Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Maintenance payments
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
W glosie odniesiono się do kwestii, czy ustawodawca w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 7 lit. c ustawy z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyeliminował czynnik subiektywny przy ustalaniu świadczenia nienależnie pobranego. W związku z tym dokonano analizy regulacji ustawowej z uwagi na konieczność uwzględnienia wiedzy osoby (której przyznano i wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego) o śmierci dłużnika alimentacyjnego przed podjęciem decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przy załatwianiu sprawy ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji uprzedniego wydania - w wyniku wznowienia postępowania - ostatecznej decyzji uchylającej decyzję przyznającą świadczenie z funduszu alimentacyjnego i odmawiającej prawa do tego rodzaju świadczenia z uwagi na zgon dłużnika alimentacyjnego przed podjęciem decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The commentary addresses the issue of whether the lawmakers eliminated the subjective factor when determining the benefit received unduly in the case referred to in Article 2, item 7 point c of the Act on aid to people entitled to maintenance of 7 September 2007. Therefore, the statutory regulation was analysed because of the need to take into account the knowledge of the person (who was granted and paid benefits from the maintenance fund) about the death of the maintenance debtor before the decision was made to grant a benefit from the maintenance fund when handling the case of establishing and returning unduly collected benefits from the maintenance fund in a situation where a final decision was previously issued - as a result of the reopening of proceedings - revoking the decision awarding a benefit from the maintenance fund and denying the right to such benefit because of the death of the maintenance debtor before the decision granting the benefit from the Maintenance Fund was made. (original abstract)
EN
Lack of implementation of the maintenance obligation is becoming an increasingly important social problem. The article shows various legal institutions which are to help satisfying the needs of people entitled to alimony who do not get them, and who are not able to stand by themselves. The aim of the paper is to present ways to help such people, both in the light of public and private law. The article discusses the conditions that have to be met in order to be allowed to get public support.(original abstract)
XX
Zgodnie z art. 138 k. r. o. w razie zmiany stosunków możne żądać zmiany orzeczenia lub umowy w sprawie obowiązku alimentacyjnego. W pierwszej kolejności wyłania się problem, jakie orzeczenie jest w świetle cytowanego przepisu orzeczeniem dotyczącym obowiązku alimentacyjnego. Sprawy dotyczące obowiązku alimentacyjnego przekazane są generalnie na mocy art. 13 § 1 k. p. c. do rozstrzygania w trybie procesu w postępowaniu zwykłym, brak jest bowiem przepisu szczególnego, który sprawy te przekazywałby do jednego z postępowań odrębnych lub do innego trybu. (fragment tekstu)
Ius Novum
|
2022
|
tom 16
|
nr nr 3
188-201
XX
Przedmiotem glosy jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której Sąd odniósł się do zasad ustalania dochodu w postępowaniach z zakresu pomocy społecznej. Uznając możliwość pomniejszenia przychodu jedynie o alimenty świadczone osobie uprawnionej na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, NSA stwierdził jednoznacznie, że z uprzywilejowanego sposobu ustalania dochodu nie mogą korzystać dłużnicy alimentacyjni spłacający zobowiązania na rzecz funduszu alimentacyjnego. Glosa przedstawia argumenty aprobujące tezy zawarte w uchwale oraz ich aksjologiczne uzasadnienie. Ponadto zawiera rozwinięcie zagadnień pośrednio poruszanych przez skład orzekający, dotyczących alimentów zaległych oraz kwot faktycznie przekazywanych w ramach alimentacji. Problematyka ta ma istotne znaczenie dla ustalania sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o wsparcie w ramach systemu pomocy społecznej oraz ponoszącej odpłatność za świadczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the gloss is a resolution of the Supreme Administrative Court in which the Court examined the rules of determining income in social assistance proceedings. While recognising the possibility of reducing income solely by the amount of alimony provided to an entitled person under the provisions of the family and guardianship code, the Supreme Administrative Court stated unequivocally that the privileged method of determining income cannot be used by persons who do not pay alimony and are obliged to make payments to the alimony fund. This gloss presents arguments supporting the theses contained in the resolution and their axiological justification. Moreover, it elaborates on the issues indirectly raised by the adjudicating panel, such as overdue alimony and amounts that are actually paid as part of alimony. This subject is important for determining the income of persons applying for support under the social assistance system as well as paying for benefits. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie kilku wybranych materialnoprawnych kwestii dotyczących dziecka pełnoletniego, lecz jeszcze niesamodzielnego, pojawiających się w związku z postępowaniem o rozwód jego rodziców. Odniesiono się m.in. do negatywnej przesłanki rozwodowej, jaką jest sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego w kontekście objęcia nią pełnoletniego dziecka rozwodzących się rodziców, oraz zaprezentowano zagadnienia związane z alimentacją pełnoletniego niesamodzielnego dziecka i alimentami na potrzeby rodziny ustalanymi w postępowaniu zabezpieczającym. Badania oparto na analizie aktów prawnych, jednocześnie wykorzystując metodę prawnoporównawczą. W zakresie wskazanej wyżej negatywnej przesłanki orzeczenia rozwodu należy uznać, że dobro dzieci niesamodzielnych jest właściwie chronione. W artykule wykazano również, że w innych państwach europejskich różnie kształtuje się wiek dziecka, z ukończeniem którego wygasa obowiązek jego utrzymania przez rodziców. Analiza zagranicznych regulacji skłania do wniosku, że granica wieku, do której rodzice powinni wspierać dzieci, nie pokrywa się z ich samodzielnością prawną. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present a few selected material legal issues concerning an adult child who is still dependent, which arise in connection with the divorce proceedings of his or her parents. The article refers to the negative divorce premise, that is, the inconsistency of the divorce decree with the principles of social coexistence in the context of including an adult child of divorcing parents, and presents issues associated with the maintenance of an adult dependent child. The research was based on an analysis of legal acts, combined with the comparative legal method. As regards the negative condition for divorce, it should be considered that the welfare of dependent children is properly protected. The article also shows that other European countries vary in terms of the age at which parents' obligation to provide for their children ceases. The analysis of foreign regulations leads to the conclusion that the age to which parents should support their children does not coincide with their legal independence. (original abstract)
6
Content available remote Wysokość alimentów
75%
XX
Zagadnienia podstawowe, które są związane z obowiązkiem alimentacyjnym są uregulowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Obowiązek alimentacyjny to nie tylko obowiązek dotyczący osób małoletnich, ale dotyczy także innym osób bliskich (krewnych), które nie mogą się utrzymać samodzielnie. Wysokość alimentów zależy od dwóch czynników tj. z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 k.r.o.) i ma charakter zawsze indywidualny. Alimenty nie muszą być ustalone tylko raz. Potrzeby uprawnionego oraz możliwości osoby zobowiązanej ulegają zmianie i tym samym może również ulegać zmianie wysokość alimentów (art. 138 k.r.o.). (abstrakt oryginalny)
EN
Basic issues related to the obligation to provide maintenance are regulated by the Family - related Responsibilities and Protection Code. The term "responsibility to provide maintenance" means an obligation to provide means of support not only for juveniles but also for other immediate family members (relatives) who are not able to support themselves. Amount of maintenance is set down individually and depends mainly on the two following factors: reasonable needs of the eligible party and earnings and material capabilities of the obliged party (see Art. 135 of the aforesaid Code). It is worthy to emphasize that both needs of the eligible person and capabilities of the obliged one may change in the course of time and the amount of maintenance may also be adjusted accordingly ( see Art. 138 of the Code). (original abstract)
XX
