Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2148

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 108 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Insurances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 108 next fast forward last
1
Content available remote Wprowadzenie
100%
2
Content available remote Najstarsze jednostki ZUS. POZNAŃ
100%
XX
Do roku 2004 obowiązywał podział na oddziały wywodzący się z 1975 roku (na terenie Wielkopolski istniały oddziały w Poznaniu, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile i Rawiczu). Od 1 stycznia 2005 roku w miejsce funkcjonujących dotychczas Oddziałów ZUS w Poznaniu i w Koninie powołano do życia I Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 12, i II Oddział w Poznaniu, początkowo z siedzibą w Koninie, następnie w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 31. Jednocześnie Oddział ZUS w Rawiczu zamieniono w inspektorat podległy Oddziałowi ZUS w Ostrowie Wielkopolskim13. W sierpniu 2007 roku spośród istniejących oddziałów ZUS wyznaczono 16 oddziałów wojewódzkich w miastach, w których znajdowała się siedziba wojewody. W Poznaniu wybór padł na Oddział przy ul. Dąbrowskiego 12. Oddziały wojewódzkie obejmowały swoim zakresem działania obszar województwa oraz podlegające im oddziały, inspektoraty i biura terenowe. Miały one odpowiadać za funkcjonowanie jednostek terenowych ZUS na obszarze danego województwa. Celem takiego postępowania była decentralizacja Zakładu, a więc przekazanie szerszych niż dotąd kompetencji szefom oddziałów wojewódzkich. Struktura ta funkcjonowała jednak tylko przez siedem miesięcy. Od marca 2008 roku ZUS powrócił do poprzedniej, sprawdzonej w wieloletniej praktyce struktury organizacyjnej. (fragment tekstu)
XX
Praca jest poświęcona optymalnym kontraktom ubezpieczeniowym. Ma ona charakter przeglądowy i oparta jest na wybranych pracach dotyczących omawianego tematu. W zasadzie omawia się kontrakty reasekuracyjne ale można również rozpatrywać kontrakty między ubezpieczycielem a klientem. (fragment tekstu)
XX
Obecnie obserwowany wzrost aktywności polskich firm ubezpieczeniowych przede wszystkim przejawia się rozwijaniem nowoczesnych usług ubezpieczeniowych, w tym oferowanych za pośrednictwem Internetu, doskonaleniem strategii marketingowych oraz zintensyfikowaniem poczynań służących podejmowaniu działalności ubezpieczeniowej na rynkach zagranicznych. We wszystkich tych obszarach działań ważną rolę odgrywa wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posiadanie odpowiedniej strategii działalności e-biznesowej. Artykuł ma na celu przedstawienie rodzajów strategii e-biznesowych stosowanych w działalności ubezpieczeniowej oraz znaczenia wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeniowych. (abstrakt autora)
EN
Currently, the observed increase in activity of Polish insurance companies is primarily reflected in the development of modern insurance services, including those offered through the Internet, in improving marketing strategies and in actions aimed at intensifying actions in order to start insurance business in foreign markets. In all these areas of activity an important role is being played by the use of information and communication technologies and by having an appropriate e-business strategy. Article aims to describe the types of e-business strategies used in the insurance business and the importance of the use of information and communication technologies in supporting the basic directions of development of the Polish insurance companies. (author's abstract)
XX
W pracy podjęto próbę wskazania metod służących do oceny jednorodności w portfelu ubezpieczeniowym. (fragment tekstu)
XX
W większej części literatury dotyczącej zagadnień ubezpieczeniowych omawia się prawdopodobieństwo ruiny/przetrwania jedynie w sytuacji, gdy nadwyżka nie jest inwestowana. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna, zakłady ubezpieczeniowe mogą inwestować część nadwyżki w instrumenty obciążone ryzykiem, jak i w instrumenty wolne od ryzyka. W pracy tej rozważono możliwość inwestowania nadwyżki w instrumenty wolne od ryzyka. Zaproponowane również zostanie pewne uogólnienie pojęcia ruiny. W każdej z tych sytuacji obliczone zostanie prawdopodobieństwo ruiny i przetrwania. (fragment tekstu)
XX
