Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ergosterol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Contamination with microscopic fungi measured by the concentration of ergosterol in dusts of various types of wood with different granulation. Dusts are a mixture of compounds generated both in the anthropogenic and natural environment and they are a by-product of combustion and abrasion or crushing of solid materials. Dust generated in wood industry plants as a result of mechanical wood processing is particularly dangerous. Wood dusts - both dispersed in the air inside a production plant and deposited - also contain the work environment's so-called biological agents. This term refers to microorganisms and the structures and substances produced by these organisms, which have an adverse effect on the human organism and may cause numerous diseases. The aim of this study was to determine the level of contamination with microscopic fungi of dusts from various types of wood depending on the granulation. The method of analysis of the chemical ergosterol marker was used here, the concentration of which is correlated with the number of mycoscopic fungi. On the basis of the study, it was found that dusts with finer granulation from deciduous wood are characterized by a higher concentration of ERG, i.e. a higher level of contamination with microscopic fungi. It is important information from the point of view of health and safety at work.
PL
Zanieczyszczenie mikroskopijnymi grzybami mierzone stężeniem ergosterolu w pyłach różnych gatunków drewna o różnej granulacji. Pyły drzewne - zarówno rozproszone w powietrzu wewnątrz zakładu produkcyjnego, jak i osadzone - zawierają również tak zwane czynniki biologiczne środowiska pracy. Termin ten odnosi się do mikroorganizmów oraz struktur i substancji wytwarzanych przez te organizmy, które mają niekorzystny wpływ na organizm ludzki i mogą powodować liczne choroby. Celem pracy było określenie stopnia zanieczyszczenia pyłami z różnych gatunków drewna mikroskopijnymi grzybami w zależności od uziarnienia. Zastosowano metodę analizy chemicznego markera ergosterolu, którego stężenie jest skorelowane z liczbą grzybów mikroskopowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pyły z drewna liściastego o drobniejszej granulacji charakteryzują się wyższym stężeniem ERG, czyli wyższym poziomem zanieczyszczenia mikroskopijnymi grzybami. To ważna informacja z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.
EN
Dimethylallyl diphosphate, an isomer of isopentenyl diphosphate, is a common substrate of Mod5p, a tRNA modifying enzyme, and the farnesyl diphosphate synthase Erg20p, the key enzyme of the isoprenoid pathway. rsp5 mutants, defective in the Rsp5 ubiquitin-protein ligase, were isolated and characterized as altering the mitochondrial/cytosolic distribution of Mod5p. To understand better how competition for the substrate determines the regulation at the molecular level, we analyzed the effect of the rsp5-13 mutation on Erg20p expression. The level of Erg20p was three times lower in rsp5-13 compared to the wild type strain and this effect was dependent on active Mod5p. Northern blot analysis indicated a regulatory role of Rsp5p in ERG20 transcription. ERG20 expression was also impaired in pkc1Δ lacking a component of the cell wall integrity signaling pathway. Low expression of Erg20p in rsp5 cells was accompanied by low level of ergosterol, the main end product of the isoprenoid pathway. Additionally, rsp5 strains were resistant to nystatin, which binds to ergosterol present in the plasma membrane, and sensitive to calcofluor white, a drug destabilizing cell wall integrity by binding to chitin. Furthermore, the cell wall structure appeared abnormal in most rsp5-13 cells investigated by electron microscopy and chitin level in the cell wall was increased two-fold. These results indicate that Rsp5p affects the isoprenoid pathway which has important roles in ergosterol biosynthesis, protein glycosylation and transport and in this way may influence the composition of the plasma membrane and cell wall.
EN
Fungi occur in almost all types of waters in the world and play an important role in many processes in the environment, particularly in organic matter decomposition. During the last several decades, extensive knowledge was obtained on the ecology of aquatic fungi, but on fungal biomass in the water column less. The study was aimed at simultaneous determination of seasonal and spatial variability of aquatic fungi biomass in the river waters in relation to selected physicochemical water parameters and trophic state in the 27 lowland rivers of north-eastern Poland with length between 17 and 308 km and mean annual discharge 1 – 100 m3 s-1. The chemical and mycological evaluation was provided on the basis of 64 water samples taken in the July and October 2010. The chromatographic method of determination of seston ergosterol as a specific organic compound typical for the majority of fungi, was applied. Fungi biomass was higher in summer than in autumn. The particulate organic carbon (POC) and dissolved organic carbon (DOC) concentrations had no effect on fungal biomass in the studied river, as well as forest cover of the catchment and river discharge. Statistically significant correlations of fungal biomass in the river water with concentrations of ammonium (N–NH4+), Kjeldahl (NKjel), total organic (TON) and total nitrogen (TN) and dissolved (DP) and dissolved organic phosphorus (DOP) were found. The principal component analysis indicates relations between (TIN) and phosphorus (SRP) and particulate phosphorus (PP) and freshwater fungi, specially in summer when aquatic fungi are able to modify the structure of the nutrients contained in the water column.
