Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 954

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Migration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
EN
This paper is devoted to the cloud computing model and the opportunities and challenges connected with its utilization by business organizations, including the most significant issues related to the cloud migration strategy. It is composed of five parts. In the first, some facts concerning cloud computing as a new technology and the reasons for organizations using this type of computing model are provided. Next, the notion of cloud computing is briefly defined and the most significant opportunities and possibilities linked with cloudbased solutions are presented and discussed. The following part is focused on the analysis of the most important problems and challenges connected with the cloud computing model. The penultimate part of the paper deals with the issues connected with the cloud migration strategy, focusing on the most important elements. In the final part of the paper, the most significant conclusions and suggestions are offered.(original abstract)
EN
The changes in the perception of metaphysical reality that occurred in post-war German religious poetry pose a departure from traditional patterns of imagery, which has led to broadening of the horizons of the described religious experience. Thus, a common ground conducive to the dialogue with immigrant authors who write in German has been created. Christian religious symbolism is a common reference for both the German poets and the authors of foreign origin. The poetic language created on the basis of this symbolism exposes humanity’s universal experiences, communicates a sense of isolation and estrangement and enables a revision of the existing religious representations.
PL
Spotkanie w słowie. Współczesna niemiecka liryka religijna a imigracja Dokonujące się w powojennej niemieckiej liryce religijnej zmiany w postrzeganiu rzeczywistości metafizycznej stanowią odejście od tradycyjnych wzorców obrazowania, co prowadzi do poszerzenia horyzontu opisywanego doświadczenia religijnego. Wytworzona zostaje w ten sposób płaszczyzna komunikacyjna sprzyjająca dialogowi z tworzącymi w języku niemieckim imigrantami. Chrześcijańska symbolika religijna jest punktem odniesienia zarówno dla niemieckich poetów, jak i twórców o zagranicznych korzeniach. Wykreowany w oparciu o nią język poetycki wydobywa uniwersalne doświadczenia ludzkości, przekazuje poczucie wyizolowania i obcości, a także pozwala rewidować zastane wyobrażenia religijne.
DE
Die Wandlungen in der Wahrnehmung der metaphysischen Wirklichkeit, die in der religiösen Lyrik der Nachkriegszeit stattgefunden haben, hatten die Abkehr von der traditionellen Bildlichkeit und somit die Erweiterung des Horizonts der religiösen Erfahrung zur Folge. Auf diese Weise entstand eine Kommunikationsebene, die den Dialog mit den deutschschreibenden Migranten förderte. Christliche religiöse Symbolik bildete sowohl für die deutschen Dichter als auch Dichter mit Mitgrationshintergrund eine Bezugsebene. Die auf dieser Basis kreierte poetische Sprache kehrt die universellen menschlichen Erfahrungen hervor, vermittelt das Gefühl der Isoliertheit, des Fremdseins und erlaubt gleichzeitig die bestehenden religiösen Vorstellungen zu revidieren.
EN
A closed community of Lutheran Germans in the city of Lőcse (Levoča) and a family lived for centuries in this city showed three generations in the 19th century got far from their home but kept their values. A painter, a manufacturer and a teacher in different eras and environments in Hungary with the same ethic: hard work and thrift. Both originated from Lőcse: János Rombauer, the painter got to Saint Petersburg as a royal painter of Czar Alexander I and returned later to Eperjes (Prešov). Tivadar Rombauer moved close to Munkács (Мукачеве) and later to Ózd as a founder of the most famous iron foundry. Later because of his role in the Revolution he had to flee to America where he established a new life for the emergence of a new family line of his descendants. Emil got to Brassó (Brașov) where he had to cope with Saxons as a Hungarian and later to Budapest where he had to cope with the bureaucracy as a teacher and director. In both three life spans we can easily discover the essence of those values derived from their ancestors and can be characterized with the spirit of capitalism and Protestant ethic.
