Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 216

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Stopa zwrotu akcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote An analysis of technical factor returns on the Warsaw Stock Exchange, 1999-2009
100%
EN
Technical and fundamental analysis are frequently contrasted with each other and the possible relationships between the investment results attainable with these methods are seldom investigated. The objective of this paper is an initial exploration of the returns of portfolios based on several widely followed technical indicators by means of the standard four-factor model, an extension of the Fama and French model with the momentum factor. We want to find out in this way if the technically formed portfolios exhibit any links with the fundamental firm size and value-growth factors as well as with the basic trend following factor. The portfolios and factors are formed from the stocks listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE), a major Central European emerging market. Selected multifactor models for this market were investigated in our earlier papers [Grabowski and Rotuski, 2008 and 2009; Skrzypczak, 2010]. (original abstract)
XX
Cel - Na rynkach wysoko rozwiniętych zależność między płynnością akcji a wymaganą przez inwestorów stopą zwrotu jest dobrze udokumentowana. Jednak dla polskiego rynku kapitałowego wciąż brakuje wyczerpujących badań w tym obszarze. Prowadzone dotychczas analizy dla giełdy warszawskiej nie dają jednoznacznych rezultatów (zob. Gajdka, Gniadkowska, Schabek, 2010; Olbryś, 2014). Celem artykułu jest zbadanie zależności między poziomem płynności a stopami zwrotu z akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2011-2015. Metodologia badania - Do pomiaru płynności wykorzystany został miernik braku płynności Amihuda. W artykule wykorzystano regresję szeregów czasowych między nadwyżkowymi stopami zwrotu a poziomem płynności rzeczywistej i nieoczekiwanej. Ponadto zastosowano metodę regresji przekrojowej i panelowej do zbadania związku między płynnością akcji a stopami zwrotu. Wynik - Przeprowadzone badania wykazały, że płynność akcji wpływa istotnie na osiągane stopy zwrotu zarówno w ujęciu czasowym, jak i przekrojowym. Efekt ten utrzymuje się również po uwzględnieniu zmiennych kontrolnych uwzględniających rozmiar oraz relację wartości księgowej do wartości rynkowej spółki. Oryginalność/Wartość - Autorowi nie są znane badania, w których zastosowano podobne podejście. Zaprezentowane wyniki uzasadniają podjęcie dalszych i bardziej dogłębnych badań relacji między poziomem płynności a stopami zwrotu z akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - On developed capital markets, the effect of stock market liquidity on expected stock returns is well documented. However, there is still lack of comprehensive analysis in this field for Polish stock market. Previous studies made on the Warsaw Stock Exchange are ambiguous (see Gajdka, Gniadkowska, Schabek, 2010; Olbryś, 2014). The main goal of this paper is to analyze the impact of stock liquidity on its returns on the Warsaw Stock Exchange during the period 2011-2015. Design/Methodology/Approach - To measure the liquidity, Amihud illiquidity measure was computed. Timeseries regression of excess return on realized and unexpected liquidity was used. Besides, the cross-sectional and pooled cross-sectional time-series regression to investigate the relationship between liquidity and stock returns was applied. Findings - The paper shows that illiquidity affects stock returns in the time-series and cross-section. This effect persists after controlling for size and book-to-market ratio. Originality/Value - The author is not aware of other studies using similar approach on the Polish capital market. Presented results justify further and more advanced research on the relationship between stock market liquidity and stock returns on the Warsaw Stock Exchange.(original abstract)
XX
Uzyskane wyniki potwierdzają, że badanie grubości ogonów rozkładów nie jest rzeczą łatwą, a otrzymane wyniki często są niejednoznaczne i bardzo wrażliwe na wybór liczby obserwacji wykorzystywanych do estymacji indeksu ogona. Wpływ na to ma głównie zbyt mała liczba danych z rynku polskiego. Z estymatorów nieparametrycznych jedynie estymator Hilla okazał się dość stabilny, co pozwalało na określenie jego obszaru stabilizowania się. Pozostałe dwa parametry w większości przypadków nie pozwoliły na określenie nawet przybliżonej wartości indeksu ogona α. Dla danych pochodzących z polskiego rynku również estymator największej wiarygodności dawał często rozbieżne wyniki, bardzo wrażliwe na wielkość próby. (fragment tekstu)
EN