Zadośćuczynienia pieniężne na rzecz osób poszkodowanych (art. 445 § 1 k.c.) oraz najbliższych członków rodziny (art. 446 § 4 k.c.), obok zwrotu wszelkich wynikłych kosztów będących następstwem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci poszkodowanego (art. 444 § 1 i 446 § 1 k.c.), przyznania renty wyrównawczej (uzupełniającej), renty tymczasowej na zwiększone potrzeby (art. 444 § 3 k.c.), jednorazowego odszkodowania - kapitalizacji renty (art. 447 k.c.) oraz stosownego odszkodowania (art. 446 § 3 k.c.) i renty alimentacyjnej (art. 446 § 2 k.c.) stanowią komplementarne świadczenia związane z zaspokojeniem szkód na osobie mających źródła w odpowiedzialności deliktowej. Przy tragicznych w skutkach wypadkach, patrząc na ich wymiar ekonomiczny, należy je kwalifikować jako podstawowe świadczenia, których celem jest kompensata powstałej krzywdy tzn. szkody o charakterze niemajątkowym po stronie zarówno bezpośrednio poszkodowanych jak i ich najbliższych. (fragment tekstu)
EN
The article describes two institutions of the Polish damages law: compensation paid to an injured person (article 445 § 1 of the Polish Civil Code) and compensation paid to closest relatives of an injured person that died in an accident (article 446 § 4 of the Polish Civil Code). The author focuses here on presentation of features specific for benefits mentioned above, underscoring the measurements identified by the Polish jurisdiction. The text describes basic rules which, according to the court rulings, should be applied in the process of calculation of such benefits. Compensation for the closest relatives of an injured person is a relatively "young" redress institution. The author however highlights the primary lines of jurisdiction within this area that have been identified by the courts so far. Based on these factors, as well as on a well-developed jurisdiction concerning compensation for personal injury and the author's own experience, he prognoses the determining factors in measurement of these benefits. Summing up, the author discusses the future of jurisdiction concerning compensation for the injured person (article 445 § 1 of the Polish Civil Code) and the one for the closest relatives (446 § 4 of the Polish Civil Code). At the same time, he presents influence it has on the amount of compensation paid by the insurance companies. Consequently, this will initiate the changes in the amount of premiums charged for the third party liability insurance, both compulsory and voluntary. (original abstract)
8
Content available remote Zasada pomocniczości jako gwarancja realizacji świadczeń alimentacyjnych
75%
XX
Artykuł został poświęcony analizie bardzo rozległej kwestii, tj. zasady pomocniczości. Problematyka tematu sprowadza się do wielu obszarów interdyscyplinarnych z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz cywilnego. W dotychczasowej literaturze jest niewiele publikacji z zakresu interdyscyplinarnego ujęcia tematu w kontekście świadczeń alimentacyjnych oraz ich roli zarówno w ramach prawa administracyjnego, jak i cywilnego. Artykuł również podejmuje próbę doprecyzowania samego terminu zasady pomocniczości w kontekście prób unifikacji nomenklatury prawnej, tj. zasady pomocniczości oraz zasady subsydiarności, które w wielu przypadkach błędnie uznawane są za tę samą zasadę prawa rangi konstytucyjnej, co może prowadzić do wielu błędnych wniosków. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is the subject to analysis of a very large issue - the principle of subsidiarity. Topics of the subject boils down to many interdisciplinary issues in the field of administrative, constitutional and civil law. In the current literature, there are few publications in the field of interdisciplinary approach to the topic in the context of maintenance and their role in both the administrative and civil law. The article also attempts to clarify the very term of the principle of subsidiarity in the context of attempts to unify the legal nomenclature, ie the principle of subsidiarity and subsidiarity, which in many cases are mistakenly considered the same principle of constitutional law, which may lead to many erroneous conclusions. (original abstract)
XX
