Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  room
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Na podstawie opinii szerokiego kręgu autorytetów z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa i klimatyzacji przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju dziedziny oraz niezbędne, szczegółowe potrzeby działań i badań.
EN
Anticipated tendencies of development concerning district heating, heating and air conditioning are presented on the basis of the opinions achieved from a wide circle of experts in the field. Detailed requirements concerning adequate activity and investigations are included.
EN
In the paper possibility of use internal heat gain to keep internal room temperature is presented. The relationship between human activity and his heat flux was investigated. The concentration of CO2 as a function of time was also checked. Research took place in Economic and Services Complex School in Rybnik.
PL
Pomieszczenia o dużej kubaturze wypełnione urządzeniami lub innym stałym wyposażeniem wymagają niekiedy zastosowania nawiewu doprowadzającego powietrze na dużą odległość. W artykule przedstawiono opracowane na podstawie badań zależności matematyczne, określające prędkość powietrza w osi i przekrojach poprzecznych w strumieniu dalekiego zasięgu.
EN
The rooms of a large capacity, packed with appliances or various stationary equipment, require sometimes an application of a system providing long-range air flux to assure proper ventilating conditions. The paper presents mathematical formulas worked out on basis of investigations. The formulas determine the air velocity along the longitudinal axis and in the cross-sections of the flux.
5
Content available remote Izolacyjność akustyczna – parametry i wskaźniki
75%
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z izolacyjnością akustyczną między pomieszczeniami w budynku. Przedstawiono parametry opisujące izolacyjność akustyczną przegród budowlanych. Podano podstawowe definicje, pojęcia i wzory. Omówiono pojęcie izolacyjności akustycznej właściwej czy poziomu uderzeniowego. Pokazano, jak oblicza się wypadkową izolacyjność akustyczną przegrody składającej się z elementów składowych o różnych parametrach akustycznych. Na tej podstawie wprowadzono odpowiednie wskaźniki izolacyjności akustycznej niezbędne do poprawnego projektowania przegród budowlanych z punktu widzenia ochrony aku-stycznej.
EN
The article discusses the aspects related to sound reduction performance between rooms in a building. The relevant measures defining the sound reduction performance of space dividing elements of buildings are presented. Key definitions, concepts and formulas are presented as well. There is a discussion of the concept of proper sound insulation and impact level. There is also a demonstration of computing the resultant sound reduction performance of a space dividing element consisting of component parts with varying acoustic performance values. It was used as a basis for introducing relevant sound insulation indicators necessary for properly designing the space dividing elements in terms of soundproofing.
PL
Opisano problematykę skutków nadmiernego eksponowania bytowych zysków ciepła i ograniczania zużycia ciepła do ogrzania powietrza wentylacyjnego w bilansie cieplnym pomieszczenia.
EN
The effects of excessive exposure of the heat gains and heat consumption limited only to the ventilation air are presented in view of the thermal balance of a room.
EN
A total of 69 isolates of yeasts were recorded in the indoor air of the school buildings: 43 in heated rooms and 26 in unheated rooms. Perfect stages prevailed. Fungi isolated in our study belonged to 39 species. These were mostly monospecific isolates although five two-species isolates were noted. Differences in the properties of physiological characters of fungi isolated in both study seasons were observed. As indoor and outdoor air does not mix during the heating season, a specific substrate for prototrophic, non-fermenting yeastlike fungi forms. Acid production allows fungi to dissolve inorganic compounds in building structures and to release needed microcomponents. Abilities to produce carotenoid pigments are clearly promoted in yeast-like fungi living indoor. This may be related to the accumulation of compounds that are indirect stages in the cycle of biosynthesis of carotenoids or a surplus of oxidizing compounds.
