Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sole-shareholder company of the State Treasury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia wyniki badania poświęconego cechom różnicującym dwie, dominujące w różnych przekrojach sektora przedsiębiorstw państwowych formy organizacyjne: tradycyjnego przedsiębiorstwa państwowego oraz jednoosobowej spółki skarbu państwa.
XX
Do dnia 31.08.1995 r. Minister Przekształceń Własnościowych dokonał sprzedaży 146 jssp. Tabela zamieszczona w "Prywatyzacji" prezentuje wykaz tych spółek w układzie działowo-branżowym.
XX
Omówiono formy zatrudniania kadry zarządzającej, kontrakty menedżerskie o charakterze umów o pracę, kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwie państwowym i jednoosobowej spółce skarbu państwa oraz powody zawierania kontraktów menedżerskich.
XX
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie procedur badania sprawozdania finansowego jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz współpracy rady nadzorczej z biegłym rewidentem, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa jako reprezentanta Skarbu Państwa w procesie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami. (fragment tekstu)
EN
In Poland, in spite of numerous privatisation processes, the state sector still presents considerable part of the market. State-Owned Enterprises are mainly prevalent in utilities and infrastructure industries, such as energy, transport and telecommunication, which performance is of great importance to broad segments of the population and to other parts of the business sector. Among the companies with Treasury involvement, in terms of capital, there is a lot of Sole Shareholder Companies of the Treasury. Under regulations of statutes of all Sole Shareholder Companies of the Treasury, their financial statements are subject to examination by impartial and independent certified auditor. The aim of this paper is to present the procedure of examination of financial statements of Sole Shareholder Company of the Treasury and principles for co-operation of the supervisory board with the auditor, in accordance with the guidelines of the Ministry of the Treasury as a representative of the Treasury in the process of exercising ownership supervision over these companies. Effective cooperation of the supervisory board with the auditor should contribute to the early detection of anomaly in the function of the company's finance system, state property mismanagement and acting to the detriment of entities with Treasury, which were confirmed on numerous occasions by reports elaborated by the Supreme Chamber of Control, parliamentary inquiries and newspaper stories. The paper also presents the international guidelines of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), in the scope of examination of financial statements in companies with Treasury shareholding. (original abstract)
XX
Artykuł omawia proces komercjalizacji i prywatyzacji jednoosobowych spółek skarbu państwa od początku lat 90.
XX
Głównym celem kontraktów menedżerskich biznesowych jest prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego lub jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, czyli sprzedaż 51 procent lub więcej akcji lub udziałów prywatyzowanego przedsiębiorstwa podmiotom prywatnym.
XX
1 grudnia 1995 r. Centrala Produktów Naftowych przestała być państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej - została przekształcona w jednoosobową spółkę skarbu państwa. Artykuł omawia zmiany jakie w związku z tym nastąpiły w funkcjonowaniu firmy.
XX
Artykuł jest próbą oceny sposobów obsadzania stanowiska dyrektora, przy uwzględnieniu następujących kryteriów oceny: osobowość i kwalifikacje kandydata, interes przedsiębiorstwa (podmiotu gospodarczego), interes załogi, stopień autonomii wyboru. Należy dodać, iż artykuł zawiera tylko pewne założenia modelowe oceny, które w badaniach praktycznych muszą być uszczegóławiane.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of the selection of executive personnel is a major one in the context of the changes that our economy is going through. In the article the author described methods of filling the position of the managing director of businesses, that are now used In our country, focusing on the legal context. Taking into consideration legal regulations that are currently in force the author discussed the three existing procedures of appointing the managing director in an enterprise: the one specified in the act of September 25th,1981 concerning state enterprises, the one introduced in the one - person Treasury companies, on the basis of a managerial contract. The preliminary assumptions of an estimation of each of those methods were presented. Particular attention was paid to the formulation of the adequate criteria of such an estimation. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono sytuację Andrzeja Libolda, prezesa rzeszowskiego Zelmera, który popadł w konflikt z Dariuszem Tytusem Przywieczerskim. Przywieczerski były prezes Universalu poprzez system powiązań kapitałowych kontrolował spółki, które od lat handlowały sprzętem Zelmera w USA (BSTC Group Inc.) i Wielkiej Brytanii (The Pendle Trust). Libold przed prywatyzacją Zelmera rozwiązał nieopłacalne umowy z zagranicznymi pośrednikami. To posunięcie uderzyło w interesy Przywieczerskiego, który postanowił doprowadzić do odwołania prezesa rzeszowskiej spółki.
XX
Omówiono rodzaje zmian jakim podlega przedsiębiorstwo wskutek zachodzących w nim procesów. Stwierdzono, że opór wywołują tylko te zmiany, które istotnie przeobrażają dotychczasowe procesy.
EN
Firms are subject to various processes, which results in all sorts of changes. It has been proved that only those changes that considerably transform existing processes result in resistance. This paper discusses a wide variety of changes and resistance generated by them. (JW)
XX
Autor omówił główne założenia ustawy "O komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych i prywatyzacji" i przedstawił własne krytyczne uwagi dotyczące jej praktycznego wdrażania, a w szczególności wątpliwych efektów.