W artykule została przeprowadzona analiza uchwał i postanowień izby karnej sądu Najwyższego podjętych w wyniku przedstawienia przez sądy odwoławcze zagadnień prawnych wymagających zasadniczej wykładni ustawy w zakresie prawa karnego materialnego. Przedmiotem rozważań są: sposób nadzwyczajnego złagodzenia kary za zbrodnie zagrożone kumulatywnie karą pozbawienia wolności i grzywną (art. 60 § 2 k.k.); kara łączna obejmująca karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i karę ograniczenia wolności (art. 87 § 1 k.k.), a także dopuszczalność połączenia kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności, na którą została zamieniona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (art. 75a § 1 k.k.); odpowiedzialność za przestępstwo niealimentacji (art. 209 § 1 k.k.), związana z modyfikacją jego ustawowych znamion ustawą z dnia 23 marca 2017 r.; kwestia odpowiedzialności rodziców za przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania - wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru - małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art. 211 k.k.). (abstrakt oryginalny)
EN
The article carries out an analysis of resolutions and rulings of the Supreme Court Criminal Chamber passed as a result of appellate courts' requests for fundamental interpretation of a statute within the scope of substantive criminal law. The analysis covers: the method of extraordinary mitigation of a penalty for felonies carrying cumulative deprivation of liberty and a fine (Article 60 § 2 CC); a conditionally suspended cumulative penalty of deprivation of liberty and a penalty of limitation of liberty (Article 87 § 1 CC), and admissibility of cumulating the penalty of deprivation of liberty and the penalty of limitation of liberty that substitutes for a conditionally suspended penalty of deprivation of liberty (Article 75a § 1 CC); liability for an offence of failing to pay alimony (Article 209 § 1 CC) connected with the modification of its statutory features laid down in Act of 23 March 2017; the issue of parents' liability for the offence of kidnapping or detaining a minor under the age of 15 or a physically or mentally disabled person against the will of a person granted the rights of their caretaker or guardian (Article 211 CC). (original abstract)
10
Content available remote Charakter prawny umowy darowizny - wybrane problemy
63%
XX
Problematyka odwołania darowizny jest skomplikowaną sprawą i nie zawsze ma szansę się powieść. Darowiznę można co prawda odwołać, jednakże wyłącznie z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego wobec darczyńcy oraz gdy stan majątkowy darczyńcy uległ takiemu pogorszeniu, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania, odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb, albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Zatem przesłanką konieczną do skutecznego odwołania darowizny jest rażąca niewdzięczność albo pogorszenie się sytuacji majątkowej darczyńcy. W kodeksie cywilnym jednakże nie wyjaśniono, czym jest "rażąca niewdzięczność". Odpowiedzi takiej należy szukać w orzecznictwie Sądu Najwyższego, zgodnie z którym "niewdzięczność" to w szczególności takie zachowania obdarowanego, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym i wrogim. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, np. przeciwko zdrowiu, życiu, czci, mieniu oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą - np. odmowa udzielenia pomocy w razie choroby. Nie są traktowane, jako rażąca niewdzięczność drobne czyny - nawet umyślne - ale nie wykraczające poza zwykłe konflikty rodzinne. Ponadto należy zwrócić uwagę, że nie każde pogorszenie sytuacji majątkowej darczyńcy uzasadnia odwołanie darowizny jeszcze nie wykonanej, gdyż pogorszenie to musi być istotne. Zmiany nieistotne nie dają podstawy do odwołania darowizny. Do odwołania darowizny jeszcze nie wykonanej nie daje również podstaw trudna sytuacja materialna, jeżeli ten stan rzeczy istniał przed zawarciem umowy darowizny Na koniec warto też zauważyć, że pomimo niegodnego zachowania obdarowanego darowizny nie można odwołać, jeśli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Przebaczenie to może mieć dowolną formę, zarówno ustną jak i pisemną. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of donation appeal is a complex matter and not always has a chance to succeed. Donation can indeed appeal, but only because of the blatant ingratitude of the donee to the donor and the donor's financial status has deteriorated in such a way that the execution of donation cannot take place without prejudice to its own maintenance, according to the justified needs or without prejudice to honor its statutory maintenance obligations. Thus, a necessary prerequisite to an effective remedy donation is blatant ingratitude or deterioration of the financial situation of the donor. The Civil Code, however, does not explain what a "blatant ingratitude" is. The answers must be sought in the case law of the Supreme Court, according to which "ingratitude" in particular is such the behaviors of the recipient, which are directed against the donor of