Rynek ubezpieczeniowy - oprócz sektora bankowego - jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów aktywności gospodarczej, a działające na nim towarzystwa ubezpieczeniowe należą do podstawowych pozabankowych instytucji finansowych. Polska gospodarka jest niezwykle wrażliwa na ten rynek i odbiera wszystkie bodźce płynące z podejmowanych na nim decyzji. Istotny jest zatem stopień rozwoju sektora ubezpieczeniowego, zwłaszcza pod kątem dopasowania się tego obszaru działalności gospodarczej do szerokiego rynku finansowego Unii Europejskiej. Chodzi tu o kwestię dotyczącą zarządzania finansami zakładów ubezpieczeń, a przede wszystkim o dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeniowego do wymogów unijnych.(fragment tekstu)
EN
Zwecks der Artikel ist die Yorstellung hauptsachlicher rechtlicher Losungen der Europaischen Yereinigung in der Schopfung des einheitlichen Yersicherungsmarktes. In dem Licht dieser Regelungen unternahm man gleichfalls den Yersuch der Schatzung des Niveaus des Anpassens der polnischen Yersicherungsgesetzgebung perspektivisch der Entwicklung des Sektors der Yersicherungen. In dem Ergebnis der Analyse hat festgestellt man, dass das Niveau des Anpassens der polnischen Gesetzgebung in dem Kreis des Funktionierens der Yersicherungs-industrieanlagen auf dem einheitlichen Yersicherungsmarkt zu geben Griinde zu der Zufriedenheit kann. Novellierungn des Gesetzes von der Yersicherungstatigkeit erfullen systematisch Konditionen eingeschrieben in abwechselnden Direktiven. Passend sind schon RechtsYorschriflen betreffende Funktionieren polnischer Yersicherungsanstalten auf dem einheitlichen Yersicherungsmarkt und regulierend die Finanzwirtschaft der Yersicherungstrager geblieben und Prinzipien der Aufsicht uber der Yersicherungstatigkeit auslandischer Abteilungen der Yersicherungsfirmen. Yor jeder Yersicherungs-firma, die Yersicherungstatigkeit eben auf diesem Segment des einheitlichen Finanz-marktes fuhrt, erscheinen also riesige Aussichten zu dem Ausnutzen. (original abstract)
XX
Przyszłość polskich towarzystw ubezpieczeniowych w UE zależeć będzie od tego, na ile ich obecni klienci oprą się rosnącej konkurencji unijnej. TUK SA chce znaleźć takie solidne oparcie w dużych klientach: ubezpieczając samochody DAEWOO i Stocznię Gdańską.
XX
Poziomy kontroli wypłacalności rozumiane są jako poziomy, w których organ nadzoru może lub musi dokonać interwencji, gdy zakład ubezpieczeń nie spełnia ustalonych kryteriów. W Solvency II założenia koncepcyjne odnoszą się do całkowitej wypłacalności, a normy ilościowe uzależnione są od profilu ryzyka i stanowią parametr pomocniczy przy całkowitej ocenie sytuacji finansowej. Niespełnienie wymogów kapitałowych uprawnia lub nakazuje organowi nadzoru podjęcie szeregu działań, m.in. polegających na żądaniu informacji i wyjaśnień, żądaniu przedkładania i realizacji planów naprawczych, lub daje prawo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Nowym elementem jest możliwość nałożenia narzutu kapitałowego, co również w opracowaniu zostało przeanalizowane. (abstrakt oryginalny)
EN
Solvency control levels are understood as the levels at which a supervisory authority can or has to intervene when an insurance company does not meet the specified criteria. In Solvency II conceptual assumptions refer to total solvency, while quantitative standards depend on the risk profile and constitute a supporting parameter in an overall evaluation of financial situation. Failure to meet capital requirements gives the right or obliges the supervisory authority to take up several actions consisting, among others, in the requirement of providing information or explanation, requirement to present and implement remedial plans, or gives the right to withdraw the permission for running an insurance company. The possibility of imposing capital surcharge represents the new component which has also been analyzed in the study. (original abstract)
10
Content available remote The Structure of Bancassurance Products Portfolio in Turbulent Market Environment
100%
XX
