Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza strukturalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Analiza strukturalna umożliwia porządkowanie i analizowanie zbiorów obejmujących dużą liczbę zmiennych, które wzajemnie na siebie oddziałują. Badając zależności pomiędzy zmiennymi, pozwala określić ich wzajemne wpływy i zachodzące pomiędzy nimi relacje. Opis wzajemnych powiązań pomiędzy zmiennymi pozwala na rekonstrukcję systemu oraz wyodrębnienie charakterystycznych - ze względu na funkcje pełnione w systemie - klas zmiennych: kluczowych, celów, rezultatów, pomocniczych, decydujących, regulujących, zewnętrznych i autonomicznych. W artykule przedstawiono wyniki zastosowania analizy strukturalnej w projekcie "Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii".(abstrakt oryginalny)
EN
Structural analysis enables ordering and analysing data sets comprising many variables which influence each other. Examining the dependencies between variables, structural analysis identifies their interdependencies and relations. The description of interdependences and relations allows an examined system reconstruction and distinction of the following classes of variables: relay (key), target, result, support, stake, regulatory, disconnected and secondary levers. In the article, a structural analysis has been demonstrated by the project "Technological foresight «NT FOR PODLASKIE 2020». Regional strategy of nanotechnology development".(original abstract)
XX
Celem badawczym było określenie tendencji i kierunków zmian strukturalnych rolnictwa duoregionu Pomorze (województwa: pomorskie i zachodniopomorskie). W badaniach zastosowano metody statystyki opisowej oraz analizę strukturalną. Obiektami badań były gospodarstwa rolne z tego regionu ujęte w bazie danych FADN oraz dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2005 i 2011. Badania obejmowały takie zagadnienia, jak: tendencje i kierunki zmian gospodarstw różnych typów produkcji rolniczej, efektywność ekonomiczna działalności gospodarczej gospodarstw, z uwzględnieniem wpływu dopłat obszarowych. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że ogólną tendencją jest rezygnacja gospodarstw typu mieszanego z prowadzenia hodowli zwierząt, przez co wzrasta udział gospodarstw zajmujących się uprawami polowymi. W porównaniu z 2004 r. znacznie poprawiła się rentowność gospodarstw rolnych duoregionu, a poziom tych zmian dla obu województw jest zbliżony, podobnie jak wielkość dotacji unijnych na dopłaty obszarowe działalności rolniczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The research goal was the determination of the tendency and directions of structural changes of agriculture of the duoregion of Pomerania (Pomeranian and West Pomeranian Voivodeships). The methods of descriptive statistics and structural analysis are applied in research. The objects of research were data from FADN database and data of Central Statistical Office for 2005 and 2011. The research concerned such issues as: tendencies and directions of changes of agricultural farm, economic effectiveness of business activity of farms, including the income of extra charges. Based on research results a general trend consisting in the resignation of agricultural farm of mixed type from the leadership of animal husbandry has been stated, owing to which there is an increase of participation of farms dealing with field cultivation. In comparison with 2004 the profitability of duoregion farms improved considerably. The level of these changes for both voivodeships is similar, just as the size of financial aid intended to subsidies to the agricultural activity.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jakich zmian można oczekiwać w strukturze gospodarki województwa mazowieckiego, w tym zwłaszcza przemysłu tu zlokalizowanego, w perspektywie lat 2010 i 2020. W dalszej kolejności postawione zostaje pytanie, do jakich zmian struktury gospodarki należy dążyć i przy pomocy jakich środków i narzędzi. Analizę przeprowadzono przy założeniu, że w Polsce będą występować podobne tendencje w zmianach struktury produkcji i zatrudnienia jak w 15 krajach Unii Europejskiej. Wykorzystano także relacje między dynamiką rozwoju gospodarczego Polski a dynamiką rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego w okresie funkcjonowania nowych regionów. (abstrakt oryginalny)
XX
Przedmiotem badania są relacje ilościowe między agregatami ekonomicznymi gospodarki, zgodnej z założeniami teorii neoklasycznej. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej z nich analizie poddano strukturę produktu końcowego gospodarki (w podziale na akumulację i konsumpcję), gdy gospodarka ta rozwija się przy oscylacyjnie zmiennej stopie wzrostu czynnika pracy. Założenia teorii prowadzą do tzw. prostego zadania wariacyjnego względem funkcji "wydajność pracy" (dochód na zatrudnionego). Okazuje się, że mimo zmiennej stopy wzrostu zatrudnienia dochód rośnie w stałej stopie przy jedynej wartości podziału na akumulację i konsumpcję (udział akumulacji w dochodzie równy 1/3). W części drugiej, korzystając z opóźnienia między konsumpcją (na zatrudnionego) a dochodem (na zatrudnionego) również układa się proste zadanie wariacyjne a założenia teorii neo-klasycznej prowadzą w tym przypadku do funkcji produkcji Cobba-Douglasa, wyprowadzonej z założeń czysto ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
XX
Przedstawiono próbą usystematyzowania opinii dotyczących struktury gospodarczej oraz omówiono różne definicje pojęcia "struktura".
