Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struvite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Struwit - metody wytwarzania. Część II
100%
PL
Wobec prognoz przewidujących wyczerpanie się złóż surowców fosforowych w przeciągu 70-100 lat, wiele ośrodków badawczych podjęło badania nad pozyskaniem alternatywnych źródeł fosforu. W pracy przedstawiono wybrane rozwiązania technologiczne wykorzystania procesów oczyszczania ścieków do wytwarzania struwitu, w szczególności do celów nawozowych. Przedstawiono perspektywy zagospodarowania odpadów z hodowli zwierząt jako źródła fosforu.
EN
In the face of prospects predicting the depletion of phosphate ore deposits within 70-100 years, many research centers have taken studies over gaining alternative P sources. In this work, selected technological solutions are presented, depending on the utilization of effluent treatment processes to manufacture struvite, especially for fertilization purposes. Outlooks for disposal of cattle-breeding wastes as phosphorus source are given.
2
Content available remote Struwit - właściwości fizykochemiczne i zastosowanie
100%
PL
Przedstawiono dane fizykochemiczne, a zwłaszcza krystalograficzne, dotyczące kryształów struwitu. Podano warunki i czynniki korelujące z powstawaniem kryształów struwitu, prześledzono proces jego wytrącania w strumieniu ścieków w oczyszczalni. Omówiono dane dotyczące kinetyki strącania struwitu, podano także dane literaturowe dotyczące właściwości nawozowych produkowanego struwitu.
EN
In the paper, presented are physicochemical, esp. crystallographic data concerning struvite crystals. Process conditions and factors correlating with the formation of struvite crystals are given and their precipitation from a stream off effluents in the treatment plant are followed. Besides, the data concerning the kinetics of struvite precipitation are discussed, as well as its fertilizing properties.
EN
The wastewater stream generated from fertilizer industries generally contains high concentrations of ammonium and phosphate ions. This stream offers an opportunity for the electrodialytic process to treat and recover these concentrated nutrients before releasing them to the environment. Therefore, this study aims at evaluating the performance of a continuous-flow electrodialysis reactor for ionic recovery of ammonium and phosphate. The results show that the pH and phosphate mass loading affected the overall performance of the reactor. Magnesium was added to the recovered ammonium and phosphate with the lowest concentration of impurity ions. The molar ratio of magnesium:ammonium:phosphate at 2.5:13:1 produced 57.3% of struvite (by mass) and 42.7% of other precipitate products, i.e., most likely fluorapatite and MgF2.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań krystalizacji uwodnionego fosforanu amonowomagnezowego (struwitu), o wzorze chemicznym MgNH4PO4·6H2O, który przy wystąpieniu specyficznych warunków ma tendencję tworzyć się w linii osadowej oczyszczalni ścieków. Badania zostały wykonane w Laboratorium Chemii i Technologii Wody i Ścieków SGGW w Warszawie. Wytrącony struwit został uzyskany z roztworu sporządzonego na bazie następujących związków: NH4Cl (źródło NH4 + ), MgSO4·7H2O (źródło Mg2+) i KH2PO4 (źródło PO4 3-) oraz wody destylowanej przy podniesieniu pH do ~9,5. Badania zostały wykonane przy założeniu trzech zmiennych niezależnych tj.: stężenie jonów NH4 + , stężenie jonów PO4 3- oraz jony Mg2+. Celem badań było określenie stężeń jonów magnezu, przy których występuje krystalizacja struwitu. Przeprowadzone badania stanowią kontynuację rozpoczętych badań nad warunkami krystalizacji struwitu
EN
The paper presents the results of crystallization of hydrated magnesium ammonium phosphate (struvite), with the chemical formula MgNH4PO4 · 6H2O, which by the occurrence of specific conditions has a tendency to create in a line of wastewater treatment plant sludge. Tests were performed at the Laboratory of Chemistry and Technology of Water and Sewage of Warsaw University of Life Sciences. Precipitated struvite was obtained from a solution prepared on the basis of the following compounds: NH4Cl (NH4 + source), MgSO4 · 7H2O (Mg2+ source) and KH2PO4 (PO4 3- source) and distilled water by raising the pH to ~ 9.5. Tests were performed assuming three independent variables, namely: the concentration of NH4 + ions, the concentration of PO4 3- ions and Mg2+ ions. The objective was to determine the concentration of magnesium ions, which occurs by struvite crystallization. The studies are a continuation of initiated research about conditions of struvite crystallization.
