Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Marek Nowak, O intrygującym, choć nieco zapomnianym stulatku. Wprowadzenie redaktora tomu [An interesting, though somewhat forgotten, one century-old. Introduction by the editor of the volume] edited by M. Nowak, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVII: „Chłop polski w Europie i Ameryce” po stu latach [Polish peasant in Europe and America after one hundred years], Poznań 2019, pp. 7–17, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271.
2
100%
EN
Marek Nowak, Kuchnia badań miejskich. Wprowadzenie redaktora tomu [A backstage of urban research. Introduction by the editor of the volume] edited by M. Nowak, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVIII: Kuchnia badań miejskich. Studia na temat praktyki empirycznej badaczy miasta [A backstage of urban research. Studies on the empirical practices of city research scientists], Poznań 2019, pp. 7–9, Adam Mickiewicz University. ISSN 0239-3271. Marek Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, e-mail: marek.nowak@amu.edu.pl
EN
The subject of this paper is revitalisation of degraded urban areas. It recapitulates the social and spatial experiments carried out in 2005, when one of the first processes of revitalisation in Poland had just commenced. The idea of revitalisation was based on two pillars. One was a socially rooted idea of inhabitant participation in urban planning, inspired by East German experience, and the other was an idea of improving the ‘touristic portfolio’ of the city, rooted in the idea of its historical trail. The research was based on quantitative data from the social survey and detailed interviews with inhabitants of the revitalised areas.
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie rewitalizacji zdegradowanego fragmentu centrum miasta. Tekst stanowi rekapitulację społecznego i przestrzennego eksperymentu, którym był pilotażowy proces rewitalizacji wdrożony w 2005 r. na terenie poznańskiej Śródki. Istotą zamysłu animatorów procesu była odbudowa przeprawy przez odnogę rzeki Warty, co miało stanowić asumpt do zmian komunikacji i w rezultacie wzmocnić potencjał turystyczny i społeczno-ekonomiczny wschodniej części Poznania. Teoretyczną podstawę analizy stanowiły opracowania Andreasa Billerta – niemieckiego badacza i praktyka rewitalizacji specjalizującego się w procesach odnowy miast wschodnich Niemiec. Tekst stanowi rekonstrukcję głównych tez socjologicznej części publikacji monograficznej będącej formą oceny efektywności rewitalizacji w konkretnych poznańskich warunkach (por. „Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce”). Bazę empiryczną stanowiły badania socjologiczne (sondaż i wywiady pogłębione) zrealizowane w 2010 r. na próbie mieszkańców rewitalizowanego obszaru miasta. Zaproponowane wnioski są próbą wskazania, jakie bariery napotyka proces i jakie były zdaniem autora nieprzewidziane skutki podjętych działań.
EN
The text provides a voice in discussing the shared paradigmatic space of social geography and urban sociology about ‘place’. The study’s theses contrast two ways of understanding the relationship between disciplines: “making common” and “sharing”, pointing to the former’s importance concerning the sociological research tradition of the Chicago School of the 1920s and 1930s. The positions and empirical practices produced at that time were perfectly in line with the discussion that accompanied the independence of social geography, which was also one of the highly influential urban sociology trends. The text analytically explores three studies on the Chicago School that have appeared since the second half of the 1990s. A separate theme is understanding the empirical paradigm and the understanding of mixed methods as an example of “making common” research practices based on the concept of the empirical paradigm. The study’s conclusions aim to propose a mixed method convention for interdisciplinary studies of urban sociology and social geography, whose inspiration lies in the American tradition of Urban sociology.
