Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  petrochemical industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Stan i rozwój bazy petrochemicznej w Płocku
100%
4
Content available remote Alternatywne technologie petrochemiczne
80%
EN
Some opinions and discussions are presented concerning the following subjects: 1) the concept of sustainable development, interpretations and current status, 2) sustainable technologies, sustainable chemical technologies and their environmental aspects, 3) sustainable technologies in petrochemical industry and their general development trends, 4) recent advances in sustainable petrochemical technologies; some examples
PL
Minął rok od poparcia przez Ministra Środowiska 24 zakładów w walce o utrzymanie ulgi akcyzowej dla producenta paliw z odpadów tworzyw sztucznych, która pozwala na finansowanie systemu zbiórki i odzysku 40 tys. ton odpadów. Zapewniano o pracach nowelizujących ustawę, które dadzą nowe możliwości dofinansowania stworzonego systemu zagodpodarowania tych odpadów.
7
Content available remote The Modeling of Heat-Mass Exchange Processes in Technological Furnaces
80%
EN
This paper is concerned with ways of power efficiency increasing in technological procedures occurring in petrochemical and petroleum-refining industry. Analysis includes mathematical modeling of heat-mass exchange processes in technological furnaces. Phenomenological model contains differential equation in partial derivatives of hyperbolic type. A problem of optimum control has been stated in terms of mathematical unsteady condition burning model.
EN
A package of measures to remedy of the environment contaminated with the wastes of oil production is proposed: 1) monitoring; 2) fitoremediation of soil by the higher plants; 3) process of the plants grown up on the contaminated places into the liquid fuels.
PL
Przedstawiono spodziewany dalszy wzrost zapotrzebowania na propylen oraz wyraźną tendencję do zwiększenia stosunku masowego propylen/etylen w puli lekkich olefin. Omówiono związane z tym zmiany technologiczne w zakładach rafineryjno-petrochemicznych, a w szczególności nowe warianty procesów fluidalnego krakingu katalitycznego (również DCC, CPP) i pirolizy olefinowej. Podano informacje o prawdopodobnym w bliskiej przyszłości niewielkim wzroście znaczenia odwodornienia propanu oraz dysproporcjonowania etylenu i 2butenu (proces OCT). Zwrócono uwagę na trwające prace nad przemianą metanolu do propylenu (np. proces Lurgi - MTP).
EN
The expected 4-6% annual (2002-12) propylene demand growth above the 2000-1 world production of 65-70 Mtons propylene and the rising propylene/ethylene wt. ratio, are likely to favor modification of conventional Fluid Catalytic Cracking parameters, reselection of olefin pyrolysis feedstocks, and mollification of the pyrolysis regime (with ethylene yield falling) to increase propylene yields. Studies on conversion of MeOH into propylene are reviewed.
EN
Introduction. The main purposes of this study were to investigate shift-work-related health problems in 12-h shift schedule and to identify major factors associated with these problems. Materials and methods. This cross-sectional study was conducted at 8 petrochemical plants. The study population consisted of 1203 workers (549 shift and 654 day workers). Data on personal details, the shift schedule and adverse health outcomes were collected with a self-administered questionnaire. Results. The results showed that health problems in shift workers were more prevalent than in day workers; however, the differences were significant only in gastrointestinal and musculoskeletal disorders. Logistic regression analysis revealed that in addition to shift work, other variables such as extended work time, type of employment, second job and job unit were associated with health problems. Conclusions. Working shifts is one important variable influencing the health of petrochemical workers. To improve workers’ health, interventional program should focus on the shift schedule as well as other significant aspects of working conditions.
