Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 315

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available Władysław Grabski (1874 – 1938)
100%
EN
Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i rektor tej uczelni (1926-1928). Polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, minister skarbu oraz dwukrotny premier II RP. Auto reformy walutowej. Członek i kierownik wielu towarzystw naukowych m.in. Prezes Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich (1928-1934), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Prezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Autor około 150 prac, dotyczących zagadnień ze sfery ekonomii, bankowości, nauk politycznych, agronomii społecznej, historii i socjologii wsi. Prace „Wieś i folwark” (1930) oraz „Historia wsi w Polsce” (1930) do dziś są wysokiej wartości.
2
Content available Oskar Ryszard Lange (1904-1965)
100%
EN
Profesor m.in. Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (rektor w latach 1952-1955), Uniwersytetu Warszawskiego. Ekonomista, statystyk, działacz polityczny i społeczny. Podstawowym jego dziełem z zakresu statystyki jest praca pt. „Teoria statystyki”. Członek rzeczywisty PAN, Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, Międzynarodowego Towarzystwa Ekonometrycznego. Twórca ekonometrii, pełnił funkcję redaktora naczelnego „Econometrica”. Jego dorobek naukowy obejmuje prace z zakresu ekonomii politycznej, polityki ekonomicznej, statystyki, zastosowań matematyki. Do najważniejszych prac należą m.in. „Teoria statystyki” (1952), „Wstęp do ekonometrii”(1958), „Ekonomia polityczna” (1959), „Optymalne decyzje”(1964), „Wstęp do cybernetyki”(1965).
PL
W artykule przedstawiono syntetycznie w postaci tabel i wykresów aktualną sytuację odlewnictwa polskiego oraz światowego. Dane liczbowe oparte są o aktualne informacje statystyczne dostępne w publikacjach i sprawozdaniach analitycznych, zajmujących się problematyką odlewnictwa. Przedstawione dane liczbowe połączone są komentarzami autorów wynikającymi z opracowanych analiz, z których wyprowadzone są oceny i prognozy. Przedstawiony w artykule materiał zawiera bardzo ważne i potrzebne informacje, które mogą być wykorzystywane przez menadżerów odlewni dla planowania działań produkcyjnych i inwestycyjnych oraz ustalania kierunków rozwoju.
EN
The current situation of the Polish and world foundry engineering is synthetically presented in the forms of tables and diagrams - in the paper. The numerical data are based on statistic information available in publications and analytical reports dealing with the foundry addressed issues. The numerical data are accompanied with the authors commentaries resulting from the analyses, from which assessments and predictions are derived. Several important and needed information, which can be utilised by the foundry plants managers for planning the production and investments as well as for establishing the development directions - are presented in the paper.
4
Content available remote Groups of too close radiocarbon dates
80%
EN
In the archaeological and palaeogeographical literature, it is relatively frequent to find groups of radiocarbon dates of too close values. Too close means here that the dates exhibit no other variability than that of random origin, quantified by the given measurement errors. The chi-squared statistic seems to be appropriate to test, if the given group of dates is of random variability, of larger variability (what is typical) or of too small variability. The last case is hard to explain.
5
80%
EN
Introduction. Breast cancer is the second most prevalent reason for cancer deaths after lung cancer. Incidence rates have increased worldwide. Aim. To present epidemiology of breast cancer in Podkapackie voivodship. Material and methods. This analysis was performed using a systematic literature search. Results. In the Podkarpackie voivodship up until 2014, the incidence rate of female breast cancer was rising and in 2015 it dropped by 68 cases. Even though the survival rate is increasing, it is still one of the leading causes of cancer deaths placing second after lung cancer. Conclusion. Mortality rate, unfortunately, rose gradually. This shows that even though there is a National Health Program aiming at breast cancer awareness and prevention, it is still not enough to reduce the number of breast cancer deaths.
7
Content available remote Avalanche statistics in transfer load models of evolving damage
80%
EN
The damage evolution occurring in a set of elements in the nodes of the supporting one- and two-dimensional lattices is analysed within the stochastic Fibre Bundle Model approach. The element-strength-thresholds are drawn from a given probability distribution and the set of elements is subjected to an external load that is increased quasi-statically. If an element fails, its load has to be transferred to the other intact elements. We compare avalanche statistics i.e. the number of damaged elements for three different load transfer protocols, namely the global, local and recently introduced so-called Voronoi load transfer rule. Our example system is an array of nanopillars.