PL
Artykuł jest głosem w dyskusji na temat wspólnej przestrzeni paradygmatycznej geografii społecznej oraz socjologii miasta w odwołaniu do „miejsca”. Tezy opracowania przeciwstawiają sobie dwa sposoby rozumienia relacji pomiędzy dyscyplinami: „uwspólniania” oraz „podzielania”, wskazując na znaczenie tego pierwszego w nawiązaniu do tradycji badawczej socjologicznej Szkoły Chicagowskiej z lat 20. i 30. XX w. Stanowiska i praktyki empiryczne, które wówczas wytworzono doskonale wpisują się w dyskusję, która towarzyszyła usamodzielnianiu się geografii społecznej, będąc jednocześnie jednym z niezwykle wpływowych nurtów socjologii miasta. Tekst eksploatuje analitycznie trzy opracowania poświęcone Szkole Chicagowskiej, które ukazywały się od drugiej połowy lat 90. XX w. Osobnym wątkiem jest pojmowanie paradygmatu empirycznego, a w jego ramach rozumienie mix methods, jako przykład „uwspólniania” praktyk badawczych na gruncie koncepcji paradygmatu empirycznego. Wnioski z opracowania zmierzają do zaproponowania konwencji mix methods dla studiów interdyscyplinarnych socjologii miasta i geografii społecznej.
EN
The paper deals with a generalization of the notion of partition for wider classes of binary relations than equivalences: for quasiorders and tolerance relations. The counterpart of partition for the quasiorders is based on a generalization of the notion of equivalence class while it is shown that such a generalization does not work in case of tolerances. Some results from [5] are proved in a much more simple way. The third kind of “partition” corresponding to tolerances, not occurring in [5], is introduced.
PL
Artykuł rekapituluje wnioski sformułowane na podstawie dwóch badań aktywistów, które różni przyjęta strategia pozyskania materiału badawczego. W formie wprowadzenia do analizy porównawczej czytelnik znajdzie refleksję na temat różnic statusu badań jakościowych i ilościowych na gruncie psychologii i socjologii. Analiza zmierza do odrzucenia paradygmatycznego przeciwieństwa badań ilościowych i badań jakościowych na korzyść strategii, którą można określić jako strategia podporządkowania przedmiotowi badania. Naturalnym następnikiem podobnego punktu widzenia jest eksplorowanie koncepcji posłużenia się metodami mieszanymi lub tzw. triangulacją, jako narzędziami „poprawiania” wartości heurystycznej konkretnego badania. W zaproponowanym przypadku autor postuluje zestawić ze sobą badanie stricte jakościowe i badanie wykorzystujące formę triangulacji (i w jednym, i w drugim przypadku posługującymi się wywiadami pogłębionymi). Dwa kolejno przywołane przykłady badania mają na celu wskazanie na konsekwencje wyboru metody przez badacza dla specyfiki formułowanych wniosków, przy założeniu pewnego poziomu przystawalności treści poczynionych obserwacji (badań Galii Chimiak oraz Marka Nowaka i Michała Nowosielskiego). Artykuł zmierza do sformułowania uogólnienia, którego sens związany jest z jednej strony z zagadnieniami triangulacji metodologicznej w badaniach społecznych, z drugiej uzasadnia i rekapituluje konsekwencje podejmowanych wyborów teoretycznych i metodologicznych.
EN
The article recapitulate statements formulated on the base of two research projects concerns motives of activists (Chimiak, Nowak and Nowosielski), and offered pairing standard qualitative investigation of activists with the investigation based on methodological triangulation. The description tends to show consequences of methodological decisions in comparative perspective. The consequence of the point of view of the author is the suggestion of usage of ‘concepts of mix methods’ or triangulation as a tools for improvement of heuristic potential of particular research project. The intention of the author is the rejection of the paradigmatic opposition, for the benefit of pragmatic strategy based on the subject of investigation (in analyzed cases: motives of actions of activists in the area of ‘civil society’). In the way of introduction (to the comparative analysis) a reader finds reflection on the methodological status of qualitative, and quantitative research projects in sociology, and psychology.
