Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Elektrownie wiatrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Celem pracy jest określenie przestrzennych uwarunkowań, które wpływały na lokalizację elektrowni wiatrowych w województwie wielkopolskim. Postępowanie badawcze składało się z dwóch etapów. W pierwszym określono lokalizację turbin wiatrowych o mocy powyżej 1 MW. W drugim wyznaczono cechy opisujące wybrane elementy środowiska geograficznego, które są istotne dla funkcjonowania tego typu instalacji. Następnie przeprowadzono analizę występowania zależności pomiędzy liczbą elektrowni wiatrowych w gminach przypadającą na 1 ha ich powierzchni a wyznaczonymi cechami. Badania miały na celu określenie istotnych warunków przestrzennych oraz siły ich wpływu na lokalizację elektrowni wiatrowych w gminach na terenie województwa wielkopolskiego. Na tej podstawie zidentyfikowano determinanty mogące mieć istotne znaczenie dla lokalizowania elektrowni wiatrowych w przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is an indication of spatial conditions which influence a location of wind farms in the Greater Poland voivodship. The research procedure was divided into two phases. The first stage consisted of identification and indication the location of wind power stations up to 1 MW. The second one focused on an identification features describing the chosen elements of the geographical environment, which are relevant to working the wind farms. In the present paper, particular attention was paid to analysis a relationship between an amount of wind farms in the communes and selected features. The determinants, which may have an impact on location of wind farms in the future, has been identificated based on this research.(original abstract)
|
|
nr z. 4
55-65
XX
Elektrownie wiatrowe generują 7,14% energii elektrycznej w Polsce, ustępując miejsca tylko elektrowniom opalanym węglem kamiennym i brunatnym. Znaczący udział energetyki wiatrowej w strukturze krajowego systemu elektroenergetycznego skłania do badania wpływu tak produkowanej energii na pracę jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych. Niniejszy artykuł obejmuje analizę krajowego systemu elektroenergetycznego. Pierwszym parametrem, jaki został poddany analizie, jest krajowe zapotrzebowanie na moc, zawierające zapotrzebowanie odbiorców krajowych, potrzeby własne elektrowni, straty w sieci przesyłowej i pompowanie w elektrowniach szczytowo-pompowych oraz uwzględniające saldo wymiany międzynarodowej równoległej i nierównoległej. Ponadto analizie poddano sumaryczną generację energii elektrycznej z jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD), generację energii elektrycznej w ramach umowy o świadczenie usługi pracy interwencyjnej, generację energii elektrycznej w ramach umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej (IRZ), a także sumaryczną generację energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych. W niniejszym artykule zbadano związki korelacyjne pomiędzy wielkością generacji jednostek wytwórczych świadczących usługi pracy interwencyjnej oraz interwencyjnej rezerwy zimna a wielkością generacji energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych. Dokonano również porównania tych wielkości z krajowym zapotrzebowaniem na moc.(abstrakt oryginalny)
EN
Increasing the share of energy production from renewable sources plays a key role in the sustainable and more competitive development of the energy sector. The electricity from wind power is about 7.14% in Poland. There are only hard coal-fired plants and brown coal-fired plants before wind power in the Polish National Power System. The share of wind power is significant and a lot of scientists try to research its impact on the work on electricity production in centrally dispatched generating units. It should be noted that RES are an increasingly important element of the power systems and that their share in the energy production will continue to increase. The author analyzed the work of the Polish National Power System, especially: the load of the Polish Power System (domestic energy consumption, own needs of power plants, losses, pumping hydro plants, import and export), electricity generation in centrally dispatched generating units, electricity generation under intervention work and cold intervention reserve agreements and electricity generation in wind power in the year 2016. The objective of this article is researching the dependence between electricity generation in centrally dispatched generating units under intervention work and cold intervention reserve agreements and electricity generation from wind power. Moreover the author researched the connections between the load of the Polish Power System and electricity production form wind power.(original abstract)