4
Content available remote Migrace a trh práce
80%
XX
W artykule autor przedstawia rozwój migracji ludności w Republice Czeskiej. Pierwsza część artykułu charakteryzuje zmiany zachodzące po 1989 roku, natomiast druga część dotyczy migracji po roku 2003. Autor przedstawia migrację jako zjawisko zróżnicowane i zmienne. Zajmuje się problemem udziału cudzoziemców, udziału kobiet w migracji ludności, a także podziałem ze względu na strukturę wiekową populacji, wykształcenie oraz przekrój przestrzenny. Poruszona zostaje również kwestia wpływu globalnego kryzysu ekonomicznego na rynek pracy i migrację ludności w Republice Czeskiej. W artykule szczegółowo został przedstawiony przypadek migracji ludności regionu usteckiego, zwłaszcza w kontekście migracji międzyregionalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the development of migrationin in the Czech Republic. The first part of the paper characterizes the changes after 1989 and the second part is about migration after 2003. The author presents the migration as a diversified and variable phenomenon. The paper deals with the issue of foreigners participation, the women participation in migration and the population age structure, education and the spatial section. The impact of the global economic crisis on the labor markets and the migration of population in the Czech Republic is also mentioned. This paper presents in detail the case of migration of population in the Ústí nad Labem region.(original abstract)
EN
Türkiye has had multidimensional migration experience not only in its past, but also in its present that has led to the formation of a dynamic migration policy to govern such a dynamic process. Türkiye's migration policy has been informed and shaped by its geopolitical location as a migrant receiving, labour migrant sending, and migrant transit country. Today, Türkiye hosts the largest number of migrants and refugees in the world with a far-reaching social, political, and economic impact on the country. This article aims to shed light on the multidimensional migration experience of Türkiye and analyse its migration policies to govern manifold challenges brought about by the presence of almost 6 million foreigners in the country. It is argued in this article that the integration of migrants in general and of Syrians in particular remains a major challenge for Türkiye. Therefore, this article recommends that Turkish decision makers should make short and long-term plans for the integration of Syrians as the current conditions indicate that it is unlikely that Syrians will return in any significant numbers any time soon even though the Turkish government has initiated a number of projects in parts of Northern Syria for the safe and voluntary return of its countrymen and women. One important area of integration in this context is higher education, which would enable Syrians to have access to employment and social mobility that would benefit both themselves and Türkiye.(original abstract)
EN
Qualitative migration researchers today often use one or more of three concepts - mobility, transnationalism and integration - to make sense of the complexities of contemporary migrants' lives. Collectively, researchers identify these as the three fundamental characteristics of migranthood. Being a migrant is about, for example, planning return visits, maintaining (or not maintaining) relations with people in the sending country or being preoccupied with learning to speak the receiving-society majority language. Qualitative interviewing suggests that each migrant is uniquely situated along various mobility, transnational and integration continuums. Migrants have many social identities as well as migranthood and the existence of these other, intersecting, social identities (such as social class, lifestage and gender) helps to determine their location on the continuums: for example, how often they are mobile and how much they can be mobile. The article draws on interviews in Poland with Ukrainians and Polish return migrants to show how (former) migrants conceptualise shared Ukrainian-Polish migranthood along these three continuums.