6
Content available remote Struvite recovery from solution containing phosphate(V) and sulphate(VI) ions
70%
EN
The research results concerning the application of magnesium and ammonium ions for continuous removal of phosphate(V) ions from solution containing 1.0 or 0.20 mass% of PO43– and from 0.10 to 0.50 mass% of SO42– are presented. A continuous struvite MgNH4PO4 × 6H2O reaction crystallization process was carried out both under stoichiometric conditions and using 20% excess of magnesium ions. The research was conducted in a DT MSMPR type crystallizer with internal circulation of suspension driven by a propeller stirrer, in constant temperature 298 K. The pH varied from 9 to 11 and mean residence time of suspension in a crystallizer τ varied from 900 to 3600 s. It was concluded, that sulphate(VI) ions influenced product quality disadvantageously. Depending on process parameter combinations struvite crystals of mean size from ca. 18 to ca. 44 μm and of moderate homogeneity: CV 7–95% were produced. Presence of sulphate(VI) ions favored crystallization of struvite as prismatic crystals, but tubular forms were also identified. The best shaped struvite crystals were produced at relatively low concentration of sulphate(VI) ions, pH 9 and for mean residence time of suspension in a crystallizer elongated up to 3600 s.
PL
Ze względu na specyfikę procesów zachodzących podczas beztlenowej fermentacji osadów na wielu oczyszczalniach stosujących tę metodę stabilizacji zauważono problem powstawania związków trudno rozpuszczalnych. Okazało się, że jest to najczęściej fosforan amonowo-magnezowy popularnie nazywany struwitem. Aby zbadać na ile istotny jest wpływ prędkości przepływu roztworu na odkładanie się struwitu na wewnętrznych powierzchniach rurociągów stalowych wykonano badania eksperymentalne wykorzystując przygotowaną do tego celu instalację. Zmiennymi niezależnymi były prędkość przepływu (0,40, 0,90 i 1,40 m/s) oraz skład roztworu, natomiast parametrem badanym była masa odkładającego się struwitu. Badania wykonano dla stałego pH=9,5. W badanym zakresie zaobserwowano gwałtowny wzrost osadzania materiału badawczego wraz ze spadkiem prędkości przepływu.
EN
Due to the nature of processes taking place during the anaerobic digestion of sewage sludge on many using this method of stabilization observed the emergence of the problem of sparingly soluble compounds. It turned out that it is mostly magnesium ammonium phosphate, commonly known as struvite. To investigate how important is the impact velocity solution for the deposition of struvite on the inner surfaces of steel pipes suitable experimental studies were performed using the set for this purpose the installation. The independent variables are the flow rate (0.40, 0.90 and 1.40 m / s) and the composition of the solution, and the parameter considered was the mass produced struvite. The tests were performed for a constant pH = 9.5. During the study observed a sharp increase in the deposition of test material with decreasing velocity.
EN
The article deals with the main methods of nutrient removal from wastewater, as well as presents promising technologies and techniques. Struvite was characterized by a complex phosphorus fertilizer. The influence of struvite on the processes of germination of cultivated plants was investigated. The possibility of creating a growth substrate as an inexpensive and effective alternative to the disposal of the man-made wastes that contain an organic component was identified. The composition of the growth substrate was selected to ensure its functional properties. The growth substrate was tested by bioindication. Subsequently, the modification of the substrate by adding natural sorbents.
