Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie udarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Identyfikacja obciążenia udarowego
100%
PL
W pracy została przedstawiona kontynuacja metody detekcji obciążania bazująca na pomiarach odkształceń konstrukcji (połączonej z efektami nieliniowymi, dla lokalnych zniszczeń konstrukcji), zaprezentowanej w [10]. System inteligentnych sensorów rejestrujących rozwój historii obciążenia oraz towarzyszący mu rozwój zniszczenia (plastyczne płynięcie, wyboczenie i/lub kruche pękanie), może odgrywać rolę czarnej skrzynki "black box" pozwalającej na diagnostykę przyczyn wypadku.
EN
Further development of methodology for identification of load's scenario formulated in Ref. 10 (including nonlinear effects due to local damages), causing measured structural deformations is presented. The inteIligent sensor system monitoring load scenario and the corresponding damage (plastic yield, buckling and/or brittle crack) development can play the role of a black box allowing an after-accident-diagnosis.
PL
Praca dotyczy oszacowania wpływu równomiernej korozji na dynamiczną odporność materiałów na przecinanie na podstawie badań przy użyciu wgłębnika. Ograniczono się do opisu badań polegających na udarowym nacinaniu próbek wgłębnikiem w kształcie klina. Jako miarę odporności materiału przyjęto wartość ilorazu energii kinetycznej młota i objętości wgłębienia. Zdefiniowano warunki pomiarów.
EN
The paper deals with the assessment of effect of uniform corrosion on dynamic resistance of materials to cutting, based on tests with an indenter. The description is limited to the experiments with the use of a wedge-shaped indenter. The quotient of kinetic energy and of the hammer and the indentation volume are assumed as the comparative measure of material resistance. The conditions for reliable measurements are defined.
3
Content available remote Material modelling for structures subjected to impulsive loading
80%
EN
The main results of numerical analyses of a possible design configuration of a submerged structure subjected to impulsive loading due to explosion, performed for various material models assumed for a plain concrete are presented and discussed. Three different models were considered - the modified Drucker-Prager plasticity model, brittle cracking model and the elastoplastic model with damage. The present study suggests problems and possible solutions to be applied into numerical analysis of such structures by means of available finite element computer codes.
PL
W pracy zaprezentowano przegląd analitycznych metod opisu mechaniki penetracji pocisku i perforacji tarczy. Szczególną uwagą zwrócono na obciążenie udarowe pociskiem sztywnym płyty z materiału idealnie sztywno-plastycznego oraz wpływ sił bezwładności na wartość maksymalnej siły uderzenia płyty. Podano proste zależności dla przybliżonego wyznaczenia maksymalnej siły uderzenia i ugięcia płyty.
EN
Purpose: The models come from complex rheological models that static and quasi-static loading analysis was presented in the following publications. The main conception of the research is determination of the mechanical properties of ballistic shield materials with the use of the complex constitutive compounds. Design/methodology/approach: In the paper criteria of material selection for ballistic shields in the context of chosen degenerated models are described. Findings: Based on the research in direction of the first phase analysis of the punching process the final result gives designing criteria for the new effective ballistic shields. The results of the presenting analysis give specific technical solution in the context of material selection for the ballistic shields. Practical implications: The article exemplifies the importance of material selection that is responsible for the first punching phase. That data is necessary to design the optimal ballistic shields. Originality/value: The new conception based on degenerated model finds application in analysis of punching process. Nevertheless application of the technical solution will be possible after the new material testing methods are curried out (identification methodology in the dynamic conditions). This is the main goal in the next step of the research.
6
60%
PL
W pracy poddano analizie reakcję dynamiczną ograniczonej bryty gruntu niespoistego pod działaniem udaru masą. Przeprowadzono analizę numeryczną problemu w oparciu o falowe sformułowanie dla ośrodka liniowo-sprężystego. Porównano tę analizę z wynikami doświadczenia przeprowadzonego w warunkach laboratoryjnych z użyciem lekkiej płyty dynamicznej, służącej do kontroli zagęszczenia gruntów nasypowych. Na tej podstawie przedstawiono ocenę założeń procedury badawczej oraz sposobu modelowania numerycznego.