7
100%
EN
The concept of multiple-conclusion consequence relation from [8] and [7] is considered. The closure operation C assigning to any binary relation r (dened on the power set of a set of all formulas of a given language) the least multiple-conclusion consequence relation containing r, is dened on the grounds of a natural Galois connection. It is shown that the very closure C is an isomorphism from the power set algebra of a simple binary relation to the Boolean algebra of all multiple-conclusion consequence relations.
8
Content available A Syntactic Approach to Closure Operation
100%
EN
In the paper, tracing the traditional Hilbert-style syntactic account of logics, a syntactic characteristic of a closure operation defined on a complete lattice follows. The approach is based on observation that the role of rule of inference for a given consequence operation may be played by an ordinary binary relation on the complete lattice on which the closure operation is defined.
EN
The article recapitulates basic information on contemporary Polish international migrations. First, consecutive waves of migration of the 1980 are presented, followed by later developments of the late 1980s and 1990s of the twentieth century, up to the beginning of the twenty first century being a result of the political consequences of the enlargement of the EU (namely Poland’s joining the Europen Union and the subsequent Schengen agreement in 2004). After that certain ‘push factors’ occurring in Central and Eastern Europe are being described and the term: ‘individual factors’ is introduced. The main goal of the analysis presented in the article was to propose a possible strategy for answering questions regarding different intensiveness of the emigration from Central and Eastern European countries, bearing in mind that the quality of life in individual states – sources of that emigration – were comparable. In the analysis, available data from the Eurostat, government statistics, and sociological surveys were used.
PL
Artykuł zbiera podstawowe informacje na temat zjawiska współczesnych polskich emigracji. We wprowadzającej części artykułu dokonano zestawienia kolejnych faz emigracji, po to by następnie zająć się interpretacją uwarunkowań i źródeł jej najnowszych fal po 2004 r. Na podstawie rekonceptualizcji podstawowych założeń XIX-wiecznej teorii migracji omówiono czynniki wypychające w Europie Środkowej i Wschodniej, aby wprowadzić pojęcie „czynników indywidualnych”. Celem analizy jest przedstawienie możliwej strategii odpowiadania na pytania dotyczące przyczyn migracji w naszym regionie, rekapitulującej zarejestrowane różnice w odpływie siły roboczej z poszczególnych krajów. Analiza oparta jest na zestawianiu danych statystycznych pochodzących z dostępnych publikacji naukowych, publicznych statystyk oraz badań opinii publicznej.
EN
The article describes the problem of revitalization in a central and eastern European context as an element of the picture of social change. The article recapitulates the social and the spatial experiment which started in 2005 when one of the first processes of revitalization in Poland began. The idea of the revitalization was anchored in two places. The first was the socially rooted idea of the participation of inhabitants in urban planning, based on East German experiences (support in the original context by low dedicated particularly for revitalization processes). The second was that of improving the “touristic portfolio” of the city rooted in the multicultural history of the place, and the local identity. Actions which mainly relate to communication, cultural and social initiatives turned on processes which the author called “unsuccessful gentrification.” The article attempts to identify what happened and why it happened. The investigation is based on the quantitative data from the social survey (researchers asked mostly inhabitants of the revitalized area questions), and qualitative in-depth interviews. The contextual data was taken from urban observation, the local real estate market, and public statistics.
11
100%
EN
The article explores critical point of view of the two phenomenon indicated postindustrial phase of the urban evolution: “studentification”, and tourist industry (symbolized by the Bilbao/Guggenheim effect). Both exemplify re-valuation of the position of external users of the city which took place in the postmodern urban relations. It turns form the marginal position of “symbolic others” to the position of “significant user” – the one of the main elements of the urban investment policy. The author shows public statistics related to tourism, the “attendance” of students, and the data from the local property market, using interpretations from the literature (D. Smith, P. Hubbard, L. Vicario, M. Martinez). The observable tendencies suggested gentrification more than a revitalization as a result of the developmental factors. Finally the author climes necessity of sustainability of the local urban policy, and reinterpretation of the concept of contemporary metropolis (compare: G. Martinotti) in the light of the crisis situations (since 2008).