12
Content available remote Możliwości wykorzystania nanotechnologii w przemyśle naftowym i petrochemicznym
60%
PL
W pracy omówiono w skrócie historię rozwoju badań cząstek o rozmiarach od 1 do 100 nm, umownie wchodzących w zakres nanotechnologii. Wskazano, że podstawą wielu niezwykłych właściwości tych substancji są efekty kwantowe, których oddziaływanie jest wzmacniane przez odpowiednie uporządkowanie materiału atomowego. Na podstawie analizy doniesień literaturowych omówiono kierunki rozwoju nanotechnologii, stwierdzając, że obecnie największe zainteresowanie technikami operacji w obszarze nano wykazują firmy produkujące pamięci elektroniczne i procesory, ponieważ techniki manipulacji atomami pozwalają wytworzyć urządzenia o znacznie większych możliwościach obliczeniowych. Drugą dziedziną wykorzystującą raczej mechaniczne cechy nanocząstek i ich kompozytów jest tworzenie nowych materiałów konstrukcyjnych. Znaczący rozwój obserwuje się w badaniach związanych z biologią i medycyną, w których możliwość badania reakcji komórek na różne czynniki, również w środowisku ciekłym, otworzyła możliwości badania, czy tworzenia nowych leków i poznania ich oddziaływania na materiał komórkowy. Przykładem może tu być wykorzystanie nanocząsteczek srebra jako silnego i trwałego biocydu. Badania w obszarze produktów naftowych są stosunkowo mało rozwinięte i wykorzystywane są głównie utylitarnie. Przykładowo, wpływ nanocząstek na przewodnictwo cieplne wykorzystano przy produkcji cieczy chłodzących - nanofluidów, obniżanie współczynnika tarcia przez nanocząsteczki boru umożliwiło uzyskanie proekologicznych dodatków do olejów smarowych, zastępujących toksyczne produkty zawierające fosfor i siarkę, zwiększanie przewodnictwa elektrycznego cieczy węglowodorowych przez nanorurki węglowe zabezpiecza benzynę przed możliwością zapłonu przez wyładowanie ładunku statycznego. Przeprowadzone rozeznanie wskazuje, że pole badawcze w zakresie wykorzystania nanoproduktów w przemyśle naftowym oraz w procesach wytwarzania paliw alternatywnych jest perspektywiczne. Istnieją możliwości połączenia wiedzy Instytutu z możliwościami jakie oferuje nanotechnologia w zakresie badań dodatków, katalizy, czy modyfikacji asfaltów. Na obecnym etapie najbardziej celowe wydaje się zbadanie przydatności obecnych na rynku nanoproduktów do poprawy, czy modyfikacji właściwości produktów naftowych. Dodatkowo omówiono metody stosowane w badaniach nanocząsteczek i powierzchni w nano skali, ze szczególnym uwzględnieniem techniki mikroskopii sił atomowych. Dotychczas nie natrafiono na publikacje dotyczące badań podstawowych z zakresu związanego ze strukturą składników rop naftowych, czy produktów jej przerobu, a opatentowane sposoby wykorzystania substancji nanostrukturalnych w tym obszarze są stosunkowo nieliczne. Omówiono również zagrożenia, jakie może nieść ze sobą ten typ nowych materiałów.
EN
The short R&D development history of 1 up to 100 nm particles (nano-particles), generally included in nano-technology range, had been discussed. It had been pointed out that the unusual properties of nano-particles and their products are caused by quantum effects, stimulated by the atomic structure arrangement. Based on the analysis of scientific and technical publications the development trends of nano-technologies had been presented, and it was clearly pointed out that the companies manufacturing electronic memories and processors are most interested in nanotechnologies, as methods of atom manipulation, allow considerable increase of memory capacity and transistors packing in processors, increasing greatly computing capabilities. The second main application field are new construction materials, where unusual mechanical properties of nano-particulates, especially in mixtures with other materials - so called composites, are of importance. Third are applications in biology and medicine, where the possibilities of surface reaction investigation, e.g. cellular membranes reactions on different factors, additionally in liquid phase - biosphere of many living organism. New medicines had been developed and other agents, e.g. biocides (silver nano-particulates). The application of nano-particles in petroleum and petrochemical industry are rather limited. But the potential seems to be promising. The influence of nano-particles on thermal conductivity was used to improve properties of cooling liquids - nano-fluids; reduction of friction coefficient by boron nano-particles allowed production of environmental friendly oil additives, without toxic components as phosphorus and sulfur compounds. Increase of electric conductivity of hydrocarbon liquids by addition of carbon nano-tubes is very promising in many applications especially in preventing explosions caused by static electricity. Some publication pointed out the possibility of hydrocarbon fuel properties improvement by addition of carbon nano-particles. The INiG experience and nano-technologies create perspectives for new R&D space. As the first step should be recommended the application tests of nano-products, present on the market, targeting the improvement of petroleum products properties. The negative aspects of nano-particulates applications had also been discussed, based on extensive literature analysis. The modern techniques, as atomic forces microscopy technique seems to be very promising for the investigations of un-conducting substances dispersed in hydrocarbons. The number of publications and patent applications ref. to basic problems related to nano-particles applied in hydrocarbon products are limited what creates the challenge.
PL
W artykule przedstawiono działalność Spółki Przetwórstwa Ropy "Hałyczyna", rafinerii "Naftochemik Podkarpacia", Lwowskiego Zakładu Badawczego Ropy Naftowej i Olejów, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Gallak".