9
Content available remote Jakość struwitu wydzielanego w obecności jonów cynku
60%
PL
Przedstawiono wyniki badań ciągłego usuwania jonów fosforanowych(V) za pomocą jonów magnezu i amonu z roztworów zawierających 1,0 lub 0,20% mas. jonów fosforanowych(V) i 0,2 lub 2 mg jonów cynku w 1 kg roztworu. Proces wytrącania i krystalizacji struwitu Mg2+ and NH4+ wykonano w warunkach stechiometrycznych i przy 20-proc. Nadmiarze jonów magnezu. Badania wykonano w krystalizatorze typu DT MSMPR z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny w temp. 298 K przy pH 9 i średnim czasie przebywania zawiesiny w krystalizatorze τ 900 s. Stwierdzono, że obecność Zn2+ w ilości 2 mg/kg w roztworze zasilającym krystalizator wpłynęła niekorzystnie na jakość wytwarzanego produktu. Średni rozmiar kryształów struwitu zmniejszył się o ok. 25%. Mniejsze stężenie jonów fosforanowych(V) i nadmiar jonów magnezu spowodowały, że z krystalizatora odprowadzano produkty o ok. 50% większym średnim rozmiarze kryształów (Lm 23,1 → 35,5 μm). W produktach stwierdzono obecność kryształów struwitu i wodorotlenku cynku (zawartość cynku 0,04-332 mg/kg). Obecność jonów cynku sprzyjała krystalizacji struwitu w postaci kryształów rurowych.
EN
Phosphate(V) ions were continuously removed from aq. solns. (1.0 or 0.20% by mass) at Zn2+ content 0.2 or 2 mg/kg, by their treatment with Mg2+ and NH4+ ions in a reaction crystn. of struvite MgNH4PO4∙6H2O either under stoichiometric conditions or at 20% excess of Mg2+ ions. Internal circulation of suspension was carried out at 298 K and pH 9 for mean residence time 900 s. The presence of Zn2+ ions (2 mg/kg) in a process system disadvantageously influenced the product quality (mean size of struvite crystals decreased by ca. 25%). In contrary, the lower inlet concn. of phosphate(V) and higher concn. of Mg2+ ions resulted in an increase in crystal mean size by ca. 50%. Presence of struvite crystals and solid Zn(OH)2 (Zn content 0.04-332 mg/kg) in products was detected anal. Presence of Zn ions favored crystn. of struvite in a form of tubular crystals.
PL
Wykazano doświadczalnie, że jony cynku(II) obecne w ilości od 10-5 do 10-4'% mas. w roztworach wodnych zawierających fosforany (1,0% mas. PO-53-) niekorzystnie oddziałują na średnie rozmiary kryształów wydzielanego struwitu. Proces strącania i krystalizacji struwitu prowadzono w sposób ciągły w krystalizatorze DT z mieszadłem śmigłowym.
EN
It was experimentally proved that the presence of zinc(II) ions in the concentration range from 1010-5 to 1010-4mass % in aqueous solutions containing phosphates (1.0 mass % of P1043-) affected disadvantageously the mean crystal size of struvite. Continuous process of struvite precipitation and crystallization was carried out in a DT crystallizer equipped with the propeller.