PL
Artykuł stanowi próbę krytycznego spojrzenia na dwa zjawiska będące wskaźnikami osiągnięcia przez miasto postindustrialnej fazy rozwoju: studentyfikacji (ang.: studentification) i wzrostu znaczenia przemysłu turystycznego (w artykule opisywanego w nawiązaniu do tzw. efektu Bilbao). Obydwa stanowią przejawy przewartościowania statusu użytkowników zewnętrznych miasta, którzy z roli względnie marginalnej awansują do pozycji znaczącego użytkownika. Wnioski o charakterze analizy literaturowej rzutowane są na konkretne dane dotyczące Poznania, w tym statystyki odnoszące się do liczby studentów, liczebności turystów odwiedzających Wielkopolskę i Poznań oraz wybrane dane z rynku nieruchomości. Wnioski z analizy prowadzą do krytycznych refleksji i nawiązania do dorobku teoretycznego Guido Martinottiego.
12
Content available remote Społeczeństwo cywilne w Polsce po 25 latach
100%
EN
The article is the author’s own description of the evolution of forms of organized activity of Poles based on a four-field interpretative matrix inspired by the assumptions of the so-called old institutionalism. The author analyzes one by one the following issues: 1) paradox of exogenous sources of evolution of the institutional framework of a civil society and a simultaneous continuity of the phenomenon; 2) consequences of subjecting the non-governmental sector to the model of financing based on the principle of subsidiarity; 3) motives and motivations for engaging in the activity of an organization; and 4) strategies of action which (do not) include organized forms of activity. The author identifies factors responsible for the underdevelopment of the non-governmental sector in Poland twenty-five years after political and economic system transformation compared to central European post-communist societies. The empirical basis of the analysis comprises data contained in the „Social Diagnosis” ("Diagnoza społeczna"), reports of the Centre for Public Opinion Research, applications of research projects realized in Poznań in 2005 and 2010 as well as international comparative analyses developed in the milieu of scholars participating in the "Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project".
EN
The article aims to answer the questions about the specificity of the presence of emotions in the classic autobiography of Władek, published in: The Polish Peasant in Europe and America (1918), by William Thomas and Florian Znaniecki, a work which has inspired researchers for a hundred years. The authors presented the issues from three different perspectives: (a) theoretical assumptions of sociology by Znaniecki and Thomas, (b) cognitive orientation rooted in research questions and the image of the world of the early twentieth century, and (c) issues of autobiographical analysis interpreted in conjunction with contemporary assumptions of analysis formulated by Fritz Schütze. Apart from questions strictly related to the work of Thomas and Znaniecki, the analysis also includes elements of interpretation of the contemporary evolution of sociology of emotions, leading to the formulation of a simplified description of the evolution of biographical analysis. The conclusions aim to make an instrumental treatment of emotions both in the traditional Thomas and Znaniecki texts and in the contemporary example. This suggests, among other things, a certain level of incompatibility of studies on emotions to classical and selected contemporary research studies, but also allows us to conclude about the status of The Polish Peasant..., not so much as a canonical work, but rather a breakthrough for both problems. In the latter case, the attention to emotions was directly related to the evolution of sociological reflection towards individualization (in terms of approach) and towards symbolic interactionism.