Opracowanie przedstawia czynniki i uwarunkowania wpływające na strukturę oraz wielkość portfela produktów oferowanych w ramach związków bankowo-ubezpieczeniowych w niestabilnych warunkach rynkowych. Zarówno forma współpracy podmiotu ubezpieczeniowego z bankowym oraz rodzaj i sposób dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w bankowych kanałach sprzedaży pozwalają współpracującym podmiotom osiągać cele finansowe oraz pozafinansowe. Podstawowym dylematem towarzyszącym wyborom strategii budowy portfela bancassurance jest określenie rozkładu priorytetów pomiędzy krótkoterminowe zyski banku i ubezpieczyciela a budowanie długoterminowych relacji z klientami, które pozwalają podmiotom rynku finansowego osiągać zyski, lecz w perspektywie długoterminowej. Dylemat ten staje się szczególnie istotny w niestabilnych warunkach zarówno ogólnogospodarczych, jak i turbulentnych zmian na rynkach finansowych. Przeprowadzona analiza pozwala wskazać, że czynnikiem o największym znaczeniu dla budowy portfela produktów bancassurance są stabilne i długoterminowe relacje z klientami. Relacje te stanowią podstawę zarówno rozwoju portfeli produktowych, jak i wpływają pozytywnie na stabilność finansową podmiotów związku bancassurance. (oryginalny abstrakt)
EN
The main topic of the undertaken discussion is to determine whether a specific conditions for the construction of the bancassurance portfolio in the turbulent environment affect the financial results and long-term stability of each of cooperating banking and insurance partners. (fragment of the text)
11
Content available remote Cena a ryzyko w wieloopcyjnych ubezpieczeniach na życie
100%
XX
W pracy przedstawiono modyfikację klasycznej zasady równoważności, według której należy prawidłowo wyceniać wartość ubezpieczenia i wysokość składki netto w wieloopcyjnych ubezpieczeniach na życie. Modyfikacja ta pozwala na uwzględnienie w kalkulacji składki zarówno ryzyka wynikającego z zawartej umowy (przedmiotu ubezpieczenia), jak również ujęcie ryzyka finansowego z nim związanego. Na przykładach wybranych typów ubezpieczenia wieloopcyjnego zbadano wpływ procesu aktywizacji opcji, jak również czynników determinujących ryzyko związane z przedmiotem ubezpieczenia oraz ryzyko finansowe na wysokość składki. Potwierdziły one konieczność takiego sposobu modyfikacji zasady równoważności i kalkulacji składki. (fragment tekstu)
EN
The insurance premium is the value, which the insured shall pay to the insurer had sufficient funds to cover the payment of all benefits during the contract. According to the actuarial mathematics net insurance premium is calculated based on the risks connected with the type of insurance. In contrast to traditional insurance in multi-state insurance the valuation and premium calculation requires consideration not only a random moment of payment, but also the process of activation option and the interest rate which was the used. Therefore insurer should take into account two aspects of risk: - financialincludinginterestrate, - connected with process of activation option. That was the basis to modify the classical principle of equivalence able to take in the insurance premium in multi-state insurance. Therefore the essence of my work is the discussion on the correct premium calculation in multi-state insurance and depending on interest rate or option of insurance. Knowledge of this permits to describe and estimate the "riskness" of insurance contract and minimize financial risk connected with change of option or interest rate. (original abstract)
XX
W kolejnej części BMS (52) przypominamy fragmenty broszury Antoniego Hempla pt. "Towarzystwo wzajemnej pomocy i Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń urzędników prywatnych. Odczyt wygłoszony w Sekcji Rolnej 18 czerwca 1906 roku", wydanej w 1907 r. w Warszawie. Antoni Hempel (1865-1923) - ziemianin (syn Jana Joachima, członka Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim), był wybitnym działaczem społecznym i gospodarczym, podróżnikiem i publicystą. Ukończył gimnazjum w Lublinie, potem zaś Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. Jako młody człowiek był członkiem Ligi Polskiej, członkiem tajnej organizacji Związku Młodzieży Polskiej (ZET). By uniknąć aresztowania przez władze carskie, wyjechał z kraju. Przebywał w Anglii, gdzie poznał kooperatywy rolne oraz organizację związków zawodowych. Odbył również podróż do Argentyny i Brazylii, badał tam stan osadników polskich. Po powrocie do kraju aresztowany przez władze carskie(fragment tekstu)
XX
