Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 277

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformacja gospodarki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The inquired farmers most of all appreciate outside sources of information such as: magazines, TV programmes and advisers. In spite of in frequent meetings with the adviser, farmers appreciate this kind of contact. They look forward to individual talks which take place all through the year. More than half the farmers want to have contacts with general agriculture advisers who offer not only verbal advice but also help in applying innovations or in the rational purchase of production means. Farmers appreciate technological advice to a greater extent than economical advice.
EN
A considerable part of the investigated farmers can see prospects of development for their farms, in spite of the difficult situation resulting from the period of economical transformation. Only few of them search for additional sources of income, not connected with their farms. Tue declared needs of development concern mainly live-stock breeding, but at the lowest financial costs. The investigated farmers are sceptical as to the necessity of running systematic calculation and accountancy even if simplified.
EN
The article is an attempt of a synthetical assessment of the trade's contribution to the Polish transformation and the state of research on its impact on the economy. Trade has utilised the transformation to strengthen its role, which will grow. However, there is a significant disparity between the growing role of trade and the state of research on its impact on the economy. Narrowing that disparity depends, first of all, on inclusion of trade into research programmes of a considerably greater number of scientific centres.
RU
Статья представляет собой попытку синтетической оценки вклада торговли в польскую трансформацию и состояния исследований ее влияния на зкономику. Торговля использовала трансформацию для укрепления своей роли, которая будет повышаться. Существует же значительное расхождение между растущей ролью торговли и состоянием исследований ее влияния на зкономику. Его сокращение зависит прежде всего от включення торговли в исследовательские программы значительно большего количества научных центров
PL
Referat omawia przesłanki przemawiające za koniecznością transformacji sektora B+R w Polsce oraz źródła zahamowań tego procesu.
EN
The paper presents the indication towards recreation the R+D sector at Poland. Author raised the main obstacles and limitations that block the recreation process. At empirical part of the work the education sector was discussed in detail.
EN
In the market economy, purposefulness of carrying out of a more active policy in relation to a specific domain raises controversies. If to ignore the theoretical issues, it depends, to a great extent, on the real possibilities to exert influence on the terms and conditions of trade functioning. They are limited in the case of central regulatory institutions that create universal solutions covering all the market players. Significantly greater, albeit insufficiently use, possibilities are possessed by the local regulatory centres. This results from both the local orientation of trade activity, its role in meeting the needs of local communities and the statutory obligations of those centres.
RU
В рьіночной зкономике целесообразность осуществления более активной политики по отношению к конкретной области вьізьівает спорьі. Если оставить на стороне теоретические аспектьі, она в большой степени зависит от реальньїх возможностей оказьівать воздействие на условия функционирования торговли. Они ограниченьї в случае центральньїх учреждений, занимающихся регулированием, которьіе создают универсальньїе решения, охватьівающие собой всех участников рьінка. Значительно бульшими, хотя в недостаточной степени использованньїми, возможностями обладают местньїе центрьі регулирования. Зто вьітекает из местной направленности торговой деятельности, eë роли в удовлетворении потребностей локальньїх сообществ и предусмотренньїх законом обязанностей зтих центров.
PL
W analizie możliwości uzyskania efektu synergii w procesie instytucjonalizacji i konstytuowania praw własności, uznawanych za podstawową instytucję transformującej się gospodarki, należy uwzględnić kwestie prowadzenia efektywnej polityki zarządzania mieniem państwowym oraz postulaty formułowane przez organizacje i instytucje, wskazujące na nowe możliwości specyfikacji praw własności.
EN
Investigate the possibility of obtaining synergies in the process of institutionalization and the specification of property rights as the underlying economics of the transformation of the institute, the problem of forming effective policies owned by the state board, the institutionalization of property rights through the prism of formation institutes and institutions that offer a path to existing configurations and the appearance of new manifestations of the specification of property rights.
PL
Na polskim rynku pracy pojawiło się wiele niepokojących zjawisk. W artykule zwrócono uwagę na kilka z nich, czyli: 1) niekonsekwencję w respektowaniu reguł mechanizmu rynkowego i dużą rolę decyzji politycznych, 2) utrzymywanie się przez długi okres wysokiej stopy bezrobocia i niską skuteczność metod walki z bezrobociem, 3) niski poziom płac i rosnące zróżnicowanie dochodów, 4) wysoki udział niestandardowych form zatrudnienia w zatrudnieniu ogółem. Skala tych niepokojących zjawisk jest większa niż w innych transformujących się gospodarkach. W reakcji na niedoskonałości rynku pojawiło się w Polsce wiele publikacji dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdaniem autorów przyczyn omawianych w referacie mankamentów rynku pracy należy jednak poszukiwać nie tylko w nierespektowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także słabości przyjętych rozwiązań systemowych i słabości instytucji państwa.