PL
Znaczną część biocenozy budynków stanowią trudno wykrywalne grzyby z różnych grup taksonomicznych. U podstawy niepowodzeń w hodowli i izolacji drożdżaków z bioaerozolu wewnętrznego leży zbyt mała wiedza dotycząca ekofizjologii izolatów bytujących w pomieszczeniach. Dlatego celem badań było poznanie niektórych właściwości drożdżaków, ułatwiających im przeżywanie w środowisku pomieszczeń. Materiałem do badań były grzyby drożdżopodobne uzyskane z bioaerozolu 26 pomieszczeń szkolnych o różnym sposobie użytkowania poddanych częściowej modernizacji. Próby pobierano w okresie grzewczym (listopad) i po wyłączeniu ogrzewania (maj). Określano morfologię uzyskanych izolatów grzybów, stadium rozwojowe, zdolności strzępkowania i wytwarzania chlamydospor oraz wybrane cechy biochemiczne: zdolności fermentacyjne, źródła węgla i azotu, przyswajanie witamin, wytwarzanie kwasów oraz zdolności syntezowania barwników. Ogólna liczba grzybów w bioaerozolu badanych pomieszczeń wynosiła wiosną od 314 do 3577 jtk/m 3, natomiast jesienią od 79 do 1533 jtk/m 3 . Z powietrza wewnętrznego w badanych budynkach uzyskano łącznie 69 izolatów drożdży: 43 z pomieszczeń ogrzewanych i 26 z nieogrzewanych. Dominowały stadia doskonałe. Wyizolowane grzyby należały do 39 gatunków. Na ogół izolaty były jednogatunkowe, natomiast w pięciu przypadkach stwierdzono izolaty dwugatunkowe. Zaobserwowano różnice w cechach fizjologicznych grzybów izolowanych w obu sezonach badawczych. Nie mieszanie się powietrza zewnętrznego i wewnętrznego pomieszczeń w okresie grzewczym stwarza specyficzne siedlisko dla prototroficznych, nie fermentujących grzybów droż-dżopodobnych. Produkcja kwasu umożliwia grzybom rozpuszczanie związków nieorganicznych w konstrukcjach budowlanych i uwalnianie potrzebnych mikroskładników. Zdolności wytwarzania barwników karotenoidowych, są wyraźnie promowane u drożdżaków bytujących w pomieszczeniach, co być może wiąże się z nagromadzeniem związków będących pośrednimi etapami w cyklu biosyntezy karotenoidów oraz nadmiarem związków utleniających.
PL
Przedstawiono dwa sposoby analitycznej oceny ryzyka przegrzewania nasłonecznionych pomieszczeń w porze letniej przydatne przy racjonalizacji kompleksowej charakterystyki energetycznej budynku. Skonfrontowano prostą metodę postępowania, opartą na postanowieniach nowelizowanych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z własną propozycją algorytmu, który posłużył do napisania programu komputerowego wspomagającego w omawianym zakresie projektowanie architektoniczno-budowlane.
EN
Two analytical methods to assess the risk of overheating are presented. The overheating concerns the premises exposed to solar radiation during summer season. The methods are useful for rationalization of the energy characteristics of a building. The simple method, based on the revised technical specifications for buildings and their location, has been confronted with the authors own algorithm proposal. The algorithm was a basis for a computer program useful in designing process of the building architecture.
EN
The aim of this study was to test the air in a single hospital department for fungal contamination. The department included three fully protected rooms with laminar air flow, comprising a bone marrow transplant unit (BMTU) and eleven naturally ventilated patient rooms of a haematology unit (HAEMU). Air samples were taken with an IDEAL air sampler (bioMerieux) on Sabouraud dextrose agar plates. The concentration of fungi in the air of the HEPA-filtered rooms of the BMTU ranged from 0-75 CFU/m3. Penicillium and Cladosporium were dominant among the fungal biota in the whole department. Of aspergilli, A. fumigatus was prevalent and seasonal increases in the frequencies of A. clavatus and A. niger isolation were observed. The detection of potentially pathogenic species of Aspergillus and Mucor in the BMTU and an increased concentration of Aspergillus in the HAEMU (up to 200 CFU/m3) instigated the introduction of additional preventive measure besides routine disinfection, namely an exchange of the HEPA filters in the BMTU and the installation of equipment based on multifunctional ion technology in the HAEMU. In a subsequent examination, a diminished number of fungi in the air was observed. During the study, 2 cases of proven and 3 of probable aspergillosis (according to EORT criteria) were noted. There was no link observed between the higher concentration of Aspergillus detected in the hospital air and the development of the infection. The authors conclude that hospital air examination can be helpful in indicating problems with hospital air facilities, enabling the introduction of procedures improving air quality and subsequently diminishing the risk of nosocomial mycoses.