8
80%
Diametros
|
2017
|
nr 53
125-149
EN
Utility theories—both Expected Utility (EU) and non-Expected Utility (non-EU) theories—offer numericalized representations of classical principles meant for the regulation of choice under conditions of risk—a type of formal representation that reduces the representation of risk to a single number. I shall refer to these as risk-numericalizing theories of decision. I shall argue that risk--numericalizing theories (referring both to the representations and to the underlying axioms that render numericalization possible) are not satisfactory answers to the question: “How do I take the (best) means to my ends?” In other words, they are inadequate or incomplete as instrumental theories. They are inadequate because they are poor answers to the question of what it is for an option to be instrumental towards an end. To say it another way, they do not offer a sufficiently rich account of what it is for something to be a means (an instrument) toward an end.
EN
This paper proposes a practical way to predict the welding-induced deformation of 5-mm thick steel ship panels prefabricated in a Polish shipyard, developed by means of a number of experiments and a body of data collected on the butt welding line using the submerged arc welding technique. The program of the experiments was so designed as to test different welding energy conditions as well as pressure values generated by the devices used during the welding. Subsequently, different welding trials were carefully carried out and data collected to find the most important parameters which contribute to welding deformation. The data obtained were analysed using the Design-ExpertR statistical software, and consideration was given to the data arrangement method that would allow for the most appropriate description of the welding deformation. As a result of the foregoing efforts, an approach to predicting the welding deformation, based on a numerical equation including the main welding parameters, was developed. The accuracy of the equation was partially evaluated and the results turned out to be satisfactory, as the actual and the predicted values were comparable. Another important advantage achieved was the arrangement of data used to compute the welding deformation.
10
Content available Rozwój myśli statystycznej w Polsce w XIX wieku
80%
PL
W artykule tym przedstawiony jest krótki rys historyczny rozwoju statystyki. W szczególności wyjaśniony jest rodowód słowa statystyka. Na tle ogólnego rozwoju przedstawione zostały warunki społeczno-polityczne w jakich powstawała statystyka polska. Pobieżnie omówiono prace dotyczące statystyki, jakie ukazały się w zwartej postaci w XIX wieku. Organizacja statystyki publicznej i literatura na ten temat, jako osobna problematyka, w artykule tym nie jest omawiana. Dokonano zaś krótkiej analizy krytycznej istniejącego polskiego piśmiennictwa na temat rozwoju myśli statystycznej w Polsce.
EN
This paper presents a short overview of the history of statistics in Poland. The most significant books published during XIX century are briefly described. Organization and publications concerning the official statistics are beyond the scope of this paper. A critical description of the existing polish literature concerning the history of statistics is also included into this paper.
11
Content available Multivariate analysis in 3x3 type table
80%
PL
Praca zawiera propozycję metod analizy cech jednostek przestrzennych w tabelach wielo- dzielczych, przedstawioną na przykładzie tabeli dwudzielczej typu 3×3. Do prezentacji zastoso- wanych metod wykorzystano dane dotyczące 143 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. pod- karpackiego według stanu na 31.12.2007 r. Przedstawiona w pracy analiza, poza oceną kształtowania się charakterystyk w wydzielonych ze względu na przyjęte cechy kryterialne podklasach, objęła również przykłady zastosowania me- tod jednoczesnego opisu zmienności i współzależności badanych charakterystyk oraz ustalanie wpływowych jednostek przestrzennych, wykorzystując w tym celu uogólnione odchylenie stan- dardowe, średnie z bezwzględnych wartości różnic między współczynnikami korelacji, wyznacz- niki macierzy korelacji, statystykę Kaisera-Meyera-Olkina, wartości własne macierzy korelacji, a także macierze rzutowania i wartości dźwigniowe.
12
Content available Jürgen Rost: statystyka w służbie metodologii?