XX
Artykuł opisuje zmiany przedmieść największych miast w Czechach. Na początku lat 90. w czeskich miastach emigracja zaczęła dominować nad imigracją. Duży wzrost migracji odnotowano w dzielnicach Praga Wschód i Praga Zachód, powiecie Brno oraz w północnych i południowych dzielnicach Pilzna. Rosnący proces suburbanizacji na przedmieściach Pragi spowodował, że stolica stała się regionem o największej względnej utracie ludności spowodowanej migracją. Ludzie wyprowadzali się poza Pragę, natomiast z powodu narastającego procesu suburbanizacji wzrost migracji ludności z wyższym wykształceniem został osłabiony. Dotyczy to szczególnie zamożnej populacji, która zaczęła opuszczać bloki z wielkiej płyty w miastach i przenosi się do nowo wybudowanych domów rodzinnych w okolicznych wioskach. Ten proces jest silniejszy w czasach wzrostu gospodarczego. Migracja prowadzi do rozbudowy małych osiedli i wraz z suburbanizacją komercyjną zaburza struktury przestrzenne tych osiedli, obniżając jakość środowiska. Procesy suburbanizacji są regulowane przez miejscowe plany gmin i współpracę między administracją publiczną, inwestorami, deweloperami i społecznością lokalną. Samorząd musi dbać o harmonijny przyszły rozwój tych miast i rozwiązywać nowe problemy związane z napływem ludności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes changes occurred in settlements around the largest cities in the Czech Republic. At the beginning of the 1990s, emigration started to prevail over immigration in the majority of Czech towns. High migration gain is recorded in the districts of Prague East and West, Brno Countryside, and in the north and south districts of Pilsen. The growing process of suburbanization in the hinterland of Prague caused the capital city to become the region with the highest relative loss of population due to migration. People moved outside Prague, but on the other hand, migration gains in populations with higher education weakened due to the growing suburbanization process. This is particularly a matter of the wealthy population which started to vacate the prefabricated blocks of flats in towns and is moving to newly built family houses in surrounding villages. This process is stronger in times of economic growth. The migration leads to the strong growth of small settlements and, together with non-residential suburbanization, significantly disrupts the spatial structures of these settlements and reduces the quality of the environment. Process of suburbanization is regulated by the local plans of every municipality and cooperation between public administration, investors, developers and local communities. The local government must take care of the harmonious future development of these cities and solve the new problems associated with the inflow of the new population arriving into these communities. (original abstract)
EN
In this paper I describe a local, Warsowian discourse focused on the phenomena of immigration into the capital city from other parts of Poland. In Bourdieu's categories I draw upon the field of game played in Warsaw between two kinds of players: natives and immigrants. Both of them build definitions of the others based on wrongful stereotypes and prejudices. Such a discourse has been used by the natives as a tool of exclusion of the migrants from the sphere of work and symbolic capital. They impute the migrants to be immoral, bad qualified and determined to stay in Warsaw. The immigrants show the natives as the second or third generation of the immigrants from the poor countryside which came to the capital city directly after the World War II. From this point of view the present natives usurp "the right to the city", the symbolic capital and the right to take the best places on the job market. Specifically, I am interested in patterns of the exclusion constructed by the natives in the discourse and also in answers of immigrants who use rather defensive strategies.
XX
Celem artykułu jest charakterystyka i ocena polityki imigracyjnej Unii Europejskiej w kontekście wyzwań, jakie niosą ze sobą regularne i nieregularne procesy migracyjne w skali globalnej i regionalnej. Polityka UE wpisuje się w inicjatywy ONZ ukierunkowane na międzynarodową współpracę w rozwiązywaniu problemów migracyjnych. Kompetencje w zakresie polityki imigracyjnej UE, na mocy postanowień traktatowych są dzielone między jej instytucje i kraje członkowskie. Harmonizacja działań w tej sferze dokonuje się przez implementację dyrektyw, które przyjmowane były w różnych okresach i odnosiły się do ograniczonych obszarów polityki imigracyjnej, stąd jej fragmentaryczny charakter. Kryzys migracyjny z 2015 r. postawił przed polityką imigracyjną UE nowe wyzwania i ujawnił sprzeczności interesów między poszczególnymi krajami członkowskimi. Tym niemniej UE podejmuje działania w celu skonstruowania kompleksowego podejścia do migracji, azylu, integracji i zarządzania granicami (Nowy Pakt o migracji i azylu 2020). Zróżnicowana pozycja pod względem bilansu przepływów migracyjnych UE jako całości (importer netto siły roboczej) i jej poszczególnych krajów członkowskich (przykład Polski jako eksportera netto siły roboczej i odbiorcy migracji cyrkularnej) rzutuje na podejście do kwestii migracyjnych oraz na akceptację proponowanych rozwiązań w sferze polityki migracyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to characterize and evaluate the immigration policy of the European Union in the context of the challenges posed by regular and irregular migration processes on a global and regional scale. The EU policy is in line with the United Nations (UN) initiatives aimed at international cooperation in solving migration problems. The provisions of the treaties share powers in EU immigration policy between its institutions and member states. The harmonization of activities in this area is carried out through the implementation of directives adopted at various times and related to limited areas of immigration policy, hence its fragmented nature. The 2015 migration crisis posed new challenges to the EU's immigration policy and revealed conflicts of interest between individual member states. Nevertheless, the EU is taking steps to build a comprehensive approach to migration, asylum, integration, and border management (The New Pact on Migration and Asylum). The diverse position in terms of the balance of migration flows of the EU as a whole (a net importer of labor) and individual member states (e.g., Poland - a net exporter of labor and recipient of circular migration) affects the approach to migration issues and the acceptance of the proposed solutions in the area of migration policy. (original abstract)
10
Content available remote Recent Dimensions of Regional Migration
80%
EN
Objective: The purpose of this article is to make an analysis of the size and structure of migratory flows at regional and sub-regional level.Methodology: Descriptive statistical analysis was mainly used to visualize and synthesize information about the evolution of the structure and size of migratory flows in major regions of the world.Findings: The importance of contemporary migration is related not only to the number of migrants, but also to the fact that the migratory phenomenon has become global and takes on more and more diverse forms. People travel for various periods of time, but shorter. They adopt a pattern of circulatory migration, continue to maintain strong connections with where they left from or practice unregulated migration. Migration has become a defining feature of the modern global economy, and the main factors underlying its expansion are the processes of globalization, technical progress, the new economic order, etc. In 2019, the number of l migrants at world level reached 271.6 million, well above the values forecast by international bodies in recent years. In the last three decades, more developed regions have received 69 million international migrants, while less developed regions have received only 50 million. The highest migratory flows were recorded in high-income countries (98 million persons), and middle and low-income countries added only about 20 million persons to migrants' stock (17 million and 3 million, respectively).Value Added: The paper presents an analysis of the size and structure of migratory flows at the regional level, providing a more detailed picture of migration, and presenting a different but complementary perspective of migrants and movements from different parts of the world. A comparative analysis of migrant flows at regional level and on large migration corridors is performed, but also of the structure by age groups and gender of regional migrants.Recommendations: The analysis of data on regional migration shows significant differences in migration patterns between regions. Greater recognition of regional migration patterns, variations and complexities can help shape strategic and sustainable responses of the migration policies. It is also necessary to pay attention to the regional dimensions and variations of international migration that may have critical implications for debates and regulations, especially (but not only) globally. (original abstract)
XX
W niniejszej analizie pogranicze jest rozumiane jako "obszar - terytorium, na którym ma miejsce określony typ współżycia dwóch lub więcej grup kulturowych, najczęściej etnograficznych, językowych, wyznaniowych, narodowościowych". Podkreślając, że pogranicze nie jest kulturowo homogeniczne, Jerzy Nikitortowicz zauważa, że bywa ono postrzegane jako swoisty proces oraz jego rezultat dotyczący społecznych interakcji: "w przejściu od monologu do dialogu kultur, od dominacji stereotypów i uprzedzeń do wzajemnego zrozumienia, negocjacji i dbałości o wspólny spadek kultury pogranicza. Ludzie w efekcie codziennych kontaktów nabywają umiejętności bycia i takim i takim, mimo cech różniących, przypisujących ich do określonej grupy wyznaniowej czy etnicznej". Założenie to, jakkolwiek brzmi nieco idealistycznie, zakłada, że duża częstotliwość wzajemnych interakcji sprzyja poznaniu "innego" i akceptacji dla odmienności, tożsamość zaś może kształtować wiele źródeł określających autopercepcję i miejsce w lokalnej społeczności, czego dowodzą m.in. przywoływane dalej wyniki badań. Na obraz tak rozumianego pogranicza rzutują interakcje między grupami od dawna zamieszkującymi dane terytorium, znajdującymi się często na styku kultur, a także rezultaty zmian tkanki społecznej, wywołanej np. przez ruchy migracyjne oraz przyrost demograficzny społeczności napływowych o odmiennym rodowodzie etnicznym, zwyczajach, wierzeniach, wartościach.(fragment tekstu)