EN
The paper is an attempt at systematization of opinions concerning economic structure. It also presents different definitions of the notion "structure". (original abstract)
XX
Poznanie charakteru gospodarki narodowej jest istotne ze względu na różnego rodzaju turbulencje, wewnętrzne i zewnętrzne, jakim ta gospodarka podlega. Kooperują i konkurują w niej ze sobą mikropodmioty i makropodmioty. Działają one w otoczeniu zewnętrznym, bliższym i dalszym o bardzo zróżnicowanym charakterze (instytucjonalnym, prawnym, kulturowym itp.). Relacje między elementami gospodarki narodowej, tj. między podmiotami, infrastrukturą prawną, polityczną, społeczną, rodzą sprzężenia zwrotne, których znajomość stwarza przesłanki do niezakłóconego funkcjonowania tej gospodarki. Autor artykułu stawia hipotezę badawczą, że jest to możliwe dlatego, że gospodarka narodowa jest bytem strukturalnym.(abstrakt oryginalny)
EN
Understanding the nature of the national economy is important due to the various types of internal and external turbulence that this economy is subject to. Microentities and macro-entities cooperate and compete in this economy. They operate in an external environment, closer and further of a very different nature (institutional, legal, cultural, etc.). Relations between elements of the national economy, ie between entities, legal, political and social infrastructure, generate feedback that requires scientific research to ensure the economy national undisturbed functioning. The author of the article puts forward a research hypothesis that this is possible because the national economy is a structural entity, subject to structural analysis, as chemists do, researching various kinds of chemical compounds.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje procedurę budowy ekonometrycznego modelu przestrzennego na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich. Procedura ta nawiązuje do zasady, stosowanej w ekonometrii dynamicznej, według której podstawą modelowania procesu ekonomicznego jest odkrycie jego wewnętrznej struktury i własności. W artykule wyodrębniono deterministyczne i stochastyczne składniki badanego procesu i uzasadniono potrzebę ich uwzględnienia w konstruowanym modelu. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to show the procedure of modelling of the spatial processes, which takes into account the deterministic and stochastic structure of these processes. In the introduction a general structure of components of the spatial economic process was presented. The property of homogeneity (stationarity) of the spatial processes was discussed as well. In the section 2 the notion of the spatial trend was formulated and the chosen models of the spatial trends were presented. There was also demonstrated an empirical example of fi tting the adequate model of the spatial trend. In the section 3 the attention was focused on the phenomenon of the spatial autocorrelation. The structures of spatial connections most often used for investigating the autocorrelation were pointed out. The appropriate measure of the spatial autocorrelation was given and an empirical example of investigating the autocorrelation was presented. The analysis of the spatial autocorrelation was realized in particular basing on the readings of the so-called spatial correlogram. In the section 4 the model of the spatial process, which takes into consideration the previous settlements as regards its internal structure, was proposed. The section 5 includes a short recapitulation. The results of the investigation confi rmed the necessity of determining the internal structures while modelling the spatial economic processes. (original abstract)
EN
The aim of this work was to evaluate the effect of shear plastic into the mold cavity with a variable height on the structure and selected properties of molded parts. It was used as a special designed mold for producing test samples with varying thickness. It was shown, that the wall thickness of the molded part can significantly affect its properties, not only because of the greater volume of the amount of material, but also because of the process taking place within the molded part during the solidification of the material. The degree of crystallinity can be different depending on the cooling time, which may contributes to the change in strength. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zastosowanie niektórych metod taksonomicznych do analizy zmian struktury obszarowej gospodarstw rolnych w latach 1990-1996. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest ukazanie metod badania zmian strukturalnych w dłuższych okresach czasu. Przedstawiono definicję struktury addytywnej, stwarzającą bazę do tworzenia metodologii badania zmian strukturalnych w czasie i przestrzeni. Omówiono krótko miary zmian strukturalnych wskazując na jedną z nich. Zaprezentowano sposób badania stałości kursu zmian strukturalnych (monotoniczność struktur). Na zakończenie omówiono sytuację, w której jedna ze struktur dąży do osiągnięcia stanu innej struktury uznanej za wzorcową. