Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona przed zwierzyna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
6
Content available Wybrane aspekty ochrony lasu przed zwierzyną
75%
PL
Obserwowany w Polsce wzrost liczebności zwierzyny grubej, której głównym miejscem bytowania są ekosystemy leśne, dostarczające pokarmu i schronienia powoduje określone konsekw encje przyrodnicze i gospodarcze. W niektórych rejonach kraju liczebność zwierząt kopytnych jest tak duża, że może to zagrażać trwałości lasów. Zdaniem wielu leśników zwierzyna stanowi główną barierę dla osiągania celów hodowlanych. Stosowane powszechnie sposoby zapobiegania uszkodzeniom, polegające głównie na mechanicznej (przede wszystkim grodzenia) i chemicznej ochronie upraw i młodników przed jeleniowatymi oraz obniżaniu lokalnego zagęszczenia zwierzyny poprzez odstrzał, nie rozwiązały problemu. Uszkodzenia drzewostanów w ostatnich pięciu latach systematycznie się zwiększają. Najbardziej zagrożone są młodniki i uprawy. Wydatki Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP na ochronę lasu przed zwierzyną sięgnęły 150 mln złotych w 2012 roku. Obecnie ogranicza się cięcia rębnią zupełną na rzecz rębni złożonych. Coraz częściej powraca się do idei lasu naturalnego. Presja zwierzyny na środowisko leśne wymusza szukania dróg rozwiązania problemu. Istnieje potrzeba zaakceptowania przez gospodarkę leśną obecności zwierzyny w lesie jako naturalnego komponentu układu ekologicznego i ustalenie celów hodowlanych oraz takie zagospodarowanie lasu, które pozwoliłoby uniknąć koncentracji uszkodzeń a ich poziom uczyniło jednym z czynników naturalnej presji selekcyjnej, możliwy do przyjęcia od strony ekonomicznej.
EN
Selected aspects of forest protection from game. Observed in Poland, the growth in number of big game, whose main habitat is forest ecosystems, providing food and shelter, causes various natural and economic consequences. In some parts of the country the abundance of ungulates is so large that it can endanger the sustainability of forests. According to many foresters game is a major barrier to achieving the objectives of breeding. Commonly used methods of preventing damage, consisting mainly of mechanical (mainly fencing) and chemical crop protection and thickets before cervids and lowering the density of the local wildlife through hunting, did not solve the problem. Damage to forests in the past fi ve years, steadily increase. Most at risk are greenwoods and crops. Expenditure of the State Frests to protect the forest against animals reached 150 million in 2012. Currently limited are the total forest cuttings in favor of forest complex cutting. Increasingly, the idea of natural forest returns. The pressure of animals on the forest environment forces to search ways to solve the problem. There is a need to accept the forestry presence of animals in the forest as a natural component of the ecological and establish breeding purposes and such forest management, which would avoid damage to the concentration and their level has made one of the factors of natural selection pressure, acceptable from the economic point of view.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.