4
Content available remote Muchomor czerwony (Amanita muscaria) jako obiecujące źródło ergosterolu
89%
PL
Ergosterol (prowitamina D) jest jednym z głównych składników błon komórkowych grzybów. Ma on obiecujące właściwości immunostymulujące i przeciwrakowe. Muchomor czerwony stanowi bogate źródło ergosterolu, który po ekstrakcji n-heksanem lub octanem etylu łatwo jest otrzymać w formie krystalicznej.
EN
Fly agaric was extd. with n-hexane or EtOH optionally under microwave aid to recover ergosta-5,7,22-trien-3βol and other steroids. The highest yield was achieved by extn. of the gills, EtOAc was more efficient than n-hexane as a solvent.
PL
W pracy przedstawiono ocenę zanieczyszczenia grzybami surowców używanych w produkcji papieru. Oznaczano poziom zanieczyszczenia grzybami w próbach kory, skrobi, masy celulozowej i makulatury (oraz ich mieszankach), stosując różne metody – oznaczania ergosterolu i hodowlaną (na płytkach, Petrifilmach i zestawach Easycult). Stwierdzono niewielkie zanieczyszczenie grzybami badanych surowców papierniczych. Wyizolowano grzyby strzępkowe z rodzajów Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, Mucor, Acremonium oraz drożdże. Najbardziej zanieczyszczone były kora i makulatura (10³-10 do potęgi 5 jtk/g), nie wykryto w metodzie hodowlanej grzybów w surowcach bielonych (masa celulozowa i makulatura). Porównując metody hodowlane stwierdzono, iż najwyższe wyniki uzyskano w metodzie płytkowej z podłożem MEA. Otrzymano wysoki współczynnik korelacji między wynikami uzyskanymi metodą hodowlaną na płytkach oraz metodą oznaczania ergosterolu (r=0,804). Ta ostatnia może być stosowana do oszacowania liczby grzybów w surowcach papierniczych, z wyjątkiem oceny efektu dezynfekcji tych surowców, gdyż ergosterol jest wskaźnikiem zarówno form żywych, jak i martwych. W tym wypadku ocenę należy potwierdzić metodą hodowlaną.
EN
The estimation of fungi contamination in papers materials using in paper production was presented. The level of fungi conatmination in samples; bark, starch, celulose, waste paper and mixed cellulose and waste-paper was evalueted using variuos methods – ergosterol determination and culture methodss (plate method, Petrifilm, Easycult). The small microbial contamination of investigated papers materials was found. Filamentous fungi belong to genera: Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, Mucor, Acremonium and yeast were isolated. The most contaminated was bark and waste-paper (10³- 10 (5) jtk/g), fungi weren’t detected in bleached materials (cellulose and waste-paper). The comparision of cultures methods indicated that the highest results were obtained using plate method with MEA medium. The high correlation coefficient between results from the culture plate method and the ergosterol determination method (r=0,804) was obtained. Ergosterol determination method can be applied for the evaluation of fungi number in paper materials, excluding the estimation of disinfection effect of these materials, because ergosterol is an indicator of living and unliving forms. In the case of disinfection, results should be confirmed using the culture method.
PL
Analizowano pod względem ilościowym i jakościowym poziom zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi 5 rodzajów ściółek pochodzących z kurników (kury nioski, stada 250-300 kur) zlokalizowanych na terenie Polski północno-zachodniej, zebranych latem 2013 r. w szczycie nieśności kur rasy Ross. Wśród badanych ściółek najbardziej zanieczyszczona okazała się ściółka z sieczki słomiastej mieszanej, natomiast ściółki z trocin oraz wióry drzewne były najmniej zanieczyszczone grzybami mikroskopowymi. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że rodzaj materiału, z którego przygotowana jest ściółka, jest bardzo ważny nie tylko ze względu na zapewnienie dobrostanu ptakom, ale również ich bezpieczeństwa zdrowotnego związanego z narażeniem na choroby o etiologii grzybowej.