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to show the methods of investigating of structural changes in long term periods of time. The definition of additive structure was presented, which formed the foundation for the construction of methodology of investigating structural changes in time and space. Measures of structural changes were discussed briefly with special focus on one of them. The way of investigating of the stability of the course of structural changes was presented (monotony of structures). Finally, the situation, where one of the structures tends to achieve the status of some other structure assumed to be the module was discussed. (original abstract)
12
Content available Structural Analysis of Problems in Public Relations
60%
EN
The literature on the activities of public relations (PR) is getting richer. Also, numerous empirical studies on the PR process, methods and techniques are conducted, as well as analyses on the effectiveness of PR and ethics in this field. There is a relatively small number of studies that examine decision-making processes by PR practitioners. Despite numerous discussions on the issue of decision-making, methods of decision making in public relations are not a subject of research and debate. Most decisions in this area are probably made unsystematically and in a very individual way. However, the introduction of effective methods, proven in other areas, which support decision making practice related to communication processes, can help to improve efficiency and effectiveness of the organization in the field of building relationships with the stakeholders. The authors show how the use of cognitive maps and the WINGS method can help PR consultants to choose a PR strategy in situations which can seriously jeopardize the organization's reputation.
13
Content available remote Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010
60%
XX
W pracy badano użytkowanie gruntów z produkcją ogrodniczą w Polsce w 2002 i 2010 roku. Analizowano areał upraw, liczbę gospodarstw, średnią powierzchnię uprawy i strukturę obszarową w poszczególnych działach ogrodnictwa oraz strukturę użytkowania gruntów. Badania wykazały wzrost udziału ogrodnictwa w powierzchni użytków rolnych, a w samej powierzchni z produkcją ogrodniczą umocnienie się czołowej pozycji sadownictwa i wzrost udziału kwiaciarstwa, natomiast spadek udziału warzywnictwa. We wszystkich działach wzrósł średni areał upraw, ale produkcja ogrodnicza w dalszym ciągu jest bardzo rozdrobniona. Aż 68-88% upraw w gruncie ma poniżej 1 ha, a 64-70% upraw pod osłonami poniżej 0,3 ha. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in land use in Polish horticulture in the years 2002-2010 (in relation to the whole agricultural sector) were studied. The total acreage, number of farms, the average cultivation area and size structure in each section of horticulture and land use structure were analysed. The analyses showed an increase in the share of horticulture in the agricultural area. The growing of fruit became increasingly dominant in horticultural production and an increase in the share of floriculture was recorded. However, a decline in the share of vegetable growing was observed. In all sectors, the average cultivation area increased, but horticultural production was still very fragmented. As many as 68-88% of crops in open ground covered an area of less than 1 ha, and 64-70% of flower and vegetable crops occupied an area of less than 0.3 ha. (original abstract)
XX
Celem pracy jest określenie skali zróżnicowania oraz dynamiki liczby małych obszarowo gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w okresie 2010-2013 na tle pozostałych gospodarstw. Duża liczba małych gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej oraz ich rola i znaczenie uzasadniają potrzebę takich badań. Analizę przeprowadzono na podstawie danych Eurostatu przedstawiających wyniki dwóch ostatnich badań struktury gospodarstw rolnych w krajach UE w 2010 i 2013 r. Na podstawie wybranych metod analizy struktur przedstawiono zróżnicowanie państw UE pod względem liczby i odsetka małych gospodarstw oraz porównano skalę i kierunek zmian liczby tych gospodarstw na tle gospodarstw z pozostałych grup wielkościowych. Badania wykazały, że w krajach o najbardziej rozdrobnionej strukturze agrarnej w bardzo szybkim tempie spada liczba gospodarstw do 2 ha, co powoduje poprawę struktury, jednakże nadal istnieją duże dysproporcje między tymi krajami a krajami o najlepszej strukturze gospodarstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The necessity of research within the field of small-area farms can be justified by their large number in the EU countries. The aim of the paper was to