hostile intent. This is primarily an offense against the donor, for example, against health, life, honor, property and the violation by the recipient obligations arising from personal relationships linking it with donor - such as the refusal to provide assistance in case of illness. They are treated as minor acts of blatant ingratitude - even intentional - but do not go beyond the usual family conflicts. It is important to note that not every donor's worsening financial situation justifies an appeal when the donation has not been made yet, because this deterioration must be important. Changes irrelevant does not give grounds for appeal donations. Finally, it should be noted that despite the unworthy behavior of the recipient donations cannot be dismissed, if the donor forgave the donator. Forgiveness can be in any form, both oral and written. (original abstract)
XX
W artykule wyróżniono rodzaje świadczeń społecznych (zasiłki, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, program dożywiania, stypendia i zasiłki szkolne) i na tym tle pokazano problemy logistycznej dystrybucji świadczeń głównie w postaci środków pieniężnych. Zdefiniowano problem ubóstwa i zwrócono uwagę na ważność tego zjawiska. Poruszono też problem skuteczności w pomocy społecznej. Bazując na podejściu procesowym wyodrębniono 10 głównych czynności procesu realizacji świadczeń. Pokazano sposoby usprawnień tych czynności od strony informatycznej, prawnej i organizacyjnej. Szczególna uwaga została zwrócona na monitorowanie efektów uzyskanej pomocy. Jest to z reguły niedoceniana czynność i w praktyce sprowadzająca się jedynie do wygenerowania sprawozdań wymaganych przez jednostki zwierzchnie. Pokazano kilka raportów w postaci graficznej (raporty strukturalne) i raport w formie tabelarycznej (analiza przestrzenna) opierając się na danych z rzeczywistych baz informacyjnych. Zaproponowano strategię efektywnej informatyzacji danego przedsięwzięcia opierającej się na pentadzie działań wykonywanych w następującej kolejności: potrzeby, cele, decyzje, informacje, system. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents types of the social benefits (allowances, family benefits, maintenance funds, residence and energy allowances, supplementary feeding program, scholarships). Due to above benefits there was discussed the cash distribution logistics for the customers. There was defined the great importance of poverty and problem of effectiveness in the social welfare. Using the process approach the ten main activities of recovery financial benefits were distincted. The types of improvement of the mentioned activities from the information, law and organizational point of view were discussed. The special attention was focused to the monitoring effects of the achieved welfare by the customers. Monitoring is usually unappreciated activity and in practice is equivalent to the qualitative and finance reporting. The article presents the examples of the structural reports (pie charts) and spatial report using tabular form. The reports were based on real databases in the social welfare center. The effective IT implementation strategy was proposed using the following order of activities: requirements, goals, decisions, information, IT system. (original abstract)
XX
Artykuł omawia niemiecką monografię poświęconą prawu alimentacyjnemu Unterhaltsprozess (Eschenbruch, Wolters Kluwer 2021). Autor poszukuje wielowymiarowości alimentacji zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, a ocena uwzględnia interdyscyplinarny i transgraniczny charakter tej problematyki, która łączy prawo rodzinne z prawem publicznym, socjalnym, procesowym, podatkowym, europejskim oraz prywatnym międzynarodowym. W tych ramach omówiono zakres i strukturę monografii, która nie ogranicza się do przestawienia aktualnego stanu prawnego, ale dokumentuje również ewolucję prawa alimentacyjnego, wytycza nowe kierunki rozwoju, a także zawiera propozycje zmian legislacyjnych. Autor wskazuje cechy wyróżniające ocenianą monografię od innych opracowań dostępnych na rynku podkreślając wyjątkowo szeroką analizę orzecznictwa sądów apelacyjnych. Szerszej analizie i ocenie poddano zagadnienia związane z pieczą naprzemienną, alimentacją pomałżeńską, świadczeniami socjalnymi, pozycją prawną ojca biologicznego oraz alimentacją transgraniczną. Z perspektywy prawnoporównawczej zauważono natomiast skromne odniesienia do prawa obcego, które warto poszerzyć i usystematyzować. Oceny monografii dokonano zarówno pod względem naukowym jak i praktycznym. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na możliwość wykorzystania niemieckich regulacji i doświadczenia w polskim porządku prawnym. (abstrakt oryginalny)