3
Content available remote Analiza pracy różnych profili łopat pędnika siłowni wiatrowej
75%
XX
W artykule przeanalizowano pracę trzech różnych profili łopat koła wiatrowego. Wśród wybranych konstrukcji, na których prowadzone były analizy znalazły się następujące profile: fabryczny dostarczony wraz z siłownią, Gottinger GOE 413 Airfoil oraz profil S NREL 822. Dla każdego profilu wykreślono charakterystykę mocy w funkcji prędkości wiatru. Każda z łopat, po zamontowaniu do siłowni wiatrowej Firmy Komel model JSW 750-12, została poddana badaniom w zakresie prędkości wiatru 6,5 do 14,5 m*s-1. Pomiary wykonano po stronie napięcia stałego, po zmianie prądu przemiennego na stały przez prostownik sześciopulsowy. Na podstawie uzyskanych charakterystyk można stwierdzić, że siłownia w zakresie badanych prędkości generuje najwyższą moc dla profilu fabrycznego. Siłownia napędzana kołem wiatrowym z dwoma zaproponowanymi profilami generowała mniej energii elektrycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Operation of three different profiles of blades of a wind wheel was analysed in the article. There were the following profiles among the selected structures, on which analysis were carried out: a pre-built profile supplied with a power plant, Gottinger GOW 413 Airfoil and S NREL 822 profile. Power characteristics as a function of wind velocity was drawn for each profile. Each blade, after being mounted to Komel wind power plant model JSW 750-12 was examined in relation to wind speed 6.5 to 14,5 m*s-1. Measures were carried out on the side of direct voltage, after converting alternating current into direct current by a rectifier. It may be concluded based on the obtained characteristics that a wind power plant in relation to the examined velocities generates the highest power for a pre-built profile. A power plant driven by a wind wheel with two suggested profiles generated less electric energy.(original abstract)
EN
The article presents the current state of the domestic power industry, with special emphasis on gas in the energy portfolio, analysing the process of becoming independent from natural gas supplies from Russia. The second part of the publication presents the author's reflections on the energetics industry in the Pomeranian Voivodeship, the development of innovative power engineering branches and the perspectives of turning away from high-emission fossil fuels. The author puts particular attention to the planned development of the offshore wind energy sector in the Pomeranian Voivodeship, which will be a driving force for the region's economy. (original abstract)
|
|
nr nr 6
30
XX
W Polsce pracuje zaledwie 6 elektrowni wiatrowych. Ma ich powstać na szczecińskim wybrzeżu Bałtyku około 300. W ten sposób Polska zbliży się do wskaźnika zbliżonego do unijnego.
|
2019
|
nr nr 1(3)
41-48
EN
The offshore sector is one of the most dynamically developing branches of the economy. The countries with access to the sea in this sector see an opportunity to produce cheap clean energy. One of the countries which may become beneficiaries of the development of this technology is Poland, because the Baltic Sea has excellent conditions for generating energy by means of wind farms. (original abstract)
XX
Cel - Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie prawnej dopuszczalności opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych od 1 stycznia 2017 roku, jako budowli, przy przyjęciu, że podstawę opodatkowania stanowią zarówno części budowlane (fundament i wieża) oraz niebudowlane elementy techniczne elektrowni. Równorzędnym celem artykułu jest przyjęcie poglądu, że uregulowania zawarte w przepisach ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych to przepisy prawa budowlanego, a przez to przepisy prawa podatkowego. Celem równorzędnym jest też wykazanie, że powyższe uregulowania są zgodne z art. 32 ust. 1, art. 118 ust. 1 i 2 oraz art. 119 ust. 2 Konstytucji RP. Celem ubocznym artykułu jest zaś wykazanie skutków finansowych przyjętego unormowania dla przedsiębiorców eksploatujących elektrownie wiatrowe oraz skutków podatkowych dla finansów gmin, na terenie których te elektrownie się znajdują. Metodologia badawcza - W artykule wykorzystano jako metodę badawczą analizę prawniczą tekstów aktów prawnych, to jest ustaw: o instytucjach w zakresie elektrowni wiatrowych; Prawo budowlane; o podatkach i opłatach lokalnych; o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; o odnawialnych źródłach energii; a także rozporządzeń wykonawczych do ustawy - Prawo budowlane. Wynik - Przeprowadzona analiza pozwoliła na wniosek, że budowla elektrowni wiatrowej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (od 1 stycznia 2017 roku), od jej wartości obliczonej od części budowlanych i niebudowlanych tych elektrowni. Wykazano też, że uregulowania te są zgodne z przepisami Konstytucji, a także wykazano niekorzystny wpływ uregulowań podatkowych na wyniki finansowe podatników i gmin.(abstrakt oryginalny)
