Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  definicja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W pracy zaproponowano ogólną definicję terminu orientacja sieci przestrzennej kryształu (w skrócie orientacja), równanie (3). Definicja klasyczna - równanie (1) - jest przypadkiem szczególnym zaproponowanej definicji. Proponowana definicja umożliwia w łatwy sposób opis orientacji kryształów o dowolnej strukturze w próbce o dowolnej symetrii. W odróżnieniu od klasycznego opisu orientacji, opis ten zachowuje informację o skrętności układu odniesienia, co jest istotne w przypadku kryształów enancjomorficznych. Zamieszczono przykłady opisu orientacji kryształów o niskiej symetrii i jej wyrażenia w krzywoliniowym układzie odniesienia (rys. 13 - 14). Omówiono niedogodności stosowania przestrzeni orientacji Eulera oraz podstawy przedstawienia orientacji za pomocą osi i kąta obrotu ("wektora" obrotu) i za pomocą kwaternionów. Wskazano przestrzenie orientacji związane z różnymi parametryzacjami wektora obrotu. Pokazano kształt obszarów podstawowych przestrzeni Rodriguesa dla kryształów regularnych, heksagonalnych i tetragonalnych (rys. 11). Podano zależności wiążące parametry Rodriguesa, kąty Eulera, współrzędne kwaternionów i elementy macierzy obrotu (równania 18 - 24).
EN
A new, more general, definition of the crystallographic lattice orientation (shortly orientation) was proposed, equation (3). In a particular situation, the proposed definition and the classical one, equation (1), are identical. Using of the proposed definition facilitates the description of the orientation for any crystal and any sample symmetry. The description preserves information concerning the right or left handed reference frame. The advantage of the proposed definition is important in the case of dissymmetrical (chiral) crystals. An example of practical application of the proposed definition for a Iow symmetry crystal and for the expression of the orientation in a curve-linear sample reference frame (Fig. 13 - 14) were presented. Some difficulties of application of the Euler orientation space were disscussed. The background of the orientation representation by the rotation "vector" and the quaternion was introduced in a simple way. Orientation spaces resulting from some different parametrization of the rotation "vector" were shown. The shape of fundamental zones of the Rodrigues orientation spaces for cubic, hexagonal and tetragonal crystals were also shown (Fig. 11). The relationship between Rodrigues parameters, Euler angles, quaternion components and components of the orientation matrix were displayed (equations 18 - 24).
EN
Activity area definitions, functions and assignments of building industry. Building industry as: economy division, technics division, branch of science, direction of building industry personnel education.
PL
Projekt nowej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów rozbudowuje system definicji związanych z gospodarowaniem odpadami, uwzględniając także doświadczenia płynące z praktyki. Wprowadzono np. rozróżnienie między pojęciami "wstępne magazynowanie odpadów, poprzedzające ich zbieranie", "zbieranie odpadów" i "magazynowanie odpadów, poprzedzające ich przetwarzanie".
4
Content available remote Definiowanie strategii
100%
EN
The term „strategy” was at first used in the field of war and the military. Recently it has become popular and can be met to define almost every activity of the greatest importance in the area under discussion. Except for the most often used definitions by C. von Clausewitz, B.L. Hart and A. Baufrea, this term is defined by theoreticians of organisation and management, psychologists, sociologists, economists etc. In their understanding, strategy, apart from the most frequent defmitions as knowledge, theory, art, is also a process, activity, plan, decision, the way to achieve goals, defining means and methods, the way to survive, the rationalisation movement, reflection, combination of means methods and ideas, the approach to and analysis of reality, the way of thinking, paradox logic etc.
PL
W artykule jest omówiony problem ścisłości, dokładności i jednoznaczności definicji technicznych na przykładzie definicji "skrawanie materiałów".
6
Content available Czy istnieje genogram przedsiębiorczości?
100%
PL
Pojęcie przedsiębiorczości jest wieloznaczne. Wieloznaczności tego pojęcia towarzyszy zmiana w rozumieniu jego źródeł i natury.
8
Content available remote Struktura problemowa nauk o eksploatacji obiektów technicznych
100%
PL
W artykule dokonano próby ustalenia zakresu i struktury nauk o eksploatacji. Podano definicję pojęcia "eksploatacja" i "proces eksploatacji". Scharakteryzowano oraz podano cel nauk o eksploatacji. Wnioski końcowe mogą być wykorzystane do modernizacji istniejących programów kształcenia, wprowadzania nowych dyscyplin naukowych i odpowiedniego ukierunkowania treści już wykładanych przedmiotów.
EN
Scope and structure of maintenance science were presented and described in the paper. "Maintenance" and "maintenance process" concepts were defined, as well. Aim of maintenance science was presented and characterised by the author. Final results can be used for higher education curriculum modification, new scientific disciplines introduction and proper refinement of present lectures topics.