80%
EN
This article presents a profile of Jurgen Rost against a background of German psychology’s development. Jurgen Rost graduated from Christian-Albrechts University in 1976 and in 1980, after additional studies in mathematics he received PhD diploma. His scientific achievements include over 120 titles on very diverse subjects addressed to specialists, students, teachers and policy-makers. Some part of his works concerns methodology and efficiency of teaching in natural sciences and another part refers to statistics and methodology, e.g. to latent variables. Rost is also one of the scientists who tried to find a way to invalidate surface contradiction of quantitative and qualitative.
13
Content available remote Obecność polskich utworów literackich w zagranicznych bibliotekach cyfrowych
80%
EN
The article contains an analysis of the presence of Polish literary canon in international digital libraries. The main aim of the elaboration is to examine the quantitative dissemination of literary works comprising the canon of Polish literature in main foreign content aggregators and qualitative analysis of the typed collections. The data from the analysis of contents of selected digital libraries comprised the source of the study. As a result of the research, it was established that Europeana provides 1775 units, of which 1434 in Polish and 341 in other languages, Google books provides 764 units, of which 508 in Polish and 256 in other languages, and Internet Archive provides 254 units, of which 235 in Polish and 19 in other languages. The type of analyzed resources was also taken into consideration. Europeana comprised mainly literary and iconographic works, while Internet Access – literary and audiovisual. Google Books provides only text files. The work is concluded by a short analysis of the content providers. For Europeana it was mainly the National Library and the Federation of Digital Libraries, while for Internet Archive - Canadian Libraries. Foreign-language documents come from national libraries of the respective countries.
EN
Gathering reliability data is quite difficult. Potential sources of such data are: reliability guides and handbooks, data collecting during operation of technical devices, expert judgments. Practice shows that very often the statistical sample we have to our disposal is small and non – homogenous. The goal of the author was to verify, if it is possible to draw out useful in practice conclusions about reliability of technical items from small statistical sample and how to do it. In the article two potential ways to deal with the problem of small reliability data sample have been presented. First way is based on using mathematical statistics methods, the second way uses the fuzzy sets theorem methods.
16
Content available remote Statystyka na usługach logistyki (3). Ufność i istotność w statystyce
80%
PL
Artykuł opisuje kilka praktycznych metod wnioskowania, stanowiącego istotę statystyki matematycznej. Dotyczą one tzw. przedziałowego szacowania parametrów oraz parametrycznych testów istotności. Metody te, podobnie jak i inne narzędzia tego działu statystyki, pozwalają - w wyniku analizy próby losowej - na wypowiadanie sądów o całej zbiorowości (tzw. populacji generalnej), z której pochodzi wspomniana próba. Poprzednie artykuły z tego cyklu ukazały się w "Gospodarce Materiałowej i Logistyce" nr 9/2002 i nr 10/2002.
17
Content available remote Statystyka na usługach logistyki (2)
80%
18
Content available remote Statystyka na usługach logistyki (1)
80%
PL
Nieodzowność stosowania metod statystycznych w analizach procesów logistycznych, a także w ich prognozowaniu i kształtowaniu nie podlega dyskusji. Jednak złożoność i pracochłonność większości z tych metod zmiechęcała do ich szerszego wykorzystywania. Obecnie, dzięki komputerom i odpowiednim programom, istnieje możliwość posługiwania się narzędziami statystycznymi w codziennej działalności logistycznej. Mając to na względzie, redakcja postanowiła opublikować cykl pt.: "Statystyka na usługach logistyki", w którym zostaną przedstawione wybrane metody statystyczne i procedury ich stosowania, przy wykorzystaniu odpowiednich programów komputerowych (przede wszystkim arkusza kalkuulacyjnego excel).
19
Content available remote Statystyka na usługach logistyki (4). Statystyka i jakość
80%
PL
Poprzednie artykuły z tego cyklu ukazały się w "Gospodarce Materiałowej i Logistyce" nr 9/2002, nr 10/2002 i nr 11/2002.
EN
The paper presents recent investigations of beach run-up phenomena at the Coastal Research Station of the Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences at Lubiatowo, Poland. The local beach is typical of open-sea coasts of the south Baltic Sea, featuring multiple longshore bars that form predominantly dissipative systems. Measurements were taken to verify the existing formulas for the run-up height, bearing in mind that they had been derived for entirely different, oceanic conditions. The results indicate that these formulations can be adapted to south Baltic Sea conditions. This however, will require significantly larger data sets, which we intend to obtain in the near future.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.