EN
Since the beginning of the transformation of the Polish economy, Many disturbing phenomena have appeared on the labour market in Poland. This paper points out to several of them, namely: 1) inconsistency in respecting the rules of the market mechanism and the important role of political decisions, 2) long-term persistence of high unemployment rate and low effectiveness of methods of combating unemployment, 3) low wages and rising income diversification, 4) high share of non-standard forms of employment in total employment. The scale of these disturbing phenomena is bigger than in other economies under transformation. In response to the imperfections of the market, many publications concerning corporate social responsibility appeared in Poland. According to the authors the reasons for the shortcomings of the labour market discussed in the paper should, however, be sought not only in the non-respect of the principles of corporate social responsibility, but also in the weaknesses of the adopted systemic solutions and weaknesses of institutions of the State.
14
89%
PL
Minęło 25 lat od upadku muru berlińskiego i rozpoczęcia transformacji w krajach byłego bloku wschodniego. Celem analiz jest zbadanie jak zmieniła się sytuacja kobiet w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej i w Polsce, które to kraje zmieniały gospodarkę na rynkową według zupełnie innych schematów. W wyniku badań stwierdzono, że sytuacja kobiet w obu krajach uległa zmianie. Jednakże o ile kobiety we wschodnich landach niemieckich, po znacznym spadku ich udziału w rynku pracy na początku transformacji, wykazują większą aktywność zawodową niż kobiety w pozostałych landach, to kobiety w Polsce są w dalszym ciągu znacznie mniej aktywne niż obserwowano to w okresie funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej.
EN
Twenty-five years have passed since the fall of the Berlin Wall and the beginning of transition in the former socialist countries. The aim of this research is to find out how women in East Germany and Poland, which followed completely different transformation patterns, have been affected by the introduction of market reforms. As a result of the investigation we found that the situation of women in both countries has been changed after the collapse of the communist system in Europe. However, women in former German Democratic Republic, following a significant decrease in their participation in the labour market in the early transition period, went on to become even more active than their counterparts in the Western lands. At the same time, in Poland the economic activity rate of women is lower than was observed before the transformation.
PL
Bardzo ważną rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego terenów wiejskich mają do odegrania organizacje i instytucje rolnicze. Do podstawowych zadań organizacji i instytucji rolniczych zaliczamy: poprawę warunków produkcji i życia (w tym dochodów) mieszkańców wsi oraz zrównoważony rozwój terenów wiejskich. Organizacje i instytucje rolnicze szczególną uwagę powinny zwrócić na: poprawę dochodowości i opłacalności produkcji rolniczej, wdrażanie postępu technologicznego w rolnictwie i w jego otoczeniu, obronę interesów mieszkańców wsi, wsparcie przemian strukturalnych w rolnictwie, tworzenie nowych miejsc pracy na wsi, dokształcanie ludności wiejskiej. Ważna jest również współpraca organizacji i instytucji rolniczych z administracją państwową oraz samorządami lokalnymi mająca na celu zrównoważony rozwój wsi przez restrukturyzację i modernizację rolnictwa oraz terenów wiejskich. Z obserwacji praktyki wynika, że organizacje i instytucje rolnicze nie w pełni spełniają swoje zadania, dla których zostały powołane. Wynika to z jednej strony z ograniczonych ich możliwości finansowych, a z drugiej ze zbyt słabego ich zaangażowania w proces transformacji społeczno- ekonomicznej wsi.
EN
The agricultural organisations and institutions play a very important role as stimulators of the economic development of rural areas. The most important tasks of agricultural organisations and institutions are: improvement of production and living conditions (including incomes) of the rural citizens and sustainable development of rural areas. Agricultural organisations and institutions should be particularly involved in improving the profitability of agricultural production, technological progress dissemination in agriculture and its surroundings, defending the rural citizens interests, supporting the structural transformation in agriculture, creating new jobs, educating the rural population. The co-operation of agricultural organisations and institutions with governmental administration and local self-governments aiming at sustainable rural development through agriculture restructuring and modernisation is also very important. Observing the practice it seems that agricultural organisations and institutions do not fulfil their duties they were createdfor. It is a result of both, limited financial resources and too weak commitment in the process of socio-economic transformation of the rural areas.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.