In this paper a study on tail index estimation. Some data sets requiring heavy tailed models necessitates reliable methods of estimation a parameter governing the degree of tail heaviness In this paper three estimators Hill, Pickands and Dekkers-Einmahl-de Haan and the method of maximum likelihood estimation have been verified on Polish Stock Exchange. (original abstract)
XX
Do modelowania finansowych szeregów czasowych, a zwłaszcza stóp zwrotu z akcji, używano wielu rodzajów funkcji gęstości. Na początku stosowano rozkład normalny, potem część autorów zaczęła używać takie rozkłady, jak t-Studenta czy też rozkład α-stabilny. Co prawda żaden z tych rozkładów nie był idealny, jednakże wiele z właściwości stóp zwrotu było przez te rozkłady modelowane poprawnie, chodzi tu o takie właściwości, jak wysoka kurtoza, skośność czy grube ogony. W tym artykule dokonano przeglądu kilku najbardziej popularnych rozkładów teoretycznych. Rozkłady te wykorzystano do modelowania stóp zwrotu pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule zamieszczono również wyniki dopasowania tych rozkładów do danych rzeczywistych, dopasowanie było mierzone za pomocą testu χ2. (fragment tekstu)
EN
There were many kinds of probability density functions used to model financial time series, especially the stock market returns. It has begun with the normal distribution; some authors then used t-Student or Pareto-Levy's distributions. Although none of them seems to be the ideal one, there are many properties of stock market returns that those distributions do model properly, like high kurtosis, skewness, fat tails and others. In this paper are reviewed most popular theoretical distributions. Those distributions were also used to model stock market returns from Warsaw Stock Exchange Results of fitting of those distributions to real data, measured by chi-square test were reported. (original abstract)
EN
Research background: The liquidity of assets in the financial market is understood generally as costs, and the easiest way in which different types of assets can be converted into cash, or to put it simply, sold at the currently available price on the market. For a considerable period of time this category had not been duly considered in the framework of modern finance theory. As a result, a number of basic models constructed within the framework of this theory in its classical form did not include problems with liquidity. This applies to a number of aspects related to liquidity, with one of the most important being the relationship between the liquidity of trading in shares and the results obtained from these rates of return.Purpose of the article: The aim of the article is to determine whether the rate of return on shares increases with the increase in share liquidity and the incremental rate of return on this account decreases with increasing liquidity. The applied research methodology is similar to that described by Pastor and Stambaugh (2003). The model used in the empirical study is the expanded model of Fama and Francha (1993) for the liquidity factor.Methods: In this paper I present various factors which will affect the liquidity. The paper will also provide the results of research concerning the relations between spread and stock return on the Warsaw Stock Exchange (WSE). The evidence drawn from WSE stock returns over the period 2004-2012 indicates that Amihuda measure and other variables have a significant effect on stock return using the multifactorial Pastor-Stambaugh model.Findings & Value added: In the case of the Polish market, it can be stated that in the analysis based on the Pastor-Stambaugh model not all the variables included in this model are statistically significant. However, directional parameters associated with liquidity risk were statistically significant in all analyzed periods, which allows us to confirm the hypothesis that liquidity has a significant influence on the rate of return on shares listed on the Stock Exchange in Warsaw. (original abstract)
XX
Celem artykułu było porównanie spółek sektora teleinformatycznego ze spółkami reprezentującymi pozostałe sektory gospodarcze. Badania dotyczyły przede wszystkim rentowności i ryzyka inwestycji w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeanalizowano także zjawisko zmienności rozkładów stóp zwrotu w czasie. Posłużono się testem ADF oraz nieparametrycznym testem Kołmogorowa-Sminowa. W badanym okresie największy odsetek spółek o stacjonarnych rozkładach występował w megasektorze teleinformatycznym, co oznacza, że najważniejsze charakterystyki rozkładu dla spółek tego sektora nie zmieniały się w czasie. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to compare SiTech companies with companies from other branches of the economy. The study mainly concerned the profitability and risk of investment in shares quoted on the Warsaw Stock Exchange by analysing the fluctuations of the rate of return distribution. An ADF test and a non-parametric Kołmogorow-Sminow test was also applied. During the period under analysis, the highest percentage of companies with stationary distribution was found in the SiTech megasector, which means that the most important characteristics of the distribution for the companies from this sector did not undergo any fluctuations. (original abstract)
