszczególnych kontynentach, czego rezultatem jest obserwacja, że Europa ma największy udział w realizowanych transakcjach tego typu oraz że wzrasta ilość tychże transakcji. Porównano lata 2001 i 2002. Ponadto praca porusza kwestię obrotu w zakresie operacji factoringowych, realizowanych w Czechach w latach 2001-2002. Omówiono również zalety i wady oraz koszty związane z factoringiem. (oryg. streszcz.)
EN
Factoring is very popular financial method in the Czech Republic and all over the world. The aim of the article is the comparison of use that method on different continents. (AK)
XX
Rada Ministrów podjęła decyzję o pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorstwom ze środków publicznych. Szczegółowe uregulowania odnośnie zakresu i warunków wsparcia określone zostały rozporządzeniem, będącym aktem wykonawczym do ustawy z 30 czerwca 2000 r. Artykuł omawia te uregulowania.
XX
Celem opracowania jest przedstawienie i charakterystyka grupy business angels. Wskazanie na jakiego rodzaju inwestycjach się koncentrują oraz omówienie ich sieci działających w warunkach gospodarki polskiej. Business angels to przedsiębiorcy, którzy są skłonni inwestować własne środki finansowe w innowacyjne pomysły we wczesnych fazach rozwoju. Typowy anioł biznesu to wykształcony mężczyzna powyżej 45 roku życia, który osiągnął sukces w biznesie. Głównym motorem podjęcia takiego działania jest nie tylko chęć osiągnięcia zysku, ale również chęć nawiązania nowych kontaktów biznesowych, możliwość przekazywania swoich doświadczeń i wiedzy, uczestniczenia w procesie dalszym rozwoju gospodarki czy też dla nobilitacji społecznej. W Polsce ta grupa coraz bardziej się rozrasta i skupia się przede wszystkim w 7 sieciach aniołów biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this paper is to present and characterization of a group of business angels. An indication of what kind of investments are chosen and to discuss their networks operating in the Polish economy. Business angels, there are entrepreneurs who are investing their own money in innovative ideas in the early stages of development. A typical business angel is an educated man aged 45 who has achieved success in business. The main driving force for such action is not only the desire to make a profit, but also the desire to establish new business contacts. These investors want to use their experience and knowledge to young firms. In Poland, this group is growing, and focuses primarily in 7 business angel networks. (original abstract)
XX
W artykule przeprowadzono analizę przedsiębiorstw handlowych w ostatnich trzech latach z punktu widzenia zastosowania określonych zasad finansowania w ich praktyce gospodarczej.
XX
Artykuł omawia dwa sposoby pozyskiwania pieniędzy na rozwój przedsiębiorstwa: pożyczka lub dopuszczenie udziałowców.
XX
Artykuł omawia jeden ze sposobów finansowania przedsiębiorstw - fundusze venture capital.
XX
W rozwoju europejskiego sektora venture capital niewątpliwie przewodzi Zjednoczone Królestwo. Artykuł stanowi krótki historyczny przegląd wydarzeń. Podano również klasyfikację na kategorie funduszy venture capital działających w Wielkiej Brytanii.
XX
Dokument opracowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, przyjęty przez Radę Ministrów 6 czerwca 1995 roku, zawierający założenia polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz program działań na lata 1995-1997.
XX
Artykuł omawia zasady powstawania i funkcjonowania venture kapital.