EN
Analyzed in terms of quantitative and qualitative level of contamination by microscopic fungi 5 types of litter collected from poultry houses (laying hens, flocks of hens 250-300) located on north-west Poland in the summer of 2013 at the peak of laying hens breed Ross. Among the respondents, the most contaminated litter mulch proved to be chopped straw, and littered with sawdust and wood chips were the least contaminated by microscopic fungi. Based on the tests performed, it was found that the type of material from which the litter is prepared is very important not only because of the welfare of the birds, but also their health safety arising from exposure to the fungal disease etiology.
PL
Celem badań było oznaczenie jakościowe (obserwacja preparatów mikroskopowych) i ilościowe (oznaczanie stężenia ergosterolu oraz liczby JTK) pleśni. Analizowano 76 prób pyłów pochodzących z obór, chlewni i kurników pobranych z indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie Wielkopolski w czerwcu 2010 r. Najwyższy poziom zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi stwierdzono w próbach pyłów pochodzących z kurnika (ERG: 651,16 mg/kg, log JTK/g: 8,4), natomiast najniższy w pyłach z chlewni (ERG: 170,25 mg/kg, log JTK/g: 1,3). Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowany poziom zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi pomieszczeń gospodarczych, a ich podwyższona zawartość w pyle może wpływać istotnie na zdrowie pracowników oraz zwierząt gospodarskich.
XX
Among the microorganisms present in the dust coming from the agricultural environment are important fungi. Aim of this study was to determine the quality (observation microscope slides) and quantitative (determination of the concentration of ergosterol (ERG) and the number of CFU/g) mold. We analyzed 76 samples of dust from the barn, piggery and poultry collected from individual farms in Wielkopolska in June 2010. The highest level of impurities was found microscopic fungi in samples derived from the house dust (ERG: 651.16 mg/kg, log CFU/g: 8.4), and lowest in the dust of the pig (ERG: 170.25 mg/ kg, log CFU/g: 1.3). The results indicate the different levels of microscopic fungi contamination utility rooms, and their increased content of dust can significantly affect the health of workers and livestock.
PL
Celem przedstawionych badań było określenie wpływu wilgotności względnej powietrza na zmiany stężenia ergosterolu, w czasie przechowywania bułki tartej. Przebadano 40 prób bułki tartej zakupionych w sieci handlowej sklepów spożywczych na terenie Poznania. Stężenie ERG w grupie kontrolnej (65% wilgotności, 20°C) wynosiło w początkowym okresie przechowywania 8,42 mg/kg, a po 2 tygodniach wynosiło 25,27 mg/kg. W próbach przechowywanych w obniżonej wilgotności nie zanotowano istotnej zmiany stężenia ERG, natomiast w próbach przechowywanych w podwyższonej temperaturze i wilgotności stwierdzono najwyższe stężenie ERG po upływie 2 tygodni, wynoszące aż 89,73 mg/kg. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż wilgotność względna powietrza ma istotny wpływ na rozwój i poziom mikoflory w czasie przechowywania bułki tartej.
EN
The main objective of this study was to determine the effect of changes in humidity on fungal biomass content measured the concentration of the ERG, the storage bread crumbs. We examined 40 trials breadcrumbs retail chain purchased in Poznan. ERG concentration in the control (65% humidity, 20°C) group was stored in the initial period of 8,42 mg/kg, and after 2 weeks was 25,27 mg/kg. The samples are stored at low humidity there were no significant changes in the concentration of ERG, whereas in the samples belonging to the third group the highest concentrations ERG after 2 weeks amounting to 89,73 mg/kg. Based on the study it can be concluded that the relative humidity the air has a significant influence on the development and the level in storage micoflora crumbs.