XX
Punktem wyjścia do oceny ryzyka inwestycji w akcje (a także w portfel akcji) jest właściwe wyznaczenie zmienności zwrotów cen akcji. Im zmienność jest większa, tym większe ryzyko inwestycji. Analizy szeregów cen akcji pokazują, że warunkowa wariancja zwrotów jest zmienna w czasie, a jej określenie nie jest prostym zadaniem. Aby wyznaczyć warunkową wariancję zwrotów, dopasowuje się teoretyczny model do szeregu finansowego. Jest to dość skomplikowana metoda wiążąca się z koniecznością estymacji wielu nieznanych parametrów. Zupełnie innym, znacznie prostszym rozwiązaniem jest zastosowanie metody proponowanej przez RiskMetrics. W artykule przedstawiona zostanie propozycja modyfikacji tej ostatniej metody, która uwzględnia specyficzny rodzaj zależności, jakie występują w szeregu absolutnych zwrotów. (fragment tekstu)
EN
This paper presents a new approach to estimating stock volatility. There is strong evidence of long-range dependence in absolute returns. The autocorrelation function of absolute return time series decay slowly like a power function. That is the reason why calculating volatility by using average with slowly decaying weights seems to be more suitable for estimating volatility than the method with exponetially weighted average, proposed by RiskMetrics. (original abstract)
EN
The performance of initial public offerings (IPOs) can be viewed at least into two different periods; initial aftermarket and long-term aftermarket. This study is initiated to examine the influence of growth opportunities of firms on initial aftermarket and long-term aftermarket performance. It is crucial to study on the influence of growth opportunities of firms in both periods as the investors, regardless of investment horizons, are looking for capital appreciation so that they can continuously secure good returns in the aftermarket. The growth opportunities are defined as the potential of issuing firms to positively survive in periods after their listing in stock market. The growth opportunities are measured by the allocation of proceeds received during the issuance of newly issued shares to activities which are expected to increase growth of a firm; e.g., spending on capital expenditure and asset acquisition. The information of "growth opportunities" of firms can be gathered from firm prospectus, particularly in the "use of proceeds" section. The growth opportunities of firms are proposed to serve as a signaling tool that transmits information on growth potential of firms to potential investors. This study proposes that higher amount of IPO proceeds allocated to growth and investment activities will attract higher numbers of potential investors to subscribe for the firms' shares. A higher demand and subscription from investors will boost up price of the shares, thus lead to higher aftermarket returns. Employing 403 IPOs listed in Bursa Malaysia from January 2000 to December 2014, this study documents a positive significant relationship between growth opportunities and performance of IPOs in both periods: initial aftermarket and long-term aftermarket. (original abstract)
9
Content available remote Wpływ położenia geograficznego spółek na korelację stóp zwrotu z akcji
80%
XX
W ramach finansów behawioralnych często można spotkać się z tezą, że inwestorzy w swych decyzjach inwestycyjnych kierują się przywiązaniem do miejsca zamieszkania, co wyraża się relatywnie dużym zainteresowaniem akcjami spółek, których siedziby znajdują się w pobliżu tego miejsca. Jedną z implikacji tego zjawiska jest to, że jeśli zdarzenia w otoczeniu lokalnym wspólnie oddziałują na lokalnych inwestorów, skłaniając ich do podejmowania podobnych decyzji inwestycyjnych, wówczas korelacja stóp zwrotu z akcji pomiędzy parami spółek powinna zmniejszać się wraz ze zwiększaniem się odległości pomiędzy siedzibami tych spółek. Artykuł poświęcony jest testowaniu tej hipotezy na danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzyskane wyniki nie potwierdzają jednak tego, że badana zależność zachodzi w warunkach polskiego rynku kapitałowego. (abstrakt oryginalny)
EN