determine the scale of differentiation and dynamics of changes of the number of minor farms in the EU countries within the period of 2010-2013 in comparison with other farms. The analysis was carried out on the basis of the EUROSTAT data from the last two surveys concerning structure of farms in the EU countries in 2010 and 2013. On the basis of chosen methods of structure analysis the differentiation of the EU countries with respect to the number and the share of minor farms in the total number of farms was presented. Further on, was shown as well as the dynamics of changes of the number of such farms in comparison with farms from other areal groups. Research has shown that the number of small farms is decreasing very quickly, and the largest decreases were in the countries with the most fragmented agrarian structure. (original abstract)
15
Content available remote Tajemniczy mistrzowie polskiej gospodarki - przeciętne firmy czy rynkowi liderzy?
60%
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano specyfikę bardzo wyjątkowej grupy polskich przedsiębiorstw, jakimi są tajemniczy mistrzowie. Choć tak naprawdę skupiono się przede wszystkim na danych strukturalnych dotyczących tych firm, to jednak tym samym celem publikacji stało się właśnie przedstawienie pewnego obrazu przedsiębiorstw, dotąd szczegółowo nie zidentyfikowanych na polskim rynku. Kto kryje się pod hasłem tajemniczy mistrz polskiej gospodarki? Na to pytanie choć pokrótce odpowie zaprezentowany fragment wyników badań prowadzonych przez Autorkę nad tą specyficzną grupą przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a very unique specificity of Polish enterprises, they are hidden champions. But really focuses primarily on the structural data of these companies, it is the same for publication just got to present the image of a company, not yet specifically identified in the Polish market. Who is behind the hidden champions password Polish economy? This question is though briefly answer fragment presented the results of research conducted by the author on this specific group of companies. (original abstract)
16
Content available remote Conceptualizing Creative Economy
60%
EN
In the present papers, the authors analyse the new phenomenon in the global economy, which is creative economy. It is only since 1998, when the Ministry of Culture of Great Britain announced "the map" of creative industries in Great Britain, the world-wide professional economic literature has launched intensive studies over the entirety of creative economy, the foundation of which were cultural industries. Creative industries constitute a sharply delineated economic structure, referred to by the authors as a structural entity which yield itself to structural analysis. The aim of the paper is an attempt to define creative economy as a structural entity, which would entail certain consequences in an economic theory as well as in the practices of both domestic and global economy. (original abstract)
EN
In this study the Turkish construction sector was structurally considered and the effect of sector on some selected macroeconomic indicators was analyzed. In this scope, besides the statistical indicators, the linkages of sector with the other sectors were handled. As a result of evaluations, the construction sector affects the national income significantly. There is a high level correlation between the growth of construction sector and the growth of national income. In this scope, while the construction sector grows in higher rates, in the periods, when the economic growth actualizes; in the crisis periods, it downsizes in the higher rates. When the figures of employment are taken into consideration the employment of main construction sector increases with every passing day. Depending on development of foreign constructing services, the positive effect of construction sector on the Balance of Payments becomes more important with every passing year. When the backward and forward linkages of sector are considered, it was identified that the forward linkages are weaker than the backward linkages. (original abstract)
18
Content available Gospodarka narodowa jako byt strukturalny
60%
PL
Poznanie charakteru gospodarki narodowej jest istotne ze względu na różnego rodzaju turbulencje, wewnętrzne i zewnętrzne, jakim ta gospodarka podlega. Kooperują i konkurują w niej ze sobą mikropodmioty i makropodmioty. Działają one w otoczeniu zewnętrznym, bliższym i dalszym o bardzo zróżnicowanym charakterze (instytucjonalnym, prawnym, kulturowym itp.). Relacje między elementami gospodarki narodowej, tj. między podmiotami, infrastrukturą prawną, polityczną, społeczną, rodzą sprzężenia zwrotne, których znajomość stwarza przesłanki do niezakłóconego funkcjonowania tej gospodarki. Autor artykułu stawia hipotezę badawczą, że jest to możliwe dlatego, że gospodarka narodowa jest bytem strukturalnym.