XX
Leasing, którego istotny rozwój można obserwować co najmniej od ostatniego ćwierćwiecza, datuje swojej powstanie jeszcze w 2 pot. XIX w. Koncepcja tego źródła finansowania działalności inwestycyjnej ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju oraz takich, które chcą uniknąć wskazywania w wartości swoich pasywów kwot zadłużenia z tytułu pozyskania innych, alternatywnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej. Źródła te, czy to pomniejszające kapitały własne (inwestycje finansowane z własnych środków), czy też zwiększające zadłużenie (kredyt kupiecki lub kredyty bankowe) wpływać mogą negatywnie na obraz podmiotu w ramach przeprowadzanych analiz w oparciu o analizę wskaźnikową. Wzrost zadłużenia lub zmniejszenie wartości kapitałów własnych może z kolei skutkować zmniejszeniem szans na pozyskanie tańszych linii kredytowania bankowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of leasing as a source of financing business operations of enterprises. The first part, presents the issue of leasing in the historical perspective, as well as the definition of this concept. The second part, characterizes the parties to the leasing, also presenting the scope of their obligations. (original abstract)
XX
Sektor venture capital rozwija się w Polsce bardzo powoli. Główną przyczyną jest brak zachęt i ulg podatkowych, szczególnie w przypadku projektów drobnych (do 1 miliona USD), Firmy venture capital angażują się w projekty głównie o większej wartości i bardziej ryzykowne.
14
Content available remote Finansowanie start-upów przez fundusze wysokiego ryzyka
60%
XX
Celem artykułu jest analiza specyfiki finansowania przedsięwzięć gospodarczych typu start-up. Punktem wyjścia analizy jest określenie jej zakresu poprzez zdefiniowanie przedsięwzięcia typu start-up. Następnie podjęto próbę określenia specyfiki inwestowania w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju z punktu widzenia kształtowania się ryzyka i potrzeb inwestycyjnych w czasie. Artykuł zawiera również przegląd współczesnych trendów w finansowaniu typu venture capital w Polsce, Europie i USA. Artykuł zamyka podsumowanie zawierające wnioski końcowe i określające kierunki dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is the analysis of unique features of start-up financing. The starting point is the definition of start-up, hence the definition of scope of the analysis. Is is followed by an attempt of description of unique features of investment in early-stage ventures, from the point of view of risk level and the financial needs of the projects, which evolve in time. The paper then presents an overview of data illustrating contemporary trends in venture capital financing in Poland, Europe and United States of America. The paper ends with final conclusions and future research plan. (original abstract)
15
Content available remote Sources of Finance Available for SME Sector in Pakistan
60%
EN
Small and medium enterprises (SMEs) are engines of growth for developed and developing countries. Developing countries like Pakistan must pay special attention towards its development and growth which is very essential for country's economic growth, economic development, employment generation, income equality, poverty alleviation, entrepreneurial culture etc. But unfortunately this sector is under performing due to many barriers including improper infra-structure, regulatory requirements difficulties, shortage of skilled HR, non competitive products, lack of entrepreneurial expertise, small scope of business and risk of default but above all access to finance is the major barrier that is facing by SMEs. This research paper examines the sources of finance (formal and informal) that are available for SMEs and also highlights the issues that create hindrance in effective flow of financial facilities to SMEs especially SEs (Small Enterprises). The research paper concludes that sufficient and easy availability of finance is the key to success for SMEs in Pakistan. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje zagadnienie finansowania projektowego jako alternatywnego sposobu finansowania dużych kosztochłonnych projektów. Specyfiką finansowania projektowego jest z jednej strony nacisk kładziony przez wierzycieli na oczekiwane przepływy pieniężne (cash flow) projektu, ponieważ są one kluczowe dla przyszłego zaspokojenia lub braku zaspokojenia ich należności, zaś z drugiej strony minimalne powiązanie projektu ze spółką macierzystą.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of project finance as alternative way of financing the large and cost-consuming projects. From one side, the characteristics of project finance is the creditors pressure on the expected project cash flows, since they are crucial for future fulfilling or the lack of fulfilling of project liabilities, whereas from the other side, minimal project connection with the parent company is required. (AT)
17
60%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych, funkcjonujących w województwie lubelskim(fragment tekstu)
EN