According to behavioral finance there exists an investor bias in favor of geographically close companies. One of implications of this bias is that if local events cause that local investors tend to trade together, then the correlation of rate of returns of pairs of companies will decrease as the distance between companies increases. We test this hypothesis with data from the Warsaw Stock Exchange. Our results do not confirm hypothesis that there exists a relation between stock returns correlation and the distance between companies in the Polish capital market. (original abstract)
EN
Objective: The objective of the article is to empirically explore the effects of actual, expected, and unexpected inflation on conventional and Islamic stock markets in Indonesia. Research Design & Methods: In the first stage, an auto-regressive integrated moving average (ARIMA) model is utilized to measure expected and unexpected inflations. In the second stage, a dynamic ordinary least squares (DOLS) estimator is used to explore the stock return-inflation nexus over the period from 1999 to 2019. Findings: The study documented that Islamic stock returns are independent of inflation following the Fisher hypothesis. Meanwhile, a negative relationship between stock returns and inflation is found in the conventional stock market. However, the Fama proxy hypothesis was incapable of describing the negative conventional stock returns-inflation relation in its entirety. However, our findings support the Mundell-Tobin hypothesis. Implications & Recommendations: Our findings imply that the Islamic stock market of Indonesia provides a full hedge against actual, while the conventional stock market does not. Contribution & Value Added: This study is the first attempt in the Islamic finance literature to comparatively explore the effects of inflation, expected, and unexpected inflation on conventional and Islamic stock markets from the perspective of the emerging Indonesian economy. (original abstract)
XX
Cel - Celem publikacji jest zbadanie metody aproksymacji empirycznych rozkładów stóp zwrotu z akcji za pomocą rozkładu Gaussa i Laplace'a oraz propozycji modyfikacji ocen parametrów położenia i skali wyznaczonych w tym celu za pomocą metody największej wiarygodności (MNW). Metoda badania - W publikacji wykonano aproksymację empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów i spółek na GPW w Warszawie z wykorzystaniem rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace'a. Wychodząc z parametrów rozkładu wyznaczonych MNW, zmieniano wartość oszacowania parametru skali oraz parametru położenia. Jako kryterium przyjęto minimalną wartość statystyki testów zgodności rozkładu: chi-kwadrat, Kołmogorowa oraz Kołmogorowa-Lillieforsa. Wynik - Uzyskano lepsze dopasowanie rozkładów teoretycznych do danych empirycznych, niż w przypadku oszacowań parametrów wyznaczonych MNW. Oryginalność/Wartość - Proponowana metoda zwiększa liczbę przypadków pozytywnego wyniku testu χ 2 przy modelowaniu rozkładem normalnym empirycznych rozkładów stóp zwrotu indeksów giełdowych i spółek.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the paper is to examine the methods of approximation of empirical distributions of stock return rates using the Gaussian and Laplace distributions, and to propose modification of the evaluation of location and scale parameters determined for that purpose by means of the Maximum Likelihood Method (MLM). Methodology - As a part of the research, the approximation of empirical distributions of return rates on selected Warsaw Stock Exchange indices and companies was performed using the Gaussian and Laplace distributions. Starting from the distribution parameters obtained through MLM, the value of estimation of scale and location parameters was changed. As a criterion, the minimum value of goodness of fit test statistic was adopted for the following distributions: chi-square, Kolmogorov and Kolmogorov-Lilliefors. Findings - Much better fit of theoretical distributions to empirical data was obtained compared to estimations of the parameters obtained through MLM. Originality/Value - The proposed method increases the number of cases of a positive result of χ 2 test for modeling empirical distributions of return rates on selected stock exchange indices and companies with the normal distribution.(original abstract)
12
Content available remote Wzrost gospodarczy a ceny akcji
60%
XX