EN
Understanding the nature of the national economy is important due to the various types of internal and external turbulence that this economy is subject to. Microentities and macro-entities cooperate and compete in this economy. They operate in an external environment, closer and further of a very different nature (institutional, legal, cultural, etc.). Relations between elements of the national economy, ie between entities, legal, political and social infrastructure, generate feedback that requires scientific research to ensure the economy national undisturbed functioning. The author of the article puts forward a research hypothesis that this is possible because the national economy is a structural entity, subject to structural analysis, as chemists do, researching various kinds of chemical compounds.
XX
Celem artykułu jest prezentacja odpowiednio zestawionych tablic danych przestrzennych oraz sposobu ich wykorzystania w badaniach przestrzenno-strukturalnych i funkcjonalnych. Badania dynamiczne i strukturalne nawiązują do tego, co jest istotą rzeczywistości, w jakiej żyjemy, cechującej się zmiennością zdarzeń i procesów w czasie i przestrzeni. Zebrane, niekiedy z trudem, informacje liczbowe nie zawsze są optymalnie wykorzystywane w badaniu coraz bardziej złożonej rzeczywistości. Uporządkowane w tablicach dane stanowią punkt wyjścia do prowadzenia badań dynamiczno-strukturalnych przy wykorzystaniu znanych metod analizy statystycznej. W opracowaniu przedstawiono trzy rodzaje tablic (macierzy) danych: strukturalne (jedno- i wielocechowe), funkcjonalne i relacyjne (interakcyjne). danych: strukturalne (jedno- i wielocechowe), funkcjonalne i relacyjne (interakcyjne). Omówiono ich zastosowanie oraz wskazano podstawowe, możliwe do wykonania procedury obliczeniowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to present a set of spatial data in appropriate tables with the ways they might be used in both spatial and structural research as well as in functional one. Dynamic and structural research allows for investigating a constantly changing reality. Collected numerical information is often ineffectively used in the research in a more complex reality. Organising collected spatial data in such tables makes it possible to apply various kinds of quantitative methods for the analyses. The article also presents certain principles of variable selection allowing not only for correct application of specific statistical methods, but also for the achievement of reliable results. Uni- and multivariate structural tables, functional tables and relational ones (interactive) are presented in the article, indicating simultaneously operations that can be carried out on the data collected in these tables with specific methods of quantitative analysis. (original abstract)
XX
Badania nad przedsiębiorczością są przeprowadzane w ramach różnych dyscyplin naukowych z wykorzystaniem wielu podejść metodologicznych. Dotyczą one również zróżnicowanych dziedzin gospodarki. W opracowaniu zaprezentowano koncept przedsiębiorczości w perspektywie teorii strukturalnej (sieciowej). We wskazanym ujęciu przedsiębiorczość przedstawiono jako działalność, polegającą na tworzeniu, prowadzeniu i utrzymaniu organizacji o charakterze ekonomicznym, uwarunkowaną przez kształt struktury relacji społecznych i charakter aktywności podejmowanych w jej ramach. Scharakteryzowany aspekt przedsiębiorczości odniesiono do sfery agrobiznesu poprzez sformułowanie dwóch propozycji badawczych, dotyczących rolników i przedsiębiorstw funkcjonujących w opisywanym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
Studies over entrepreneurship are conducted within the framework of different scientific disciplines and involve the use of a variety of methodological approaches. They cover many different sectors of the economy as well. The paper presents a concept of entrepreneurship based on structural (network) approach. This approach permits to perceive entrepreneurship as an activity of creating, conducting and maintaining an economic organization, determined by the structure of social relations and the character of actions undertaken within its framework. The described aspect of entrepreneurship was applied to the agribusiness sector by means of presentation of two research proposals concerning farms and firms. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.