Family businesses are one of the oldest ways of doing business. Managing a business belonging to the family is often more difficult than directing another entity. The purpose of this article is to present the finances barriers existing in the economic market, hinder the development of small and medium-sized businesses, particularly family businesses. Assessment was presented to the recommended funding of family businesses. It shows also how family businesses can take advantage of assistance offered by the European Union.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono skalę finansowania przedsiębiorców indywidualnych przez banki spółdzielcze w Polsce. Z badań empirycznych wynika, że na poziom kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych w aktywach ogółem statystycznie istotnie wpływały rok badań, typ gmin i rodzaj województwa, na terenie którego prowadziły one działalność.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the scale of financing for individual companies supplied by cooperative banks in Poland was presented. Empirical study results suggest that the level of loans to individual entrepreneurs relative to total bank assets was statistically significant influenced by study year and spatial location of bank activity (gmina and voivodship).(original abstract)
XX
Realizowanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania kapitału, dotyczących zarów­no finansowania działalności bieżącej jak i inwestycyjnej, wiąże się z sięganiem po różne formy fi­nansowania. W zależności między innymi od swojej sytuacji ekonomicznej, przyjętej strategii oraz aktualnej sytuacji rynkowej, przedsiębiorstwa decydują się na finansowanie swojej działalności w róż­nym stopniu kapitałem obcym i własnym. W niniejszym artykule przedstawiona została analiza wyko­rzystania dostępnych form finansowania działalności gospodarczej w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Financing as well as operating and investment decisions require searching for funds from vari- ous sources. Generally they comprise some combination of debt and equity. This paper investigates which sources of funds are the most common ones used by commercial companies operating in Poland. The analysis provided for 2007 discovers that Polish entrepreneurs raise funds equally from both equity and debt capital providers. The most common source of equity capital seems to originate from outside of the stock exchange and private equity funds; however there are no detailed statistics on the structure of equity markets in Poland currently available. Also discussed in the paper is the fact that a major portion of debt capital comes from credits granted by suppliers and bank loans.(original abstract)
20
Content available remote Czynniki finansowania innowacji w polskich firmach rodzinnych
60%
XX
W warunkach gospodarki aspirującej do miana opartej na wiedzy podnoszenie konkurencyjności poprzez rozwijanie wiedzy, będącej źródłem innowacji, stanowi kluczowy czynnik sukcesu biznesu. Nakłady finansowe na badania i rozwój stanowią warunek generowania tej wiedzy. Celem badań było zidentyfikowanie czynników finansowania aktywności innowacyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych znajdujących się na liście Laureatów "Diamentów Forbesa 2016". Oprócz opisanych w literaturze barier finansowania działalności gospodarczej, obserwuje się w przedsiębiorstwach rodzinnych awersję do ponoszenia nadmiernego ryzyka finansowego z uwagi na możliwość zagrożenia bezpieczeństwa materialnego rodziny właścicielskiej. Może to stanowić podstawę uznania, że firmy rodzinne cechuje niska elastyczność dostosowania do szybko zmieniających się warunków otoczenia, coraz bardziej zglobalizowanego i konkurencyjnego. O ile zwiększa się liczba opracowań naukowych na temat innowacji i ich finansowania w ogóle, rośnie także zainteresowanie specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych - najwięcej publikacji dotyczy sukcesji, zarzadzania strategicznego, natury i sposobu definiowania tego typu podmiotów gospodarczych, ich roli społecznej i ekonomicznej [Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk 2004, Sułkowski 2004] - o tyle problem angażowania się firm rodzinnych w aktywność innowacyjną i finansowanie tej aktywności jest jeszcze słabo opisany w literaturze światowej i krajowej. Stanowi obszar z pogranicza finansów, innowacyjności oraz zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym (młodą specjalnością w dyscyplinie nauk o zarządzaniu). (fragment tekstu)
EN
This article is empirical in its nature, presenting the results of research on innovation financing in Polish family businesses conducted in 115 entities from the list of "Forbes Diamonds 2016" (Polish version). The author formulates issues and research hypotheses in the context of the possibility of functioning and development of family businesses in the economy that aspires to be referred to as knowledge-based. The research is a questionnaire with the use of CATI and CAWI techniques. The empirical material obtained was analyzed using logistic regression and linear regression. The results of the study conclude that family businesses are able and willing to invest in innovation to meet the ambitions of a knowledge-based economy. The study adds to theoretical and practical knowledge in this field and is aimed at family entrepreneurs, central and local governments and business environment institutions. This article is particularly targeted at the potential successors of family ventures. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.