PL
Zaproponowano procedurę ustalania wymaganej temperatury powietrza w tuczarni świń z uwzględnieniem aktywności fizycznej zwierząt. W metodzie wykorzystano model teoretyczny bilansu cieplnego organizmu zwierzęcia dla warunków termoobojętnych, w którym oprócz innych uwarunkowań wprowadzono "uśrednioną" aktywność fizyczną zwierząt, zależną od harmonogramu żywienia i prac obsługowych w obiekcie. Zaletą metody jest to, że wymagana temperatura ustalana jest na podstawie termicznej odczuwalności otoczenia przez zwierzę, tj. adekwatnie do zmian strumienia ciepła oddawanego przy zmianie pozycji ciała.
EN
The researchers proposed a procedure for determining the required air temperature in a pig fattening house taking into account the physical activity of animals. The method uses a theoretical model of an animal body thermal balance for thermally neutral conditions. Besides other conditions, the following parameter has been introduced in the model: "averaging" the physical activity of animals, dependent on the feeding schedule and maintenance works carried out in the facility. This method has the advantage that the required temperature is determined on the basis of thermal perceptibility of the environment by an animal, that is according to the changes in the stream of heat released while changing body position.
EN
This paper is based on the assumption that there is a system to conceptual metaphor and to its conceptualized linguistic expression. Conceptual metaphor is not a matter of arbitrary fixity. Individual basic metaphors and even generic-level metaphors are not isolated. There is a higher unity to metaphor that governs not only all basic and generic-level metaphors, but novel metaphors as well. When we understand a scene, including those described in literary texts, we naturally structure it in terms of conceptual mega-metaphors which may structurally unite the patterns of meaning throughout the whole of the text and find expression in various minor novel metaphors. As the subject matter of this analysis I have chosen the series of novels "Children of Violence" by the famous British writer Doris Lessing (1919-2013), the Nobel Prize winner for literature in 2007.
PL
W części drugiej zostały przedstawione wyniki z przeprowadzonej akustycznej symulacji komputerowej i porównano je z wynikami z pomiarów rzeczywistych opisanych w części pierwszej – „POMIARY”.
EN
The second part presents results of acoustic computational simulation and comparison with the measurements results described in part one – “MEASURMENTS”.
PL
Omówiono mechanizmy wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem oraz wybrane zagadnienia dotyczące komfortu cieplnego w pomieszczeniach, tj.: wpływ poszczególnych parametrów powietrza na stan komfortu cieplnego, metodykę oceny warunków termicznych panujących w danym pomieszczeniu uznawanych za komfortowe za pomocą stosowanych obecnie wskaźników, jak również znaczenie komfortu termicznego na stan psychofizjologiczny człowieka, w tym jego zdolność do wykonywania pracy.
EN
The mechanisms of the heat exchange between a human being and the environment are presented. Selected aspects of the thermal comfort in rooms are taken into account. They are: the influence of the individual air parameters, a method of evaluation of the thermal conditions in a given room as compared with the indexes assumed presently, human psychical and physiological state. The human fitness for a job was also included.
PL
Na podstawie badań, przy wykorzystaniu metody numerycznej mechaniki płynów (Computational Fluids Dynamics) przeanalizowano wpływ różnych czynników na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych przy wentylacji ogólnej pomieszczenia. Wskazano na praktyczne zastosowanie przy projektowaniu rozdziału powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
EN
The influence of various factors on the expansion of gas pollution in generally ventilated rooms has been analysed on the basis of examinations, by using the numeric method (Computational Fluids Dynamics). A practical application, useful in the design of air distribution in ventilated rooms, has been shown.