PL
Wstęp: Mikroskopijne grzyby stanowią biologiczny czynnik ryzyka zawodowego w środowisku pracy przemysłu drzewnego. W badaniu w celu określenia ich stężenia i składu gatunkowego w pyle wykorzystano metodę mikrobiologiczną i chemiczną. Materiał i metody: Próbki pyłu pobierano w 3 wybranych zakładach produkujących meble z różnych materiałów. Pierwsza fabryka (A) przetwarzała lite drewno, druga (B) – płyty wiórowe, a trzecia (C) wykorzystywała do produkcji mebli zarówno drewno, jak i tworzywa drzewne. Próbki pobierano z 12 różnych stanowisk roboczych i innych miejsc w każdym z zakładów. Zawartość ilościową biomasy grzybowej oznaczono w oparciu o analizę ergosterolu (ERG). Analizę składu gatunkowego grzybów przeprowadzono, stosując metodę mikrobiologiczną, w której wykorzystywane są ich cechy morfologiczne. Wyniki: Stężenie ergosterolu było stosunkowo niskie i wynosiło od 0,012 mg/kg do 3,36 mg/kg. Średnia wartość ERG wynosiła 1,25 mg/kg w zakładach A i C oraz 1,15 mg/kg w fabryce B. Grzybami najczęściej izolowanymi w fabrykach A i B były grzyby z rodzaju Penicillum i Aspergillus. W fabryce C wyizolowano tylko grzyby z rodzaju Trichoderma. Maksymalna zawartość biomasy grzybowej w próbce pyłu osiadłego pochodzącego z fabryki B wynosiła 2377 jtk/g i była 3 razy większa niż w pyle z fabryk A i C. Wnioski: Pracownicy fabryk mebli mogą być narażeni na ekspozycję na pył drzewny zawierający grzyby, które stwarzają zagrożenie dla ich zdrowia. Zawartość biomasy grzybowej była stosunkowo niska (ERG – maks.: 3,36 mg/kg), ale wykryto gatunki, szczególnie z rodzajów Penicillum i Aspergillus, które wykazują właściwości alergizujące i toksyczne. Med. Pr. 2014;65(6):705–713
EN
Background: Microscopic fungi are the biological agent of occupational risk in the woodworking environment. Microbiological and chemical methods were used for determination of their concentration and species composition in dust. Material and Methods: Dust was sampled in 3 factories producing furniture using different materials. The 1st factory (A) processes solid wood, the 2nd (B) – chipboards and the 3rd factory (C) uses both wood and wood composites. The samples were collected in 12 different workstations and locations in each factory. The quantitative content of fungal biomass was determined basing on analysis of ergosterol (ERG). The species composition of fungi was analyzed using the microbiological method basing on culture morphology. Results: The concentration of ergosterol was relatively low and ranged from 0.012 mg/kg to 3.36 mg/kg. The average value of ERG amounted to 1.25 mg/kg in factories A and C and 1.15 mg/kg in factory B. The most frequently isolated fungi in factory A and B were Penicillum and Aspergillus. However, in the factory C, only Trichoderma was isolated. The maximum concentration of fungi in dust collected in factory B was 2377 cfu/g and it is 3 times more than in the dust from factories A and C. Conclusions: Workers of furniture factories may be exposed to airborne fungi associated with the wood dust posing health hazard. The content of these fungi is relatively small (ERG – max: 3.36 mg/kg) but the species, especially genera Penicillum and Aspergillus, found in the dust which were reported as having allergic and toxic properties. Med Pr 2014;65(6):705–713
EN
Objectives This paper reports on the results of the study aimed at application of ergosterol as an quantitative indicator of fungal bioaerosol present in the indoor air in occupational environment heavily contaminated with organic dust as well as its comparison with the culturable method. Material and Methods The study was conducted in the indoor solid waste sorting plant. Using Andersen impactor adapted to 1 plate at the flow rate of 30 l/min, indoor air was sampled in the workers’ breathing zone. Ergosterol was sampled using gelatinous filter (1000 l of air) and then analyzed by means of the spectrophotometric method. Fungi were sampled on malt extract agar (MEA) medium (3 replications: 2 l, 7.5 l, 15 l of air) and analyzed by means of the culturable method. Based on ergosterol analyzes, concentration of fungi was calculated. Results were given as the range assuming min. as 5.1 pg ergosterol/spore and max as 1.7 pg ergosterol/spore. Results The average concentrations of ergosterol in a working room (arithmetic mean (AM), standard deviation (SD); minimum–maximum (min.–max)) were, respectively: 2.16, 0.72; 0.85–2.92 μg/m³; fungi calculated based on ergosterol – 424.1×10³–1272.4×10³, 140.1×10³– 420.4×10³, 167×10³–1716.5×10³ CFU/m³, and culturable fungi – 13×10³, 9.7×10³, 1.9×10³–34×10³ CFU/m³). It was revealed that concentrations of calculated fungi were even 2 orders of magnitude higher than culturable fungi. Conclusions The quantitative assessment of moldiness by means of ergosterol measurement seems to be a reliable indicator for environments heavily contaminated with organic dust, where viable and non-viable fungi are present in high proportions. Based on that result, more restrictive (as compared to a similar assessment carried out by means of the culturable method) hygienic recommendations, especially those related to the use of preventive measures protecting the employees’ respiratory tract, should have been undertaken.