EN
The complexity and uncontrolled formation of struvite (MgNH4PO4·6H2O) and its deposition in the technological equipment of wastewater treatment plants (WWTPs) are still the subject of research aimed at understanding the causes and proposing a remedial action. In order to reduce the intensity of the precipitation of struvite in wastewater treatment plants, it is recommended, among others, to limit flow velocity to below 1.5 m·s-1. Literature analysis showed that there are no studies on the precipitation of struvite deposits in pipelines. Most studies focus on the deliberate precipitation of struvite, for example phosphorus recovery, resulting in a molar ratio of 1:1:1 (NH4+:PO4 3-:Mg2+). In fact, in WWTPs, such concentrations do not occur, but there have been cases of the precipitation of this mineral (and its mixtures) in the sludge parts. In this paper, the study aimed at determining conditions for the precipitation of deposits with a significant participation of struvite on the inner walls of steel pipes. The study was conducted at a non-stoichiometric concentration of ingredients at different pH values, as well as under dynamic conditions with flow velocity below 1.5 m·s-1. A mathematical formula (ANOVA) that can be used to determine the mass of deposits in relation to the concentration of ammonium, phosphate, pH and flow velocity was developed. Computational models were developed on to investigate struvite precipitation under different pH levels (8.0–9.5) and ionic concentrations. The studies were carried out on solutions containing ammonium (NH4 +), phosphate (PO4 3-), and magnesium (Mg2+), at a flow velocities of 0.4, 0.9 and 1.4 m·s-1. In order to determine the mathematical formula thanks to which the mass of precipitates can be determined, a special pilot study installation was constructed. The XPS surface analysis of sludge from sewage treatment plants showed a similar composition of compounds with sediments obtained in own research. The presence of struvite was suggested, but the share of atomic percentage of bonds to which struvite was classified is small and amounts to less than 4%. This means that sediments precipitated in the technological installations are a mixture of various compounds of which pure struvite may constitute only a small part.
PL
Złożoność i niekontrolowane powstawanie struwitu (MgNH4PO4·62O) oraz jego osadzanie w urządzeniach technologicznych oczyszczalni ścieków jest nadal przedmiotem badań mających na celu zrozumienie przyczyn i zaproponowanie działań zaradczych. W celu zmniejszenia intensywności wytrącania struwitu w oczyszczalniach ścieków zalecano między innymi ograniczenie prędkości przepływu poniżej 1,5 m·s-1. Analiza literatury wykazała, że nie ma badań dotyczących wytrącania struwitu w rurociągach stalowych. Większość badań koncentruje się na umyślnym wytrącaniu struwitu, na przykład w celu odzysku fosforu, doprowadzając do stosunku molowego 1:1:1 (NH4:PO4:Mg). W rzeczywistości w oczyszczalniach ścieków takie stężenia nie występują, ale zdarzały się przypadki wytrącania tego minerału (i jego mieszanin) w częściach osadowych. W pracy podjęto próbę określenia warunków występowania osadów z udziałem struwitu na wewnętrznych ścianach rur stalowych. Badanie przeprowadzono przy niestechiometrycznym stężeniu składników przy różnych wartościach pH, a także w warunkach dynamicznych z prędkością przepływu poniżej 1,5 m·s-1. Opracowano wzór matematyczny (ANOVA), który można wykorzystać do określenia masy osadów w zależności od stężenia amonu, fosforanu, pH i prędkości przepływu. Opracowano modele obliczeniowe do badania wytrącania struwitu i jego mieszanin przy różnych poziomach pH (8,0–9,5) i stężeniach jonowych. Badania prowadzono na roztworach zawierających jony, w tym amonu (NH4+), fosforanu (PO43-), magnezu (Mg2+) oraz prędkości przepływu (0,4; 0,9 i 1,4 m·s-1). Następnie wyznaczono formułę matematyczną w oparciu o badania wyzyskane w warunkach przepływowych na specjalnie skonstruowanej instalacji. Analiza powierzchniowe osadów mineralnych z oczyszczalni ścieków wykazała podobny skład z osadem uzyskanym w badaniach własnych. Sugerowano istnienie struwitu, ale procent udziału atomowego połączeń, do których sklasyfikowano struwite jest mały i wynosi mniej niż 4%. Oznacza to, że osady powstające w obiektach technologicznych oczyszczalni ścieków są mieszaniną różnych związków, w których czysty struwit może stanowić tylko niewielką część.