XX
Leasing polega na okresowym umożliwieniu odpłatnego korzystania z określonego środka trwałego na warunkach określonych w umowie. Podano tabele przebiegu procesów przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1998 oraz relacje ekonomiczne w spółkach pracowniczych użytkujących odpłatnie majątek zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, na tle przedsiębiorstw prywatyzowanych ogółem. Dane te wskazują, iż leasing mienia Skarbu Państwa jest atrakcyjną formą prywatyzacji przynoszącą zamierzone rezultaty.
XX
Przedstawiono sytuację finansową jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zajmujące się hodowlą i rozrodem zwierząt w ujęciu statycznym, w roku 2004, czyli w chwili akcesji Polski do struktur UE. Analizy dokonano w ujęciu jednostkowym dla każdej ze spółek, w ujęciu uśrednionym dla badanych podmiotów, oraz na tle sektora rolnictwo, pozostającego w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa. Przeprowadzono również analizę różnych scenariuszy prywatyzacji omawianych podmiotów.
EN
The one-man companies of the State Treasure are occupation on farming and reproduction of animals, after years of transformations and restructurings in farming system, they became a key-subjects in this range. The elaboration presented the financial situation of these companies in the statically seizure, in year 2004, when Poland accessed to EU structures. The important aspect of the analysis was the ascertainment, that in this moment of the beginning the activity on the equal market cultivation enterprises will be able to cope with the financial side of competition. The Analyse in of individual one-man company was made in the seizure of average results on the background of the Agriculture section. These companies are still under supervision of the State Treasure, the elaboration also presents the analysis of different screenplays of possible talking over subjects during the privatization. (original abstract)
Fiskus
|
1996
|
nr nr 1
27-29
XX
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 7 października 1996 r. nr 118 poz.561) przejmuje niektóre uregulowania ustawy z 13 lipca 1990 r. oraz z 30 czerwca 1995 r. ale też zawiera nowe regulacje prawne w zakresie przekształceń własnościowych oraz funkcjonowania i struktury spółek prawa handlowego.
XX
Mimo iż jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (jsSP) miały mieć charakter przejściowy, przetrwały do chwili obecnej. W związku z tym omówiono znaczenie jednoosobowych spółek i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zwrócono uwagę na rolę pracowników jako intersariuszy w tego typu spółkach. Omówiono także istotę nadzoru właścicielskiego w jsSP.
EN
One of the most important phenomena in Polish economy is the process of owner transformation of state-owned enterprises, followed by - a new ownership structure of companies. As a result we are facing such problems as those related to the separation of owner's role and manager's role in the company, including the development of corporate governance system in the privatized companies. The promotion of supervisory board as a basic form of supervision over companies, characteristic of the Polish system, resembles the Germanic system. This resemblance is made still strong by a high number of strategic industry investors in the structure of shareholders of the privatized companies (concentration of shareholding) and employee participation guaranteed by law. (Translated by Joanna Bajera) (original abstract)
XX
Zaprezentowano wyniki ekonomiczno-produkcyjne jednoosobowych spółek Skarbu Państwa na tle wielkoobszarowych gospodarstw popegeerowskich w latach 2001-2005. Poddano ocenie zmiany zachodzące w działalności spółek oraz starano się zidentyfikować ich przyczyny, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu integracji z UE. (skróc. oryg. streszcz.)
EN
The article presents economic and production results of State Legal Person companies in comparison with the performance of state-owned farms in the period 2001-2005. Changes in activities of these companies are assessed and factors that influenced them, with special interest in the European integration are identified. (original abstract)
XX
Jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa prowadzące hodowlę i rozród zwierząt są jednym z kluczowych elementów systemu hodowlanego. Restrukturyzacja własnościowa, jako konieczny element procesu prywatyzacji powinna uwzględniać najkorzystniejsze rozwiązania z punktu widzenia interesu społecznego oraz interesu państwa. Wskazano kilka możliwych rozwiązań prywatyzacyjnych oraz wskazano możliwe zagrożenia dla niewłaściwej prywatyzacji spółek inseminacyjnych. Wykazano również, zależność oraz możliwość współpracy samorządów ze Spółkami oraz hodowcami zwierząt. (abstrakt oryginalny)
EN
Sole-shareholder companies of the State Treasury constructing the breading and liberstock production of animals are one of key elements of the farm system. The property restructuring, as the necessary element of the privatization process should consider the most favourable answers from the point of seeing of the public interest and the business you. A few privatization possible solutions were indicated in the study as well as possible hazards were shown for the improper privatization of Insemination Companies. They also demonstrated, the relation and the possibility for cooperation of self-government bodies with Companies and producers of animals. (original abstract)
XX
Transformacja gospodarki doprowadziła do przekształcenia przedsiębiorstw państwowych w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. To spowodowało zmianę relacji pomiędzy tymi podmiotami gospodarującymi a organami administracji publicznej, którą określamy mianem nadzoru.(abstrakt oryginalny)
EN
The transformationof economyhas led to thetransformation ofstateenterprises- in singlestate-owned companies. Thiscaused a change inthe relationshipbetween these entitiesandpublic administration bodies, which we referto assupervision.(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.