W artykule omówiono związek pomiędzy koniunkturą giełdową a realną sferą gospodarki mierzony korelacją pomiędzy stopą zwrotu na rynku akcji a stopą wzrostu PKB. Związek ten, który w krajach wysoko rozwiniętych, badany w okresie 1900-2011, ma charakter korelacji negatywnej, zbadano na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej, w których rynek kapitałowy zaczął rozwijać się dopiero po upadku komunizmu, a więc od relatywnie niedługiego okresu. Jak wykazały wyniki badań, w przeciwieństwie do tendencji zaobserwowanej w długim okresie w krajach wysoko rozwiniętych, w państwach Europy Środkowo-Wschodniej zaobserwowano pozytywną korelację pomiędzy omawianymi kategoriami. Trudno wskazać na jednoznaczną przyczynę tego stanu, ale być może w początkowej fazie rozwoju rynku kapitałowego zachodzące na nim zjawiska nie prowadzą do osłabienia relacji pomiędzy gospodarką a rynkiem kapitałowym, obserwowanego w krajach o długiej tradycji rozwoju rynku kapitałowego. (abstrakt oryginalny)
EN
In paper we discuss the problem of relations between capital market and real economy measured by correlation between stock rate return and real GDP growth. Correlation turned out to be negative in the sample of the most developed countries. In paper we present results of research concerning that relation on the sample of post-communist Central and Eastern European countries. According to research results there is a positive correlation between stock market rate of return and GDP growth in Central and Eastern European countries. It is difficult to explain all reasons of such results however they prove that in less developed capital markets it is possible to observe positive correlation between stock market and GDP, which is not observed in the long run in the most developed countries. (original abstract)
13
Content available remote Efektywność inwestycyjna portfela fundamentalnego na GPW w Warszawie
60%
XX
Analiza i ocena poziomu efektywności rynków finansowych jest przedmiotem badań przeprowadzanych w ramach teorii inwestycji. Poszukując anomalii w zachowaniu się rynków finansowych, analizuje się m.in. skuteczność różnych strategii inwestycyjnych. Systematyczne uzyskiwanie w testach zwrotów wyższych od rynkowych może świadczyć o słabości hipotezy rynków efektywnych i przysparzać argumentów zwolennikom aktywnie zarządzanych portfeli instrumentów finansowych. W artykule analizowano skuteczność inwestycyjną strategii fundamentalnej, opartej na selekcji spółek do portfela według poziomu wybranych parametrów finansowych. W badaniu wykorzystano wskaźnik ROE oraz roczną stopę wzrostu zysku netto. Testy przeprowadzono dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, na rynku głównym, dla danych z lat 2001-2010. Jako cel przeprowadzanego testu postawiono analizę poziomu osiąganych stóp zwrotu z portfeli fundamentalnych oraz ocenę ich struktury i powtarzalność w różnych okresach badawczych. W artykule poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy osiągane stopy zwrotu z portfeli fundamentalnych są spowodowane pojedynczymi zdarzeniami dotyczącymi poszczególnych spółek, czy też wynikają z generowania systematycznych ponadprzeciętnych dochodów z większości akcji wchodzących w skład portfeli. (fragment tekstu)
EN
This paper presents empirical tests of the relation between fundamental ratio (ROE, earning) and average return on the Warsaw Stock Exchange. The analysis examines a simple fundamental strategy. The test shows that when portfolios are formed on fundamental ratio, we observe abnormal return. Portfolio of high fundamental ratio outperforms the WIG index, generates a several dozen percent annual average return between 2002 and 2010, but susceptible to random factors. (original abstract)
14
60%
XX
W analizach portfelowych jednym z najważniejszych rozważanych parametrów jest oczekiwana stopa zwrotu. Szacować ją można - w sensie użytego wzoru - przy użyciu wielu różnych metod. Warto zwrócić uwagę, że po przyjęciu określonej metody możliwe do zastosowania są dwa zgoła odmienne ujęcia. Pierwsze (ujęcie niejednolite - UN) polega na osobnym szacowaniu oczekiwanych stóp zwrotu z pojedynczych walorów (zgodnie z przyjętą metodą), a następnie na swego rodzaju interpolacji - wymagającej użycia kolejnej metody - uzyskanych oszacowań na portfele o dowolnych udziałach procentowych walorów (tak jest np. w klasycznym modelu Markowitza). Drugie (ujęcie jednolite - UJ) - którego prezentacja oraz pokazanie pewnych jego przewag jest zasadniczym celem opracowania - polega na jednolitym traktowaniu wszystkich bez wyjątku portfeli (o różnych udziałach procentowych walorów, w tym także pojedynczych). Skutkiem tego uzyskuje się spójność merytoryczną metodologii szacowania oczekiwanych stóp zwrotu. Wśród metod szacowania oczekiwanej stopy zwrotu, które są powszechnie akceptowane i stosowane w praktyce należy wymienić tzw. metody historyczne, bazujące na założeniu niezmienności stóp zwrotu w czasie i odwołujące się do ich przeszłych realizacji. (fragment tekstu)
EN