EN
This article reviews the German book on the maintenance law Unterhaltsprozess (Eschenbruch, Wolters Kluwer 2021). The author searches for the multidimensionality of maintenance, both in the national and international dimension, and the assessment takes into account the interdisciplinary and the cross-border nature of this issue, which combines family law with public, social, procedural, tax, European, and private international law. Within this framework, the scope and structure of the monograph is discussed, which is not limited to presenting the current legal regulation, but also documents the evolution of the maintenance law, sets new directions for development, and includes proposals for legislative changes. The author indicates features that distinguish the reviewed monograph from other studies available on the market, emphasizing the exceptionally broad analysis of the jurisprudence of courts of appeal. The issues related to joint custody, post-marital maintenance, social benefits, the legal position of the biological father, and cross-border maintenance, were subject to a broader analysis and assessment. From the comparative legal perspective, however, attention is drawn to the modest references to foreign law, which call for further expansion and systematization. The monograph is assessed both in terms of research and practice. Particular attention is paid to the possibility of using German regulations and experience in the Polish legal system. (original abstract)
13
Content available remote Alimenty na rzecz rodziców
63%
XX
Prezentowany artykuł dotyczy obowiązku alimentacyjnego dzieci względem rodziców. Obowiązek ten nie jest jeszcze obowiązkiem powszechnie znanym w porównaniu z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców w stosunku do dzieci. Podstawą żądania alimentów rodziców od dzieci jest przepis art. 128 i 129 k.r.o. Uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten kto znajduje się w niedostatku. Dziecko (dzieci) zaś musi mieć możliwości zarobkowo-finansowe, które mu pozwalają na spełnienie wyżej wymienionego obowiązku. Jednak działanie uprawnionego, które by było sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem jego prawa lub z zasadami współżycia społecznego z ochrony nie korzysta. (abstrakt oryginalny)
EN
In his publication a children´s responsibility to provide maintenance for their parents is discussed. This liability still hasn´t dawned upon the public consciousness to the same extent as parents´ responsibility to provide maintenance for the children. The legal basis for parents to demand maintenance from their children are Art. 128 and 129 of the Family - related Responsibilities and protection Code. Pursuant to these regulations only a person suffering privation is eligible for the maintenance. A child (or children) in turn must be on high enough earnings enabling them to meet the said obligation. However, should an entitled person institute any proceedings contrary to social and economical nature of the regulations under discussion, such actions shall not be protected by law. (original abstract)
XX
Zagadnienie przedstawione w tytule artykułu mieści się w szerokiej i kontrowersyjnej problematyce granic ingerencji (interwencji) państwa względem rodziny. Autor przedstawia sposób rozumienia zasady pomocniczości (subsydiarności) oraz charakteryzuje obowiązki alimentacyjne, które powinny być pierwszym źródłem wsparcia dla osób cierpiących niedostatek. Na tym tle opisuje trzy świadczenia socjalne, a mianowicie świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wypłacane w ramach programu 500+, odpowiadając jednocześnie na pytanie, czy ich regulacja prawna jest zgodna z tą zasadą. Okazuje się, że ściśle odpowiadają zasadzie pomocniczości świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, a w mniejszym stopniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Natomiast świadczenia wypłacane w ramach programu 500+, które są przyznawane bez względu na ekonomiczny status rodziny, a także bez zakreślonego celu ich wypłacania, którego osiągnięcie wiązałoby się z zaprzestaniem wypłat, są sprzeczne z zasadą pomocniczości. Istnieje ponadto ryzyko, że mogą one powodować erozję obowiązków alimentacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main issue falls within the wide scope of a controversial problem to what extent a state may or should intervene in the life of a family. In the beginning the author comprehensively presents the