PL
W pracy przedstawiono problem związany ze spontaniczną krystalizacją uwodnionego fosforanu amonowo-magnezowego (struwitu), o wzorze chemicznym MgNH4PO4 ·6H2O często tworzącego się w linii osadowej oczyszczalni ścieków. Anonsowane badania realizowane były przy wykorzystaniu instalacji doświadczalnej do krystalizacji struwitu w skali laboratoryjnej w warunkach przepływowych. Struwitu wytrącany w rurociągu uzyskiwany został z roztworu sporządzonego na bazie następujących związków: NH4Cl (źródło NH4 + ), MgSO4 (źródło Mg2+) i KH2PO4 (źródło PO4 3-). Parametrami zmiennymi była prędkość przepływu ścieków oraz odczyn. Celem nadrzędnym charakteryzowanych badań jest określenie warunków minimalizacji ilości struwitu.
EN
Crystallization of struvite from synthetic wastewater in experimental installation under flow conditions. In this review paper are presented the issue of struvite in sewage treatment plants and the results of struvite crystallization conditions, depending on the flow velocity and pH. Our results show a high complexity of the issues concerning the formation of struvite in pipes and confirm the fact that the crystallizing of struvite decreases in diameter pipelines. It was also found that with increasing speed and pH increases the amount of produced struvite.
14
Content available remote Termodynamiczny opis rozpuszczania struwitu w roztworach wodnych (CO[2] + KOH)
60%
PL
Niniejszy artykuł dotyczy termodynamicznych właściwości struwitu po jego wprowadzeniu (C[0] mol/l) do czystej wody lub wodnego roztworu CO[2] (C[CO2] mol/l) z/bez KOH (C[b] mol/l) jako składnika modyfikującego. Procedura symulacyjna, obejmująca całą wiedzę fizykochemiczną o badanym układzie, pozwala stwierdzić, że struwit nie jest równowagową fazą stałą w tych układach. Wnioskowanie oparto na obliczeniach wykonanych za pomocą iteracyjnego programu komputerowego MATLAB.
EN
The paper concerns thermodynamic properties of struvite when introduced (C[0] mole/L) into pure water or aqueous solution of CO[2] (C[CO2] mole/L) with or without KOH (C[b] mole/L) as the modifying component. The simulating procedure, involving all physicochemical knowledge about the system in question, enables to state that struvite is not the equilibrium solid phase in such systems. The inferences are based on calculations performed with use of iterative computer program MATLAB.
15
Content available remote Ciągła krystalizacja struwitu w warunkach stechiometrycznych
60%
PL
Wytrącano w sposób ciągły w warunkach stechiometrycznych struwit MgNH₄PO₄·6H₂O z rozcieńczonych wodnych roztworów zawierających fosforany(V) o stężeniu 0,20% mas. PO₄³⁻. Badania przeprowadzono w krystalizatorze typu DT MSMPR o działaniu ciągłym. Przebadano wpływ pH (8,5–10) i średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze (900–3600 s) na rozkład rozmiarów kryształów produktu i ich jednorodność oraz na kinetykę procesu. Otrzymano kryształy produktu o średnim rozmiarze od ok. 26 do ok. 110 µm, o zróżnicowanej jednorodności (CV 58–89%). Kryształy struwitu o największych rozmiarach i zadowalającej jednorodności otrzymano przy pH 8,5 i wydłużonym średnim czasie przebywania 3600 s. Dla tych warunków szybkość zarodkowania struwitu nie przekraczała 2·10⁷ 1/(s·m³) wg modelu SIG MSMPR. Liniowa szybkość wzrostu kryształów w zakresie wartości badanych zmiennych wynosiła 4,96·10⁻⁹ do 1,81·10⁻⁸ m/s.
EN
Struvite was produced by continuous reactive crystallization under stoichiometric conditions from dild. aq. solns. contg. phosphates(V) (concn. 0.20% by mass) in a draft tube, mixed suspension mixed product removal type crystallizer to study effect of pH (8.5–10) and mean residence time of the suspension (900–3600 s) on product crystal size distribution and homogeneity, as well as on the process kinetics. Struvite crystals of diversified homogeneity (CV 58–89%) sized 26–110 µm were formed. The large size crystals with acceptable homogeneity were produced at pH 8.5 and prolonged mean residence time 3600 s. The struvite nucleation rate did not exceed 2·10⁷ 1/(s·m³) while corresponding linear crystal growth rate was 4.96·10⁻⁹ to 1.81·10⁻⁸ m/s.