PL
Celem pracy jest przedstawienie definicji ryzyka oraz jego podstawowych odmian. Zdefiniowano również zarządzanie ryzykiem. W pracy przedstawiono wybrane metody radzenia sobie z ryzykiem, takie jak: transfer ryzyka poprzez ubezpieczenia, system kontroli wewnętrznej oraz audyt wewnętrzny. Autor chciał również przedstawić podstawowe różnice między kontrolą wewnętrzną i audytem wewnętrznym.
EN
Performance of defmition of risk as well as his basie changes is the aim of work. Risk management was defined also. It me in work was introduced was the chosen methods of advice with risk, such how: the transfer of risk across insurance, the system of interna! control as well as internal audit. Author wanted also to introduce basie between internal control and internal audit variously.
PL
Złożoność pojęcia "architektura" wynika nie tylko z faktu, że obejmuje ona różnorodne obszary twórczości czy przejawy kultury człowieka, w których sztuka i zasoby umiejętności wyrażają się w realnych formach, ale przede wszystkim z faktu, że architektura wypełnia różnorodne zadania. Ta złożoność pojęcia "architektura" przenosi się na samą architekturę, która jako sztuka nie polega jedynie na tworzeniu tego, co sam twórca uważa za piękne, dobre, użyteczne, lecz głównie na jego umiejętności przełożenia na język form tego, czego oczekuje od niego społeczność. Dlatego też, między innymi, na pojęcie "architektura" wpływ mają, oprócz postaw filozoficznych i różnorodnych tendencji w dziedzinach innych sztuk, programy społeczne i polityczne, którym służy architektura. Czy sam fakt, że coś powstało w realnym kształcie przestrzennym i służy określonemu celowi jest już działem architektury ? Czy nowa architektura operująca pojęciami wydarzeń i przepływów, odchodząc od ścisłych form funkcji czy konstrukcji, podążając podobną drogą jak współczesna muzyka, w której zapis, partytura pozostawia coraz więcej miejsca na swobodną interpretację, jest dziełem, utworem architektury porównywalnym w swej istocie do architektury historycznej?
EN
Is it possible to define a work of architecture? The complexity of the notion of "architecture" is caused not only by the fact that it encompasses various areas of creative endeavour or manifestations of human culture, in which art and skill resources are expressed in real forms, but primarily by the fact that architecture performs various tasks. This complexity of the notion of "architecture" is transposed on architecture per se, which - as an art - consists not merely in creation of what the creator considers beautiful, good, useful, but primarily in his or her ability to translate what the community expects of him or her into the language of forms. This is why, among other factors, the notion of "architecture" is influenced - apart from philosophical attitudes and a variety of trends in other arts - by so-cial and political programs that architecture serves. Can the notion of a work of architecture be considered without fathoming the issue of who creates it? Does the term "architect" not already contain the definition of a work of archi-tecture as a combination, a grouping of bodies adapted to satisfy the needs of man? Between the intention and the completion, there is a long process of search for a solution, constituting a specific creative effort on the part of the architect, endowing the intuitive idea with specific form. A design is a record of this creative effort and solution-searching process. The initial concept idea - fixed in various forms, as a note, a drawing, a sketch of the form, a spatial shape - once the choice is made, is followed by the phase when the design of the work is made. This is the second stage or the second manifestation of the architect's creative work. Closing the design stage does not mean the end of the creative process. As a rule, it continues throughout the whole realisation of a work of architecture, until the end of the construction, i.e. until the idea serving man comes into being, in a real, material shape. The completed work is the last phase of the creative process in the art of shap-ing space. Is the very fact that something has taken on a real spatial shape and serves a specific purpose already a work of architecture? Is new architecture - using the notions of events and flows, going away from the strict forms of function or structure, following instead a path similar to that of contemporary music, where notation, the score leaves more and more room for unrestricted interpretation - a work of architecture comparable in its essence to historical architecture?
PL
W niniejszym artykule przedstawiono nową europejska terminologię i podział kruszyw.
EN
In this article are presented New European definitions and division of aggregates.
PL
W artykule przedstawiono rozwój jako kategorię podstawową, ważną dla każdego środowiska naukowego, a także kluczową w praktyce życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Wysunięto i zweryfikowano tezę, że jest uzasadnione pozytywne rozumienie rozwoju, a pozytywność zmian jest cechą konstytutywną definicji rozwoju. Ustalenie istoty jakiegoś paradygmatu rozwoju (czyli jego wzorca, zbioru cech konstytutywnych) to - z natury rzeczy - wyznaczanie pewnych zbiorów zasad, będących odzwierciedleniem określonego systemu wartości. System aksjologiczny powinien pełnić rolę kryterium decydującego o pozytywności zmian w odniesieniu do rozwoju człowieka, a także do rozwoju społecznego i gospodarczego.