EN
The dynamic response of the limited sand soil bulk under the mass impact is analysed in the paper. The numerical analysis is performed using the wave formulation for the linear-elastic continuum. The experimental results from the laboratory research by means of the light drop tester ZFG-01 being designed for the soil compaction control are used to the comparison with the numerical results. Conclusions concerning correctness of the research procedure and numerical approach assumptions are submitted.
7
60%
PL
W pracy zaprezentowano wyniki doświadczalne penetracji lekkich osłon balistycznych (LOB) przez 9 mm pocisk Parabellum typu FMJ. Eksperyment polegał na określeniu parametrów energii uderzenia pocisku w osłonę zgodnie z prawem zachowania energii. Dodatkowo zarejestrowano wartości przyspieszeń jakich doznawał układ osłona-rama. W kolejnym etapie eksperymentu przedstawiono parametry deformacji lekkich osłon balistycznych. Zaprezentowany eksperyment oceny odporności balistycznej LOB jest oryginalnym rozwiązaniem stanowiska badawczego autora. Uzyskane wartości na drodze eksperymentalnej stanowiły materiał porównawczy z wynikami analitycznymi.
EN
The article presents determination methods of characteristic values of the reaction force course during the impact on fruit and vegetables to quickly assess their firmness or maturity. Moreover, various methods of modelling of the plant material behaviour during the impact that use differential equations, analytical equations, statistic models and numerical methods were discussed. Furthermore, dynamic methods that use fruit dropping on a rigid plate and measurement techniques that use a rigid element that hits a motionless fruit were reviewed and assessed. Advantages and disadvantages of these methods were presented. Statistical models are better for assessment of the bruise damage, but theoretical models are more useful for understanding the impact of various factors related to the impact damage. Various methods of application of rheological theories that describe a behaviour of the produce tissue treated as an elastic, elastic and plastic and visco-elastic were also described.
PL
W artykule przedstawiono sposoby wyznaczania charakterystycznych wielkości przebiegu siły reakcji podczas uderzenia owoców i warzyw mających na celu szybką ocenę ich jędrności lub dojrzałości. Omówiono także różne metody modelowania zachowania się materiałów roślinnych podczas udaru wykorzystujące równania różniczkowe, równania analityczne, modele statystyczne oraz metody numeryczne. Dokonano również przeglądu i oceny metod dynamicznych stosujących zrzut owocu na sztywną płytę oraz technik pomiarowych wykorzystujących sztywny element uderzający w nieruchomy owoc. Przedstawiono wady i zalety tych metod. Modele statystyczne są lepsze do oceny uszkodzenia obicia, ale teoretyczne modele są bardziej przydatne do zrozumienia wpływu różnych czynników powiązanych z uszkodzeniem udarowym. Pokazano również różne próby zastosowania teorii reologicznych opisujących zachowanie się tkanki produktów rolniczych traktowanych jako sprężysty, sprężysto-plastyczny i lepko-sprężysty materiał.
PL
Autor w swoim artykule opisuje osłony balistyczne, które są coraz częściej wykonywane z lekkich materiałów, których odporność na obciążenia udarowe jest w znacznym stopniu jeszcze niezbadana. W niniejszym artykule przedstawiono procedurę identyfikacji własności opisujących zjawisko przebicia materiałów stosując model standardowy. W procedurze tej wykorzystano zarówno obciążenia statyczne jak i quasistatyczne oraz dynamiczne dla dużych prędkości. Zaproponowano nowy sposób badań materiałów, których wyniki byłyby w miarę użyteczne do opisu zjawiska przebicia.
10
60%
EN
In this paper we present the application of the homotopy analysis method for determining the free vibrations of the simply supported beam. The linear and nonlinear cases are considered. The homotopy analysis gives the possibility to search for the solution of a wide range of problems described by means of the operator equations. The numerical examples are presented to confirm the exactness and fast convergence of the introduced method. The presented computational examples confirm the precision and the fast convergence of investigated method. In the linear case we knew the exact solutions, so we could compare with them the solutions obtained with the aid of homotopy analysis method. Differences between the obtained solutions were slight. However, the advantage of the examined method is that we receive here the approximate solution in the form of continuous function which can be used then in a further analysis or to perform various simulations.