In the study, two approaches of rate-of-return estimation are compared. One of them, that predominates in practice and that is called by the authors heterogeneous, refers to a separate rate-of-return estimation for every individual asset, and then to an interpolation of obtained values in order to asses rate of return for any portfolio with priorly given proportions of assets. The heterogeneous approach is based on premises concerning a proper method of rate-of-return estimation for individual assets, and a specific method of interpolating estimates for any portfolio as well. In contrast, the other approach, called homogeneous, refers to uniform treatment of all portfolios without exceptions, which leads to a direct rate-of-return estimation for any portfolio with priorly given proportions of assets. The essence of both approaches and discrepancies between them are illustrated with use of properly chosen examples (arbitrary and empirical). Examples' analysis indicates some advantage of the homogeneous approach over the heterogeneous one. (original abstract)
XX
W artykule przestawiono wyniki analizy zjawiska przewidywalności premii za ryzyko na rynku akcji (opartej na polskich i amerykańskich danych), dowodząc jego istnienia na obu tych rynkach. Jako zmienną objaśniającą premię za ryzyko wykorzystano stopę dywidendy. Ze względu na persystencję tego wskaźnika poddano go modyfikacji, dzięki której uzyskano stabilność parametrów w równaniu predykcyjnym. Porównano również błędy prognozy powstałe w wyniku zastosowania modelu predykcyjnego z prognozą modelu opartego na średniej historycznej stopie zwrotu. Dla obu rynków wykazano wyższość modelu uwzględniającego przewidywalność stóp zwrotu. Ponadto w artykule pokazano, że właściwości wariancji stóp zwrotu na rynku akcji podważają zasadność stosowania procesu błądzenia losowego do opisu kształtowania się cen na tym rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the evidence of predictability in stock returns for Polish and US market. Excess return is predicted by dividend yield. Due to the persistence of the regressor the dividend yield was modified, leading to the parameter stability in the predictive regression model. Forecasts of the regression models were compared to forecasts based on historical average return, showing better performance of the former. Furthermore, the variance ratio test provides evidence that stock prices do not follow random walk. (original abstract)
XX
Cel artykułu: W opracowaniu przedstawiono empiryczne badanie zależności między stopami zwrotu na rynku akcji, zmianami koniunktury gospodarczej i wskaźnikami sentymentu ekonomicznego. Metody badawcze: W badaniu wykorzystano dwuwymiarowy model VAR i przeprowadzono testy przyczynowości Grangera. Wykorzystano dane kwartalne obejmujące okres od września 2001 r. do grudnia 2018 r. Główne wnioski: Wyniki empiryczne wskazały na jednokierunkową przyczynowość od wahań koniunktury gospodarczej do wskaźników sentymentu ekonomicznego oraz od zwrotów na rynku akcji do wskaźników sentymentu ekonomicznego. Testy nie potwierdziły związku przyczynowego między wahaniami koniunktury gospodarczej a zwrotami na rynku akcji.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose of the article: This paper empirically investigates the interdependencies between stock return, economic fluctuations and sentiment indicators. Research methods: The research used a bivariate VAR model and Granger causality tests are performed. Quarterly data covering the period from September 2001 to December 2018 are used. Main findings: The empirical results indicated a one-way causality from economic fluctuations to sentiment indicators and from stock return to sentiment indicators. The tests did not confirm the causal relationship between economic fluctuations and stock return.(original abstract)
XX
Badanie przeprowadzone na spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie potwierdziło istnienie efektu wielkości spółek. Zależność pomiędzy współczynnikiem determinacji, R-kwadrat - miarą dopasowania modelu CAPM a wielkością spółki, mierzoną logarytmem naturalnym jej kapitalizacji, była statystycznie istotna. Model CAPM w mniejszym stopniu objaśniał zmienność stóp zwrotu akcji spółek o niższej kapitalizacji niż większych firm. W rzeczywistości inwestorzy oczekiwali dodatkowej premii za ryzyko związane zmniejszą wielkością spółki.Ciekawym kierunkiem dalszych badań byłoby skwantyfikowanie efektu wielkości spółek na Giełdzie papierów wartościowych w warszawie, co umożliwiłoby lepszą estymację oczekiwanych stóp zwrotu za pomocą modelu capM dla mniejszych spółek.(fragment tekstu)
EN