EN
Amphotericin B (AmB) is a well known polyene macrolide antibiotic used to treat systemic fungal infections. Despite its toxicity AmB is still regarded as a life-saving drug. The lack of adequate knowledge of the AmB mechanism of action is a serious obstacle to efficient development of new less toxic derivatives. Complementary to various experimental approaches, computational chemistry methods were used to study AmB mechanism of action. A programme lasting for a decade, that was run by our group covered studies of: i) molecular properties of AmB and its membrane targets, ii) structure and properties of AmB membrane channels, and iii) interaction of AmB with the membrane.
EN
Fungi occur in almost all types of waters in the world and play an important role in many processes in the environment, particularly in organic matter decomposition. During the last several decades, extensive knowledge was obtained on the ecology of aquatic fungi, but on fungal biomass in the water column less. The study was aimed at simultaneous determination of seasonal and spatial variability of aquatic fungi biomass in the river waters in relation to selected physicochemical water parameters and trophic state in the 27 lowland rivers of north-eastern Poland with length between 17 and 308 km and mean annual discharge 1 – 100 m³ s⁻¹. The chemical and mycological evaluation was provided on the basis of 64 water samples taken in the July and October 2010. The chromatographic method of determination of seston ergosterol as a specific organic compound typical for the majority of fungi, was applied. Fungi biomass was higher in summer than in autumn. The particulate organic carbon (POC) and dissolved organic carbon (DOC) concentrations had no effect on fungal biomass in the studied river, as well as forest cover of the catchment and river discharge. Statistically significant correlations of fungal biomass in the river water with concentrations of ammonium (N–NH₄⁺), Kjeldahl (NKjel), total organic (TON) and total nitrogen (TN) and dissolved (DP) and dissolved organic phosphorus (DOP) were found. The principal component analysis indicates relations between (TIN) and phosphorus (SRP) and particulate phosphorus (PP) and freshwater fungi, specially in summer when aquatic fungi are able to modify the structure of the nutrients contained in the water column.
EN
The isoprenoid sterols play a crucial role in the viability of all fungi; those unable to synthesise ergosterol because of inhibition, growth conditions or mutation must take it up from the environment. A range of compound types have been discovered which interfere with the biosynthetic pathway from acetate to ergosterol and these compounds have antifungal actions. Inhibition of several of the steps has yielded agents which have been used with great success as medical and agrochemical agents. The most important biosynthetic steps that have been exploited are inhibition of squalene epoxidase, (the allylamines and tolnaftate) C14 demethylation (the azoles), A7,8 isomerase and A14 reductase which are inhibited by the morpholines. Recent research has shown that inhibition of C24 methyltransferase and C4 demethylation also yield antifungal agents. Combination studies demonstrate that synergy between agents of different types can be measured. Fungicidal effects were observed when a combination of two fungistatic agents was used.
16
Content available remote Biodeterioration of gypsum materials caused by fungi
71%
EN
The article presents the results of the impact assessment of mould species Penicillium chrysogenum and Cladosporium herbarum on materials gypsum unmodified and modified with various additives. The results showed, that the polymer modifier has caused a slight growth of the fungus in comparison with other gypsum materials. Intensive development of these microorganisms significantly influence the mass humidity and water absorption of gypsum materials. Therefore, the presence of the fungi significantly affect the lowering of performance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny wpływu grzybów pleśniowych gatunku Penicillium chrysogenum i Cladosporium herbarum na tworzywa gipsowe niemodyfikowane i modyfikowane różnymi dodatkami. Wyniki badań wykazały, że modyfikator polimerowy spowodował nieznaczny wzrost grzybów, w porównaniu z innymi tworzywami gipsowymi. Intensywny rozwój tych mikroorganizmów w znaczny sposób wpływał na wilgotność masową i nasiąkliwość tworzyw gipsowych. W związku z tym obecność grzybów w znacznym stopniu wpływała na obniżenie właściwości użytkowych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.