PL
W artykule przedstawiono homotopijną metodę analizy równań opisujących drgania swobodne układu o jednym stopniu swobody opisane równaniami liniowymi oraz nieliniowymi. Homotopijna metoda analizy daje możliwość poszukiwania rozwiązania szerokiego zakresu problemów opisanych za pomocą równań operatorowych. W artykule przedstawiono przykłady liczbowe w celu potwierdzenia dokładności i szybkiej zbieżności metody. W przypadku liniowym znane było dokładne rozwiązanie, dzięki czemu można było porównać je z rozwiązaniami uzyskanymi za pomocą analizy homotopijnej. Różnice między otrzymanymi roztworami były niewielkie. Zaletą badanej metody jest jednak to, że otrzymano przybliżone rozwiązania w postaci ciągłych funkcji, które można wykorzystać w dalszych analizach, w tym do interpretacji wyników badań doświadczalnych.
11
60%
EN
This paper investigated the dynamic response of rectangular prestressed membrane subjected to uniform impact load theoretically and experimentally. The dynamic response proceeds in two stages, namely, forced vibration and free vibration. Firstly, the maximal displacement for forced vibration is obtained by means of the principle of minimum potential energy based on the theoretical model proposed. Then, equations of motion for the transverse free vibration are derived based on thin-plate theory, and simplified by using Galerkin method. Consequently, the analytic solutions of dynamic parameters, such as frequency, displacement, amplitude, velocity, and acceleration, for free vibration are obtained by means of the multiple-scale perturbation method. In order to identify the reliability of theoretical model, the corresponding experimental study is carried out based on the developed experimental system. Furthermore, the effects of pretension force and load on the dynamic response of membrane are discussed, respectively. The present work provides a theoretical model to calculate the dynamic response of prestressed membrane subjected to uniform impact load, and a set of experimental system to study this problem.
EN
The study covers the case of driving the loader straight and a symmetric impact of a bucket against a fixed and non-deformable obstacle. The values of impulses of forces that appear in hydraulic servers of a joint-wheel loader’s working equipment during an impact were determined. Attention was put on the load of a bucket’s server. Numerical calculations were made for geometric units characterizing the working equipment of the loader 560 E (HSW), and the results of the impulses of forces that are transformed by the bucket’s hydraulic server have been presented in diagrams.
13
Content available remote Gąsienicowe wozy bojowe w warunkach oddziaływania obciążeń udarowych
60%
PL
W pracy przedstawiono warunki działania i zagrożenia dla gąsienicowych wozów bojowych na współczesnym polu walki. Przedstawiono wyniki badań własnych (eksperymentalnych oraz modelowych) oddziaływania obciążeń udarowych generowanych wybuchem miny przeciwdennej na struktury nośne pojazdów.
EN
The operation conditions and threats of the contemporary battle field for tracked combat vehicles are presented. The results of own research works (experimental and simulating) on the effect of bottom antitank mine explosion shock influence into the vehicle bodies are included.
PL
Wyprowadzono zamknięte wzory w postaci elementarnych analitycznych funkcji, które jednoznacznie określają dynamikę sztywno-plastycznego pręta uderzającego w nieodkształcalną płytę. Materiał pręta modelowano w strefie odkształceń plastycznych liniowym wzmocnieniem. Rozwiązanie obejmuje duże odkształcenia pręta. Uzyskane w pracy wyniki teoretyczne dobrze aproksymują dane eksperymentalne.
EN
The closed formulae in the form of elementary analytic functions, which uniquely determined the dynamics of the plastic-rigid rod striking a rigid plate, have been derived. The material of the rod has been modelled to linear strain hardening. The formulae are rightful for large strains of the rod. The theoretical results of the paper are conformable to experimental data.
PL
W pracy przedstawioną prognozę zachowania się ograniczonej bryły gruntu podczas badania udarowego. Bazę pomiarową analiz stanowiło badanie laboratoryjne wykonane z wykorzystaniem lekkiej płyty dynamicznej ZFG-01. Celem identyfikacji było wyznaczenie ewolucji modułu sztywności podłoża gruntowego. Analizy przeprowadzono wykorzystując model numeryczny podłoża dla ośrodka nieliniowego.
