Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 245

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kodeks cywilny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dopuszczalności ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej rozumianej jako obowiązek współdziałania prokurenta z członkiem zarządu lub wspólnikiem reprezentującym spółkę akcyjną. Autor podkreśla, że kwestia ta nie była jednoznacznie rozstrzygana w orzecznictwie i doktrynie. Niemniej punktem zwrotnym była ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU 2016, poz. 2255) dokonująca nowelizacji Kodeksu cywilnego, która wprowadzono podstawę prawną do ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej. Nowelizacja ta weszła w życiem z dniem 1 stycznia 2017 r. Autor zwraca jednak uwagę na ułomności tej regulacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is analyzing the acceptability of joint mixed commercial proxy understood as an obligation of a proxy and a partner of partnerships or member of a management board act jointly. The author presents different rulings which deals with this problem. Finally, the author focuses on new law, which entered into force 1.1.2017. The law changed the Civil Code and authorizes mixed commercial proxy. The authors underlines lots of defectiveness of new legislation.(original abstract)
2
Content available remote Krytyka Kodeksu Napoleona we Francji w XIX wieku
80%
XX
Kodeks Napoleona uważany jest dziś za jedno z największych osiągnięć sztuki legislacyjnej i jako prawny fundament nowoczesnego społeczeństwa. Mimo to, w wieku XIX wcale liczne były jego krytyki, dziś, po ponad 200 latach, warto przypomnieć. Omówienie w głównych zarysach, krytyki Kodeksu Napoleona w XIX wieku we Francji wymaga najpierw wskazania i zdefiniowania przeciwników prawodawstwa napoleońskiego. Kodeks Napoleona, uchwalony w roku 1804, budził zdecydowanie większą sympatię prawników niż polityków czy myślicieli politycznych. Krytycy kodeksu - nie będąc prawnikami - nie wnikali w szczegóły, w poszczególne artykuły, decydując się raczej na ocenę ogólnych idei filozoficznych, politycznych i prawnych, na jakich kodeks ten jest oparty. Nie jest to więc krytyka stricte prawnicza, lecz przede wszystkim polityczna i światopoglądowa. Zdecydowanie ułatwia to klasyfikację wrogów kodeksu i ich rozpoznanie.(abstrakt oryginalny)
EN
This publication is about the Criticism of the Napoleon's Code during the 19th century. This document is noticed as one of the biggest achievements of the legislative art and the legislative foundation of the modern society. However, there were many criticisms in the 19th century. It is worth today, over 200 years later, to mention those critical opinions. The main feature of the Napoleon's Code criticism is the fact of its developing on the political Right. In the 19th century and today Napoleon, his life, achievements and particularly his legend were always the French left and liberals' property that is those political environments which carried out the French Revolution and shaped the political and social world due to their ideas. The Napoleon's legend is very important here. Just the Napoleon III 's rules - who considered himself as the heir of his big ancestor - caused the certain sobriety and appearing the voices that the Empire II 'creator and usurper's ancestor yet was 'a despot' who invoked on the ideas of the Revolution thanks to them to obtain the reign and next to distort it by the despotic rules.(original abstract)
XX
Do czasu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego z 26.07.2000 r. problem lojalności nie był normowany w przepisach o umowie agencyjnej. W jej wyniku - na skutek implementowania do polskiego prawa dyrektywy Rady 86/653/EWG z 18.12.1986 r. - zmieniono treść art. 760 k.c., która wprowadziła obowiązek lojalności, nakładając go expressis verbis na obie strony umowy. Obowiązek lojalności stron umowy agencyjnej nie został jednak zdefiniowany przez ustawodawcę. Z tego też względu w niniejszym artykule podjęto próbę wskazania, czym jest lojalność, dlaczego taki obowiązek został uregulowany w Kodeksie cywilnym właśnie w odniesieniu do stron umowy agencyjnej oraz jak należy go postrzegać. Rozważania dotyczą w szczególności wykładni art. 760 k.c., uwzględniając poglądy doktryny i orzecznictwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Until the entry into force of the act amending the Civil Code [CC], passed on 26 July 2000, the