EN
After 1st January 2017, wind power stations are constructions composed of at least a foundation, tower, and technical elements, which shall be subject to property tax, and their tax basis is their value as referred to in property tax provisions. Provisions of Art. 2 point 1 and 2 of the Act on investment in the scope of wind power stations are provisions of law which further specify in detail the definition of construction from Art. 3 point 3 of the Construction Law Act, and, in addition, are provisions of construction law because, as being provisions of an act regarding taxes, they may constitute the basis to establish a tax law relationship, and in this case the subject of the case and a tax basis. The fact that Art. 17 of the Act on investment in the scope of wind power stations regarding the time limit for establishing and collecting property tax in accordance with the provisions applicable before the entry into force of the Act on investment in the scope of wind power stations was added as a correction in the course of parliamentary works does not breach Art. 118 par. 1 and 2 and Art. 119 par. 2 of the Constitution of the Republic of Poland, because the provision in question is strictly related to the matter contained in the said act. The fact that new rules (subject and basis) for taxation of wind power stations do not include, from 1st January 2017, sea wind power stations is not discrimination against land wind power stations and does not breach the rules contained in Art. 32 par. 1 of the Constitution of the Republic of Poland, because the conditions of construction works, costs of construction works and operational time of sea and land wind power stations are justified by their varying circumstances in the aspect of tax law provisions. In order to counter the effects of increased tax liabilities on account of property tax, and, consequently, likelihood of bankruptcy of such tax-payers and the resulting decrease of municipality income, decision-making bodies of municipalities should use available legal mechanisms in this scope, in particular the possibility to introduce, also in the course of a pending tax year, a definition of the subject of taxation and tax rates. This condition is not met by individual interpretations of the provisions of tax law, because they may be changed ex officio by the Head of National Tax Authorities.(original abstract)
8
75%
XX
Cel - Syntetyczna ocena wpływu zwiększenia ilości elektrowni wiatrowych w Polsce na wartość operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej. Metodologia badania - Zastosowano głównie metodę analizy opisowej i porównawczej, a także metodę historiograficzną. Ponadto, wykorzystano własne doświadczenia i spostrzeżenia zebrane w trakcie współpracy z jednym z operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej w Polsce i Niemczech. Wynik - Zwiększenie ilości energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru wpłynie negatywnie na wartość operatorów systemu dystrybucji. Spowodowane to będzie m.in. problemami w zarządzaniu siecią, by prawidłowo funkcjonowała przy dużej zmienności obciążenia oraz zwiększonymi wydatkami ponoszonymi na rozbudowę sieci w porównaniu z podłączeniem tradycyjnych źródeł wytwarzania. Oryginalność/wartość - Zwrócono uwagę na problem, jaki dla operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej stanowią odnawialne źródła energii (szczególnie wiatrowe). Obecnie w Polsce firmy dystrybucyjne, jak i Ministerstwo Energii, nie zajmują się kwestiami, które będą miały zasadniczy wpływ na branżę energetyczną za kilka lat, a które dotyczą podłączenia do sieci znacznej ilości wytwórców charakteryzujących się dużą zmiennością podaży. Nie ma wypracowanego systemu zarządzania siecią w takim przypadku, nie wiadomo, jakie wymagane będą nakłady finansowe, by sprostać nowym warunkom, a prowadzony przez OSD proces odbudowy i rozwoju sieci nie uwzględnia potrzeb OZE. Przeprowadzona syntetyczna analiza potwierdziła zasadność dalszych pogłębionych badań, których efektem powinno być stworzenie modelu referencyjnego pozwalającego na dostosowanie struktury zarządzania operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej do specyfiki rozproszonych