EN
The behaviour of the limited soil bulk under the mass impact is analysed in the paper. The laboratory research results obtained by means of the light drop tester ZFG-01 were taken to the analysis. The main aim of this paper was identification of the stiffness modulus of the subsoil. The analysis was carried out on the basis of the numerical program for non-linear model of the ground.
EN
Problems associated with testing polumer composites for resistance to transverse impact loading. Description of the author's own investigations on the influence of the energy of impulse upon the geometry of a damaged zone and compression strength of a glass-epoxy laminate. The investigations concerned low speeds and moderate impact energies.
PL
Przedstawiono wyniki analizy obciążeń udarowych w układach roboczych miotów hydraulicznych. Wykazano istotny wpływ podatności lokalnej styku "bijak - narzędzie" na wartość naprężeń. Na tej podstawie wskazano możliwości zwiększania efektywności działania konwencjonalnych miotów bijakowych poprzez zastosowanie układów roboczych o zwiększonej podatności lokalnej w miejscu uderzenia bijaka. Przeprowadzono analizę zagadnienia kontaktowego "bijak - narzędzie". wykorzystując metodę elementów skończonych.
EN
In the paper the results of analysis of impact loads in the working systems of hydraulic hammers were presented. The fundamental influence of the local flexibility of the contact "beater - tool" on the stress values was pointed out. On this basis the possibilities of performances increase of the conventional hydraulic hammers were indicated by application of the working systems with an increased local flexibility in the place of beater impact. The analysis of the contact problem "beater - tool" by use of the finite element method was carried out.
EN
In this work, the adiabatic shear band of TA1 titanium alloy subjected to electromagnetic impact loading was investigated. The formation of adiabatic shear band and microstructure evolution within it were revealed by microstructure characterizations. Deformation results showed an adiabatic shear band with the width of 10 mm located in shear deformation zone, and most deformations mainly concentrated in the narrow band. The compressive insta-bility and the hardness difference contributed to the formation of adiabatic shear band. Severe shear deformations led to high location density within the adiabatic shear band. A large amount of dislocations distributed in the form of dislocation cells and random dislocations. The rotational dynamic recrystallization mechanism caused that many dy-namic recrystallization grains with the size of 100–200 nm were found inside the adiabatic shear band. Adiabatic temperature rise and distortion energies stored by high dislocation densities provided sub-grain rotations with the driving forces.
PL
Przeprowadzono badania efektów rekrystalizacji w obciążonych uderzeniowo cylindrycznych próbkach spieków miedzi o różnej wyjściowej gęstości. Warunki obciążenia dobrano w taki sposób, aby temperatura jedynie w wewnętrznej części próbki była większa od temperatury początku pierwotnej rekrystalizacji. Dla oceny zajścia rekrystalizacji wykorzystano pomiary twardości próbek oraz obserwacje mikrostruktury materiału za pomocą mikroskopu optycznego. Wykorzystując metody komputerowego modelowania oszacowano wartości ciśnienia i temperatury wywołane obciążeniem wybuchowym oraz zmiany w czasie przestrzennego rozkładu temperatury. Zestawiając wyniki obliczeń z wynikami badań doświadczalnych przeprowadzono dyskusję odnośnie czasowej skali procesu rekrystalizacji w badanym układzie i oszacowano energię aktywacji rekrystalizacji.
EN
Investigations were performed of recrystalization effects in shock loaded cylindrical samples of copper sinters having various initial density. Loading conditions were chosen in such a way, so as the temperature at the inner parts of the samples were higher than the temperature at the beginning of the primary recrystallization.Hardness measurements and optical observations of the microstructure were used for the evidence of recrystallization. Pressure and temperature generated by the shock loading, as well as time changes of the spatial distribution of temperature were estimated by the use of computer modelling. Comparing the results of calculations with the results of experimental investigations a discussion concerning the duration of the recrystallization process in the investigated setup was performed and a value of the activation energy of recrystallization was assessed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.