PL
Artykuł stawia sobie za cel próbę odpowiedzi na pytanie o specyfikę obecności emocji w klasycznej autobiografii Władka, opublikowanej w ramach pięcioksiągu „Chłop polski w Europie i A meryce”, autorstwa Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego. Praca ta w 2018 roku liczyła sobie sto lat od momentu wydania, co zainspirowało badawcze zajęcie się nią w kontekście współczesnym. Autorzy przedstawili tytułową problematykę w trzech ujęciach: (a) konkretnym kompleksie założeń teoretycznych socjologii Znanieckiego i T homasa; (b) orientacji poznawczej zakorzenionej w pytaniach badawczych i obrazie świata początku XX wieku oraz (c) zagadnieniach analizy autobiograficznej interpretowanych w powiązaniu ze współczesnymi założeniami analizy sformułowanymi przez Fritza Schütze. Analiza zawiera obok kwestii stricte dotyczących pracy Thomasa i Znanieckiego również elementy interpretacji współczesnej ewolucji socjologii emocji, prowadząc do sformułowania uproszczonego opisu ewolucji analizy biograficznej. Wnioski zmierzają do konstatacji instrumentalnego potraktowania emocji zarówno w tradycyjnym tekście Thomasa i Znanieckiego, jak i we współczesnym przykładzie. Sugeruje to poza innymi wnioskami pewien poziom nieprzystawalności studiów na temat emocji do klasycznych i wybranych współczesnych opracowań badawczych, ale również pozwala wnioskować o statusie „Chłopa polskiego…”, nie tyle, jako dzieła kanonicznego, ale raczej przełomowego dla obu problematyk. Z tym, że w tym drugim przypadku zwrócenie uwagi na emocje wiązało się bezpośrednio z ewolucją refleksji socjologicznej w kierunku indywidualizacji (w zakresie podejścia) i w kierunku interakcjonizmu symbolicznego.
EN
The proposed study is an attempt to address the issue of emotions in the context of the biographical analysis proposed by W.I. Thomas and F. Znaniecki. Due to the canonical character of the work and its theoretical significance, a comparative analysis with the example of Fritz Schütze’s biographical analysis was applied, recognizing that only against the background of the contemporary research approach will the value of Thomas and Znaniecki’s work be discernible. The research idea of the authors of the article was therefore, in a way, exploratory. The conclusions of the analysis allow us to describe the status of emotions in classical and contemporary analysis; on the other hand, to critically interpret the autobiographical text of Władek (Volume III of the Book), together with the analytical work carried out on this text by both authors. The text of the article refers to excerpts from works on emotions, but also reviews the literature on the subject, concerning the perception of emotions in American sociology from the turn of the 19th and 20th centuries and from the first half of the 20th century, which gives grounds for answering questions about the sources of understanding emotions in the contemporary sociological literature. Marek Nowak, Piotr Luczys, Emocje w autobiografii Władka. Metoda autobiograficzna Thomasa i Znanieckiego na tle przykładu współczesnej analizy Fritza Schützego [Emotions in Władek’s autobiography. Autobiographical method of Thomas and Znaniecki with the example of contemporary analysis by Fritz Schütze] edited by M. Nowak, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVII: „Chłop polski w Europie i Ameryce” po stu latach [Polish peasant in Europe and America after one hundred years], Poznań 2019, pp. 57–86, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271.
EN
The article is an attempt to look at post-socialist tower blocks and modernist housing from a contemporary perspective. It takes the context of post-communist Europe as the basis for analysis, citing Sofia as an example. On the basis of the literature and references to the messages of mass culture, it shows the specificity of a metropolitan neighborhood, and leads the reader to a proposal for a conceptualization of ‘neighborhood’ using the notion of a neighborhood circle. The empirical part presents the results of a questionnaire carried out by means of a nationwide online survey and by means of interviews carried out in three Polish locations: Poznań, Warsaw and Wronki. The collected empirical data are described from the point of view of selected themes related to the concept of ‘neighborhood circles’, and analyzed statistically. The recommendations indicate the need to ask further detailed questions and invite discussion, and not only among urban sociologists, on the condition of modernist mass housing from the point of view of building neighborly relations.