źródeł wytwarzania. Jest to istotne, ponieważ możemy spodziewać się znacznego wzrostu potencjału z odnawialnych źródeł energii w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Synthetic analysis of the impact of increasing the amount of wind turbines generating electricity in Poland on the value of the operator of electricity distribution system. Design/methodology/approach - In the article is used mainly descriptive analysis method, comparative analysis method and used are my own experiences and insights gained from the cooperation with one of the operators of electricity distribution system. Findings - If electricity generated from wind will increase this going to negatively affect the value of the operators of electricity distribution system. Originality/value - Article draws attention to the fact that renewable energy sources (particularly wind) are a problem for operators of electricity distribution system. In Poland, starting from the distribution companies, and ending at the Ministry of Energy, no attention is paid to the difficulties in managing transmission of energy from sources that are characterized by significant volatility in supply. The analysis confirmed legitimacy of further in-depth studies, the effect of which should be to create a reference model which allows to adjust the management structure operators of electricity distribution system to the specifics of dispersed power sources. (original abstract)
|
2016
|
nr nr 12
34-38
XX
16.07.2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej uiew), która wywoła burzliwą dyskusję i ogromne zamieszanie w kwestii zasad opodatkowania takich elektrowni podatkiem od nieruchomości. Pytanie, na które szukają odpowiedzi spółki zajmujące się energetyką wiatrową, brzmi: czy od 1.01.2017 r. nastąpi zmiana dotychczas obowiązujących reguł? (fragment tekstu)
|
2010
|
tom 12
|
nr z. 1
17-22
XX
Zanalizowano podstawy prawne dotyczące funkcjonowania elektrowni wiatrowych oraz dokonano charakterystyki farm wiatrowych istniejących na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników urzędów gminnych przedstawiono korzyści związane z inwestycjami w elektrownie wiatrowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the legal bases for the operation of wind turbines and wind farms have been described existing in rural areas of Western Pomeranian province. Based on surveys conducted among employees of municipal offices presented the benefits of investing in wind power. The greatest benefit of municipalities studied is environmental protection and revenue increases. (original abstract)
11
Content available remote Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej
75%
|
2012
|
nr nr 1 (29)
209-232
XX
Przedmiotem artykułu jest tematyka stosowania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Zanalizowano potencjał i perspektywy energetyki wiatrowej. Autor przekonuje, że rozwój tego sektora może być traktowany jako instrument krajowej polityki klimatycznej, wskazując jednocześnie na związane z tym korzyści i zagrożenia.
EN
The article describes the wind power industry globally, in the EU, and in Poland - in the context of climate protection requirements. The wind power sector is currently responsible for only 2.5% of global energy production. Between 1996 and 2010, the global installed capacity increased over 30 times. It is estimated that in 2010 this capacity reached 1 million MW. Poland has committed itself to generating 15% of its energy from renewable sources by 2020. Wind power market potential in Poland in 2020 is estimated at 13 GW, which could lead to a greenhouse gas emission reduction of 7.5%. However, currently less than 8.5% of this potential is exploited. Further development of the wind power industry in Poland would also lead to an increase in energy security, growth of small and medium-sized enterprises, and the creation of new jobs. (original abstract)
|
|
nr nr 1(5)
15-25
EN
The main objective of the study concerns the legal analysis of support schemes for electricity producers, according to the published draft act on the promotion of electricity generation in offshore wind farms in Poland. Taking into account the specificity of energy production from renewable energy sources, the application of the support scheme is of key importance for popularization of investments in a particular type of installation, in the discussed case, in offshore wind farms. The research methods applied by the author are based on formal-dogmatic, linguistic and logical methods. Commenting on the introduced legal changes, the author also considered aspects of economic analysis of the law, discussing the usefulness of the proposed solutions for the development of the offshore wind energy industry. The attention should be paid to the ambitious goals set by the legislator in connection with the development of this industry, which include avoiding a generation gap in the national power system and the fulfilment of the EU energy and climate commitments by Poland. The draft act under analysis takes into account two phases of the offshore wind farm support scheme, both based on a bilateral model of a contract for difference. If the quoted draft act is passed, it will be an important step towards the promotion of electricity generation in offshore wind farms in Poland. (original abstract)