EN
The article presents development as the basic category, important for any research environment, but also the key one in the practice of social, economic and political life. There was put forward and verified a thesis, that positive understanding of development is justified and positive changes become a constitutive attribute of the definition of development. Defining the concept of some developmental paradigm (i.e. its pattern, set of constitutive features) is - in its nature - the definition of certain sets of principles, which reflect a given system of values. The axiological system should fulfil the role of a criterion, which decides about the positive nature of changes with regard to human development, as well as to social and economic development.
13
Content available remote Trwałość budynków w świetle Rozporządzenia nr 305/2011
88%
PL
Określono: 1) relacje zachodzące między globalnością a procesem globalizacji, 2) dokonano przeglądu wybranych definicji procesu globalizacji i rozwoju zrównoważonego, 3) określono relacje między procesem globalizacji a rozwojem zrównoważonym i trwałym, 4) określono zagadnienia budzące kontrowersje (relacja rozwoju zrównoważonego i trwałego i globalizacji do ekonomii, depozytu wartości, tożsamości i państwa narodowego) oraz wskazano możliwość wdrażania rozwoju zrównoważonego i trwałego w wymiarze lokalnym (technologie niestandaryzowane, ochrona lokalnego popytu, ochrona depozytu wartości i lokalnej tożsamości). Relacje między rozwojem zrównoważonym i trwałym a procesem globalizacji są relacjami obiektywnymi, osadzonymi w "twardych" założeniach aksjologicznych i nie mogą być kształtowane przez subiektywne poglądy autorów. Zasadą istnienia świata jest zasada różnorodności.
EN
The article: 1) determines relations between globality and globalisation process; 2) presents a survey of selected definitions of the processes of globalisation and sustainable development; 3) presents controversial problems (relation of sustainable development and globalisation to economy, value deposit, identity and national state; the article points at the alternatives of implementing the principle of sustainable development in local dimensions: non-standardised technologies, protection of local demand, protection of value deposit and local identity). Relations between sustainable development and globalisation process are objective and are set up in "hard" axiological assumptions and as such they cannot be shaped by subjective points of view of authors. The principle of world's existence is the principle of diversity.
15
Content available remote Charakterystyka pojęcia wysokich technologii - ujęcie retrospektywne
88%
PL
Definiowanie pojęcia wysokich technologii czy też przemysłu zaawansowanych technologii jest zagadnieniem złożonym i wielowątkowym. Brak jest jednolitej i ogólnie przyjętej definicji zaawansowanych technologii czy też przemysłu zaawansowanego technologicznie. Niniejszy artykuł jest próbą identyfikacji i charakterystyki różnych metod i koncepcji definiowania pojęcia zaawansowanych technologii i przemysłu zaawansowanych technologii w ujęciu retrospektywnym. Podjęto również próbę analizy metod definiowania pojęcia zaawansowanych technologii z punktu widzenia ich specyfiki i ograniczeń ich wykorzystywania w praktyce.
EN
The issue of defining the term high-tech or high-tech industry is complex and multidimensional. There is no generally accepted definition of high technology or high technology industry. The article presented is an attempt to identify and characterize the various methods and concepts of defining the term hiht-tech in retrospective approach. An attempt was also made to analyze methods of defining the term high-tech from the point of view of its specifics and practical usage limitations.
16
Content available remote Projekt wspólnych regulacji dotyczących dyrektywy nowego podejścia
88%
17
88%
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian w istocie i ukierunkowaniu rachunkowości zarządczej od lat 50. XX w. do drugiej dekady XXI w. w świetle definicji management accounting opublikowanych w tym okresie przez profesjonalne organizacje w dziedzinie rachunkowości w krajach anglojęzycznych (np. IMA, CIMA) i Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) oraz wskazanie roli tych organizacji w kształtowaniu nastawienia rachunkowości zarządczej w praktyce i umacnianiu jej statusu społeczno-gospodarczego. Jako metodę badawczą przyjęto analizę i syntezę treści wybranych publikacji anglojęzycznych, w tym opracowanych przez zespoły ekspertów wymienionych organizacji. Analiza treści definicji rachunkowości zarządczej w ujęciu chronologicznym ujawniła zmieniające się kluczowe cechy systemu rachunkowości zarządczej podmiotu gospodarczego i wymagane jego ukierunkowanie, tak aby odpowiadał dynamice zmian w gospodarce rynkowej i zmieniającym się potrzebom informacyjnym menedżerów.
EN
This article aims to present selected disability definitions and regulations for people with disabilities included in the priority documents of the European Union, the UN and other international organizations in the context of social inclusion of people with disabilities.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych definicji niepełnosprawności i regulacji prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, zawartych w priorytetowych dokumentach Unii Europejskiej, ONZ i innych organizacji międzynarodowych, w kontekście inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami.
19
Content available remote Posadzki w budownictwie ogólnym. Część 1 Definicje i podział
88%
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.