problem of loyalty was not regulated in provisions governing contracts of agency. As a result of said act - due to implementation into the Polish law of Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 - the contents of Article 760 CC changed, introducing the duty of loyalty and explicitly obliging both parties to the contract to respect it. However, the duty of loyalty of parties to a contract of agency was not defined in law. Therefore, this paper tries to identify what loyalty is, why such a duty was regulated in the Civil Code specifically with respect to parties to a contract of agency, and how it should be perceived. The reflections concern in particular the interpretation of Article 760 CC, taking into account the views expressed in legal literature and case law.(original abstract)
XX
Artykuł omawia kwestie związane z odpowiedzialnością spadkobiercy za długi spadkodawcy. W jego treści przybliżono zakres odpowiedzialności w przypadku przyjęcia spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Autorka przybliża również zagadnienia związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issues related to the liability of a heir for inherited debts of the decedent. Its content analyses the scope of liability in case the inheritance is accepted directly or in full. The author also introduces the problems connected with liability for inherited debts of a person on whose behalf a specific bequest was made. (original abstract)
5
Content available remote Zapisz co chcesz!- Istota zapisu windykacyjnego
80%
XX
Artykuł ma na celu przedstawienie istoty nowej instytucji jaka jest zapis windykacyjny. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę instytucji zapisu windykacyjnego ze wskazaniem podobieństw i różnic względem zapisu zwykłego. Porusza najistotniejsze kwestie dotyczące podmiotu, przedmiotu oraz sposobu przyjęcia i odwołania zapisu. (abstrakt oryginalny)
EN
Article is to present the essence of a new institution which is a record of debt collection. In this article presents the characteristics of institutions indicating a recovery record similarities and differences relative to normal recording. It moves the most important issues concerning the subject, object and method of adoption and the appeal record. (original abstract)
6
Content available remote Zachowek w prawie polskim
80%
XX
W polskim systemie prawnym istnieje instytucja zachowku, która zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny łamie zasadę swobody testowania. Celem artykułu jest scharakteryzowanie tej instytucji, z uwzględnieniem najnowszych zmian przewidzianych przez ustawodawcę oraz wskazanie argumentów za i przeciw istnieniu zachowku w prawie polskim. Autorka krótko porusza też kwestię przedawnienia roszczeń o dochodzenie tego prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
In the Polish legal system there is an institution of legitim which, according to some representatives of the doctrine, violates the freedom of testing. The aim of the article is to characterise this institution, considering the latest changes introduced by the ligislature, and provide arguments for and against the existance of legitim in the Polish law. The author also looks at the limitation period of claims to recover this right. (original abstract)
7
Content available remote Kłamanie jako akt mowy - kilka uwag z perspektywy filozoficzno-prawnej
80%
XX
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące analizy natury (istoty) kłamstwa z perspektywy pragmatyki logicznej. Wnioski skonfrontowano z wybranymi instytucjami prawa cywilnego w celu wykazania, jak prawo i orzecznictwo postrzegają różne formy kłamstwa, występujące na gruncie prawa pozytywnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents issues concerning the analysis of the nature (essence) of lies from the perspective of logical pragmatics. The conclusions were confronted with selected institutions of civil law, in order to show how law and jurisprudence perceive different forms of "lies" occurring on the basis of positive law. (original abstract)
PL
Są sytuacje, w których nie można stawić się osobiście w urzędzie, sądzie albo dokonać jakiejś czynności. Wówczas warto ustanowić pełnomocnika, który w naszym imieniu załatwi sprawę. Pełnomocnictwo to inaczej jednostronne oświadczenie woli mocodawcy upoważniające inną osobę do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Podstawowym źródłem wiedzy o pełnomocnictwie jest Kodeks cywilny.