EN
In this work, the exchange capacity and the selectivity of different ion-exchange products regarding the ammonium ions in treatment processes were measured; the regenerative preparation compounds influence on efficiency of conduction of ion-exchange products regeneration was determined. The adsorption processes were adapted to the known technological schemes of sewage and polluted surface water treatment that was polluted with ammonium ions. There were measured the technological aspects of water treatment by using adsorption on natural dispersed sorbents. The technological schemes of drain water treatment from ammonium ions were developed. The method of simultaneous removal of highly concentrated nitrogen and phosphorus was analyzed by physical and chemical precipitation, forming struvite, a by-product of magnesium ammonium orthophosphate hexahydrate. The analyses were conducted at various molar ratios of magnesium and phosphate ions and at various pH values. The comparative thermal analysis of chemical precipitation products and pure struvite was performed. The optimal conditions were identified to experience the maximum efficiency of simultaneous removal of ammonium nitrogen and phosphate ions from wastewater, forming MgNH4PO4·6H2O.
PL
W części I artykułu wskazano historyczne i bieżące regulacje prawne w kwestii terenów zanieczyszczonych w Polsce i w Europie. W części II opisano europejski rozwój poglądów naukowych w tej dziedzinie i wprowadzane obecnie oraz planowane zmiany prawne – na tle przeglądu osiągnięć i wniosków z programów CARACAS i CLARINET, kontynuowanych obecnie w programie NICOLE. Wobec konieczności wprowadzenia do polskiego prawa Dyrektywy o Odpowiedzialności Środowiskowej (do 30 kwietnia 2007 r.). Autorzy zwracają uwagę na możliwe konsekwencje zapisów prawnych dla polskiego przemysłu i gospodarki.
EN
In the first part of the paper, historic and current law regulations in the question of polluted sites in Poland and Europe are indicated. In the second part, described are European developments of scientific views in the field, as well as the currently introduced and planned law changes – on the background of achievements and cnclusions from CARACAS and CLARINET programmes, continued currently in the NICOLE programme. In the face of the necessity to introduce into Polish law the Directive on Environmental Liability (up to 30.4.07), the authors draw attention on possible consequences of law records for Polish industry and economy.
18
Content available remote Kinetyka wytrącania fosforanu amonowo magnezowego
60%
PL
Opisano kinetykę wytrącania struwitu z odcieków powstających podczas odwadniania osadów pofermentacyjnych. Określono wpływ metody zmiany odczynu i napowietrzania mieszaniny reakcyjnej. Podjęto próby określenia wpływu rozpuszczalności związków magnezu na szybkość reakcji.
EN
The kinetics of struvite precipitation from effluents of anaerobic sludge digestion process is described. The effect of pH values and aeration of the reaction mixture are determined.
PL
W krystalizatorze o działaniu ciągłym wytrącano struwit za pomocą jonów magnezu i amonu z roztworów wodnych zawierających 1,0, 0,445 lub 0,20% mas. jonów fosforanowych(V) i jonów siarczanowych(VI) 500-5000 mg/kg roztworu. Badania przeprowadzono dla stechiometrycznego stosunku substratów i przy 20-proc. nadmiarze jonów magnezu. Warunki procesu: temp. 298 K, pH 9 i 11, średni czas przebywania zawiesiny w krystalizatorze τ 900 i 3600 s. Z rozkładu rozmiarów kryształów produktów oszacowano parametry kinetyczne krystalizacji struwitu. Do obliczeń przyjęto najprostszy model kinetyki dla idealnego krystalizatora SIG MSMPR. Liniowa szybkość wzrostu kryształów struwitu zmieniała się w zakresie 4,23∙10⁻⁹-1,67∙10⁻⁸ m/s, a szybkość zarodkowania w przedziale 7,5∙10⁷-1,6∙10⁹ 1/(s•m³). Obecność jonów siarczanowych(VI) w roztworze zasilającym krystalizator wpłynęła negatywnie na kinetykę procesu. Liniowa szybkość wzrostu kryształów struwitu zmalała o ponad 23%, a szybkość zarodkowania wzrosła ponad 2-krotnie. Korzystnie na kinetykę wpłynęło mniejsze stężenie jonów fosforanowych(V) i nadmiar jonów magnezu w układzie procesowym, a także wydłużenie czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze.
