Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 628

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powodzie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
PL
Ocena wód Wisły w Zatoce Gdańskiej w okresie przechodzenia fali kulminacyjnej (19-21.07.1997). Obliczenia prognostyczne przy wykorzystaniu modelu matematycznego. Wyniki prognozy dla 21.07.1997 porównane z obserwacjami lotniczymi.
EN
Evaluation of Vistula waters in Gdańsk Bay during the culmination wave propagation (19-21.07.1997). Application of mathematical model in forecast calculations. Results of the forecast with results of observations from air.
2
Content available remote Wpływ letniej powodzi 1997 r. na środowisko naturalne i obiekty komunalne
100%
PL
Ogólna charakterystyka powodzi. Opis i charakterystyka zniszczeń obiektów komunalnych. Szkody spowodowane w składowiskach odpadów. Określenie przyczyn powstałych szkód i skażenia środowiska naturalnego.
EN
General characterization of the flood. Description and characteristics of municipal objects damages. Damages in waste yards. Determination of reasons of the damages and of natural environment pollution.
3
Content available remote Powodzie zatorowe na dolnej Wiśle
100%
PL
Proces tworzenia się zatorów lodowych i ich konsekwencje na odcinku dolnej Wisły. Przyczyny, przebieg, skutki oraz podięte działania po powodzi zatorowej na dolnej Wiśle w rejonie zbiornika Włocławek zimą 1982.
EN
Formation process of ice jam and its consequences for the lower part of Vistulariver. Reasons, course, effects and activities undertaken after the flood jam in winter 1982 on lower Vistula, in the region of Włocławek.
4
Content available remote Matematyczne modelowanie fal powodziowych w korytach rzecznych
100%
PL
Przedstawiono podstawowe informacje o modelowaniu fal powodziowych. Omówiono pełny układ równań przepływu nieustalonego w kanale, warunki jego rozwiązania oraz uproszczone wersje układu. Zwrócono uwagę na problemy wynikające z zastosowania modeli do rozwiązywania zagadnień praktycznych.
EN
Essential informations on flood wave modeling. Description of full equation set of nonstationary flow in a channel, conditions of its solution and simplified version of the set. Some problems are pointed out, connected with the application of models to practical cases solutions.
PL
Przedstawiono tradycyjne technologie budowy wałów przeciwpowodziowych, przyczyny i rodzaje awarii oraz nowe technologie służące modernizacji istniejących wałów wraz z obliczeniami uzasadniającymi ich skuteczność.
EN
New technologies in flood embankment construction. Traditional technologies of flood embankment construction, the causes and types of their failures and new technologies helping to upgrade the already existing embankments, including calculations proving their efficiency, have been presented.
6
Content available remote Powodzie w Polsce i skuteczno ochrony przeciwpowodziowej
63%
PL
Krótka charakterystyka rodzajów powodzi i przegląd historyczny niektórych katastrofalnych powodzi w Polsce, w tym tych, które wpłynęły na kształtowanie się delty Wisły. Próby szacowania strat powodziowych oraz charakterystyka czynników wpływających na wielkość fali wezbraniowej. Ocena aktualnego stanu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Wisły i Odry.
EN
A description of kinds of floods and a historical review of some disastrous floods, influencing the formation of Vistula delta. Attempts of flood losses evaluation as well as characteristics of factors affecting the swell. Estimation of the current state of flood control in Vistula and Odra basins.
7
Content available remote Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Gdańska
63%
PL
Zagrożenie powodziowe od rzeki Wisły, Motławy oraz od strony morza. Zagrożenie górnego tarasu m. Gdańska od jego potoków. Wnioski.
EN
Flood hazard of the rivers Wisła and Motława as well as the sea. Danger of upper terrace of Gdańsk due to its streams. Conclusions.
8
Content available remote Poszukiwanie skutecznej ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
63%
PL
Regionalne uwarukowania zagrożenia powodziowego w dorzeczu. Procentowy udział karpackich dopływów letnich Wisły. Historyczne uwarunkowania rozwoju i aktualny stan osłony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły. Dzialania na rzecz kompleksowego opracowania programu osłony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły.
EN
Local conditions of flood impendency in the river basin. Share (in percents) of the affluentes from Karpaty mountains on mean level rises of Vistula. Historical conditions of development and current state of flood control in the upper Vistula basin. Activities, concerning elaboration of complex flood control programme off upper Vistula.
PL
Mankamenty i niedokładności systemu hydrotechnicznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na tle powodzi w lipcu 1997 r. Konieczność usunięcia wszystkich uszkodzeń w wałach i urządzeniach hydrotechnicznych i dokonania przeglądu wytrzymałości wałów, weryfikacji wielkości stałej rezerwy powodziowej na wszystkich zbiornikach retencyjnych, rozważania budowy nowych urządzeń hydrotechnicznych.