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zasad dotyczących nowego postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Kodeks postępowania cywilnego został w tym zakresie zmieniony ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469). W artykule przedstawiono zasadnicze elementy związane z postępowaniem w sprawach gospodarczych, a ukierunkowane na rozpoznanie ich w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is a new mode of proceedings in a business lawsuit. It is regulated in the Code of Civil Procedure under the Act of 4 July 2019 which will enter into force 3 months after its publication. The author describes this new regulation. He highlights new rules pertaining to bringing of evidence and restrictions related to parties declarations and motions for evidence. He underlines that it should let the court finish the proceedings in six months.(original abstract)
XX
Podobieństwo art. 59 i 527 k.c. jest tak daleko idące, że w początkowym okresie obowiązywania kodeksu cywilnego nawet sędziowie utożsamiali instytucje regulowane tymi przepisami. Wynika to np. z uzasadnienia wyroku SN z dnia 13.02.1970 r.s, w którym czytamy: "Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd Powiatowy wskazał art. 288 k.z., zaznaczając w nawiasie, że jest to odpowiednik art. 59 k.c." Dodać należy, że art. 288 i nast. k.z. regulowały w kodeksie zobowiązań akcję pauliańską. Fakt, że powodowie w poszczególnych sprawach, a także sądy niższych instancji myliły art. 59 i 527 k.c. zobligował SN do zajęcia stanowiska w kwestii ich wzajemnego stosunku. W ślad za orzecznictwem poszły wcześniej już rozbudzone zainteresowania przedstawicieli doktryny; zastanawiano się, czy możliwy jest zbieg art. 59 i 527 k.c. i jakie są jego ewentualne konsekwencje. (fragment tekstu)
PL
Kodeks cywilny przewiduje instytucję rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego. Na jej podstawie wykonawca odpowiada za wady fizyczne obiektu, który został wykonany niezgodnie z umową. Do umowy o roboty budowlane stosujemy odpowiednio przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Art. 557 §2 k.c. przewiduje jednak wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest rzecz mająca powstać w przyszłości, a kupujący wiedział o wadzie w chwili jej wydania. Powstaje w związku z tym pytanie, czy wskazywana regulacja znajdzie zastosowanie również do umowy o roboty budowlane w przypadku, gdy inwestor, odbierając obiekt, wiedział o jego wadzie. Artykuł uwzględnia obszerną nowelizację przepisów regulujących tę materię, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku.
EN
In order to create a basis for further considerations, it is necessary to explain the basic concept of a communication event. There is no such definition in the doctrine; it must be sought in other sources. An example of such a place is, of course, the PWN Polish language dictionary (PWN, 2021) , according to which an event is "something that happened". Communication, in turn, is the movement of means of transport between distant places, e.g. roads (PWN, 2021) . By combining these two definitions, it can be stated that a traffic event is a situation that occurred on the road in which at least one vehicle was involved - it does not have to be a motorized vehicle, and the effect of such an event is destruction of property, damage to health, and sometimes even the death of the person involved in the incident (ZPE, 2022) . Of course, for such an event to occur, there must be additional factors apart from the road itself, such as a person and a vehicle.(original abstract)
XX
W podsumowaniu należy podkreślić, iż zarówno pod rządami art. 384 § 5 k.c. jak i obecnie, wobec treści art. 805 § 4 k.c., zastosowanie art. 3841 k.c. do umowy ubezpieczeniowej należy wykluczyć. Po wejściu w życie ustawy z 13.04. 2007 roku powyższe wyłączenie jest tym bardziej uzasadnione, gdyż ustawodawca nie odwołuje się już do całego tytułu III księgi trzeciej kodeksu cywilnego, jak to czynił poprzednio w art. 384 § 5 k.c. oraz, co równie istotne, podkreślił znaczenie konsumeryzmu, jako inspiracji wprowadzonej noweli. Dopuszczenie stosowania w praktyce możliwoÊci narzucenia zmian w o.w.u. ubezpieczającemu z ewentualną alternatywą wypowiedzenia przez niego umowy (co może w szczególnych przypadkach spełniać oczekiwania ekonomiczne drugiej strony) byłoby jaskrawym zaprzeczeniem tej tendencji, która stała się także bardzo widoczna w pracach Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law. Z drugiej jednak strony należy sceptycznie wypowiedzieć się o tezie, że żadne, poza art. art. 3851 - 3853 przepisu k.c. nie miałyby zastosowania do umowy ubezpieczenia, gdyż nie taki był cel ustawodawcy. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie aby, w razie uzasadnionych przesłanek, zastosować art. 388 k.c., o którym ustawodawca w art. 805 § 4 k.c. milczy.(fragment tekstu)