XX
Cel - Ważnym elementem rozwoju energetyki w Polsce ze źródeł odnawialnych są elektrownie wiatrowe. W artykule skoncentrowano uwagę na lądowych elektrowniach wiatrowych. Przedstawiono podstawowe pojęcia związane z energetyką wiatrową i skalę produkcji energii elektrycznej za pomocą siłowni wiatrowych. Dokonano także ogólnej charakterystyki elektrowni wiatrowej, jej zalet, możliwości zastosowania. W końcowej części przedstawiono ubezpieczeniowy punkt widzenia, tj. zakres odpowiedzialności, sumę ubezpieczenia, składkę oraz założenia do ogólnych warunków ubezpieczeń.(abstrakt oryginalny)
EN
An important element of energy development in Poland from renewable sources are wind turbines. In the article we focus attention on land-based wind power plants. We introduce the basic concepts of the wind power industry and the scale of electricity production using wind turbines. Next, we make the overall characteristics of the wind power, its advantages, possibilities of application. In the final part we analyze the insurance aspects; extent of liability, the sum and the premium of insurance and general insurance conditions.(original abstract)
XX
Częste występowanie klęsk żywiołowych (powodzie, huraganowe wiatry, itp.) oraz zasilanie obiektów o utrudnionym dostępie powoduje, że klasyczne źródła zostają coraz częściej zastępowane przez systemy bazujące na źródłach odnawialnych. Dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych powoduje znaczący spadek ich cen oraz polepszenie ich efektywności energetycznej. Wymienione zalety powodują, że konwencjonalne źródła prądu (np.: zespoły prądotwórcze) w określonych wyżej przypadkach mogą być zastępowane przez źródła alternatywne. Zatem celowym staje się rozważenie możliwości zbudowania quasiautonomicznego systemu zasilania, nie wymagającego okresowego dostarczania paliwa, dostarczającego energii w trudnych warunkach środowiskowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The frequent occurrence of natural disasters (floods, hurricane winds, etc.) and power supply facilities with difficult access makes the classical sources are increasingly being replaced by systems based on renewable sources. The dynamic development of renewable energy sources causes a significant drop in their prices and improve their energy efficiency. These advantages mean that conventional power sources (eg.: power generators) during the above mentioned cases may be replaced by alternative sources. Thus, it becomes advisable to consider the possibility of building quasiautonomical power system that does not require periodic fuel supply, providing energy in hard environmental conditions.(original abstract)
|
|
nr nr 3 (54)
42-55
XX
W polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu wielokrotnie poruszano zagadnienia związane z doborem zestawu czynników lokalizacyjnych pozwalających na wskazanie przestrzeni właściwych do posadowienia elektrowni wiatrowych. Tego typu badania podejmowano lokalnie w odniesieniu do obszarów województw: podkarpackiego, dolnośląskiego, lubelskiego, pomorskiego, opolskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W kontekście tych uwarunkowań, celem niniejszej pracy jest próba wyznaczenia na terenie województwa podlaskiego obszarów predysponowanych do rozwoju energetyki wiatrowej w oparciu o przyjęty zestaw kryteriów wykluczających, a także konfrontacja uzyskanych wyników z obecnym stanem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.(fragment tekstu)
EN
The paper proposes an analytical approach for supporting the choice of the suitable areas for wind energy development. At the beginning the actual state of renewable energy resources use in Poland and podlaskie voivodeship was analyzed. Then the predisposed locations for wind energy development areas were chosen from the study area based on infrastructural, environmental, socio-cultural and hydrogeological constraints. Spatial research problem was solved by author, using tools of Geographic Information Systems.(original abstract)