EN
Struvite was sepd. by reactive crystn. from aq. solns. of PO₄³⁻ (0.2-1.0% by mass), SO₄²⁻ (500-5000 mg/kg), Mg²⁺ and NH₄⁺ ions at 298 K, pH 9 or 11 and residence time 900-3600 s to det. the rates of crystal growth (4.23∙10⁻⁹-1.67∙10⁻⁸ m/s) and nucleation 7.5∙10⁷-1.6∙10⁹ 1/(s•m³). The presence and gradual increase of SO₄²⁻ concn. in crystallizer feed were of disadvantage for the process kinetics while the lower concn. of PO₄³⁻ and a Mg ion excess as well as elongation of mean residence time were of advantage for the process kinetics.
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu obecności wybranych jonów zanieczyszczeń w wodnych roztworach jonów fosforanowych(V) (0,20 lub 1,0% mas. PO₄³⁻) na jakość kryształów wydzielanego z tych roztworów struwitu. Przebadano obecność Al³⁺, Ca²⁺, Cu²⁺, Fe²⁺, Fe³⁺, K⁺, Zn²⁺, F⁻, NO₃⁻ i SO₄²⁻ przy ustalonym ich indywidualnym stężeniu w roztworze zasilającym krystalizator o działaniu ciągłym typu DT MSMPR. Proces prowadzono przy nadmiarze jonów magnezu (stosunek molowy PO⁴₃₋:Mg²⁺:NH₄⁺ jak 1:1,2:1) w temp. 298 K przy pH 9, zakładając średni czas przebywania zawiesiny w krystalizatorze τ 900 s. Otrzymano dobrze wykształcone kryształy struwitu o średnim rozmiarze Lm 28,8–51,8 µm w zależności od obecności badanego zanieczyszczenia i stężenia jonów fosforanowych(V). Jony zanieczyszczeń wpływały znacząco na jednorodność populacji kryształów (CV od 74,0 do 98,1%) oraz na ich budowę i kształt. Zauważono praktycznie wszystkie formy, w jakich może występować struwit, w tym szczególnie charakterystyczne kryształy rurowe. W produktach otrzymanych w obecności niektórych jonów (przede wszystkim Al³⁺, Ca²⁺, Fe²⁺, Fe³⁺) obok struwitu stwierdzono również występowanie wodorotlenków i fosforanów tych jonów.
EN
Struvite was crystd. from aq. solns. of NH₄H₂PO₄ (concn. of PO₄³⁻ ions 0.20 or 1.0% by mass) and MgCl₂ at 298 K, pH 9, PO₄³⁻:Mg²⁺:NH₄⁺ ratio 1:1.2:1 and residence time 900 s in presence of Al³⁺, Ca²⁺, Cu²⁺, Fe²⁺, Fe³⁺, K⁺, Zn²⁺, F⁻, NO₃⁻ and SO₄²⁻ ions to study their effect on the product quality. Draft tube process with suspension mixed product removal was used in the study. Properly shaped struvite crystals (mean size 28.8–51.8 µm) were produced but the ionic impurities influenced homogeneity of the crystals as well as their structure and habit significantly. In the presence of Al³⁺, Ca²⁺, Fe²⁺ and Fe³⁺ ions, their hydroxides and phosphates were also formed and remained in the product.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.