EN
On 11 May 2007 there was published the act which is very significant for further functionning of the Polish insurance market, that is, the Act of 13 April 2007 on the change of the Act - the Civil Code and on changes of some other acts (further: the Act of 13.04.2007)1 . On its basis, the Article 384 $ 4 of the Civil Code was, among others, abolished and as a remedy, the Article 805 & 4 of the Civil Code was introduced. It proclaims that "the provisions of the Articles 385 1 - 385 3 are applied accordingly, if the insurant is a physical person concluding the agreement directly connected with its economic or professional activity". According to the Author, it should be pointed out that both, under the Article 384 & 5 of the Civil Code and presently, as against the content of the Article 805 & 4 of the Civil Code, the application of the Article 384 1 of the Civil Code should be excluded in the insurance agreement. After coming into force of the Act of 13.04.2007, the above mentioned exclusion is even more justified since this time the legislator does not refer to the whole title of the Third Book of the Civil Code as he did before in the Article 384 & 5 of the Civil Code and, what is equally significant, he stressed the meaning of consumerism, as the inspiration for the introduced amendment. The admission of practical application of the possibility of imposing changes in general insurance conditions upon the insurant with the eventual alternative of his termination of the agreement (which in special cases can fulfil the economic expectations of the other party) would be a flagrant contradiction of this tendency which was also so much visible in the work entitled: Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law. However, one should sceptically express his opinion on the thesis that none, apart from the Articles 385 1 - 385 3 of the regulation of the Civil Code, would have the application in the insurance agreement because it was not such an aim of the legislator. After all, in justified prerequisits nothing prevents from the application of the Article 388 of the Civil Code of which the legislator is silent in the Article 805 & 4 of the Civil Code.(original abstract)
XX
Zapis windykacyjny został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w ramach nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą z 18.03.2011 r., z mocą obowiązującą od 23.10.2011 r. Od 1.01.2020 r. rozszerzeniu o ogół praw i obowiązków w spółce osobowej uległ natomiast katalog składników majątku spadkodawcy, które mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego. Konstrukcja zapisu windykacyjnego ogółu praw i obowiązków wspólnika handlowej spółki osobowej wywołuje jednak wątpliwości co do jej jurydycznego kształtu i zastosowania w praktyce obrotu. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na te problemy oraz podjęcie próby ich rozwiązania.(abstrakt oryginalny)
EN
Vindicatory record was introduced into the Polish legal system as part of the amendment to the Civil Code introduced by the Act of March 18, 2011. The provisions of Article 9811-9816 of the Civil Code have been in force from October 23, 2011. As of January 1, 2020, the catalog of the testator's property that may be the subject of a vindicatory legacy has been extended. According to the added to art. 9811 § 2 of the Civil Code point 5, the subject of the vindicatory record may be the body of the rights and obligations of a partner in a partnership. The mere extension of the enumerative catalog contained in Art. 9811 § 2 of the Civil Code however, does not resolve the controversy related to the structure of the vindicatory record of the body of the rights and obligations of a partner in a partnership, but raises new doubts as to the juridical shape and application of this institution in partnerships. The purpose of this article is to identify these problems and to make attempt to solve them.