PL
Omówiono rafinerie: "Galicja", "Polmin", Rafinerię Nafty nr 10, Lwowską, w Nadwornej.
17
Content available Dostawca armatury, odlewów i wytłoczek
60%
PL
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar S.A. (CHEMAR) powstały w 1954 r. W grudniu 1991 r. zostały skomercjalizowane – przekształcone w jednoosobową spółkę SP. Ponad 50 lat działalności to okres inwestycji, ciągłych usprawnień procesów technologicznych, modernizacji parku maszynowego i wprowadzania do produkcji nowych, udoskonalonych wyrobów. Firma uzyskała w tym czasie kilkadziesiąt dopuszczeń i uprawnień, z których do najważniejszych zaliczyć trzeba: Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9001, uprawnienia UDT oraz uprawnienia do stosowania stempli S i U zgodnie z normą ASME.
18
Content available remote Pompy do chemikaliów
60%
EN
Introduction. Studying human errors as a risk factor in the occurrence of accidents is necessary. Thus, the aim of this study was to identify, predict and control human errors in industrial control units. Method. This is a case study carried out using SHERPA in the first unit of Zagros Methanol of Asalooyeh, Iran, and its subunits. To collect the required data, various methods were used: observing, interviewing processing specialists and control unit operators, and studying technical documents and records. Results. In total, 222 human errors were identified in various occupational tasks. This study showed that 48.62% of them were action errors, 31.97% were checking errors, 6.75% were retrieval errors, 11.70% were communication errors and 0.90% were selection errors. Conclusion. It can be inferred that this method is appropriate for different industries, and it is useful for identifying human errors leading to hazardous accidents.
PL
Określenie pochodzenia i charakteru chemicznego produktu naftowego (produktu ropopochodnego), który spowodował zanieczyszczenie środowiska może stanowić istotny i trudny problem. Identyfikacja jest stosunkowo łatwa, jeśli czynnikiem wywołującym skażenie jest: benzyna, olej napędowy lub oleje opałowe. W wypadku zanieczyszczenia olejami smarowymi można napotkać pewne trudności. Są one spowodowane tym, że dostępne są na rynku oleje smarowe, należące do różnych klas lepkości, otrzymywane nie tylko z tzw. podstawowych olejów mineralnych (oleje pochodzące z klasycznej przeróbki ropy naftowej) ale także z olejów syntetycznych (będących produktami procesów: polimeryzacji, polikondensacji, syntezy chemicznej i hydrokrakingu katalitycznego). Dodatkowo produkowane są oleje pólsyntetyczne, będące mieszaniną oleju mineralnego i syntetycznego przy czym ilość tego ostatniego na ogół nie przekracza 30% (m/m). Obecność tak dużej ilości olejów należących do różnych klas lepkości (do otrzymania których zastosowano różne oleje podstawowe) powoduje, że istotnym i problemem staje się jednoznaczne określenie jakiej klasy olej spowodował zanieczyszczenie środowiska. Zaproponowano procedurę pozwalająca na odróżnienie olejów podstawowych i olejów silnikowych - należących do różnych klas lepkości w oparciu o: analizę chromatograficzną z wykorzystaniem analizatora SIM-DIS HT-750, wartości podstawowych parametrów fizykochemicznych (indeks lepkości, współczynnik załamania światła w 20st.C, gęstość w 20st.C), zawartość frakcji nasyconej i polarnej oznaczonych metodą chromatografii kolumnowej oraz cienkowarstwowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (TLC/FID), a także wartości parametru oddziaływania Flory-Hugginsa oraz parametru rozpuszczalności oznaczanych metodą odwróconej chromatografii gazowej (IGC).
EN
Petrochemical products including lubricants occuring on the market, are produced not only in classical petrochemical processes. Modern products are produced during catalytical processes of polymerisation, polycondensation, esterification, catalytic visbreaking, fluidal catalytic cracking, hydrocracking and catalytic reforming. Petrochemical products from these processes exhibit significantly different properties in comparison to those from classical crude oil processing. The presence of lubricating oils makes their identification difficult also in the case of environment pollution. The procedure, which may be used for the oil spot identification, both for the base oils and the engine oils of different viscosity classes, has been proposed. This procedure is based on the use of high temperature chromatographic analysis (SIMDIS HT-750 analyser), basic physicochemical parameters (viscosity index, refractive index and density), the content of non-polar and polar fractions assessed with the use of column chromatography and TLC/FID method, as well as Flory-Huggins interaction parameter and solubility parameter assayed in Inverse Gas Chromatographic experiments.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.