EN
The paper shows some aspects of 'border identity' of the two Spanish cities-exclaves: Ceuta and Melilla. It analyses the multicultural dimensions of coexistence between Muslim (Moroccan) and Spanish populations. The article refers to some political, social and economic challenges: Moroccan revindication policy, growing number of Muslim communities, illegal migration, the phenomenon of violent radicalization inspired by the jihadi ideology etc. In this context, the paper focuses on the most important elements of 'the border identity' which are crucial to further the understanding of social problems in these cities. The methodological analysis is based on the integration of historical and system methods as well as scientific research and investigation conducted in Spain. Regarding some integration and inclusion efforts there are still unsolved social and economic problems that may have influence on the coexistence of different ethnocultural communities in the future.(original abstract)
XX
Jednym z istotnych zjawisk współczesnych przemian cywilizacyjnych są kwestie bezpieczeństwa. Rozpatruje się je w wielu perspektywach, m.in.: ekonomicznej, kulturowej, prawnej, militarnej, energetycznej. Istotnym czynnikiem wpływającym na procesy bezpieczeństwa państwa są migracje ludności. Wyróżnia się wiele ich form, zróżnicowane są też przyczyny i skutki zjawiska. Imigranci w krajach osiedlenia nierzadko tworzą nową jakość społeczną, ekonomiczną, kulturową i polityczną. Migracje w coraz większym stopniu stają się przedmiotem działalności polityk państwowych, jak i organizacji międzynarodowych. Zauważa się coraz większą liczbę regulacji prawnomiędzynarodowych, których przedmiotem są migranci. Przewiduje się zarówno nasilenie ruchów migracyjnych, jak i zmiany głównych ich kierunków. (abstrakt oryginalny)
EN
Among the important problems of the modern world remains an important issue of national security, both in terms of the national and international levels. An important factor in determining a significant contemporary internal governance of the state and the international migration. This indicates that the characteristic of modern civilization is the migration pressures. There are many different forms of migration due to the same reasons, and what course of the phenomenon. Migration generate significant social, political, economic and cultural. On many levels threaten national security so internally and internationally. Migration is increasingly becoming the focus of activity states and international organizations. (original abstract)
14
Content available remote Uwarunkowania ekomigracji w Polsce
80%
XX
Migracja, czyli przemieszczanie się mas ludzi z jednego miejsca do drugiego, jest typowym zjawiskiem, które występowało, występuje i będzie występować w każdym kraju. Wyróżnia się migracje zewnętrzne - z jednego kraju do drugiego i migracje wewnętrzne, które oznaczają przemieszczanie się ludności w obrębie jednego kraju. Ostatnio pojawił się nowy rodzaj migracji wewnętrznej, zwany ekomigracją lub ekouchodźctwem, spowodowany względami środowiskowymi. Pogarszające się warunki środowiska naturalnego w dobie wzrastającej świadomości ekologicznej stanowią istotną motywację do zmiany warunków życia na lepsze. Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska ekomigracji, jakie w ostatnim czasie pojawiło się również w Polsce. W związku z tym, jako metodę badań wykorzystano studium indywidualnego przypadku na przykładzie miasta Kraków. (abstrakt oryginalny)
EN
Migration, which is a movement of masses of people from one place to another, is a phenomenon which has occurred throughout the world since times immemorial, and is likely to continue. Reasons for migrations vary, but the common denominator is a desire for better living conditions. We can distinguish external migration, from one country to another, and internal migration, which means population movements within a country. Recently a new kind of internal migrants have appeared: "eco-migrants" or "eco-refugees", motivated by environmental concerns. Citizens have started to abandon crowded, inconvenient and polluted metropolitan areas for the comfort of the countryside, where they can breathe uncontaminated air, and enjoy peace and silence. The aim of the paper is to examine the phenomenon of "eco-migration", which has also been observed in Poland in recent times. For this purpose, the case study of Cracow was used as a method of research. (original abstract)
EN