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy popularnej w prawie cywilnym, a w prawie obligacyjnym w szczególności, generalnej klauzuli odsyłającej do zasad słuszności, rozumianych jako zbiorcze określenie wszystkich odesłań, w których pojawia się kryterium słuszności. Przeanalizowano obecność tej klauzuli w kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle rozwiązań przyjętych w wielkich kodyfikacjach cywilnych obowiązujących na ziemiach polskich, tj. w Kodeksie Napoleona, kodeksie cywilnym austriackim (ABGB) oraz w niemieckim kodeksie cywilnym (BGB). Podjęte w artykule rozważania uwzględniły także fakt obowiązywania kodeksu zobowiązań w warunkach Polski Ludowej (do wejścia w życie w dniu 1 stycznia 1965 r. kodeksu cywilnego), ukazując wpływ zasad współżycia społecznego, zaczerpniętych z prawa radzieckiego, a wprowadzonych do Przepisów ogólnych prawa cywilnego z 1950 r., na tradycyjne klauzule oparte na kryterium słuszności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns a very popular in the area of civil and, above all, in the obligation law, comprehensive clause which considers the principles of equity as a summary term describing all references which are connected with the equity criteria. The presence of this clause in the code of obligations from 1933 has been deeply analysed basing on the solutions from the great civil codifications (the Napoleonic Code, ABGB and BGB) which were in force on Polish territories. The domain of discourse in the article embraces also the fact, that the code of obligations was valid during some period of People's Republic of Poland (namely, until the effective date of new civil code - 1.01.1965) and shows that the impact of Soviet principles of community life (introduced into general rules of the civil code from 1950) on the traditional clauses basing on the equity criteria was siginificant. (original abstract)
PL
W tym roku wejdzie w życie nowa ustawa, która zastąpi obecnie obowiązujące regulacje, takie jak Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane. Obszar gospodarowania przestrzenią ma zostać objęty jednym aktem prawnym. W artykule przedstawiono wybrane zmiany.
XX
Zastosowano stan regulacji prawnej sprowadzający się do jednego przepisu. W Kodeksie Cywilnym zastosowano jedyny przepis bezpośrednio dotyczący dóbr osobistych od osób prawnych, który nakazuje do ochrony dóbr osobistych od osób prawnych stosować odpowiednio przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych.
EN
Protection of personal property of legal persona is based on the regulations of the article 43 of the Civil Code which requires that regulations concerning the protection of personal property of natural persons are "properly" used. The catalogue of legal persons included in the Civil Code is limited and drawn up exclusively from the viewpoint of the protection of property interests and raises doubts as to its usefulness with respect to personal property. The solution put forward in the present article resolves itself into the acceptance that the article 43 of the Civil Code creates a specific notion of legal status identical with the legal capacity with respect to personal property. (original abstract)
XX
Do połowy XIX wieku Japonia pozostawała w izolacji od reszty świata. Posiadała ona swój własny system prawa, którego powstanie można wiązać z dawną kulturą chińską. W 1869 r. doszedł do władzy rząd Meiji (Meidżi), który otworzył znów Japonią na wpływy zewnętrzne i unowocześniał ją. W latach osiemdziesiątych XIX w. wydano wiele ustaw opartych na wzorach niemieckich. Wkrótce minie sto lat od wprowadzenia w Japonii europejskiego postępowania cywilnego. W ciągu tego okresu ten początkowo całkiem obcy dla Japończyków system stopniowo zakorzeniał się w Japonii. Obok wszakże kodeksu postępowania cywilnego utrzymano w Japonii własne instytucje prawne służące rozstrzyganiu sporów. Po II wojnie światowej zaznaczyły się ponadto w Japonii wszechstronne wpływy amerykańskie. Japoński system ochrony prawnej jest zatem w znacznym stopniu, aczkolwiek nie w pełni, spokrewniony z systemem niemieckim. W niniejszym krótkim opracowaniu autor stara się dać ogólny obraz obecnego japońskiego procesu cywilnego. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem niniejszego artykułu jest opisanie problematyki skutków prawnych wadliwej reprezentacji łącznej spółek kapitałowych. W polskim porządku prawnym występuje dyspozytywna zasada wymogu reprezentacji łącznej do składania skutecznych oświadczeń woli w imieniu spółki. Jeżeli statut lub umowa spółki nie stanowi inaczej to w tym zakresie wymagane jest działanie dwóch członków zarządu, bądź członka zarządu wraz z prokurentem. W doktrynie i orzecznictwie występuje zasadnicza rozbieżność poglądów co do skutków naruszenia ww. zasady reprezentacji łącznej. Część doktryny wskazuje, że taka czynność prawna jest nieważna bądź to na podstawie art. 39 k.c. w związku z art. 38 k.c., bądź art. 58 k.c. Natomiast inni autorzy wskazują na możliwość zastosowania w drodze analogii art. 103 k.c. Rozbieżność jest zasadnicza, ponieważ w pierwszym przypadku czynność prawna jest nieważna, a w drugim bezskutecznie zawieszona i osoby umocowane do reprezentacji spółki mogą ją następnie potwierdzić. Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest jednolite w tej kwestii. Można stwierdzić, że początkowo raczej stało ono na stanowisku, iż czynności prawne dokonane z naruszeniem ww. zasady reprezentacji łącznej są nieważne, jednakże uchwała z 14 września 2007 r. dopuściła w pewnych sytuacjach stosowanie analogii z art. 103 k.c. Autorzy w artykule opiszą czym jest reprezentacja spółek kapitałowych, w jaki sposób można ją naruszyć, jakie są sankcje takiego naruszenia oraz problematykę czynności prawnych dokonanych przez tzw. organy kadłubowe. Przedstawiają oni argumenty zarówno za jednym, jak i za drugim poglądem prezentowanym w doktrynie i orzecznictwie co do skutków naruszenia zasad reprezentacji spółek kapitałowych. Na koniec wskazują, który ich zdaniem jest bardziej przekonujący oraz dlaczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to describe the legal consequences of faulty joint representation. There is a principle of joint representation to submit effective declarations of will on behalf of the company in the Polish legal system. Two members of a board of directors, or one member together with a proxy must cooperate unless the statute or company agreement stipulates otherwise. In doctrine and case-law, there is a fundamental difference in views on the effects of the breached aforementioned actions. Some authors indicates that such a legal act is invalid under article 39 of the polish civil code in conjunction with article 38 of the polish civil code or under article 58 of the polish civil code. Other authors state that there is a possibility of applying per analogiam article 103 of the polish civil code. Divergence is essential because in the first case the legal action is invalid and in the second the person authorized to represent the company can confirm it. The case law of the Supreme Court is not uniform in this matter. It can be stated that for a long time Supreme Court has held that such legal acts are invalid, however the resolution of 14 September 2007 allowed the application per analogiam article 103 of the polish civil code in some situations. The authors describe what is a representation of a capital company, how it can be violated, what are the sanctions of such an infringement, and the legal actions of the so-called not fully occupied bodies. The both views of the legal consequences of faulty joint representation are presented and the authors point which view is more persuasive for them and why. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie zawiera odpowiedź na zarzuty uczynione przez Michała Wojewodę odnośnie do zapatrywania, zgodnie z którym dopuszczalne jest stosowanie art. 103 p.a.s.c. nie tylko w sferze stosunków z elementem obcym, ale również w sprawach wewnątrzkrajowych. W artykule przedstawiono argumenty mające przemawiać na rzecz bronionego stanowiska. Zostały też zaproponowane stosowne korekty w treści Prawa o aktach stanu cywilnego.(abstrakt oryginalny)
EN
This study provides a response to the allegations made by Michał Wojewoda regarding the view that it is permissible to apply Article 103 of the Law on Civil Status Records not only in the sphere of relations with a foreign element, but also in domestic matters. The article presents arguments to speak in favour of the defended position. Appropriate corrections to the content of the Law on Civil Status Records were also proposed.(original abstract)
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.