The main purpose of the article entitled "Company size effect while pricing capital assets on the Warsaw Stock Exchange" was to present the results of a research aiming at verifying if the company size effect appeared while pricing shares listed on the Warsaw Stock Exchange. In accordance with the model of capital asset pricing, CAP CAP M, only systematic risk is priced by investors and they require a specified rate of return on the risk they bear. Inefficiency of the market in the form of required additional unsystematic risk premium related to the company's size has been proven on stock exchanges in the United States. T he research conducted by the author on companies listed on the WSE between 2002 and 2004 proved the existence of the above-mentioned effect. Dependence between coefficient of determination, R-squared - a measure of adjusting CAPM Mmodel, and the size of a company measured by a natural logarithm of its capitalization, was important from statistical point of view. Capm model to a lesser degree explained changeability of rates of return of companies with a lower capitalization than of bigger firms. It means that investors expected additional premiums for the risk related to a smaller size of a company.(original abstract)
XX
Autor podjął próbę weryfikacji możliwości zastosowania do opisu polskiego rynku papierów wartościowych, modelu z rozkładami stabilnymi, który zaproponowany był pierwotnie do opisu rynku amerykańskiego. Skrótowo przedstawił także konsekwencje zastosowania różnych modeli dla sposobu rozumienia procesów giełdowych. Jako przedmiot analizy przyjął stopy zwrotu z wybranych akcji oraz wybranych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GWP) oraz New York Stock Exchange (NYSE).
EN
The aim of this paper is an analysis of two model of stock returns - models based on, respectively, normal and a-stable distributions. Empirical results show, for both - American (NYSE) and Polish (GPW) stock exchanges, better adjustment of a-stable model. In the paper there are some consequences of rejecting of a normal hypothesis (which is still very popular in applications) on behalf a-stable hypothesis. (original abstract)
XX
Celem artykułu było przedstawienie wybranych sposobów generowania procesów stochastycznych wykorzystywanych w modelowaniu cen oraz stóp zwrotów instrumentów finansowych. Przedstawione przez autora metody należą do grupy tzw. metod Monte Carlo. Rozważania swoje autor przeprowadził w kontekście zastosowań w analizie akcji. Artykuł zakończył sformułowaniem wniosków wynikających z dokonanych rozważań.
EN
The article presents the methods of generation of some stochastic processes used in modeling of financial instruments. There are: geometric Brownian motion, a-stable Levy motion, fractional Brownian motion (standard) and Ornstein-Uhlenbeck process. The two first processes are received by summing increments (stationary independent), next by means of Cholesky factorisation (Gaussian processes). Consideration is illustrated by application in stock analysis. (original abstract)
20
Content available remote Wzrost zysków spółki a stopy zwrotu z akcji
60%
XX
W artykule omówiono problem relacji pomiędzy wzrostem zysków spółki a stopą zwrotu z akcji. Jak to wykazano na podstawie badań dotyczących rynków międzynarodowych, ani szybki wzrost gospodarczy ani też szybki wzrost zysków uzyskiwanych przez spółki nie gwarantują wysokich stop zwrotu z akcji dla inwestorów. Są różne przyczyny takiego stanu rzeczy, jednak jednym z najbardziej istotnych wydaje się cena, jaką inwestorzy płacą za możliwości wzrostu. W artykule przedstawiono wyniki badań nad tym problemem w odniesieniu do rynków zagranicznych, jak również zaprezentowano wyniki wstępnych badań nad tym problemem w odniesieniu do rynku polskiego przeprowadzonych na próbie spółek z indeksu WIG20. Rezultaty badań wskazują na pozytywną korelację pomiędzy stopą wzrostu EPS a stopą zwrotu z akcji, jednak uzyskane wyniki nie we wszystkich podokresach okazały się istotne statystycznie. (abstrakt oryginalny)
EN
In paper we discuss the problem of relations between EPS growth and stock return. As it was presented on data from international capital market neither fast economic growth nor fast corporate EPS growth guarantee high stock returns for investors. There are several explanations for such relation, however it seems that valuation plays a critical role. Investors should pay attention to growth, however, more important is how much they pay for that growth. In article we discuss that issue on the example of foreign markets as well as domestic market. In research on the sample of companies included into WIG20 index we have found positive correlation between EPS growth and stock rate of return however it was not significant in each subperiod. (original abstract)
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.