PL
Wybrany przykład międzynarodowy i wyniki badania w Polsce stanowią próbę przyjrzenia się blokowiskom postsocjalistycznym ze współczesnej perspektywy. Za podstawę analiz wzięto kontekst Europy postkomunistycznej, przywołując jako przykład Sofię. Opierając się na literaturze oraz nawiązując do przekazu kultury masowej, wskazano na specyfikę sąsiedztwa wielkomiejskiego, prowadząc czytelnika do propozycji konceptualizacji sąsiedztwa wykorzystującej pojęcie kręgu sąsiedzkiego. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badania kwestionariuszowego, zrealizowanego za pomocą ankiety internetowej na terenie całego kraju oraz przy użyciu wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych w trzech polskich miastach: Poznaniu, Warszawie i Wronkach. Zgromadzone dane empiryczne zostały opisane w odniesieniu do wybranych wątków nawiązujących do koncepcji kręgów sąsiedzkich, a także poddane analizie statystycznej. Postawiono dwa pytania: o sposób badania relacji sąsiedzkich w przestrzeniach postsocjalistycznych blokowisk, odwołując się tym samym do studiów prowadzonych w latach 80. oraz 90. XX w.; o charakter relacji sąsiedzkich, konstruowanych na podstawie architektonicznych inspiracji Le Corbusierem, tym razem w warunkach neoliberalnej deregulacji. Rekomendacje analizy wskazują na potrzebę zadawania kolejnych szczegółowych pytań i zapraszają do dyskusji na temat kondycji formuły modernistycznego, masowego zamieszkania z uwzględnieniem specyfiki budowania relacji sąsiedzkich.
EN
Article analyses the case study of Luboń, a town of 30,000 people neighbouring Poznań. It addresses the issue of socio-spatial identity. The concept of the socio-spatial identity of a city is analysed on the basis of traditional conceptualisations but also with reference to a system theory, which makes it possible to look at the functioning of a city from its own perspective (the notion of „autopoiesis”). In addition to an understanding of the system, this curates a historical perspective in the analysis of contemporary urban functioning. The authors of the text ask three research questions: about the sense of connection to the city, about the place of the space of Luboń in the everyday practices of its inhabitants, and the ideas of the city’s inhabitants about themselves (self-image of a Luboń resident). The conclusions from the analysis of the empirical material are aimed at describing the barriers to the articulation of the identity of the city’s inhabitants inherent in the developmental characteristics of satellite towns in a specific social and institutional context. The study is based on a 3-year research project carried out at the Faculty of Sociology of Adam Mickiewicz University with the participation of students, as part of a student internship, in cooperation with a researcher from Poznań University of Economics and Business. The project involved two questionnaire surveys and qualitative research based on secondary data analyses, expert interviews and focus group interviews, and research walks between 2021 and 2022.
EN
Asthma, allergic rhinitis and idiosyncrasy to aspirin stand for an increasing epidemiologic. In Poland an epidemiological study has been carried out in 11 centres, showing the occurrence of asthma at 5.4% of general population, for allergic rhinitis and idiosyncrasy – 8.5% and 0.5%, respectively. Some publications suggest more often presentation of idiosyncrasy in atopic patients. Taking under consideration high and increasing occurrence of allergy and massive use of non-steroid anti inflammatory drugs, their coincidence is quite important and we decided to investigate it. In a retrospective analysis of patients diagnosed at the Department of Internal Medicine and Allergology, Wrocław Medical University, we determined a group of 1 557 patients suffering from at least of one of these conditions. Asthma has been recognized in 1 015 patients (65%), allergic rhinitis and aspirin idiosyncrasy in 495 (32%) and 363 (23%), respectively. Coincidence of asthma and allergic rhinitis has been reported in 255 patients, and coincidence of asthma or rhinitis and idiosyncrasy – in 3% and 6%, respectively. We conclude that asthma and allergic rhinitis coexist very frequently, confirming a mutual pathophysiologic background and the concept of united airways disease. Further, idiosyncrasy appears 10 times more often in allergic patients than in general population.