In recent years, the issues of integration - related on the one hand to people referred to as foreigners, immigrants, newcomers, etc. - and on the other hand to host societies - have been gaining importance in the Central and Eastern European (CEE) countries, including Poland. Before the political and socio-economic transformation at the turn of the 1980s and the 1990s, it was a country relatively closed to international migration. Only in the early 1990s did it open up to migration flows. That was also the time when the state's policy in this area had been gradually emerging. The preparations for EU membership enforced the process of developing a national migration policy. Poland's accession to the EU in 2004 and to the Schengen zone in 2007 saw its full involvement in EU migration governance in terms of internal and external policies, and thus the further Europeanisation of national law, public policy, and practices in the field of migration management. Recent years have seen a change in Poland's migration status, which has now become an emigration-immigration state, and the near future may bring about its transition into a new immigration state, especially in connection with the influx of large numbers of forced migrants from Ukraine since the end of February 2022. At the time of writing, that is mid-2022, Poland does not have a formalised integration policy at the central level. National law provides integration measures only for beneficiaries of international protection (persons with refugee status and subsidiary protection), which concerns a very small group of foreigners. However, the last two decades have seen increased involvement at the local government level (especially in cities) in integration. This is a process taking place in local communities with the support of other actors such as NGOs, informal associations, or universities. One such example is Warsaw, the capital of Poland, where the largest number of migrants, both voluntary and forced, live. This paper aims to explore the selected practices undertaken by some of Warsaw’s municipal institutions and offi ces, which can be treated as an important part of the local integration policy and which could be a role model for other cities less experienced in immigrant integration.
XX
Celem artykułu jest propozycja podejścia w badaniu zależności między aspektami społeczno-gospodarczymi a zjawiskiem migracji oraz jego zastosowanie w analizie migracji wewnętrznych w Polsce w latach 2004-2011. Obejmuje ono konstrukcję modelu grawitacji z wykorzystaniem miernika taksonomicznego. Umożliwia określenie poziomu istotności, siły i kierunku oddziaływania aspektów społeczno-gospodarczych na ruch migracyjny. Ludność województw o wyższym poziomie rozwoju regionalnego jest bardziej mobilna terytorialnie. Słaba sytuacja regionu stanowi czynnik hamujący ruch migracyjny. Najważniejszym czynnikiem przyciągającym ludność jest sytuacja regionalnego rynku pracy, najmniej istotnym - warunki bytowania. Największy przepływ odbywa się między regionami sąsiadującymi. W okresie prosperity krajowe przepływy mają charakter rozproszony i jednokierunkowy. W okresie kryzysu ulegają one stabilizacji i zacieśnia się grupa województw docelowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present a proposal of two-stage approach for determining dependencies between socio-economic aspects and migration phenomena and also to make an attempt to apply it in the analysis of internal migrations in Poland in 2004-2011. A construction of econometric gravity model using taxonomical measure has been presented. Significance, intensity and impact direction of selected socio-economic aspects on domestic migration flows have also been identified. Inhabitants of economically better developed voivodeships are much more mobile territorially; a poor situation of a region is an impeding factor of migratory movement. Regional labour market situation constitutes a deciding reason of population inflow, while a standard of living plays a negligible role. Migration scope is relatively slight in Poland, significant population flows take place between neighbouring regions. Economic cycle affects an intensity of domestic population flows. During the period of prosperity the flows seem to be more dispersed and one-way in their nature, while in the period of economic crisis they stabilize and a group of destination regions is getting narrowed down. (original abstract)
XX