EN
Shortcomings and inaccuracy of current hydrotechnical system of flood protection in view of the flood in July 1997. Repair of all damages of banks resistance, verification of a given quantity of flood reserve on all storage reservoirs. Considerations on construction of new hydrotechnical devices.
10
Content available remote System osłony hydrologicznej dorzecza górnej Wisły
63%
PL
Charakterystyka hydrologiczna dorzecza górnej Wisły oraz omówienie stosowanego systemu monitoringu hydrometeorologicznego dorzecza górnej Wisły, zwanego 'Vistel'. System osłony hydrologiczno-meteorologicznej zbiorników retencyjnych oraz system osłony przed powodzią miasta Krakowa.
EN
Hydrological characterization of upper Vistula basin and discussion of the hydro-meteorological monitoring system of the basin, called 'VISTEL'. Hydrometeorological protection system of the storage reservoirs as well as the flood control system of Kraków.
11
Content available remote Katastrofalne sztormy i powodzie u południowych brzegów Morza Bałtyckiego
63%
PL
Katastrofalne sztormy w XIX i XX w. Powodzie w Gdańsku i rejonie elbląskim. Rozkład sezonowy wysokich stanów wody w Gdańsku i rejonie elbląskim w latach 1951-1996. Prawdopodobieństwo wysokich stanów wody u południowych brzegów Morza Bałtyckiego.
EN
Disastrous storms in XIX and XX century. Floods in Gdańsk and Elbląg region. Seasonal distributions of high water levels in Gdańsk and Elbląg region in 1951-1996. Probability of high water levels on southern coast of the Baltic Sea.
PL
Przedstawiono możliwości ługowania zanieczyszczeń z odpadów powęglowych KWK "Silesia" zróżnicowanych wiekowo. Przeprowadzono test wytrzymałości za pomocą dwóch mediów - wody destylowanej i wody rzecznej. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wody rzeczne, posiadają zdolność do ługowania składników z odpadów powęglowych i mogą stanowić zagrożenie dla środowisk przy wysokich stanach wód w okresach powodziowych. Istnieje zatem konieczność zabezpieczenia istniejących zwałowisk zlokalizowanych w sąsiedztwie rzek obwałowanych, które uniemożliwiają lub ograniczają penetrację odpadów wodami rzecznymi.
EN
Analysis of the threats coming out of river water undermining of coal mine waste dumps. Possibility of contamination leaching out of different age wastes from "Silesia" coal mine dump were presented. A leaching test with distilled and river water were performed. The results of the studies lead to unequivocal conclusion that river water may act as leaching agent for some components of coal mine wastes and, in this way, may be dangerous for the environment when river is high in flood periods. There is then a need to secure the existing dumps, located close to the rivers, with embankments to prevent or reduce water penetration to the wastes.
18
Content available remote Znaki wielkiej wody na terenie miasta Gdańska
51%
PL
Odnalezienie znaków wielkiej wody występujących na terenie miasta Gdańska. Główne prace polegające na kwerendzie materiałów źródłowych, tak kartograficznych jak i piśmiennych, mających na celu ustalenie miejsca występowania znaków wielkiej wody oraz ich opis historyczny i geograficzny. Gdańsk jako jedno z nielicznych miejsc w Polsce, w którym zachowało się stosunkowo dużo (10) znaków wielkiej wody.
EN
Finding of signs of the great water occurring in the city of Gdansk. The main work consisted of the query, source materials, such as mapping and stationery, in order to determine the location of the great characters of water and historical and geographical description. Gdansk as the one of the very few places in Poland, which has kept a relatively many (10) signs of the great water.
20
Content available Powodzie w Europie w latach 1985-2007
51%
PL
Do oceny powodzi występujących w Europie w latach 1985–2007 wykorzystano dane źródłowe dostępne na stronie internetowej Dartmouth Flood Obserwatory (http://www.dartmouth.edu/~floods/). W ostatnich 22 latach liczba powodzi w Europie wzrosła ok. 5-krotnie. Dynamika wskaźników charakteryzujących przeciętną powódź w Europie wykazuje ujemny trend w liczbie ofiar ludzkich i wysiedlonych. Trend dodatni obserwuje się dla czasu trwania powodzi i strat ekonomicznych. Świadczy to o coraz lepszym przystosowaniu się ludzkości do kataklizmu. Prognozy dotyczące zjawisk powodziowych są coraz bardziej precyzyjne, docierają skutecznie do zainteresowanych, a umiejętności zespołów ratowniczych są coraz lepsze.
EN
In this paper, the data from DFO ((http://www.dartmouth.edu/~floods/) was used to evaluate recurring floods in Europe between 1985 and 2007. In last 22 years the number of floods in Europe increased approximately five times. The dynamics of factors representing an average flood in Europe shows a negative trends, at least, as far as number of victims and economic loss is concerned. This may be a sign that the population got used and adapted to this cataclysmic event. The flood forecasting is more and more precise and get to endangered people on time. In the overall picture, one should also consider the improved skills of rescue teams.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.