PL
Astma, alergiczny nieżyt nosa i nadwrażliwość na aspirynę stanowią coraz istotniejszy problem epidemiologiczny. W Polsce, pod kierunkiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu przeprowadzono badanie epidemiologiczne w 11 ośrodkach. Wynika z niego, że częstość występowania tych problemów klinicznych stale wzrasta. Obecnie na astmę choruje 5,4% populacji, na ANN – 8,5%, a nadwrażliwość na aspirynę dotyczy ok. 0,5% populacji. Inne doniesienia mówią o częstszym występowaniu nadwrażliwości na aspirynę u chorych z atopią. W związku z tak dużym rozpowszechnieniem schorzeń o podłożu alergicznym i szerokim zastosowaniem w leczeniu innych schorzeń kwasu acetylosalicylowego oraz innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, problem częstości współwystępowania tych chorób wydaje się być istotny i jest przedmiotem niniejszej pracy. W analizie retrospektywnej zidentyfikowano wśród pacjentów Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM we Wrocławiu w latach 1999-2003 grupę 1 557 chorych z co najmniej jednym z rozpoznań: astmy, alergicznego nieżytu nosa lub nadwrażliwości na aspirynę. Astmę zdiagnozowano u 1 015 pacjentów, alergiczny nieżyt nosa u 495, natomiast nadwrażliwość na aspirynę u 363 chorych, co stanowiło odpowiednio: 65%, 32% i 23% grupy. Współwystępowanie astmy i alergicznego nieżytu nosa stwierdzono u 255 pacjentów. Współwystępowanie którejś z powyższych chorób i idiosynkrazji aspirynowej zaobserwowano odpowiednio u 3 i 6% grupy. Wnioskujemy, że alergiczny nieżyt nosa i astma współwystępują z dużą częstością, co świadczy o wspólnym podłożu patogenetycznym tych chorób i potwierdza koncepcję united airways disease. Częstość występowania idiosynkrazji aspirynowej w grupie chorych z atopią jest 10-krotnie większa w porównaniu z populacją ogólną.
EN
The article presents the problems of urban neighbourhood organized regarding its theoretical and empirical nature. It presents both the history and the theoretical discussion of neighbourhood research,especially within the frames of Polish sociology, although not exclusively, as well as empirical results of the latest research conducted in three cities of different size (Warsaw, Poznań, Wronki) in 2019. Partial results of the research presented in the article focus on factors conducive to building neighbourly relations. Marek Nowak, Przemysław Pluciński, Andrzej Siatkowski, Neighbourhood Circles: The Study of Urban Neighbourhood in Contemporary Poland and Its Basic Outcomes [Kręgi sąsiedzkie: studium miejskiego sąsiedztwa we współczesnej Polsce, główne ustalenia] edited by M. Nowak, “Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVIII: Kuchnia badań miejskich. Studia na temat praktyki empirycznej badaczy miasta [A backstage of urban research], Poznań 2019, pp. 55–73, Adam Mickiewicz University. ISSN 0239-3271. Marek Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, e-mail: marek.nowak@amu.edu.plPrzemysław Pluciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, e-mail: plucin@amu.edu.plAndrzej Siatkowski, Centrum Badań Społecznych Fundacji UAM, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, e-mail: andrzej.siatkowski@amu.edu.pl
EN
The paper deals with the issues related to the supply side of the launch of a new regional product “Wołowina Sudecka” (Sudeten beef). This product is to be produced from cattle in the utility type of meat and combined, which is kept in the Sudeten counties. The results helped to determine that, in the surveyed area, in 2010 over 38 thousand of cattle were maintained. For this over 66% was in milk type, and the remaining part were cattle in meat and combined type of utility. The best meat comes from meat and combined type, so this type of cattle was selected for detailed analysis, and determination the potential supply of cooking beef. As a result of the work, it was identified that in the chosen area the potential supply of cooking beef is about 589 tons per year. The idea of introducing the analysed regional product to the market should be considered as valuable, because there is an adequate supply potential, and many benefits for local communities, business and tourists can result from it.