meaning of the principle of subsidiarity and then briefly characterizes alimony duties which should be the first source of support for poor people preceding the social benefits. Then three social benefits were described with the view of answering the question whether they comply with the principle of subsidiarity. It has been concluded that in full compliance with the principle are social benefits while alimony duties comply only partially. Then it has been stressed that the 500plus benefit is contrary to the principle, as it is granted irrespectively of an economic status of a family and without a clearly stated purpose the fulfillment of which would automatically terminate it. Moreover, a risk was anticipated that the 500plus benefit may lead to an erosion of alimony duties. (original abstract)
EN
Abstract: The subject of this article was to show when the current Article 209 of the Criminal Code was applied for the first time and what changes took place in its application until 1969. In the article a number of judgments that have been issued since the introduction of the notion of non-alimony in the penal code in 1932 were discussed. It was also describedthe form of committing a crime of non-alimonyand the premises that should be fulfilled in order to be able to assign the perpetrator of a non-alimony offense; whether it was possible to assign a crime after fulfilling all the conditions currently in force to one parent or both parents (in the case when the maintenance obligation was imposed). Differences in formulations such as, for example, malice persistence, and an inability to satisfy the basic life needs of the person for whom the maintenance obligation was pronounced, were assessed. The profiles of authors working on the codification of criminal law including the non-alimony offense before 1932 and in 1969were presented. It was shown who was involved in the crime of non-alimony and on whose behalf it could be committed. It was also presented the penalty for committing crimesin 1932. It was also cited which chapter remained unchanged from 1932 to 1982 (chapter on minors) repealed on October 26, 1982 after the introduction of the Youth Act. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych przykładów uregulowań prawnych instytucji publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej, a także w Polsce, zajmujących się wypłatą świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym do alimentów, które na skutek bezskuteczności egzekucji alimentów, bądź niewywiązywania się osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji, nie otrzymują należnego im wsparcia. Jest to temat rzadko omawiany w polskiej, jak i zagranicznej literaturze prawniczej. Natomiast z praktycznego punktu widzenia, nie-zwykle istotny i godny poświęcenia uwagi. (fragment tekstu)
EN
The article presents examples of public institutions responsible for paying maintenance obligations, in selected EU countries and in Poland often referred to as maintenance "funds", to the persons entitled to receive them. The failure to pay maintenance and lack of effective execution are the problems of many countries. The practice of functioning of public institutions which pay maintenance obligations in selected EU countries - often due to the low execution rate of recourse claims against maintenance debtors - proves that it is the state which actually takes over the obligation to pay child support. This study discusses maintenance obligations paid by public institutions in such countries as: Germany, England-Wales, France and Poland, at the same time indicating the possibility of introducing legal solutions adopted by other countries, which proved to be effective, to Polish legal system. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie, że rozwód bez orzekania o winie jest najszybszą formą rozwodu i zakończenia postępowania rozwodowego. Jeżeli jednak strona ma dowody, które wskazują winę współmałżonka i chce dochodzić alimentów od (byłego) małżonka, to warto wykazać jego winę. Małżonek niewinny wówczas może domagać się alimentów od małżonka winnego nie tylko w sytuacji gdy znajdzie się w niedostatku, ale również gdy rozwód będzie skutkował tylko pogorszeniem jego sytuacji materialnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this publication is to show that a no-fault divorce constitutes the quickest form of divorce and in this case judicial proceedings needs as little time as possible. If, however, a spouse has gathered evidence indicating the other spouse's guilt and wants to claim maintenance from the guilty (former) spouse, it will be worth proving such guilt. The innocent spouse can make then a demand for maintenance to be paid by the guilty one not only when they suffer privation but also if the divorce causes deterioration in their financial situation only. (original abstract)