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i akcesja do struktur unijnych spowodowały ilościowe i jakościowe zmiany w procesach migracji zagranicznych w Polsce. Wzrosło znaczenie przemieszczeń sezonowych, okresowych i wielokrotnych. Obecnie Polska jest jednym z głównych krajów wysyłających w Europie - według szacunków GUS liczba osób przebywających za granicą w 2010 roku wyniosła 1990 tys., z czego 1690 tys. to osoby na emigracji w obszarze Europy. Celem artykułu jest ukazanie skali i struktury emigracji Polaków oraz najważniejszych społecznych zagrożeń dla gospodarstw domowych i rodzin, jakie towarzyszą wyjazdom, takich jak marginalizacja społeczna, rozpad rodzin i zjawisko eurosieroctwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Socio-economic transformation in Poland as well as the accession to the European Union caused qualitative and quantitative changes in international migration processes. A symptom of the changes was a growing importance of temporary migration. Nowadays Poland is one of the main sending countries in Europe. According to the Central Statistical Office in Poland (GUS) for the end of 2010 there were 1.990 thousand Polish citizens living abroad, of which 1.690 thousand in Europe (temporary migration). The main aim of this paper is to present the scale and structure of emigration from Poland and to present the most important social consequences of the outflow. The study provides a review of negative results of migration for households and families, including the exclusion from different spheres of social life, disintegration of families, divorces and the phenomenon of being orphaned.(original abstract)
XX
W pierwszym numerze "Studiów Demograficznych" z ubiegłego roku opublikowano artykuł dotyczący wykrytych różnic pomiędzy liczbami ludności według Spisu Powszechnego w 2002 r. a szacowanymi na podstawie ewidencji bieżącej (Śleszyński, 2004). Wykazano, że niezgodności wynikają przede wszystkim z uchwycenia podczas spisu niezarejestrowanych migracji. W sumie obszary atrakcyjne dla migrantów, jak np. aglomeracja warszawska wykazały znaczne niedoszacowanie (około 100 tys. mieszkańców), natomiast obszary nieatrakcyjne (m.in. Sudety, konurbacja katowicka) - przeszacowanie (50-70 tys.).(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis refers to the author earlier publication and shows regional differences between the population size by the census 2002 and estimated on current registration, subjected to both overestimation and underestimation. Here these differences are related to missing responses. In certain 'gminy' (communes) the share of missing answer comes over 20 per cent (average in Poland - about 2 per cent). A non-response is analysed with respect to the place of residence, education and source of maintenance of a respondent. Results confirm the previous conclusions that the regional differences between the census population size and the population estimated on current registration result from unregistered emigration, especially oscillatory one.(original abstract)
19
Content available remote Polska polityka migracyjna - zarys problemu
80%
XX
Międzynarodowe migracje są zjawiskiem powszechnym we współczesnej gospodarce światowej. Przepływ zasobów ludzkich wymaga prowadzenia przez władze poszczególnych państw przemyślanej polityki migracyjnej. Problem ten dotyczy również Polski. Celem artykułu jest analiza działań władz umożliwiająca odpowiedź na pytanie, czy Polska realizuje przemyślaną politykę migracyjną. W pierwszej części przedstawiono pojęcie polityki migracyjnej i jej uwarunkowania, zaś w drugiej zaprezentowano ewolucję polskiej polityki migracyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is an analysis of Polish migratory policy and answering the question whether Poland accomplishes migration policy, which aims at using migration potential (including immigrants and emigrants) in the economic development of our country. The first part of the paper introduces the notion of migration policy and its conditionings. The second part presents the evolution of Polish migration policy. The final part of the dissertation includes the answers to the questions mentioned above.(original abstract)
XX
Celem jest zatem wskazanie różnic makroregionalnych w ramach rozciągających się na setki kilometrów Ziem Zachodnich i Północnych. Zarazem będzie to ważny przyczynek do analizy samych miast, gdyż i one stanowią swoisty mikrokosmos, choć w tym przypadku podział pomiędzy nimi a prowincją jest mniejszy niż zazwyczaj, bo i tu, i tam praktycznie cała ludność przybyła w wyniku masowej migracji. Kryterium wyznaczania społecznej specyfiki będą w tym przypadku nazwiska. (fragment tekstu)
EN
The paper deals with the important, but not yet researched problem of new regions that emerged in the territories annexed to Poland after the Second World War. The removal of native inhabitants and settlement of Polish people created a radically new situation and new societies. Moreover, those large territories are varied, because people from different regions of prewar Poland came in different proportions. Then there is a need to investigate those areas and to point out new local communities. The best way to achieve this may be a research of surnames that are both strongly regional and relevant to social identity. Therefore the paper analyzes this criterion, counting the kinds of surnames originating from Greater Poland in major cities. Next it shows how those names are clustered into five distinct regions of the so-called West and North Territories. (original abstract)
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.