PL
Głównym celem opracowania było określenie rozmiarów podaży surowca mięsnego, który mógłby stanowić bazę do wprowadzenia na rynek nowego produktu regionalnego „Wołowina Sudecka”. Metodykę badań przygotowano dzięki studium literatury przedmiotu i metodzie eksperckiej. Obszar badań obejmował powiaty sudeckie. Dane empiryczne dotyczące pogłowia zwierząt uzyskano z zasobów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Badania pozwoliły określić, że wołowina o najbardziej pożądanych walorach kulinarnych powinna pochodzić z bydła w typie użytkowym mięsnym i kombinowanym. W okresie badań na analizowanym obszarze utrzymywano 3946 sztuk bydła spełniającego kryteria badawcze, a możliwa do uzyskania potencjalna podaż wołowiny kulinarnej wyniosła 589 t. Pomysł wprowadzenia na rynek omawianego produktu regionalnego należy uznać za wart realizacji, ze względu na odpowiedni potencjał podażowy i możliwe korzyści dla lokalnej społeczności i turystów.
EN
The revival of local government in 1990 constituted a fundamental change in the Polish political regime. However, on the twenty-fifth anniversary of this event the picture of local government in Poland is still unclear. The article offers answers to questions about how the expectations related to the revitalisation of local communities through the revival of local government have been met and about the scope of the idea of subsidiarity implementation. The following areas of social life are analysed: (i) the activity of what are known as third sector organisations and their cooperation with local government (horizontal subsidiarity); (ii) the use of procedures and techniques of participation by local government; (iii) the functioning of local government auxiliary units (district councils and village councils – vertical subsidiarity); (iv) activities of urban social movementsand initiatives; (v) regionalism. Considering the practical implementation of the idea of subsidiarity as the main purpose of the local government reform, the objective has been achieved. However, the unquestionable success of the Polish self-government which have changed Poland for the better does not entail the revival of Polish local communities. The harmonious  cooperation of elected local authorities accountable to an active community is still missing. Local government structures have dominated local life, being in many places the largest employer, with all negative consequences of this in terms of both economic and social life. In this sense, it can be argued that a partial failure of self-government is a side effect of the success of the self-government reform.
PL
Odrodzenie samorządu terytorialnego w 1990 r. stanowiło zasadniczą zmianę ustrojową. Niedawno minęło 25 lat od tego wydarzenia, ale obraz rozwoju samorządności w Polsce trudno jednoznacznie ocenić. Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu oczekiwania związane z rewitalizacją społeczności lokalnych poprzez odrodzenie samorządu terytorialnego zostały spełnione, a więc w jakim stopniu realizację znalazła idea pomocniczości. Kwestia ta jest analizowana na przykładzie kilku obszarów życia społecznego: a) aktywności tzw. trzeciego sektora i współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego (pomocniczość pozioma); b) stosowania procedur i technik partycypacji (włączania obywateli do procesu podejmowaniu decyzji publicznych); c) działania jednostek pomocniczych (rad osiedli i sołectw ‒ pomocniczość pionowa); d) aktywności obywatelskiej w postaci ruchów i inicjatyw społecznych (zwłaszcza tzw. ruchów miejskich); e) regionalizmu. Jeśli uznać, że celem reformy samorządowej było praktyczne zrealizowanie idei pomocniczości, to cel ten został osiągnięty. Jednak niewątpliwy sukces polskiej samorządności, który zmienił Polskę na lepsze, nie przełożył się na sukces polskiej samorządności rozumianej jako sfera harmonijnej współpracy wybieralnych władz lokalnych odpowiedzialnych wobec aktywnych społeczności. Struktury samorządu zdominowały życie lokalne, w wielu przypadkach urzędy stanowią największego pracodawcę, co ma negatywne oddziaływanie zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej. W tym sensie więc można mówić o częściowej porażce samorządności, która jest dzieckiem sukcesu reformy samorządowej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.