Jednym z zagrożeń naturalnych w Polsce są obciążenia śniegiem, zjawisko bardzo często występujące w różnych regionach kraju. W artykule omawiamy zjawisko gromadzenia się śniegu na płaszczyznach dachów. W dalszej kolejności omawiamy ryzyko ubezpieczenia obiektów budowlanych narażonych na ponadnormatywne obciążenia śniegiem. Podajemy mapy intensywności opadów śniegu i strefy zagrożenia. Podajemy przykłady awarii dachów. Na tym tle omawiamy rolę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Very heavy snow is relatively common on the Polish territory. As a result of this phenomenon the danger of disaster and failure of the roof construction is increasing. Gradual transformation of snow into ice increases the roof load which can result in a disaster of a construction. The quantitative status of disasters and failures of roofs is systematically recorded and analyzed. The article deals with the scale of the threat caused by the snow roof load. We discuss the regional threat and examples of disasters. In the final part of the article we show that design errors, and errors of construction standards are one of the causes of failures and disasters of roofs in Poland. We present the need for the compulsory insurance of civil liability to engineers, architects and designers.(original abstract)
XX
Artykuł opisuje nową ofertę ubezpieczeń przygotowaną przez Warta S.A., skierowaną do osób wyjeżdżających samochodem do krajów europejskich.
XX
Celem opracowania jest charakterystyka inicjatywy IAIS w zakresie światowego ujednolicenia ram nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi, zwanej ComFrame, oraz jej ocena i przeanalizowanie możliwego wpływu na rzecz zwiększenia konwergencji w sferze międzynarodowego nadzoru ubezpieczeniowego. (fragment tekstu)
EN
The article presents the characteristics of ComFrame regulation proposal prepared by IAIS, which assumes unification of supervision rules over internationally active insurance groups. Its implementation could facilitate eliminating the existing differences in supervision depending on the world region and legal system. Possible influence of ComFrame on extending convergence in international insurance supervision was also analyzed as the reaction to increasing globalization of insurance markets. The author's assessment of the situation results in an observation that ComFrame implementation could turn out a complicated, laborious and spread in time process, however, an opportunity for supervision systems unification and cooperation of supervision authorities worldwide will allow for obtaining advantages for both the supervision institutions, the supervised entities and the clients of insurance services, therefore the initiative is worth its undertaking and continuing. (original abstract)
16
Content available remote Metody wyodrębniania cykli ubezpieczeniowych (dotychczasowe doświadczenia)
100%
XX
Celem opracowania jest szczegółowa synteza dotychczasowych doświadczeń w zakresie występowania i wyodrębniania cykli ubezpieczeniowych, ich ocena oraz w dalszej kolejności próba adaptacji metod stosowanych w analizach cykli koniunkturalnych do cykli ubezpieczeniowych. W niniejszym opracowaniu zostanie dokonana charakterystyka i ocena obecnie stosowanych metod. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is detailed synthesis of an experience with regard to existence of underwriting cycles, their assessment and subsequently an attempt to adapt the methods used in the analysis of business cycles to insurance cycles. This article constitutes the first part of these considerations, in which currently used methods, i.e. a graphical analysis, a spectral analysis and a second-order autoregressive model (AR(2)), have been characterized and evaluated. (original abstract)
17
Content available remote Cykle ubezpieczeniowe w Europie Środkowej
100%
XX
Cykl ubezpieczeniowy to powtarzająca się sekwencja "rynku twardego" oraz "rynku miękkiego". Większość dotychczasowych badań potwierdziła istnienie cykli dla wskaźnika szkodowości i wyniku technicznego na dojrzałych rynkach ubezpieczeniowych. Celem tego artykułu jest stwierdzenie, czy rynki ubezpieczeniowe wybranych państw Europy Środkowej należących do Grupy Wyszehradzkiej (tj. Czech, Polski, Słowacji i Węgier) podlegają cyklicznym wahaniom. Jeśli uda się znaleźć cykl, zostanie również określona jego długość. Materiał obejmuje dane dotyczące wskaźnika szkodowości za lata 1993-2010. Do ustalenia istnienia cyklu wykorzystano model autoregresji drugiego stopnia E. Veneziana [1985]. Częściowo potwierdzono cykliczność tych rynków, przy czym najlepsze wyniki uzyskano dla Czech. Przeciętna długość cyklu wahała się w granicach ok. 5-9 lat.(abstrakt oryginalny)
EN