|
|
nr nr 5
57-63
XX
Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK. Uzasadnieniem podjęcia kontroli były wnioski i interwencje parlamentarzystów, skierowane do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a także doniesienia mediów i organizacji społecznych, wskazujące na potrzebę dokonania przez NIK wiarygodnej analizy i oceny procesów związanych z lokalizacją i budową farm wiatrowych. W wyniku dużego zainteresowania inwestorów budową lądowych elektrowni wiatrowych, do NIK napłynęły protesty sygnowane przez mieszkańców miejscowości, na terenie których planowano budowę lub już uruchomiono farmy wiatrowe. Skarżący zgłaszali przede wszystkim obawy dotyczące zagwarantowania im bezpiecznego a zarazem przyjaznego środowisku sąsiedztwa takich inwestycji. Z drugiej zaś strony swoje niezadowolenie wyrażali zwolennicy energetyki wiatrowej (m.in. deweloperzy i inwestorzy), wskazując na nieścisłości prawne związane z procesem lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych, a także zbyt dużą uznaniowość w podejmowanych decyzjach, zarówno przez organy administracji państwowej, jak i samorządowej, co w efekcie utrudniało im działalność gospodarczą i ograniczało rozwój tej branży. Kontrola miała dostarczyć niezbędnych materiałów do przeprowadzenia analizy czy uzasadnione pozostają obawy obywateli związane z tą sferą aktywności gospodarczej oraz ewentualnego sformułowania wniosków w przedmiocie zmian obowiązujących przepisów, bądź utrwalonej praktyki. (fragment tekstu)
XX
Istotą niniejszego artykułu jest dokonanie analizy efektywności ekonomicznej i opłacalności inwestycji elektrowni wiatrowych. Porównano ze sobą cztery elektrownie o mocy nominalnej 30, 160, 500 i 850 kW. Oszacowano okres zwrotu zainwestowanego kapitału przy określonych warunkach ekonomicznych i przyrodniczych. W drugiej części artykułu na podstawie obliczeń zawartych w tabelach ukazano brak zasadności budowy elektrowni wiatrowej w Nowogardzie. Podkreślono niewłaściwy tok planowania inwestycji oraz niewłaściwą ocenę warunków wiatrowych na terenie Nowogardu. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to analyze the investment effectiveness of four different turbines with installed capacity of 30, 160, 500, 850 kW, which were compared in the first part of this article. The second part contains the case study of a wind turbine in Nowogard. Investment choices should reflect the desired direction the investor whishes to take, with due consideration of the expected economic conditions and the outlook for the specific business sector, however the investor wrongly estimated the wind condition in the Nowogard area, which made this project unprofitable. (original abstract)
|
|
nr nr 10
81-91
XX
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych1 wprowadziła definicję turbiny wiatrowej, która uznana została za obiekt budowlany do którego oprócz wieży i fundamentu wlicza się także urządzenia techniczne. Taka definicja turbiny wiatrowej umożliwia władzom samorządowym zmianę podstawy naliczania podatku od nieruchomości co w konsekwencji prowadzi do kilkukrotnego wzrostu opłat z tego tytułu ponoszonych przez inwestorów. W artykule omówiono wpływ na sytuację finansową podmiotów, które w formule SPV wytwarzają energię elektryczną z turbiny wiatrowej małej mocy. W obliczeniach wykorzystano wskaźnik pokrycia obsługi długu, który jest podstawowym miernikiem wypłacalności przedsiębiorstwa. Wyniki przeprowadzonych obliczeń jednoznacznie wskazują, że projekty, które sfinansowane zostały w znacznej części kapitałem zwrotnym, przy obecnym poziomie cen praw majątkowych przyznawanych za produkcję energii elektrycznej z OZE, nie są w stanie regulować zobowiązań kredytowych zaciągniętych na budowę turbiny wiatrowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Wind Farm Investments Act of 20 May 2016 defines WTG (Wind Turbine Generator) as a single construction object encompassing the foundations, tower as well as the technical elements including rotor and blades. As a consequence of this change real estate tax might be calculated from the entire WTG. The article shows impact of real estate tax growth on DSCR indicator of SPV wind farm companies. Calculation results clearly confirmed that companies that financed WTG with credit are not able to pay the instalments because of low price of green certificates. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań mocy generowanej przez elektrownię wiatrową wyposażaną zamiennie w trzy różne wirniki. Testowanie przeprowadzono na mini siłowni wiatrowej JSW 750-12 produkowanej przez firmę KOMEL. W trakcie badań przeanalizowano pracę wirnika dostarczanego wraz z siłownią oraz dwóch nowych wirników o łopatach dwu profilowych. Do zaprojektowania łopat pierwszego wirnika zastosowano profile z rodziny NACA a w drugim profile z rodziny GOE. Testowanie przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym, umożliwiającym analizę pracy siłowni wiatrowej w zakresie prędkości od 5 do 16 m∙s-1. Dodatkowo w trakcie badań zmieniano również kąty zaklinowania łopat wirnika. W efekcie wykreślono 15 charakterystyk mocy (moc generowana przez siłownię wiatrową w funkcji prędkości wiatru). Zastosowanie nowych wirników siłowni umożliwiło generowanie przez mini siłownię wiatrową większych mocy niż przy stosowaniu oryginalnych wirników fabrycznych i to w całym zakresie badanych prędkości wiatru. Efektem dodatkowym badań jest propozycja nowego kierunek badań, który pozwoli usprawnić konstrukcję generatora prądu elektrycznego, a tym samym prowadzić do bezawaryjnej pracy elektrowni wiatrowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the research results of the power generated by the wind power plant equipped interchangeably with three different rotors. Testing was carried out on the mini power wind plant JSW 750-12 produced by KOMEL company. Operation of the rotor provided with the power plant and two new rotors of two-profile blades were analysed during the research. Profiles of NACA family were used for design of the first rotor's blades and GOE family profiles were used for designing the second rotor's blades. Testing was carried out in the aerodynamic tunnel, enabling the wind power plant analysis within the speed of 5 to 16 m∙s-1. Additionally, during the research, wedge angles of rotor blades were modified. As a result, 15 characteristics of power were determined (power generated by the wind power plant as a function of wind speed). The use of new rotors of the power plant, enabled wind power plant to generate higher power than at the use of original factory rotors in the whole scope of wind speed. Suggestion of a new research direction, which would allow improvement of electric current generator structure and therefore lead failure-free operation of the electric power plant, is an additional effect. (original abstract)
XX
Coraz większe zainteresowanie inwestycją w Odnawialne Źródła Energii (OZE) skłania inwestorów do analizy ekonomicznej związanej z opłacalnością pozyskiwania energii oraz podejmowania decyzji odnośnie wyboru danego źródła pod kątem efektywności energetycznej i finansowej. Najczęściej rozpatrywane oprócz biomasy są dwa rodzaje energii odnawialnej - energia wody i wiatru. Praca opisuje porównanie ilości możliwej do wyprodukowania energii z wiatru dla trzech wybranych lokalizacji. W tym celu przeanalizowane zostały dane uzyskane z masztów pomiarowych mierzących prędkość i kierunek wiatru. Zasoby energii wiatrowej zostały porównane z zasobami energii wodnej dla przykładowej lokalizacji, dla projektowanej elektrowni wodnej. Pokazano, że turbina wodna w skali uznawanej jako mała energetyka wodna (MEW), o tej samej mocy co turbiny wiatrowe (1,5 MW) generuje znacznie większą ilość energii (5,8 GW h rocznie) niż trzy analizowane instalacje energetyki wiatrowej - odpowiednio 2,3, 3,1 i 1,7 GW h. Dla zasobów wiatrowych przeanalizowano ich zmienność w cyklach dobowych i sezonowych oraz pokazano, że dla wybranej lokalizacji, każdy metr wzrostu wysokości wirnika nad poziomem gruntu skutkuje przyrostem produkowanej energii w ilości 18 MW h na rok. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents comparison of energy possible to obtain from three wind turbines and small hydro-plant. In this aim data from mast measurements were analised. The speed and direction parameters of the wind were measured and stored. The measurements cover of period ca. one year for wind data and 55 years for the water flow data (coming from long term hydrological archival data). The presented data can be used for further analysis of energy and economical profits of installation of wind turbines and small hydro-plant. The aim of this analysis is to support decision taking of investments in RES. It was shown that small hydro power turbine, with the same power as wind turbine (1.5 MW) generates considerably larger energy, i.e. 5.8 GW h for water and 2,3, 3,1 and 1.7 GW h for three locations of wind turbine, respectively. Also the results indicate that for wind resources diurnal and seasonal variations of wind speed exists. Analysis of the behavior of wind speed for different altitudes lead to conclusion that energy generation is greater ca. 18 MW h with increasing of turbine rotor position above the ground by on meter. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.