EN
A study on indoor air microbiological contamination in various rooms of university buildings in Poznań, Poland, is presented. Investigations were conducted in the period September-October 2002 and the same period in 2003. Air samples were taken twice a day: in the morning and in the afternoon. In all of the tested places a multiple growth of bacteria and significant increase of mould spores was observed in afternoons. The predominant bacteria and moulds isolated from investigated air samples were: Staphylococcus spp., Micrococcus spp., Serratia spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Rhizopus spp., Cladosporium spp. and Alternaria spp. Among these microbes the presence of pathogenic and strongly allergenic microorganisms was detected.
PL
W pracy omówiono wyniki badań i obliczeń symulacyjnych przeprowadzonych dla jednego, wybranego dnia charakteryzującego się zmiennymi warunkami pogodowymi. Pomiary wykonano przy użyciu Heliobox-u, autorskiego urządzenia pomiarowego do oceny rozkładu natężenia w pomieszczeniach, o stałej geometrii i zmiennych parametrach materiałowych. Symulacji dokonano metodą Wstecznego Śledzenia Promienia, przy użyciu programu Desktop Radiance. Pomiary przeprowadzono dla rzeczywistych warunków pogodowych oraz modelu pomieszczenia wykonanego w skali. Dla potrzeb symulacji wybrano dwa z trzech podstawowych rodzajów nieboskłonu wg ClE, bezchmurny oraz częściowo zachmurzony. Porównując wyniki pomiarów oraz symulacji oszacowano różnicę wynikającą z założenia danego rodzaju nieboskłonu oraz możliwości jej ograniczenia poprzez przyjęcie odpowiedniego współczynnika zmętnienia atmosfery.
EN
A comparison of daylight distribution in buildings space under different climatic conditions is presented in the paper. Measurement results were obtained for one day of 2011, using a scale model of a test room exposed to external weather conditions. Simulations were performed for theoretical standard sky models recommended by CIE, adjusted to the measured conditions by turbidity coefficient. During measurements the weather conditions were monitored using photometry techniques and additional measurement of zenith luminance and horizontal daylight illuminance. The final results show the differences between the numerical model and measurements under different weather conditions, which was concluded at the end of the paper. All the obtained results confirm the necessity of further validation considering the numerical model under real, Polish weather conditions.
PL
W artykule przedstawiona została problematyka stosowania półprzewodnikowych źródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych. Przedstawiono zasadę działania diody elektroluminescencyjne oraz omówiono jej podstawowe parametry. Opisano w jaki sposób otrzymywana jest biała barwa światła. Diody o tej barwie znajdują się w źródłach światła stosowanych w oświetleniu pomieszczeń użytkowych. Da badań wykorzystano najczęściej spotykane źródła światła oparte o diody LED. Badano takie parametry jak moc pobierana przez źródło światła, prąd oraz natężenie oświetlenia. Na podstawie wyników pomiarów szukano odpowiedzi na pytanie, czy parametry elektryczne podane przez producenta odpowiadają zmierzonym w laboratorium. Uzyskane wyniki były podstawą do dyskusji na temat zasadności zmiany dotychczasowych źródeł światła na te, oparte o technikę LED w pomieszczeniach użytkowych.
EN
The development of technology generates new types of light sources. One of these are semiconductor sources LEDs. The paper presents the working principle of semiconductor light sources. The mechanism receiving white light color. LEDs are used to illuminate spaces. The study used the typical light source. Compared their performance with traditional light sources.
EN
We performed measurements in 16 houses (12 concrete-slab houses and 4 brick houses) and within each house we performed measurements in one or more rooms from cellar to 4th floor. In total, the study includes 279 indoor radon measurements. The method of alpha track detectors was used in this investigation. The measurements were performed in housing of the same construction of concrete slabs in one part of Białystok. Approximately 12 million people in Poland live in such concrete slab buildings. It was observed that mean radon concentrations in brick houses were higher (by 24%) than in concrete slab buildings situated in the same housing estate. The results for the Green Hills housing estate are believed to be representative for all concrete slab buildings in northeastern Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.