The underwriting cycle is defined as alternating periods of hard markets and soft markets. Most of the research confirming the existence of cycles on the well-developed insurance market relies on the time series behaviour of published underwriting information on loss ratios and underwriting profits. The purpose of this paper is to determine whether the insurance markets of four Central European countries: the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovak Republic, forming the Visegrad Group (V4), are cyclical in nature. If a cycle is found, we also investigate the cycle length. We analyzed loss ratios data for the period 1993- 2010. A second-order autoregressive model proposed by Venezian [1985] is used to obtain the parameters for testing for the existence of the underwriting cycle. We partly confirmed the existence of cycles for these markets, however, the best results are for the Czech Republic. The average length of the cycle is in the range of 5-9 years.(original abstract)
XX
Wprowadzenie na rynek nowej oferty ubezpieczeniowej powinno się wiązać z dokonaniem przez ubezpieczyciela oceny tej oferty z punktu widzenia jej opłacalności. W większości towarzystw ubezpieczeniowych pojawiają się nowe oferty umowy ubezpieczenia na życie z możliwością wykupu różnorodnych opcji dodatkowych. Celem tej pracy jest przedstawienie możliwości analizy opłacalności właśnie takich ofert, nazywanych polisami wieloopcyjnymi. (fragment tekstu)
EN
Most insurance companies offer new life insurance contracts with the possibility of ransom various additional options. Of course the introduction of new insurance offer on market is always connected with the estimation of this offer as far as its profitability is concerned. In this paper is presented analysis the profitability of these offers called multiple-option policies. To estimate the profitability of these offers the analysis of financial flows is used. Because the aforementioned analysis is connected among other things with estimating income and expenses of the insurance company therefore in paper are presented formulas expressing the value of incomes, expenses and also total payments for multiple-option policy and their actuarial value. The theoretical considerations are illustrated example in which is analysed the term life insurance contract of duration n years. (original abstract)
XX
Ten trochę przekorny tytuł nasunął mi się po zapoznaniu się z ostatnimi, wydanymi z okazji 200-lecia, wydawnictwami zatytułowanymi "200 lat ubezpieczeń" czy "Zarys dziejów ubezpieczeń". Otóż zarówno autorzy, jak i recenzenci ograniczyli się wyłącznie do historii organizacji działalności ubezpieczeniowej, prawie całkowicie pomijając jej esencję czyli materialny zakres ochrony ubezpieczeniowej, jej wielkości statystyczne oraz efektywności dla bytu zarówno indywidualnej, jak i narodowej gospodarki.(fragment tekstu)
EN
In the previous number of "Wiadomości Ubezpieczeniowe" (7-8) we finished the publication of the series articles written by Marian Szczęśniak dedicated to the history of Polish insurances on the occasion of 200 years anniversary. Starting in this number we shall print fragments of memoirs and interesting observations of insurance environment written by Stefan Kucharski. He is a lawyer and, because of a long period of work with PZU (50 years), he may be called "old man of insurance". Though he is retired sińce many years, he is still very active and im- pulsively reacts on everything what is going on insurance market. He willingly presents his very emotional, and even controversial, opinions to persons interested in insurance problems, among others, in "Wiadomości Ubezpieczeniowe". At present he decided to return to past times and relates to the readers of "Wiadomości Ubezpieczeniowe" how it was a long ago.(original abstract)
XX
Upaństwowienie PZU zapisało się bardzo istotnymi zmianami w sytuacji jego pracowników. Zniesiono obowiązującą od 1928 r. Pragmatykę Służbową która była swoistym kodeksem pracy, zbiorem praw i obowiązków, zasad wynagradzania, a w szczególności etyki zawodowej, obowiązującym wszystkich pracowników PZUW. Równocześnie zlikwidowano Fundusz Emerytalny PZUW, gwarantujący m.in. 100% emerytury pracownikom, a nawet pozostałym po ich śmierci współmałżonkom. Tworzony ze składek - odpisywanych od poborów przez wiele lat, przepadł bez wieści.(fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 108 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.