XX
Rodzajem świadczeń rodzinnych są w szczególności świadczenia opiekuńcze, a jednym z nich jest świadczenie pielęgnacyjne, które stało się w ostatnich latach bardzo atrakcyjne, m.in. z uwagi na jego wysokość. Regulacja prawna instytucji prawa do świadczenia pielęgnacyjnego budzi liczne wątpliwości interpretacyjne i dlatego stanowi doskonałe pole do tworzenia "prawa sędziowskiego". Świadczenie pielęgnacyjne ma zastąpić dochód wynikający z zatrudnienia, którego osoba opiekująca się osobą niepełnosprawną nie może podjąć lub z którego jest zmuszona zrezygnować z uwagi na sprawowanie opieki. Świadczenie to nie jest jednak dedykowane każdemu faktycznemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej, dlatego niezwykle ważne jest prawidłowe ustalenie kręgu jego potencjalnych beneficjentów. Wątpliwości interpretacyjne wywołuje również regulacja stanowiąca, że jedną z negatywnych przesłanek przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest posiadanie przez osobę sprawującą opiekę ustalonego prawa do emerytury. Prawotwórstwo sędziowskie w sprawach o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego odgrywa olbrzymią rolę, której nie sposób bagatelizować. (abstrakt oryginalny)
EN
A type of family benefits are, in particular, care benefits, and one of them is the nursing benefit, which has become very attractive in recent years, among others due to its amount. The legal regulation of the institution of the right to nursing benefits raises numerous interpretation doubts and therefore constitutes an excellent field for creating "judge's law". The nursing benefit is intended to replace the income resulting from employment which the person caring for the disabled person cannot take up or from which one is forced to resign due to the care provided. However, this benefit is not dedicated to every actual carer of a disabled person, therefore it is extremely important to correctly identify the circle of its potential beneficiaries. Interpretation doubts are also raised by the regulation stating that one of the negative conditions for granting the right to the nursing benefit is the fact that the person providing care has an established right to a retirement. Judicial law-making in cases for granting the right to nursing benefits plays an enormous role that cannot be underestimated. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest prezentacja trudności interpretacyjnych związanych z wejściem w życie ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Szczególnym zagadnieniem zasługującym na uwagę jest właściwość organu władnego do rozpoznawania odwołań od wydawanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowa konstrukcja funduszu alimentacyjnego nakazuje uznanie administracyjnych spraw alimentacyjnych za sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. To zaś może oznaczać, że wolą twórców tych unormowań było wyłączenie właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych i przekazanie spraw z odwołań sądom rejonowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study is to present the interpretation difficulties related to the enactment of the Act on assistance to people authorised to receive alimony of 7 September 2007. A specific issue which deserves attention is the jurisdiction of the body authorised to hear appeals against decisions on benefits from the alimony fund issued by the mayor. The new structure of the alimony fund imposes the duty to acknowledge that administrative alimony cases are cases regarding social insurance, as defined by the provisions of the Administrative Procedures Code. This could mean that the will of the creators of these regulations was to exclude the jurisdiction of self-government appeal boards and to transfer appeal cases to the district courts. (original abstract)
XX
Zaliczka alimentacyjna jest świadczeniem z zabezpieczenia społecznego, które zastąpiło zniesione świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W artykule przedstawiono proces ustalania wysokości zaliczki alimentacyjnej oraz jej aktualizacji. Omówiono zagadnienia alimentów i zaliczki na poczet kwartału. Porównano wysokość wyegzekwowanej kwoty dłużnej alimentów z wysokością zaktualizowanej zaliczki. Opisano problem zmiany wysokości zaliczki.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.